تحقیق رایگان درمورد تحلیل داده، تحلیل محتوا، بانک کشاورزی، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

توصیف و تشریح وضعیت جامعه است. جامعه عبارت است از گروه یا طبقه ای از افراد که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند (بیابانگرد، 1384، 113). جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش (چه در مرحله کیفی و چه در مرحله کمی) مشتریان بانک کشاورزی در سطح شهر تهران است.
4-3- حجم نمونه آماری
در بسیاری از پژوهشهای علمی دسترسی به تمام اعضای جامعه، کاری بسیار زمانبر و پرهزینه است. در این شرایط، نمونهای از جامعه انتخاب میشود که بیناگر خصوصیات جامعه بوده و دسترسی به آن مقرون به صرفه باشد. زمانبری کمتر از دیگر مزایای نمونه گیری است (حافظ نیا، 1386، 119). در این پژوهش با توجه به هر یک از مراحل کیفی و کمی، حجم نمونه متفاوت است که در ادامه توضیح داده میشود.
1-4-3- حجم نمونه در مرحله کیفی
بنابر اصل کفایت دادهها، انتخاب نمونه آماری را باید تا جایی ادامه داد که حجم نمونه در طی فرآیند پژوهش و بر اساس حصول کفایت یا اشباع اطلاعات نظری تعیین گردد. به این معنی که حجم هیچ یک از نمونهها از پیش تعیین شده نیست و در مورد هر یک از جوامع مورد بررسی، فرآیند نمونهگیری تا زمانی ادامه مییابد که آزمودنیهای جدید، اطلاعات تازهای بدست ندهند و یا تأثیری در توسعه مدل یا نظریه پژوهش نگذارند. به عبارتی تأثیر آنها در بهبود نهایی یا حاشیهای نظریه و یا اطلاعات صفر باشد (Gronhang et al., 1995 به نقل از دانایی فر، 1385). این بخش از پژوهش به دو بخش تقسیم میشود. در بخش اول برای شناسایی راهبرد بازاریابی مناسبتی با خبرگان بازاریابی مصاحبه گرفته شد و در بخش دوم از پژوهش برای استخراج شاخصها از 17 مشتری در گروههای سنی مختلف از کمتر از 20 سال تا بیش از 60 سال در شعبههای بانک کشاورزی ( شعبه مرکزی، شهر آرا، ونک، توحید) مصاحبه عمیق گرفته شد.
2-4-3- حجم نمونه در مرحله کمی
در مرحله کمی جهت توزیع پرسشنامه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری پژوهش، حجم نمونه در مجموع 384 نفر تخمین زده شد. در این پژوهش 520 پرسشنامه در بین 7 شعبه مختلف توزیع و جمعآوری شد. پس از جمعآوری و غربال نمودن پرسشنامهها، 60 پرسشنامه برای شعبه مرکزی، 52 پرسشنامه برای شعبه شهر آرا، 57 پرسشنامه برای شعبه توحید، 67 پرسشنامه برای شعبه ونک، 56 پرسشنامه برای شعبه تجریش، 70 پرسشنامه برای شعبه جنتآباد و 60 پرسشنامه برای شعبه ولنجک قابل استفاده تشخیص داده شد. از این رو در مجموع تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس 421 پرسشنامه به انجام رسید.
5-3- ابزار و روش گردآوری دادهها
به طور معمول، چهار نوع ابزار عمده برای جمع آوری دادهها وجود دارند. هر یک از این ابزارها، خود انواع و کاربردهای ویژهای برای پژوهشها خاص دارند. این ابزارها عبارتند از:
• بررسی و مراجعه به مدارک و اسناد
• مشاهده
• مصاحبه (مرحله کیفی)
• پرسشنامه (مرحله کمی)
در این پژوهش در مراحل مختلف از ابزارهای مختلف گردآوری اطلاعات استفاده شده است که در ذیل به توضیح مختصری از آنها می پردازیم:
1-5-3- گردآوری داده در مرحله کیفی (مصاحبه)
• مصاحبه شامل سه متغیر است که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند: پاسخگو، مصاحبه کننده و صورت سؤالهای مصاحبه. هر یک از این متغیرها و نیز شرایط مصاحبه می توانند بر نتایج مصاحبه تأثیر عمدهای بگذارند. مهمترین ویژگی مصاحبه، اگر توسط یک مصاحبهگر ماهر انجام شود، انعطافپذیری آن است. مصاحبهگر میتواند این اطمینان را به دست آورد که پاسخ دهنده، سوال و منظور پژوهش را دریافته است. از مصاحبهشونده میتوان خواست که برای پاسخهای خاص توضیحات بیشتری دهد. “والری جنیسک”71، مصاحبه را به مثابه تبادل تفکر میان دو نفر تعریف می کند، آنها به وسیله سؤال و جواب با یکدیگر در مورد ارتباطات با ساختارهای مشترک برای موضوع مشخص با هم تبادل نظر میکنند (Openhaim, 1969).
