تحقیق رایگان درمورد جمعیت شناختی، متغیرهای جمعیت شناختی، سطح معنادار، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصی
17
7
16
9
6
16
14
3/28
5/13
1/28
4/13
7/10
9/22
3/23
85
آزاد
17
13
17
22
17
20
16
3/28
25
8/29
8/32
4/30
6/28
7/26
122
دانشجو
11
12
11
7
11
7
10
3/18
1/23
3/19
4/10
6/19
10
7/16
69
خانهدار
4
2
5
9
7
11
6
7/6
8/3
8/8
4/13
5/12
7/15
10
44
سایر

1
1
8
6
4
5

9/1
8/1
9/11
7/10
7/5
3/8
25
مجموع
60
52
57
67
56
70
60
100
100
100
100
100
100
100
422
4.2.2.5. سن
از مجموع 60 نفر پاسخدهندگان شعبه مرکزی، 7 نفر کمتر از 20سال (7/11%)، 19 نفر 20-30 سال (7/31%)، 17 نفر 30-40 سال (3/28%)، 12 نفر 40-50 سال (20%)، 3 نفر 50-60 سال (5%) و 2 نفر بیشتر از 60 سال (3/3%) بودهاند. از مجموع 67 نفر پاسخدهندگان شعبه ونک، 1 نفر کمتر از 20سال (5/1%)، 17 نفر 20-30 سال (4/25%)، 23 نفر 30-40 سال (3/34%)، 11 نفر 40-50 سال (4/16%)، 14 نفر 50-60 سال (4/29%) و 1 نفر بیشتر از 60 سال (5/1%) بودهاند. از مجموع 70 نفر پاسخدهندگان شعبه جنتآباد، 3 نفر کمتر از 20سال (3/4%)، 13 نفر 20-30 سال (6/18%)، 22 نفر 30-40 سال (4/31%)، 14 نفر 40-50 سال (20%)، 9 نفر 50-60 سال (9/12%) و 9 نفر بیشتر از 60 سال (9/12%) بودهاند. اطلاعات سایر شعبهها نیز در جدول 15-4- نشان داده شده است.
جدول15-4- پراکنش سنی پاسخدهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف
جنسیت
فراوانی در شعب
درصد فراوانی در شعب
مجموع فراوانی طبقه سنی

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

کمتر از 20
7
1
1
1
3
3
3
7/11
9/1
8/1
5/1
4/5
3/4
5
19
20-30
19
20
27
17
14
13
14
7/31
5/38
4/47
4/25
25
6/18
3/23
124
30-40
17
15
20
23
13
22
20
3/28
8/28
1/35
3/34
2/23
4/31
3/33
130
40-50
12
10
8
11
19
14
15
20
2/19
14
4/16
9/33
20
25
89
50-60
3
4

14
6
9
4
5
7/7

4/29
7/10
9/12
7/6
40
بیشتر از60
2
2
1
1
1
9
4
3/3
8/3
8/1
5/1
8/1
9/12
7/6
20
مجموع
60
52
57
67
56
70
60
100
100
100
100
100
100
100
422
4.2.3. بخشبندی پاسخگویان براساس تکنیک تحلیل خوشهای
تحلیل خوشهای را میتوان به عنوان یکی از متداولترین روشهای طبقهبندی نامید. هدف اصلی تحلیل خوشهای این است که زیرگروههای همگن از پاسخگویان را شناسایی کند. تحلیل خوشهای درصدد است تا مجموعهای از گروهها را شناسایی نماید از این طریق بتوان از یک طرف تفاوتهای درونگروهی را به حداقل برساند و از طرف دیگر تفاوتهای بینگروهی را به میزان حداکثر برساند. در این پژوهش برای برای تعیین تعداد بهینه خوشهها از دو روش استفاده شده است. روش اول برای تعداد بهینه خوشهها، روش سلسله مراتبی است که بصورت دندروگرام در شکل1-4- نمایش داده شده است که تعداد خوشههای بهینه، سه مورد تعیین شده است.

