تحقیق رایگان درمورد جمعیت شناختی، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی صورت گرفته است. در تحلیل توصیفی، فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیتشناسی بررسی شده و در بخش تحلیل استنباطی، تحلیل میانگین، تحلیل عاملی و تحلیل معادلات ساختاری انجام شده است. تحلیل وضعیت موجود پرسشها و مولفه‌های متغیرهای پژوهش نشان دهنده آنست که همه پرسشها و شاخص‌ها، میانگینی بالاتر از ارزش آزمون داشته و از این حیث می‌توان گفت که شاخص‌ها و گویه‌های بررسی شده در این پژوهش از نظر گروه نمونه بالاتر از میانگین بوده و در وضعیت مناسبی قرار دارند. در ادامه ضمن بررسی دوباره تحلیل‌های انجام شده بر روی داده‌ها و با توجه به فرضیههای پژوهش،‌ نتایج این پژوهش ارائه می‌شود.
2-5. تحلیل نتایج بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی
در این قسمت با توجه به فراوانی دادههای پژوهش، به بررسی نتایج حاصل از دادههای جمعیت شناختی میپردازیم.
الف. بانک اقتصاد نوین
جنسیت: همانطور که در بخش 2-4 بیان شده است، از بین نمونه 192 نفری پژوهش حاضر در بانک اقتصاد نوین، اکثریت پاسخدهندگان به پرسشنامه را آقایان (119 نفر، معادل 62 درصد) و 38 درصد از پاسخدهندگان را خانمها تشکیل دادهاند.
سن: اکثریت پاسخدهندگان دارای میانگین سنی 30 تا 40 سال بودهاند (64 نفر معادل 3/33 درصد). همچنین 1/28 درصد افراد بین 20 تا 30سال، 4/22 درصد بین 40 تا 50 سال، 3/6 درصد بین 50 تا 60سال، 2/5 درصد کمتر از 20سال و 7/4 درصد بالای 60 سال بوده اند.
تحصیلات: از بین پاسخدهندگان به پرسشنامه، اکثریت افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده که این افراد 7/55 درصد حجم نمونه را به خود اختصاص دادهاند. به طور کلی 9/71 درصد از حجم نمونه دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر بوده اند.
ب. بانک سپه:
جنسیت: از بین نمونه 192 نفری پژوهش حاضر در بانک سپه، اکثریت پاسخدهندگان به پرسشنامه را آقایان (112 نفر، معادل 3/58 درصد) و 7/41 درصد از پاسخدهندگان را خانمها تشکیل دادهاند.
سن: اکثریت پاسخدهندگان دارای میانگین سنی 40 تا 50 سال بودهاند (108نفر معادل 3/56 درصد). همچنین 2/17 درصد بین 30 تا 40 سال، 5/13 درصد بین 20 تا 30 سال، 2/5 درصد بین 50 تا 60سال، 7/4 درصد بیش از 60 سال و 1/3 درصد زیر 20 سال بودهاند.
تحصیلات: از بین پاسخدهندگان به پرسشنامه ، اکثریت افراد (111 نفر) دارای مدرک فوق دیپلم بوده که این افراد 8/57 درصد حجم نمونه را به خود اختصاص دادهاند. همچنین 7/17 درصد دارای مدرک لیسانس، 9/8 درصد دارای مدرک دیپلم، 8/7 درصد فوق لیسانس و 2/5 درصد زیر دیپلم و 6/2 درصد دارای مدرک دکترا بودهاند.
با توجه به نتایج به دست آمده از وضعیت سنی و تحصیلی دو گروه، مشاهده میشود که در هر دو گروه اکثریت پاسخدهندگان دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر بوده، همچنین سن این افراد بالاتر از 30 سال است. با استناد به این نتی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قابلیت اعتماد، تعهد مستمر، اعتماد برند Next Entries منبع پایان نامه درباره آموزش ضمن خدمت، دانش آموزان دختر، اطلاعات بازار