• مصاحبه انواع گوناگونی دارد که مهمترین آن عبارت است از ساختار یافته، نیم ساختار یافته و ساختار نیافته. در مصاحبه ساختار یافته سؤالات پژوهش از پیش طراحی شدهاند و مصاحبهگر دقیقأ میداند که پاسخ به سؤالات خاص را میخواهد. در این مصاحبه در صورت به حاشیه کشیده شدن مصاحبه به سرعت اقدام به جهتدهی دوباره مصاحبه میشود. در مصاحبه ساختار نیافته پژوهشگر از چارچوب تنگ ساخت یافته رهایی مییابد و مصاحبهشنونده را کاملاً آزاد میگذارد تا هر چه در ذهنش میآید بگوید و سپس آنها را خود پالایش میکند و از آنها اطلاعات را بیرون میکشد (بازرگان، 1387).
همانطور که پیش از این اشاره شد، پژوهش حاضر پژوهشی ترکیبی و از نوع اتصال داده کمی و کیفی است. بنابراین در مرحله اول، به منظور جمع آوری داده های کیفی، مصاحبه از روش رودررو و حضور در شعب بانک کشاورزی انجام شد. هر یک از مصاحبه ها به طور متوسط بین 15 تا 20 دقیقه به طول انجامید. هدف از این بخش شناسایی و استخراج مناسبتها و کانالهای ارتباطی از دیدگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه بود. لازم به تذکر است که در این پژوهش بنا به اهداف پژوهش، از روش مصاحبه ساختار یافته استفاده شده است.
2-5-3- گردآوری داده ها در مرحله کمی (پرسشنامه)
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پژوهشهای پیمایشی بوده و عبارت است از مجموعه ای از پرسشهای هدفمدار، که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. روستا و همکاران (1375) ضمن تأکید بر اهمیت پرسشنامه جهت جمعآوری دادههای پژوهش اشاره میکنند که پرسشنامه مجموعهای از سؤالها است که پاسخدهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را میدهد. این پاسخها، دادههای مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل میدهد. پروژههای پژوهشی عمومأ نیازمند پرسشنامه با ساختار مستقیم هستند. در تهیه و تنظیم پرسشنامه، محقق سعی میکند که از طریق طراحی تعدادی سؤال، اطلاعات مورد نیاز را از گروه پاسخگو دریافت نماید. اطلاعاتی که بدین طریق جمعآوری میشود، میتواند در زمینههای مختلفی چون عقاید، عواطف، حالات روانی، اطلاعات فردی، دینی، سیاسی، فرهنگی و سایر خصوصیات افراد مورد مطالعه قرار گیرد (نبوی، 1382).
در این پژوهش نیز از پرسشنامه و به روش حضوری (خودگزارشی) برای گردآوری دادههای کمی استفاده شده است. در مرحله اول داده های به دست آمده از مصاحبه های کیفی با افراد به صورت پرسشنامه ای در اختیار آنها قرار گرفته و به واسطه آن اولویت موارد به دست آمده و رتبه بندی دقیقی از عوامل حاصل میشود. پرسشنامه نهایی پژوهش شامل بخش های زیر است:
الف) شرح مختصری از طرح پژوهش
در این قسمت برای آشنایی ذهن پاسخگو با موضوع، شرح مختصری در خصوص طرح پژوهش داده شده و ضمن تأکید بر اهمیت نظرات افراد در خصوص نحوه تکمیل پرسشنامه راهنماییهای لازم ارائه شده است.
ب) سؤالهای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی
در این قسمت از پاسخگو خواسته شده است که وضعیت جمعیت شناختی خویش را از طریق پاسخ به سؤالات، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات و شغل، مشخص نماید.
ج) سوالات مربوط به اولویتبندی مناسبتها
این بخش به دو قسمت تقسیم میشود بخش اول در مورد اولویتبندی انواع مناسبتهای ملی-باستانی، مذهبی، شخصی و خاص است و بخش دوم در مورد اولویتبندی مناسبتهای ملی- باستانی، مذهبی، شخصی و خاص است.
د) سوالات مربوط به کانالهای ارتباطی
در بخش از پاسخگو خواسته شده تا اولویت هر یک از کانالها را مشخص نماید.
ذ) سوالات مربوط به پیامهای ارسالی به مشتریان در ایام مناسبتهای مختلف
در این بخش از پاسخگو خواسته شده است که نوع پیامهای ارسالی را که تمایل دارد در ایام هر یک از مناسبتها برای او ارسال شود را مشخص نماید.

6-3- روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که وسیله اندازهگیری بتواند خصیصه مورد نظر (نه چیز دیگر) را اندازهگیری کند. لذا یکی از نکات اصلی در طراحی الگو، بالا بودن روایی آن است. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش سازد (خاکی، 1387، 287).
