تحقیق رایگان درمورد بازاریابی، خدمات مالی، سطح تحصیلات، چرخه زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

بانک کشاورزی
• شرکت گسترش فناوری نوین کشاورز
• شرکت توسعه و عمران اراضی

1-2- پژوهشهای داخلی:
با جستجو در سایتهای علمی و پایان نامهها، پژوهشی تحت عنوان بازاریابی مناسبتی و یا مشابه آن در صنعت بانکداری و صنایع دیگر یافت نشد.
2-2- پژوهش خارجی:
با جستجو واژههای Occasion in marketing، Occasion Based Marketing، Occasions marketing، Occasional marketing در پایگاههای مقالات علمی نظیر Emerald ، Science direct، Springer ،Wiely ، Proquest ،Taylor & Francis و… موردی با عنوان این پایان نامه در صنعت بانکداری یافت نشد. در ادامه به پژوهشهایی که تا حدودی به این پژوهش شبیه هستند، اشاره شده است.
• تحقیقی تحت عنوان” ادراک مصرف کننده از مناسبتهای هدیه دادن” توسط بیلک62در سال 1973 در فیلادلفیای امریکا انجام شد. در این مطالعه 219 نمونه هدیه دادن، بوسیله 73 نفر از ساکنان منطقه فیلادلفیا بوسیله یک تیم6 نفره از محققان در مناسبتهای جشن تولد، کریسمس، روز مادر، روز پدر، سالگرد ازدواج و جشن فارغالتحصیلی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج تحقیق نشان میدهد که هدیه دادن به موقعیتی بستگی دارد که در آن هدیه داده میشود. تفاوت موجود در شرایط روحی و روانی پاسخدهندگان در هدیه دادن تاثیرگزار است. او از بررسی مناسبتهای مورد بررسی فهمید که مشهورترین مناسبت در میان جامعه مورد بررسی جشن تولد با 35 درصد و بعد از آن کریسمس با 29 درصد است و جشن فرغ التحصیلی و سالگرد ازدواج با 5 درصد کم اهمیتترین مناسبتها بودند.
• در سال 1983 تحقیقی تحت عنوان” مقایسه هدیه دادن بین شهروندان مکزیکی و فرانسویی در ایام کریسمس” توسط آلن و فرناندز در یک نمونه 340 نفری انجام شد. این تحقیق در شهر گرونوبل فرانسه و شهر پاوبلا در مکزیک انجام شده است. برای انجام این تحقیق از پرسشنامهای استفاده شده، که شامل سه بخش بود. بخش اول در مورد خانوادههایی بود که جایزه داده بودند و بینش آنها را نسبت به جایزه دادن بررسی میکرد. بخش دوم جزئیات هدایایی که اخیراً استفاده شده بود را تشریح میکرد و بخش سوم در مورد جزئیات جمعیت شناختی پاسخدهندگان بود. توزیع پرسشنامه در دو کشور بطور همزمان انجام شده و نزدیک به هشت هفته طول کشیده است. در این تحقیق برای انتخاب نمونه ابتدا جامعه به گروههای مختلفی تقسیم شده بود سپس این گروهها نیز به گروههای کوچکتری تقسیم شده بودند و از میان آنها نمونههایی برای بررسی انتخاب شده بود. از میان شرکت کنندگان در این تحقیق 161 نفری فرانسویی و 179 نفری از آنها مکزیکی بودند. میانگین سن مکزیکیها در این نمونه 11/38 سال و فرانسوییها 65/35 سال بوده است. سطح تحصیلات مکزیکیها نسبت فرانسوییها بهتر بوده و از لحاظ میزان درآمد مکزیکیها در وضعیت بهتری قرار داشتند. نتایج تحقیق نشان میدهد نسبت زنان و مردان مکزیکی برای هدیه دادن در کریسمس برابر بوده ولی زنان فرانسویی بیشتر از مردان هدیه دریافت کردهاند. زنان و مردان مکزیکی نسبت به فرانسوییها مقدار بیشتری از میانگین درآمد ماهانه خود را به خرید هدیه اختصاص دادهاند. در هر دو کشور بیشتر از هدیههای اسباب بازی و لباس برای کریسمس استفاده کرده بودند.