نگاره1-4-دندروگرام خوشهبندی سلسله مراتبی روش وارد- فاصله اقلدیسی
روش دیگر برای تعیین تعداد بهینه خوشهها، روش K-Means که جز فنون غیرهدایت شده82 است. این امر با بررسی نگاره توالی هزینه83 مشخص میشود. این نگاره نشانگر متوسط فاصله مشاهدات از مرکز تعداد خوشههای منتخب است. با توجه به شیب نمودار مشخص میشود که تعداد بهینه خوشهها، 3 مورد است.

نگاره2-4-توالی هزینه
همانطور که قبلا اشاره شده است متغیر مناسبتها در این تحقیق به چهار دسته مناسبتهای مذهبی، مناسبتهای ملی- باستانی، مناسبتهای خاص و مناسبتهای شخصی تقسیمبندی شده است که وضعیت آنها با توجه به سه خوشه در شکل3-4- نمایش داده شده است.

همانطور که در نگاره 3-4- در صفحه قبل و جدول16-4- مشاهده میشود در خوشه اول مناسبت ملی- باستانی بیشترین اهمیت و مناسبت شخصی کمترین اهمیت را دارد. در خوشه دوم مناسبت ملی- باستانی بیشترین اهمیت و مناسبت مذهبی کمترین اهمیت را دارد. در خوشه سوم مناسبت شخصی بیشترین اهمیت و مناسبت مذهبی کمترین اهمیت را دارد. در بین خوشهها نیز مناسبت ملی- باستانی و مذهبی در خوشه اول، مناسبت خاص در خوشه دوم و مناسبت شخصی در خوشه سوم بیشترین اهمیت را دارند و مناسبت شخصی و خاص در خوشه اول، مناسبت مذهبی در خوشه دوم و مناسبت ملی- باستانی در خوشه سوم کمترین اهمیت را در بین خوشهها دارند ( لازم به ذکر است که در خوشه اول اهمیت مناسبت ملی- باستانی بیشتر از مناسبت مذهبی است و همچنین اهمیت مناسبت شخصی از مناسبت خاص کمتر است).
جدول16-4- میانگین اهمیت مناسبتها در خوشهها*

خوشهها
میانگین مناسبتها

مذهبی
ملی- باستانی
خاص
شخصی
1
49/2 (2)
(1)
00/3 (1)
(1)
33/2 (3)
(3)
16/2 (4)
(3)
2
19/2 (4)
(3)
85/2 (1)
(2)
69/2 (2)
(1)
26/2 (3)
(2)
3
26/2 (4)
(2)
43/2 (3)
(3)
65/2 (2)
(2)
70/2 (1)
(1)
کل
94/6
28/8
67/7
12/7
* در این جدول در پایین و چپِ عدد اصلی دو شماره در داخل پرانتز قرار گرفته است. عدد سمتِ چپ اهمیت مناسبتها را در درون آن خوشه نشان میدهد و عدد پایین، اهمیت آن را در بین خوشهها نشان میدهد.
4.2.3.1. توزیع احتمال مناسبتها
در این بخش توزیع احتمال هر یک از مناسبتها در بین خوشهها بصورت نمودار نشان داده شده است که عدد 3 در میانه آن قرار گرفته است. نگاره 4-4- وضعیت مناسبت مناسبت مذهبی را نشان میدهد که در خوشه اول دارای بیشترین اهمیت و در خوش دوم دارای کمترین اهمیت است.

همانور که در نگاره 5-4- در صفحه قبل مشاهده میشود مناسبت خاص در خوشه دوم دارای بیشترین و در خوشه اول دارای کمترین اهمیت است. در نگاره 6-4 مناسبت ملی– باستانی در خوشه اول دارای بیشترین اهمیت و در خوشه سوم دارای کمترین اهمیت است.

