تحقیق رایگان درمورد  ، Value، Hypothesis:، Wald

دانلود پایان نامه ارشد

C(3)+C(10)+C(18)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(26)+C(34)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(3) + C(10) + C(18)
0.199547
0.048587

C(3) + C(22) + C(26) + C(34)
0.518444
0.133409
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
2.384278
1170
0.0173

t-statistic
4.085182
1142
0
F-statistic
5.684779
(1, 1170)
0.0173

F-statistic
16.68872
(1, 1142)
0
Chi-square
5.684779
1
0.0171

Chi-square
16.68872
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(3)+C(9)+C(19)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(26)+C(33)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(3) + C(9) + C(19)
0.136431
0.057221

C(3) + C(22) + C(26) + C(33)
0.540095
0.132208
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
4.018658
1170
0.0001

t-statistic
6.148286
1142
0
F-statistic
16.14961
(1, 1170)
0.0001

F-statistic
37.80142
(1, 1142)
0
Chi-square
16.14961
1
0.0001

Chi-square
37.80142
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(3)+C(10)+C(17)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(25)+C(35)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(3) + C(10) + C(17)
0.203438
0.050623

C(3) + C(22) + C(25) + C(35)
0.432539
0.070351
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
3.676582
1170
0.0002

t-statistic
5.167686
1142
0
F-statistic
13.51725
(1, 1170)
0.0002

F-statistic
26.70498
(1, 1142)
0
Chi-square
13.51725
1
0.0002

Chi-square
26.70498
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(3)+C(9)+C(18)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(25)+C(34)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(3) + C(9) + C(18)
0.19646
0.053436

C(3) + C(22) + C(25) + C(34)
0.485098
0.093871
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
3.732557
1170
0.0002

t-statistic
5.488892
1142
0
F-statistic
13.93198
(1, 1170)
0.0002

F-statistic
30.12793
(1, 1142)
0
Chi-square
13.93198
1
0.0002

Chi-square
30.12793
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(3)+C(9)+C(17)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(25)+C(33)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(3) + C(9) + C(17)
0.200351
0.053677

C(3) + C(22) + C(25) + C(33)
0.506748
0.092323
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
4.865128
1170
0

t-statistic
6.333937
1142
0
F-statistic
23.66947
(1, 1170)
0

F-statistic
40.11876
(1, 1142)
0
Chi-square
23.66947
1
0

Chi-square
40.11876
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(3)+C(8)+C(16)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(24)+C(32)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(3) + C(8) + C(16)
0.359108
0.073813

C(3) + C(22) + C(24) + C(32)
0.654657
0.103357
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ04
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
5.376649
1142
0

t-statistic
3.555284
1142
0.0004
F-statistic
28.90835
(1, 1142)
0

F-statistic
12.64004
(1, 1142)
0.0004
Chi-square
28.90835
1
0

Chi-square
12.64004
1
0.0004
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(4)+C(9)+C(17)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(23)+C(31)+C(39)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(4) + C(9) + C(17)
0.676229
0.125771

C(3) + C(23) + C(31) + C(39)
0.245288
0.068992
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ04
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
5.836252
1142
0

t-statistic
3.638658
1142
0.0003
F-statistic
34.06184
(1, 1142)
0

F-statistic
13.23983
(1, 1142)
0.0003
Chi-square
34.06184
1
0

Chi-square
13.23983
1
0.0003
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(4)+C(9)+C(16)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(23)+C(31)+C(38)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(4) + C(9) + C(16)
0.870374
0.149132

C(3) + C(23) + C(31) + C(38)
0.273012
0.075031
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ04
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
5.990026
1142
0

t-statistic
3.686376
1142
0.0002
F-statistic
35.88041
(1, 1142)
0

F-statistic
13.58937
(1, 1142)
0.0002
Chi-square
35.88041
1
0

Chi-square
13.58937
1
0.0002
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(4)+C(9)+C(15)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(23)+C(31)+C(37)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(4) + C(9) + C(15)
0.890185
0.148611

C(3) + C(23) + C(31) + C(37)
0.281838
0.076454
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ04
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
5.999329
1142
0

t-statistic
3.593859
1142
0.0003
F-statistic
35.99195
(1, 1142)
0

F-statistic
12.91582
(1, 1142)
0.0003
Chi-square
35.99195
1
0

Chi-square
12.91582
1
0.0003
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(4)+C(8)+C(17)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(23)+C(30)+C(39)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(4) + C(8) + C(17)
0.643812
0.107314

C(3) + C(23) + C(30) + C(39)
0.235566
0.065547
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ04
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
6.049454
1142
0

t-statistic
3.605631
1142
0.0003
F-statistic
36.59589
(1, 1142)
0

F-statistic
13.00057
(1, 1142)
0.0003
Chi-square
36.59589
1
0

Chi-square
13.00057
1
0.0003
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(4)+C(8)+C(16)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(23)+C(30)+C(38)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(4) + C(8) + C(16)
0.837957
0.138518

C(3) + C(23) + C(30) + C(38)
0.263291
0.073022
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ04
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
6.155505
1142
0

t-statistic
3.662031
1142
0.0003
F-statistic
37.89025
(1, 1142)
0

F-statistic
13.41047
(1, 1142)
0.0003
Chi-square
37.89025
1
0

Chi-square
13.41047
1
0.0003
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(4)+C(8)+C(15)=0
 
Null Hypothesis:

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد dependent، included:، Prob.، criterion Next Entries تحقیق رایگان درمورد  ، the، of، Value