• در سال 2005 تحت عنوان” مناسبتها و انگیزههایی برای هدیه دادن: یک مطالعه مقایسهای از مصرفکنندگان مالایی و چینی در کشور مالزی” توسط اُزمان و همکارانش63 در یک نمونه 300 نفری انجام شد. در این مطالعه برای بررسی نمونه از پرسشنامه استاندارد با تغییراتی براساس فرهنگ آن کشور، استفاده شده بود و پرسشنامه به گونهای طراحی شده بود که پاسخدهندگان میتوانستند چندین گزینه را برای هر سوال تیک بزنند. برای بررسی سوالات از 20 نفر از پاسخگویان پیش آزمون گرفته شده است و پرسشنامه به دو زبان انگلیسی و مالایی طراحی شده و برای مقایسه این دو گروه بزرگترین شهر مالزی یعنی کوالالامپور انتخاب شده بود. برای توزیع پرسشنامه از روش مراجعه حضوری به 6 مرکز در آخر هفتهها از ساعت 10صبح تا 6 بعدازظهر استفاده شده است که ابتدا هدف از مطالعه برای آنها توزیع داده میشد سپس در صورتی که آنها موافق شرکت در مطالعه بودند پرسشنامه به آنها داده شده بود. از تمام شرکتکنندگان در این مطالعه 40 درصد آنها را مالاییها، 60 درصد دیگر را چینیها تشکیل داده بودند. 3/51 درصد از شرکتکنندگان مرد و بقیه زن و اکثر آنها را افراد کمتر از 30 سال و مجرد تشکیل داده بودند. 43 درصد از شرکتکنندگان دانشآموز و دانشجو و 2/27 درصد کارمند بخش خصوصی بودند. در این بررسی مناسبتهای جشن تولد، جشن ازدواج، روز مادر، تولد فرزند، روز پدر، روز دوستی، سال جدید در چین، کریسمس و سالگرد ازدواج بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که در میان آنها 99 درصد شرکتکنندگان برای مناسبت جشن تولد هدیه خریداری کرده بودند. و بعد از آن سالگرد ازدواج 54 درصد، روز مادر با 4/45 درصد، تولد بچه با 1/40 درصد و روز پدر با 4/34درصد در ردههای بعدی قرار داشتند. با توجه به اثربخشی تبلیغات و ترفیعات اکثر مصرفکنندگان مالایی هدیههایی را برای اشخاصی خاص در روز دوستی (8/31درصد) و کریسمس (8/29درصد) خریداری کرده بودند. حدود یک سوم از شرکتکنندگان چینی برای سال جدید در چین هدیه خریداری کردهاند در حالی که حدود 2/20 درصد برای مناسبتهای مذهبی هدیه خریداری نمودهاند. همچنین در این مطالعه نتایج نشان میدهد که شرکتکنندگان چینی در مقایسه با شرکتکنندگان مالایی تمایل بیشتری برای خرید هدیه در مناسبتهایی مانند روز مادر، روز پدر ، روز دوستی و … دارند ولی در مناسبتهای مذهبی شرکتکنندگان مالایی نسبت به شرکتکنندگان چینی تمایل بیشتری به خرید هدیه داشته بودند.
