تحقیق رایگان درمورد تحلیل داده، سلسله مراتبی، سلسله مراتب، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به متناسب بودن با ساختار فرضیهها، ماهیت دادهها و اهداف پژوهش به کار می رود. در زیر به صورت تفکیکی به هر یکی از آزمونهای توصیفی و استنباطی که در این پژوهش استفاده شده اند، اشاره شده است.
1-2-7-3- آمار توصیفی
1-1-2-7-3- توزیع فراوانی: برای تمامی مؤلفههای اصلی و زیر مجموعه آنها با استفاده از جدول توزیعهای فراوانی آنها استخراج و ارائه شده است.
2-2-7-3- آمار استنباطی
1-2-2-7-3- تحلیل خوشهای77
تحلیل خوشهای را میتوان بعنوان یکی از متداولترین روشهای طبقهبندی نامید. هدف اصلی تحلیل خوشهای این است که زیرگروههای همگن از پاسخگویان را شناسایی کند. تحلیل خوشهای درصدد است تا براساس اطلاعاتی در خصوص یک سری متغیرها، پاسخگویان را با توجه به آنها گروهبندی کند. به عبارتی، تحلیل خوشهای درصدد است تا مجموعهای از گروهها را شناسایی کند که از این طریق بتواند از یک طرف تفاوتهای درونگروهی را به حداقل برساند و از طرف دیگر تفاوتهای بین گروهی را به حداکثر ممکن برساند. تحلیل خوشهای انواع مختلفی دارد که میتوان به تحلیل خوشهای سلسه مراتبی، چندمیانگینی و دومرحلهای اشاره کرد.
تحلیل خوشهای در موقعیتها و موضوعات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان مثال ممکن است پژوهشگری دادههایی را از طریق پرسشنامه از تعداد زیادی از افراد جمعآوری کند که بدون طبقهبندی آنها دادههای فوق بیمعنی باشند. در چنین مواردی تحلیل خوشهای امکان تلخیص دادهها در تعدادی گروه یا طبقه را فراهم میکند تا پژوهشگر بتواند به تجزیه و تحلیل، استنتاج و نتیجهگیری مناسب دست یابد.
تقسیمبندی موارد یا موضوعات براساس همگنی درونی آنها از اهم اهداف تکنیک تحلیل خوشهای است. در اجرای این روش مراحلی وجود دارد که بطور متوالی باید یکی پس از دیگری مدنظر قرار گیرد. در استفاده از این روش سه سوال اساسی به شرح ذیل مطرح میشود:
1- چگونه باید همگنی موضوعات اندازهگیری شود؟
2- برای اینکه موضوعات یا موارد همگن در یک گروه قرار گیرند چه روشی باید بکار گرفته شود؟
3- چند گروه یا طبقه باید تشکیل شود؟
برای پاسخ به سوال اول روشهایی مانند روش مقایسه دوبدو موارد یا موضوعات، تعیین فاصله یا میزان تفاوت هر جفت از موارد، تعیین ضریب همبستگی بین هر جفت از موضوعات و یا اندازهگیری فاصله بویژه فاصله اقلیدسی78 نیز از دیگر روش برای تعیین شباهتهای بین موضوعات یا موارد مورد استفاده قرار میگیرد.
دومین سوال در واقع قاعده و الگوریتمی است که در مرحله طبقهبندی دادهها باید طی شود تا موارد یا موضوعات همگن در یک گروه قرار گیرند. الگوریتمهای عمومی مورد استفاده در روش خوشهای را میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد: روش خوشهای سلسله مراتبی79 و روش خوشهای غیر سلسله مراتبی80
روش خوشهای سلسله مراتبی دارای یک ساختار درختی سلسله مراتبی است، بدین صورت که در هر مرحله تعداد خوشهها بصورت یک به یک کاهش مییابد و در بعضی موارد نیز ممکن است دو گروه یا دو موضوع با هم ترکیب شوند و خوشهای جدید را بوجود آورند. بدین ترتیب بتدریج تمام افراد یا موضوعات با همدیگر ادغام شده و نهایتا یک خوشه بزرگی را پدید میآورند.
در مقابل روش سلسله مراتبی، فرایند خوشهبندی غیر سلسله مراتبی از یک ساختار درختی تبعیت نمیکند. بلکه در این روش اولین قدم انتخاب مرکز یا مبدا اولیه است. با تعیین این مرکز اولیه، کلیه افراد درون یک فاصله آستانهای در آن خوشه قرار میگیرند. فرایندهای خوشهای غیر سلسله مراتبی بطور متوالی به خوشهبندی K میانگین81 ارجاع داده میشود. در این پژوهش تحلیل خوشهای به
وسیله نرمافزار Statistica انجام شده است.
2-2-2-7-3- آزمون فریدمن (Friedman): یکی از آزمونهای آماری است که برای مقایسه چند گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین رتبههای گروهها را معلوم میکند که آیا این گروهها میتوانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبهای باشد. این آزمون متناظر غیرپارامتری آزمون F است و معمولاً در مقیاسهای رتبهای به جای F به کار میرود و جانشین آن میشود. در آزمون F باید همنگی واریانسها وجود داشته باشد که در مقیاسهای رتبهای کمتر رعایت میشود. آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دو طرفه ( برای دادههای غیر پارامتری) به روش رتبهبندی به کار میرود و نیز برای مقایسه میانگین رتبهبندی گروههای مختلف کاربرد دارد. در این پژوهش برای اولویتبندی هر یک از مناسبتها و کانالها در هر یک از خوشهها از آزمون فریدمن استفاده شده است.
8-3- فرآیند بخشبندی بازار
تمام اصول و روشهای بازاریابی، صاحبان کسبوکار را به شناسایی و برآوردهسازی بهتر نیازهای مشتریان در مقایسه با رقبا رهنمود میسازد. بخشبندی بازار به معنای ارزیابی جذابیتهای هر بخش از بازار و گزینش یک یا چند بخش از این بازار است که سازمان بتواند بهترین خدمات را در مقایسه با رقبا به آن بازار ارائه نماید. در شکل 4-3- فرایند بخشبندی بازار ارائه شده است.
• آماده سازی داده: اولین مرحله از فرآیند بخشبندی به بررسی دادههای گم شده، دادههای پَرت و نرمال سازی دادهها میپردازد. دادههای گم شده زمانی بوجود میآید که برخی از پاسخگویان به یک یا چند سوال جواب ندادهاند. دادههای پرت مشاهداتی هستند که به طور غیرعادی یا اتفاقی از وضعیت عمومی دادههای تحت آزمایش و نسبت به قاعدهای که براساس آن آنالیز میشود، انحراف داشته باشد. در این پژوهش با توجه غربال کردن پرسشنامهها و کنار گذاشتن پرسشنامههای غیرقابل استفاده، دادههای پرت وجود دارد و دادههای گم شده بسیار کمی وجود دارد. نرمال سازی عبارت است از روشی که دادهها را در زمانی که در یک دامنه نیستند را در دامنه مشابه قرار دهد. به عبارت دیگر ممکن است یک داده کاو با موقعیتهایی مواجه گردد که دادهها شامل مقادیری باشند که در محدوده یا دامنه متفاوتی قرار داشته باشند. در این پژوهش چون دامنه سوالات در رنج مشخص قرار داشتند و در هنگام غربال کردن پرسشنامهها، غیرقابل استفادهها کنار گذاشته شدند نیازی به نرمال سازی دادهها نبوده است.

