تحقیق رایگان درباره (kg)، آزمايشهاي، نتايج، آزمايش

دانلود پایان نامه ارشد

ص (kg/m3)
418
97
668
5/7
60
88
44
146
234
1762

جدول 5-4- نتايج آزمايشهاي بتن تازه

جعبه L
قيف V
(s)
حلقه J
(mm)
جريان اسلامپ (mm)
T50
(s)
جعبه U
(mm)
نتيجه آزمايش

3/470
محدوده مجاز
1-8/0
12-6
10-0
800-650
5-2
30-0

جدول 5-4 و 5-5 نتايج آزمايشهاي بتن تازه و مقاومتهاي مکانيکي اين طرح اختلاط را نشان ميدهند. در اين طرح اختلاط به علت بالا بودن نسبت حجمي آب به مواد پودري (حدود 25/1) و خارج شدن از محدوده مجاز توصيه شده، همچنين وجود مقدار زياد ليکاي درشت با وزن مخصوص کم (kg/m3 530) و تفاوت زياد وزن مخصوص بين مصالح، جداشدگي شديدي بين مصالح، به خصوص ليکاي درشت، مشاهده ميگردد و قسمت شيره و سنگدانه به کلي از هم جدا ميشوند، به گونهاي که آزمايشهاي جريان اسلامپ، حلقه J و جعبه L قابل انجام و محاسبه نبودند.

جدول 5-5- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده
نوع آزمايش
مقاومت فشاري 28 روزه (MPa)
مقاومت فشاري 7 روزه (MPa)
مقاومت کششي 28 روزه (MPa)
نتيجه آزمايش
6/14
2/7
6/1

وقوع جداشدگي ذرات در بتن، سبب کاهش شديد کارايي و مقاومتهاي مکانيکي بتن شده است. زيرا همانگونه که در شکلهاي 5-1 و 5-2 مشاهده ميگردد، مصالح حتي در قالب نيز دچار جداشدگي شدهاند. شدت جداشدگي مصالح در اين شکلها به خوبي قابل رؤيت ميباشد.

شکل 5-1- طرح اختلاط 1

شکل 5-2- نمونههاي طرح اختلاط 1 و بروز جداشدگي

5-2-2- طرح اختلاط 2
وزن حجمي به کار رفته براي اين طرح، به صورت جدول 5-6 ميباشد:

جدول 5-6- طرح اختلاط 2
سيمان (kg)
شن (kg)
ماسه (kg)
فوقروانکننده (kg)
ليکاي ريز (kg)
ليکاي درشت (kg)
ژلميکروسيليس (kg)
پودرسنگ (kg)
آب (kg)
وزن مخصوص (kg/m3)
423

738
8
194
5/44
5/44
148
184
5/1783

جدول 5-7- نتايج آزمايشهاي بتن تازه

جعبه L
قيف V
(s)
حلقه J
(mm)
جريان اسلامپ (mm)
T50
(s)
جعبه U
(mm)
نتيجه آزمايش
88/0
375/5
5/3
690
38/1
38
محدوده مجاز
1-8/0
12-6
10-0
800-650
5-2
30-0

جدول 5-7 نتايج آزمايشهاي بتن تازه خودمتراکم را نشان ميدهد. با کاهش ميزان ليکاي درشت نسبت به طرح اول، در اين طرح اختلاط، ميزان جداشدگي کمتري نسبت به طرح اختلاط اول مشاهده شد. کاهش ميزان آب به کار رفته و افزايش ميزان سيمان مصرفي و ماسه، سبب بهبود رفتار بتن در اين طرح نسبت به طرح قبلي ميشود ولي همچنان به علت اختلاف بالاي مصالح در وزن حجمي، جداشدگي، حتي پس از ريختن بتن در قالب، قابل مشاهده ميباشد.
جدول 5-8- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده
نوع آزمايش
مقاومت فشاري 28 روزه (MPa)
مقاومت فشاري 7 روزه (MPa)
مقاومت کششي 28 روزه (MPa)
نتيجه آزمايش
24
17/13
83/1

جدول 5-8 نتايج مقاومتهاي مکانيکي اين طرح اختلاط را نشان ميدهد. همانگونه که مشاهده ميشود، بهبود وضعيت بتن، سبب افزايش مقاومت بتن شده است. شکلهاي 5-3 و 5-4 نيز تصاوير اين طرح و ميزان جداشدگي را نشان ميدهند.