• در سال 2006 تحقیقی توسط بارت64 و پاول65 تحت عنوان” رفتار بانکداری پس از رویدادهای چرخه زندگی” انجام شد که بر مبنای تحقیق مک نیل66 که زندگی را به پنج مرحله تقسیم بندی کرده بود شامل: مرحله قبل از ازدواج، مرحله اوایل ازدواج، مرحله پس از صاحب فرزند شدن، مرحله پس از جدایی فرزندان از خانواده و مرحله بازنشستگی، محققان مرحله دوم یعنی مرحله اوایل ازدواج را بررسی کردند. در این تحقیق محقق اشاره میکند که علارغم اهمیت این موضوع مطالعات بسیار کمی رفتار بانکداری جوانان را مورد بررسی قرار دادهاند. با توجه اهمیت این موضوع، بازاریابی افراد جوان را به سه دسته تقسیم نموده است: گروه اول کسانی هستند که فقط از محصولات و خدمات بانکی استفاده میکنند، گروه دوم کسانی هستند که نه فقط از محصولات و خدمات بلکه از فعالیتهای ترفیعی و تشویقی بانک، مانند بلیط رایگان برای کنسرت و … استفاده میکنند و گروه سوم کسانی هستند که بستههای پیشنهاد شده بوسیله فراهم کنندگان خدمات مالی را با هم مقایسه میکنند. هدف این مطالعه بررسی منافع حاصل از سرمایهگذاری بازاریابی جوانان در اوایل ازدواج است. آنها در این تحقیق عواملی مانند بانکداری بدون کارمزد، نزدیکی به شعبه، دسترسی به مشاور رایگان، امکان اضافه برداشت و قرعهکشی را مورد بررسی قرار دادند. که این تحقیق شامل دو مرحله بوده است مرحله اول انجام مصاحبه و مرحله دوم توزیع پرسشنامه بوده است. در مرحله اول بعضی از شاخصها با مطالعه، مطالعات انجام گرفته استخراج شده و بعضی از شاخصهای دیگر از طریق مصاحبه عمیق با دو گروه مختلف استخراج شده است. گروه اول مدیران موسسات مالی که خدمات مالی انجام میدهند و گروه دوم زوجهای جوانی هستند که در اوایل زندگی مشترک قرار دارند. که گروه اول را چهار نفر از مدیران متعلق به بزرگترین موسسات فراهم کننده خدمات مالی در بلژیک و گروه دوم را شش زوج جوان تشکیل داده بودند. در مرحله پرسشنامه برای بررسی پرسشنامه یک پیش از آزمون با شرکت 45 نفر از گرفته شد سپس پرسشنامه نهایی در میان 302 نفر از زوجهای جوان در پنچ مرکز خرید متفاوت که در استانهای بلژیک قرار داشتند، توزیع و جمعآوری شد که در پایان به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند بانکداری بدون کارمزد، تخفیفها، جوایز، مشاوره و نزدیکی شعبه از مهمترین عوامل برای این گروهها در این مرحله از چرخه زندگی هستند.
• در سال 2012 تحقیقی تحت عنوان” راهبردهای ترفیعی براساس مناسبتها در بخش مصرفکنندگان پایدار” در شهر کِریلا در کشور هند توسط جورج استنلی67 انجام شد. محقق در این تحقیق اشاره میکند که هند بعنوان سرزمینی که جشنوارهها و رویدادهای زیادی در آن وجود دارد و استفاده مکرر از اقدامات ترفیعی بوسیله عمدهفروشان و خردهفروشان در طول فصلهایی که جشنواره برگزار میشود اهمیت بازاریابی بر اساس مناسبتها را در بازار کِریلا را نشان میدهد. اکثر صنعتها و بخشها در این بازار راهبردهای مناسبتی خاص خودشان را اجرا میکنند. جشنوارهها، مناسبتهای شادی هستند که اکثر مصرفکنندگان تمایل زیادی برای دریافت محصولات و خدمات در ایام این مناسبتهای خاص دارند و اکثر مردم صرفنظر از طبقه و مذهب اکثراً جشنوارهها را جشن میگیرند. در تقویم سلانه کریلا جشنوارهها، مناسبتهای