تحقیق رایگان درمورد آزمون فریدمن، امام رضا (ع)، پیام کوتاه

دانلود پایان نامه ارشد

Rها با هم نابرابرند).
4.2.4.1. اولویتبندی مناسبتها و کانالها در خوشه اول
در این بخش براساس میانگین رتبه اهمیت، اولویت هر یک از مناسبتهای ملی- باستانی، مذهبی، شخصی، خاص و کانالهای ارتباطی بصورت مجزا در خوشه اول مشخص شده است.
1. اولویتبندی میانگین رتبه اهمیت مناسبتهای ملی- باستانی
نتایج این آزمون دارای دو خروجی است. طبق نتایج خروجی اول کای دو محاسبه شده 144/253، درجه آزادی 2 و عدد معناداری 000/0 است. از آنجا که عدد معناداری کمتر از 5 درصد است فرضیه H0 در سطح اطمینان 95% رد میشود. رد فرضیه H0 نشان میدهد که حداقل یک زوج از میانگین رتبههای مناسبتها با هم نابرابر است. خروجی دوم آزمون فریدمن که دربردارنده میانگین رتبههای مناسبتهای ملی- باستانی است، در جدول شمارۀ 20-4- نشان داده شده است.
جدول20-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبتهای ملی- باستانی
مناسبت
میانگین رتبه
اولویت
عید نوروز
86/2
1
شب یلدا
72/1
2
روز طبیعت
43/1
3
Chi-square = 144/253 Sig = 000/0 d.f. = 2 n=222
2. اولویتبندی میانگین رتبه اهمیت مناسبتهای مذهبی
نتایج این آزمون دارای دو خروجی است. طبق نتایج خروجی اول کای دو محاسبه شده 401/97، درجه آزادی 5 و عدد معناداری 000/0 است. از آنجا که عدد معناداری کمتر از 5 درصد است فرضیه H0 در سطح اطمینان 95% رد میشود. رد فرضیه H0 نشان میدهد که حداقل یک زوج از میانگین رتبههای مناسبتها با هم نابرابر است. خروجی دوم آزمون فریدمن که دربردارنده میانگین رتبههای مناسبتهای مذهبی است، در جدول شمارۀ 21-4- نشان داده شده است.
جدول21-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبتهای مذهبی
مناسبت
میانگین رتبه
اولویت
عید فطر
94/3
2
عید قربان
52/3
3
عید غدیر
13/3
5
تولد پیامبر اکرم (ص)
37/4
1
تولد امام رضا (ع)
90/2
6
نیمه شعبان
14/3
4
Chi-square= 401/97 Sig = 000/0 d.f. = 5 n=216
3. اولویتبندی میانگین رتبه اهمیت مناسبتهای شخصی
نتایج این آزمون دارای دو خروجی است. طبق نتایج خروجی اول کای دو محاسبه شده 548/15، درجه آزادی 3 و عدد معناداری 001/0 است. از آنجا که عدد معناداری کمتر از 5 درصد است فرضیه H0 در سطح اطمینان 95% رد میشود. رد فرضیه H0 نشان میدهد که حداقل یک زوج از میانگین رتبههای مناسبتها با هم نابرابر است. خروجی دوم آزمون فریدمن که دربردارنده میانگین رتبههای مناسبتهای شخصی است، در جدول شمارۀ 22-4- نشان داده شده است.
جدول22-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبتهای شخصی
مناسبت
میانگین رتبه
اولویت
تولد خود شخص
68/2
1
سالگرد ازدواج
66/2
2
تولد همسر
39/2
3
تولد فرزند
27/2
4
Chi-square = 548/15 Sig = 001/0 d.f. = 3 n=219
4. اولویتبندی میانگین رتبه اهمیت مناسبتهای خاص
نتایج این آزمون دارای دو خروجی است. طبق نتایج خروجی اول کای دو محاسبه شده 256/712، درجه آزادی 6 و عدد معناداری 000/0 است. از آنجا که عدد معناداری کمتر از 5 درصد است فرضیه H0 در سطح اطمینان 95% رد میشود. رد فرضیه H0 نشان میدهد که حداقل یک زوج از میانگین رتبههای مناسبتها با هم نابرابر است. خروجی دوم آزمون فریدمن که دربردارنده میانگین رتبههای مناسبتهای خاص است، در جدول شمارۀ 23-4- نشان داده شده است.
جدول23-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبتهای خاص
مناسبت
میانگین رتبه
اولویت
روز پدر
96/5
2
روز مادر
27/6
1
روز معلم
27/4
3
روز دانشآموز
93/2
5
روز دانشجو
88/2
6
روز درختکاری
20/3
4
روز جهانی کودک
49/2
7
Chi-square= 256/712 Sig = 000/0 d.f. = 6 n=222
5. اولویتبندی میانگین رتبه اهمیت کانالهای ارتباطی
نتایج این آزمون دارای دو خروجی است. طبق نتایج خروجی اول کای دو محاسبه شده 561/548، درجه آزادی 7 و عدد معناداری 000/0 است. از آنجا که عدد معناداری کمتر از 5 درصد است فرضیه H0 در سطح اطمینان 95% رد میشود. رد فرضیه H0 نشان میدهد که حداقل یک زوج از میانگین رتبههای کانالها با هم نابرابر است. خروجی دوم آزمون فریدمن که دربردارنده میانگین رتبههای کانالهای ارتباطی است، در جدول شمارۀ 24-4- نشان داده شده است.
جدول24-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کانالهای ارتباطی
مناسبت
میانگین رتبه
اولویت
پیام کوتاه
23/7
1
پست الکترونیکی
16/5
2
تابلوی تبلیغاتی
47/4
5
تلویزیون
97/4
4
روزنامه
42/3
6
پست
79/2
8
تلفن
05/5
3
اطلاعرسانی در شعبه
92/2
7
Chi-square= 561/548 Sig = 000/0 d.f. = 7 n=219
4.2.4.2. اولویتبندی مناسبتها و کانالها در خوشه دوم
در این بخش براساس میانگین رتبه اهمیت، اولویت هر یک از مناسبتهای ملی- باستانی، مذهبی، شخصی، خاص و کانالهای ارتباطی بصورت مجزا در خوشه دوم مشخص شده است.
1. اولویتبندی میانگین رتبه اهمیت مناسبتهای ملی- باستانی
نتایج این آزمون دارای دو خروجی است. طبق نتایج خروجی اول کای دو محاسبه شده 126/68، درجه آزادی 2 و عدد معناداری 000/0 است. از آنجا که عدد معناداری کمتر از 5 درصد است فرضیه H0 در سطح اطمینان 95% رد میشود. رد ف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد تحلیل داده، سلسله مراتبی، سلسله مراتب، آزمون فریدمن Next Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، توزیع فراوانی، رشته تحصیلی