4.2.3.2. وضعیت خوشهها براساس متغیرهای جمعیتشناختی
پس از مشخص شدن تعداد بهینه خوشهها و اهمیت مناسبتها در خوشهها به بررسی متغیرهای جمعیتشناختی در خوشهها پرداخته شده است.
جدول 17-4- نیمرخ جمعیتشناختی خوشهها
خوشهها
فراوانی
متغیرهای جمعیت شناختی

جنسیت
تاهل
تحصیلات

مرد
زن
مجرد
متاهل
زیردیپلم
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
1
222
(53/0)
184
(67/0)
38
(26/0)
10
(09/0)
212
(68/0)
14
(48/0)
47
(42/0)
115
(62/0)
34
(47/0)
12
(66/0)
2
111
(26/0)
75
(27/0)
36
(25/0)
91
(84/0)
20
(06/0)
8
(26/0)
22
(20/0)
56
(30/0)
22
(30/0)
3
(17/0)
3
88
(21/0)
16
(06/0)
72
(49/0)
7
(07/0)
81
(26/0)
8
(26/0)
45
(38/0)
15
(08/0)
17
(23/0)
3
(17/0)
کل
421
(100%)
275
(100%)
146
(100%)
108
(100%)
313
(100%)
30
(100%)
114
(100%)
186
(100%)
73
(100%)
18
(100%)
ادامه جدول 17-4- نیمرخ جمعیتشناختی خوشهها
متغیرهای جمعیت شناختی
شغل
سن
دولتی
خصوصی
آزاد
دانشجو
خانه دار
سایر
کمتر از 20
20-30
30-40
40-50
50-60
بیشتر از 60
51
(66/0)
54
(63/0)
93
(77/0)
10
(15/0)
2
(05/0)
12
(48/0)
1
(06/0)
20
(16/0)
107
(82/0)
48
(55/0)
29
(73/0)
17
(85/0)
10
(13/0)
16
(19/0)
19
(15/0)
57
(83/0)
2
(05/0)
7
(27/0)
14
(74/0)
89
(72/0)
6
(05/0)
2
(03/0)
0

0

16
(21/0)
15
(18/0)
9
(08/0)
2
(02/0)
40
(90/0)
6
(25/0)
4
(20/0)
15
(12/0)
17
(13/0)
38
(42/0)
11
(27/0)
3
(15/0)
77
(100%)
85
(100%)
121
(100%)
69
(100%)
44
(100%)
25
(100%)
19
(100%)
124
(100%)
130
(100%)
88
(100%)
40
(100%)
20
(100%)

