تحقیق رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

آرام
برونگرایی
(E)
خونگرم، فعال، پرحرف، مهربان، اجتماعی، فردمدار، خوشبین
منفی، غیرخلاق، بی علاقه،
بیتوجه به هنر، غیرتخیلی
انعطاف پذیری
(O)
کنجکاو، با علایق متنوع، خلاق،
مبتکر، تخیلی، غیرسنتی
خودخواه، بدخلق، بدگمان، تکرو، کینه توز، بی ثبات، تأثیرپذیر
توافق پذیری
(A)
خوش قلب، خوشخلق، قابل اعتماد، دارای حس همکاری، با گذشت، خوش باور، مصمم
بی هدف، غیرقابل اعتماد، تنبل، بی دقت، بی بندو بار،، بی آرمان، لذت جو
با وجدان بودن
(C)
منظم، قابل اعتماد، سخت کوش، خود تنظیم، وقت شناس، دقیق، تمیز، برانگیخته، خوداستقامت
به نقل از یخوابی (1389)

گستردگي پذيرش پنج فاكتور اصلي نظريه پنج عاملي شخصيت، كه مدعي است پنج بعد اصلي شخصيت (روان رنجور خويي، برون گرايي، گشودگي به تجربه، موافق بودن، باوجدان بودن) براي قضاوت در مورد سازگاري و ثبات رفتاري، عاطفي و شناختي در نمونه‌‌هاي غير باليني، هم لازم و هم كافي است، اشاره به اين دارد كه ديگر ساز ه‌هاي ساختاري و شخص محور مانند راهبرد‌هاي يادگيري ممكن است به سادگي منعكس كننده ي تفاوت‌‌هاي بارز فردي مورد بحث در مدل پنج عاملي باشد (كامورو و فورنهام74 2008).
فورنهام و جكسون75 (1999) با يافتن همبستگي بين ويژگي‌‌هاي شخصيتي و سبك‌‌هاي يادگيري، آشكارا بيان نموده‌اند كه سبك‌‌هاي يادگيري زير مجموعه شخصيت هستند. آنها در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده اند كه بين سبك‌‌هاي يادگيري و ويژگي‌‌هاي شخصيتي رابطه وجود دارد، و بيان نموده اند كه ويژگي‌‌هاي شخصيتي ترجيحات شغلي افراد را توجيه مي‌كند و سبك‌‌هاي يادگيري نيز ترجيحات شغلي و تحصيلي افراد را پيش بيني مي‌كند.