در این پژوهش به منظور برآورد روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر، به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری موضوعِ مورد سنجش را دارد و روایی محتوایی یا ظاهری نشان می دهد که آیا صاحب نظران تأیید میکنند که ابزار آنچه را که باید اندازه بگیرد، اندازه میگیرد (سکاران، 1381، 384). بدین ترتیب در پژوهش حاضر، به منظور اطمینان از ارتباط پرسشنامه با اهداف تعیین شده، پس از آنکه به وسیله مصاحبه و مرور ادبیات پژوهش، شاخصها مشخص شد، چک لیست اولیه پرسشنامه تدوین گردید. در ادامه چک لیست مذکور به رؤیت اساتید راهنما، مشاور و دستاندرکاران بانک کشاورزی (آقایان حمیدرضا نعمتیان، غلامرضا قرشی و کیوان عبدلی) رسید. از پیشنهادات ایشان جهت رفع عیوب مربوط به سؤال های اصلی پژوهش و همچنین سؤالهای مربوط به سنجش آنها استفاده شد. در نهایت پس از اطمینان از اعتبار شاخصهای پرسشنامه، فرآیند جمعآوری دادههای کمی آغاز شد.
7-3- تجزیه و تحلیل دادهها
یکی از مباحثی که برای هر نوع پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است، تجزیه و تحلیل دادهها است. امروزه در بیشتر پژوهشهای که متکی بر جمعآوری اطلاعات است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از مهمترین بخشهای پژوهش بشمار میرود. در این پژوهش به دلیل ماهیت ترکیبی بودنِ آن، تجزیه و تحلیل دادهها به دو بخش عمده قابل تقسیم است: تجزیه و تحلیل دادههای کیفی و تجزیه و تحلیل دادههای کمی. در ادامه به توضیح هر یک از موارد پرداخته می شود.
1-7-3- تجزیه و تحلیل دادههای کیفی
یکی از روشهایی که در دهه اخیر به شدت رو به گسترش بوده است، روش “تحلیل متحوا”72 است. تحلیل محتوا ابزاری پژوهشی برای تعیین وجود واژه ها یا مفاهیم در داخل متن ها یا مجموعه ای از متنها است. تحلیل متحوا عبارت است از فرایند فکری طبقه بندی داده های کیفی به خوشههایی از موجودیتها یا طبقات مفهومی با هدف شناخت الگوهای همخوان و روابط بین متغیرها و موضوعات (Given, 2008).
روش های تحلیل محتوا شامل دو روش اصلی “تحلیل مفهومی”73 و “تحلیل ارتباطی”74 است. تحلیل مفهومی عبارت است از انتخاب مفهوم و سپس بررسی جهت شمارش و فهرست کردن وجود آن مفهوم در متن. مفهوم مورد نظر ممکن است به صورت واضح و آشکار و یا به صورت ضمنی و پنهان در متن وجود داشته باشد. گاهی اوقات تحلیل مفهومی را “تحلیل موضوعی” 75 نیز می نامند. تحلیل ارتباطی همانند تحلیل مفهومی است با این تفاوت که تلاش می کند تا ارتباط بین مفاهیم را نیز بررسی کند. تحلیل ارتباطی را “تحلیل معنایی”76 نیز می نامند.
از آنجا که در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است، ذکر توضیحاتی پیرامون شیوه و مراحل آن الزامی می نماید. بکارگیری این روش در این پژوهش شامل مراحل زیر است:
1- تلخیص دادهها: انتخاب از میان دادههای به دست آمده، خلاصه کردن عبارتها یا عبارتهای مترادف، قراردادن این دادهها در دستهبندیهای وسیعتر و امثال آن در این مرحله انجام شده است.
2- عرضه دادهها: توسعه مجموعهای سازمان یافته از دادهها، به طوری که به کمک آن بتوان نتیجهگیری به عمل آورد در این مرحله انجام شده است. یافتههای حاصل از هر مصاحبه در جدولی جداگانه قرار گرفته و تعدادی از این جداول در فصل چهارم به عنوان نمونه آورده شده است. همچنین یک جدول کلی نیز برای کدهای اختصاص یافته به مفاهیم تکمیل شده است.
3- نتیجهگیری: همانطور که اشاره شد تحلیل محتوا از طریق دوروش عمده انجام می شود که عبارتند از تحلیل موضوعی و تحلیل معنایی. در این پژوهش تحلیل محتوا به روش تحلیل موضوعی یا همان تحلیل تم صورت می گیرد.
2-7-3- تجزیه و تحلیل دادههای کمی
در تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی برای تحلیل متغیرهای توصیفی شامل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و شغل استفاده شده است. از آمار استباطی نیز برای پاسخ به سؤالهای اصلی پژوهش استفاده شده است. آمار استنباطی شامل روشهای گوناگونی است که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد روش پژوهش، تحلیل محتوا، بازاریابی، پژوهش علمی Next Entries تحقیق رایگان درمورد پیام کوتاه، تحلیل داده، تجزیه و تحلیل آماری، جمعیت شناختی