خوشه اول: خوشه اول که مشتمل بر 222 نفر از نمونه پژوهش میشود که معادل 53 درصد نمونه است. خوشهای که اکثر آن را مردان متاهل تشکیل میدهند. از نظر سطح تحصیلات در یک سطح قرار دارند و اکثر افراد دارای مشاغل دولتی، خصوصی و یا دارای شغل آزاد هستند و سن آنها 30 سال به بالا هستند. در این خوشه افرادی وجود دارند که مناسبتهای ملی- باستانی دارای بیشترین است بنابراین میتوان این افراد را ملی- باستانیگراها نامید.
خوشه دوم: : خوشه دوم که مشتمل بر 111 نفر از نمونه پژوهش میشود که معادل 26 درصد نمونه است. در این خوشه مردان دو برابر زنان هستند و اکثر آنها را افراد مجرد تشکیل میدهد و دارای تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس هستند. اکثر افراد این خوشه دانشجو هستند و سن آنها کمتر از 30 سال است. در این خوشه بعد از مناسبتهای ملی- باستانی، مناسبتهای خاص دارای بیشترین اهمیت است بنابراین میتوان آنان را جوانان خاصگرا نامید.
خوشه سوم: این خوشه که مشتمل بر 88 نفر از نمونه پژوهش میشود که معادل 21 درصد نمونه است. اکثر آنان را زنان متاهل تشکیل میدهند و اکثرا آنها از نظر سطح سواد دیپلم و زیر دیپلم هستند و اکثر آنها خانهدار هستند. افرادی که در این خوشه هستند در فاصله سنی 40 تا 50 سال قرار دارند. در این خوشه مناسبتهای شخصی دارای بیشترین اهمیت است بنابراین میتوان آنان را شخصیگراها نامید.
4.2.3.3. بررسی معنادار بودن مناسبتهای شناسایی شده در خوشهها
در بررسی این که آیا تفاوت معنادار میانگین عوامل بین خوشهها وجود دارد یا خیر، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون و اینکه سطح معناداری این آزمونها به جز مناسبت مذهبی پایینتر از 01/0 است، پس میتوان با اطمینان بسیار بالایی ابراز نمود که میانگین مناسبتها در بین خوشهها دارای تفاوت معنادار است و همچنین این که سطح معناداری مناسبت مذهبی نیز پایینتر از 10/0 است پس میانگین این عامل نیز در بین خوشههای مختلف شناسایی شده یکسان نیست و با اطمینان بیش از 90% مناسبت مذهبی در بین خوشهها نیز دارای تفاوت معنادار است.
جدول18-4- تحلیل واریانس یک طرفه مناسبتها بر مبنای خوشه ها
مناسبتها
d.f.
F
Sig
مذهبی
2
44/2
08/0
ملی- باستانی
2
95/8
000/0
خاص
2
25/7
000/0
شخصی
2
76/6
000/0

4.2.3.4. بررسی متفاوت بودن متغیرهای جمعیتشناختی در خوشهها
برای پاسخ به این پرسش که آیا خوشههای مشخص شده از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی متفاوت از یکدیگرند یا خیر، از آزمون کای دو پیرسون بهره گرفته میشود. این آزمون تعیین میکند که آیا بین خوشههای شناسایی شده و متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان منتخب رابطهای وجود دارد یا اینکه این دو مستقل از یکدیگر عمل میکنند. نتایج این تحلیل نشان می دهد که به علت پایینتر بودن سطح معناداری متغیرهای جنسیت، تاهل، ، تحصیلات، شغل و سن از 001/0 ،با اطمینان بسیار بالایی میتوان بیان داشت که این متغیرهای جمعیتشناختی در این پژوهش با خوشههای شناسایی شده مرتبط هستند.
جدول19-4- نتایج آزمون کای اسکور جهت بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با خوشهها
χ2
Sig
d.f.
متغیرهای جمعیتشناختی
79/116
000/0
2
جنسیت
17/251
000/0
2
تاهل
66/45
000/0
8
تحصیلات
45/284
000/0
10
شغل
25/270
000/0
10
سن
4.2.4. اولویتبندی مناسبتها و کانالها
به منظور رتبهبندی مناسبتها و کانالها در هر یک از خوشهها به صورت مجزا، از آزمون فریدمن استفاده کردهایم. به عبارت دیگر در این قسمت با استفاده از نتایج پژوهش به دست آمده از دادههای کمی به این سوال پاسخ میدهیم که ترتیب اهمیت هر یک از عوامل اصلی شناسایی شده پژوهش به چه صورت است. نتایج آزمون فریدمن یکسان بودن یا متفاوت بودن اهمیت عوامل فوق را در هر یک از خوشهها به تفکیک مشخص میکند. فرضیههای مربوط به این سوال به شرح زیر هستند:
H0: میانگین رتبه اهمیت کلیه عوامل (مناسبتها و کانالها) با هم برابرند (R1 =R2 =R3 …=Rn ).
H1 : حداقل میانگین رتبه اهمیت دو عوامل (مناسبتها و کانالها) با هم نابرابرند (حداقل یک زوج از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد تحلیل داده، سلسله مراتبی، سلسله مراتب، آزمون فریدمن Next Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، توزیع فراوانی، رشته تحصیلی