شکل 4-3- فرآیند بخشبندی بازار (محققان)
• انتخاب متغیرها برای خوشهبندی: در این مرحله متغیرهایی که مبنایی برای خوشهبندی هستند مشخص میشود. متغیرهای باید بگونهای انتخاب شوند که گروهها را به بهترین نحوه از همدیگر تفکیک نماید. در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش که در فصلهای قبل اشاره شد چهار مناسبت ملی- باستانی، مذهبی، خاص و شخصی بعنوان متغیرهای اصلی برای خوشهبندی انتخاب شدند.
• تعیین تعداد خوشهها: در این مرحله با استفاده از روشهای مختلف از جمله روش سلسله مراتبی، چند میانگینی، دو مرحلهای و… میتوان تعداد بهینه خوشهها را تعیین کرد. در این پژوهش برای تعیین تعداد بهینه خوشهها از روش سلسه مراتبی و چند میانگینی استفاده شده است که تعداد بهینه خوشهها همانطور که در فصل 4 بصورت شکل نشان داده شده است، 3 خوشه تعیین شده است.
• ارزیابی خوشهها: در این مرحله معنیدار بودن متغیرهای شناسایی شده در بین خوشهها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه بررسی میشود. در این پژوهش سه مناسبت ملی-باستانی، شخصی و خاص در سطح 01/0 معنیدار است و مناسبت مذهبی نیز در سطح 1/0 معنیدار است.
• استخراج پروفایل هر خوشه: در این مرحله براساس متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن و …) مشخصات هر خوشه و اینکه در هر خوشه چه گروهی قرار گرفته، مشخص میشود. در این پژوهش پروفایل هر یک از خوشهها در فصل4 استخراج شده است.

مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها در هر نوع پژوهشی به منظور بررسی پذیرش و رد فرضیات دارای اهمیت خاصی است. در بیشتر پژوهشهای کنونی که بر پایه اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد پژوهش است؛ تجزیه و تحلیل دادهها از اصلیترین بخشهای پژوهش به شمار میرود. دادههای خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات درآمده و در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد.
پژوهش حاضر به دلیل اینکه از روش تحلیل آمیخته کیفی و کمی استفاده نموده است بنابراین در تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا دادههای کیفی با استفاده از روشهای کدگذاری باز و محوری مشارکتکنندگان صورت میگیرد. پس از تحلیلهای کیفی، تحلیل دادههای کمی حاصل از پرسشنامه بر اساس سوالهای پژوهش و همچنین مقیاس اندازهگیری دادهها به کمک تحلیلهای آماری توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش شامل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل و … مورد بررسی قرار میگیرد. سپس آمار استنباطی مطرح میگردد. در آمار استنباطی این پژوهش به منظور بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمونهای آماری استفاده میشود. در بخش ابتدایی این تجزیه و تحلیل دادهها سعی شد تا بر اساس عوامل شناسایی شده با استفاده از تحلیل خوشهای به بخشبندی افراد نمونه بر اساس میزان اهمیتی که برای هر یک از این عوامل قائل هستند بپردازیم تا از این طریق خوشههای مشابهتر را شناسایی نمائیم. سپس با استفاده از آزمون فریدمن به اولویتبندی هر یک از عوامل در درون خوشهها میپردازیم. سپس مشخصات پیامها به تفکیک مناسبتها در قالب جدول نمایش داده میشود. در پایان باید اشاره شود که تجزیه و تحلیل
دادهها در این پژوهش به دلیل ماهیت ترکیبی بودن آن شامل دو بخش اصلی به شکل زیر است:

1) تجزیه و تحلیل دادههای کیفی (مصاحبه)
2) تجزیه و تحلیل دادههای کمی ( پرسشنامه)
4.1. تحلیل دادههای کیفی
4.1.1. تحلیل جمعیتشناختی دادهای حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان
در این بخش به تجزیه و تحلیل وضعیت جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در مصاحبههای مربوط به بخش کیفی پرداخته میشود. جنسیت، سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، شغل، انواعها مناسبت و کانالها از جمله متغیرهایی هستند که در این قسمت چگونگی توزیع آنها در بین مشارکت کنندگان مورد بررسی قرار میگیرد.
4.1.1.1. جنسیت
از میان 17 نفر مصاحبه شونده ، 6 نفر زن (3/35%) و 11 نفر مرد (7/64%) بوده اند. جدول 1-4- پراکنش جنسیتی مصاحبه شوندگان را نشان میدهد.
جدول1-4- پراکنش جنسیتی مشارکتکنندگان در مصاحبه
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
زن
6
3/35%
مرد
11
7/64%
جمع کل
17
100%
4.1.1.2. سن
از میان 17 نفر مصاحبه شونده ، 1 نفر کمتر از 20سال(6 %)، 6 نفر 20-30 سال (29/35%)، 5 نفر 30-40 سال (41/29%)، 3 نفر 40-50 سال (54/17 %) و 2 نفر 50 سال به بالا (76/11%) بودهاند. جدول 2-4 پراکنش سنی مصاحبه شوندگان را نشان میدهد.
جدول 2-4- پراکنش سنی مشارکتکنندگان در مصاحبه
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از20
1
6%
20-30
6
29/35%
30-40
5
41/29%
40-50
3
54/17%
بیشتر از50
2
76/11%
جمع کل
17
100%

4.1.1.3. تحصیلات
از میان 17 نفر مصاحبه شونده 5 نفر دیپلم (4/29%)، 8 نفر لیسانس (05/47%) و 4 نفر فوق لیسانس (55/23%) بودهاند. جدول 3-4- پراکنش تحصیلی مصاحبه شوندگان را نشان میدهد.
جدول 3-4- پراکنش تحصیلی مشارکتکنندگان در مصاحبه
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
5
4/29%
لیسانس
8
05/47%
فوق لیسانس
4
55/23%
جمع کل
17
100%
4.1.1.4. شغل
از میان 17 نفر مصاحبه شونده 3 نفر دانشجو (64/17%)، 4 نفر کارمند بخش دولتی (53/23%)، 4 نفر کارمند بخش خصوصی(53/23%) و 6 نفر دارای شغل آزاد (3/35%) بوده اند. جدول 4-4- پراکنش شغلی مصاحبه شوندگان را نشان میدهد.

جدول 4-4- پراکنش شغلی مشارکت کنندگان در مصاحبه
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دانشجو
3
64/17%
کارمند دولتی
4
53/23%
کارمند خصوصی
4
53/23%
آزاد
6
30/35%
جمع کل
17
100%

4.1.2. تحلیل محتوا
برای تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبه با مشتریان منتخب از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا ابزاری پژوهشی برای تعیین وجود واژهها یا مفاهیم داخل متنها یا مجموعهای از متنها است. روش تحلیل محتوا شامل دو روش اصلی تحلیل موضوعی (تم) و تحلیل معنایی است.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد روش پژوهش، تحلیل محتوا، بازاریابی، پژوهش علمی Next Entries تحقیق رایگان درمورد پیام کوتاه، تحلیل داده، تجزیه و تحلیل آماری، جمعیت شناختی