شکل 5-3- طرح اختلاط 2 و بروز بلوکاژ

شکل 5-4- طرح اختلاط 2 و بروز جداشدگي
5-2-3- طرح اختلاط 3
طرح اختلاط به کار رفته به صورت جدول 5-9 ميباشد.

جدول 5-9- طرح 3 اختلاط
سيمان (kg)
شن (kg)
ماسه (kg)
فوقروانکننده (kg)
ليکاي ريز (kg)
ليکاي درشت (kg)
ژلميکروسيليس (kg)
پودرسنگ (kg)
آب (kg)
وزن مخصوص (kg/m3)
422

736
11
234
3/39
2/44
147
153
1786

جدول 5-10- نتايج آزمايشهاي بتن تازه

جعبه L
قيف V
(s)
حلقه J
(mm)
جريان اسلامپ (mm)
T50
(s)
جعبه U
(mm)
نتيجه آزمايش
2/0
22/16
14
450

125
محدوده مجاز
1-8/0
12-6
10-0
800-650
5-2
30-0

جدول 5-10 نتايج آزمايشهاي بتن تازه خودمتراکم را نشان ميدهد. کاهش ميزان آب اين طرح اختلاط و کاهش نسبت آب به مواد پودري، و همچنين افزايش ليکاي ريز (با قطر کمتر از mm3) سبب افزايش لزجت اين طرح شده، تا جايي که محاسبه T50 قابل محاسبه نميباشد.

جدول 5-11- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده
نوع آزمايش
مقاومت فشاري 28 روزه (MPa)
مقاومت فشاري 7 روزه (MPa)
مقاومت کششي 28 روزه (MPa)
نتيجه آزمايش
8/20
3/12
48/2

با ملاحظه جدول 5-11، مشاهده ميگردد که هرچند کارايي بتن مورد تأييد نميباشد، اما از لحاظ مقاومت مکانيکي در سطح قابل قبولي ميباشد. شکلهاي 5-5 و 5-6، تجمع و انسداد بتن در آزمايشهاي جعبه U و جعبه L را نشان ميدهد.

شکل 5-5- بتن طرح اختلاط 3

شکل 5-6- آزمايش جعبه U و نمونه ساخته شده طرح اختلاط 3

5-2-4- طرح اختلاط 4
طرح اختلاط به کار رفته براي اين طرح، به صورت جدول 5-12 ميباشد.

جدول 5-12- طرح اختلاط 4
سيمان (kg)
شن (kg)
ماسه (kg)
فوقروانکننده (kg)
ليکاي ريز (kg)
ليکاي درشت (kg)
ژلميکروسيليس (kg)
پودرسنگ (kg)
آب (kg)
وزن مخصوص (kg/m3)
430

750
8
227
30
45
150
170
1810
جدول 5-13- نتايج آزمايشهاي بتن تازه

جعبه L
قيف V
(s)
حلقه J
(mm)
جريان اسلامپ (mm)
T50
(s)
جعبه U
(mm)
نتيجه آزمايش
4/0
5/11
5/8
560
5/10
31
محدوده مجاز
1-8/0
12-6
10-0
800-650
5-2
30-0

براي کاهش لزجت موجود در طرح قبل، راه حل مناسب، افزايش ميزان آب است که در اين طرح انجام شده است. چنانچه مطابق جدول 5-13 مشاهده ميگردد، نتايج حاصل از آزمايش بتن تازه، هرچند کاملاً در محدوده مجاز نبوده، نسبت به طرح قبل نتايج مطلوبتري را نشان ميدهد. در جدول 5-14 نيز نتايج آزمايشهاي مقاومتي مشاهده ميشود.
جدول 5-14- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده
نوع آزمايش
مقاومت فشاري 28 روزه (MPa)
مقاومت فشاري 7 روزه (MPa)
مقاومت کششي 28 روزه (MPa)
نتيجه آزمايش
18
13
69/2

شکلهاي 5-7 و 5-8، آزمايشهاي بتن تازه و نمونههاي مکعبي و استوانهاي اين طرح را نشان ميدهد.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره بهبود عملکرد، آزمون و خطا Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ایدئولوژی، امنیت ملی، محیط امنیتی، امپراتوری عثمانی