شخصی، مذهبی و … زیادی وجود دارد که اکثر نامهای تجاری ملی و بینالمللی تلاش میکند تا سهمی از این بازار بدست آورند. ایالات کریلا بالاترین درآمد سرآنه را در کشور هند با کمترین جمعیت فقیر و سطح تحصیلات بالارا دارا میباشد. در این تحقیق محقق اشاره میکند که اولین مرحله بسوی تحقیق دربارۀ ترفیعات براساس مناسبتها، شناسایی انواع ترفیعات مختلف در بازار است که این تحقیق یک دید تجربی از تبلیغات چاپ شده در سه روزنامه متفاوت در بازار کریلا از ژانویه2011 تا دسامبر2011 است. در این تحقیق از تحلیل محتوا برای تبلیغات چاپ شده استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بیشترین تبلیغات برای مناسبتها در سه ماه اگوست، سپتامبر و جولای بوده که از کل 433 تبلیغات انجام شده 173 مورد (40%) مربوط به عمده فروشان و 260 مورد (60%) مربوط به خرده فروشان بوده است. که عمدهفروشان و خردهفروشان از راهبردهای ترفیعی برای جذب معاملات و افزایش علاقه در مشتریان استفاده میکنند و خردهفروشان از ترفیعات در بازار در طول فصلهای جشنواره بیشتر از عمدهفروشان استفاده میکنند. مشهورترین ترفیعات هدیه رایگان و بعد از آن تخفیف قیمت و کم اهمیتترین آنها، کوپنها بوده است. بازار هدف خرده فروشان از لحاظ جغرافیایی نسبت به عمدهفروشان متمرکزتر بوده است که نشان دهنده این است که آنها نیازها، عادتها و ترجیحات محلی را بهتر درک میکنند. تبلیغات خردهفروشان بر کوتاهمدت متمرکز بوده است و برای افزایش فروش فوری طراحی شده است.
• در سال 2013 تحقیقی تحت عنوان” تحلیل ترجیحات مصرف کنندگان برای نوشیدنیها در ایام مناسبتها” در کاتالونیا توسط زین کالاس68، کریستیانا اسکوبار69 و خوزه مِ گیل70 انجام شده است. محقق اشاره میکند که مشکلاتی در هنگام انتخاب نوشیدنی برای مصرفکننده وجود دارد که دلیل اصلی این مشکلات وجود ویژگیهای خاص در یک نوشیدنی وقتی که آن را با محصولات دیگری مقایسه میکند از جمله این ویژگیها میتوان به نوع نوشیدنی، طعم نوشیدنی، کشور تولیدکننده، نام تجاری، قیمت، جوایز و بستهبندی اشاره کرد. در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده که از طریق مراجعه حضوری به افراد در طی چهار هفته دادهها جمعآوری شده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری سهمیهای که بر حسب سن و جنسیت طبقهبندی شدهاند یک نمونه 400 نفری انتخاب شده و افراد باید بالای هیجده سال سن داشته و تصمیم گیرنده مهمی در خانه در هنگام خرید نوشیدنیها باشند و حداقل یکبار از آن نوشیدنی در طول سه ماه گذشته استفاده کرده باشند. کار میدانی این پژوهش توسط شرکتی که در تحقیقات بازاریابی متخصص بود در یکی از خیابانهای اصلی شهر بارسلونا در یک سوپر مارکت بزرگ انجام گرفت که به هر پاسخ دهنده برای شرکت در این پژوهش بیست دلار داده شد. پرسشنامه مورد استفاده در مجموع چهار بار، با استفاده از یک نمونه آزمایشی از شش مصرف کننده مختلف پیش آزمون شده و مورد بازنگری قرار گرفته است. که نتایج آن نشان میدهد که افراد بصورت فعالانه در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد مصرف کنندگان، نظام بانکی، بانک کشاورزی، توسعه کشاورزی Next Entries تحقیق رایگان درمورد تحلیل داده، تحلیل محتوا، بانک کشاورزی، روایی محتوا