2-5- ارتباط بین مقیاسهای کلی آزمون نئو وعملکرد تحصیلی
2-5-1- رابطه نوروزگرایی با پیشرفت تحصیلی:
نتیجه تحقیق لایدرا، پولمن وآلیک76 (2007) نشان دهنده رابطه منفی نوروز گرایی با پیشرفت تحصیلی است. افزون بر این، رگه نوروزگرایی بامتغیراضطراب امتحان رابطه مثبت معنادار دارد (زیدنر و میتیوز 2000نقل از پرموزیک و فورهام77 2003). پرموزیک و فورهام (2003) بیان می‌کنند که پیش بینی پیشرفت و عملکرد تحصیلی از طریق نوروز گرایی حتی از امتحان نهایی ودیگر پیش بینی کننده‌ها نیز نیرومندتر است.
2-5-2- رابطه برونگرایی با پیشرفت تحصیلی
نتیجه تحقیق پرموزیک و فورنهام (2003) بیانگر رابطه مثبت برونگرایی با پیشرفت تحصیلی است. پرموزیک، فورنهام، دیسو و هاون78 (2005) نیز عقیده دارند که دانش آموزان برونگرد در کارهای گروهی عملکرد بهتری دارند و ازآنها لذت می‌برند. همچنین میتوز (1999نقل ازپرموزیک و دیگران 2005) عنوان می‌کنند که دانش آموزان برونگرا در امتحان‌های شفاهی نمره‌های بالایی کسب می‌کنند وبه هنگام قرار گرفتن در برابر دیگر دانش آموزان عملکرد مناسب (بدون اضطراب) دارند و به ایفای نقش می‌پردازند. ملیسا، سمپو و پانوئن79 (2007) نیز به رابطه منفی بین این دو متغیر اشاره دارد.
2-5-3- رابطه انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی
در این زمینه، کنراد80 (2006) وفارسیدس و وودفیلد81 (2003) بیان می‌کندکه رگه بازبودن نسبت به تجربه با موفقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد. دی فرویت1996نقل از دیست 2003) به این نتیجه رسیدند که رابطه گشودگی با پیشرفت تحصیلی به ویژه در دانش آموزان دختر مثبت است.
2-5-4- رابطه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی
لایدرا، پالمن والیک82 (2007) بیانگر رابطه مثبت رگه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی است. پرموزیک وفورنهام (2003) نشان دادندکه بین رگه مقبولیت و غیبت در کلاس درس رابطه منفی وجود دارد وارتباط مقبولیت با رفتار مثبت در کلاس مستقیم (مثبت) است.
2-6- پیشینه تحقیق
واگرمن و فاندر83 (2007) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبتی بین وظیفه شناسی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد.
پتسکا84 (2006) چهار دلیل را برای تبییین این رابطه مثبت ذکر می‌کند. 1-این افراد وقت زیادی را صرف انجام تکالیف خود می‌کنند2-اطلاعات بیشتری در مورد شغل آینده خود کسب می‌کنند. 3-هدفهایی را برای خود تعیین می‌کنندو در جهت رسیدن به آنها پافشاری و تلاش زیاد از خود نشان می‌دهند. 4-درهر زمینه ای همواره بیش از آنچه نیاز است تلاش می‌کنند.
يافته‌‌هاي پژوهش ایزدی و رجبعلی (1386) نشان مي‌دهد كه هر يك از سبك‌‌هاي يادگيري با ويژگي شخصيتي خاصي ارتباط دارد و اين ارتباط و تناسب بين ويژگي‌‌هاي شخصيتي و سبك‌‌هاي يادگيري باعث مي‌شود كه يادگيرندگان بهتر مطالب درسي را بياموزند و از خود و يادگيريشان احساس رضايت كنند و اين خود موجب تشكيل يك خودپنداره مثبت در يادگيرندگان مي‌شود. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري در مورد رابطة سبك‌‌هاي يادگيري و ويژگي‌‌هاي شخصيتي با عملكرد تحصيلي به روش مرحله اي نشان داد كه بهترين متغير‌هاي پيش بين براي عملكرد تحصيلي دانش آموزان از بين چهار سبك يادگيري و پنج ويژگي شخصيتي به ترتيب، ويژگي شخصيتي وجداني بودن و سبك‌هاي يادگيري مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال است.
کونارد (2006) خاطر نشان ساخت كه ضرورت توجه به نقش صفات شخصيت در تبيين عملكرد تحصيلي افراد مطالعات فراواني را به همراه داشته است. اين در حالي است كه پيش بيني عملكرد تحصيلي، يكي از موضوعات محوري مورد علاقه روان شناسي تربيتي است و در اين راستا برغم وجود حجم كثيري از مطالعات درباره نقش آزمون‌‌هاي هوش، تحقيقات – و توانايي در پيش بيني عملكرد تحصيلي اخير تأكيد كرده اند كه عوامل شخصيتي به ويژه در سطوح بالاتر تحصيلات رسمي، در پيش بيني عملكرد تحصيلي نقش بسزايي ايفا مي‌كنند. علاوه بر اين، تعدادي از مطالعات نشان داده اند كه رابطه بين هوش و عملكرد تحصيلي بويژه در محيط‌‌هاي دانشگاهي، به مراتب كمتر از اندازه مورد انتظار است. بر اين اساس، به نظر مي رسد كه با كاهش توان پيش بيني كننده اندازه‌‌هاي مربوط به توانايي‌‌هاي شناختي در سطوح بالاتر تحصيلات رسمي، بر سهم متغير‌هاي شخصيتي افزوده گردد. نتايج مطالعات مختلف نشان داده است كه از ميان صفات شخصيت، گشودگي جستجوي احتمالي و ظرفيت مواجه شدن با پديده‌‌هاي ناآشنا) و وظيفه شناسي (سازماندهي، پشتكار و انگيزش در رفتار مبتني بر هدف در روان شناسي تربيتي از جايگاه ويژه اي برخوردارند. اما صفات شخصيتي روان رنجورخويي، برون گرايي و خوشايندي به اندازه عامل‌هاي پذيرش و وظيفه شناسي در پژوهش‌‌هاي انجام شده بر روي عملكرد تحصيلي مورد توجه قرار نگرفته اند.
چامورو85 پرموزيك و فرنهام (2003) در بررسي رابطه بين صفات شخصيت و عملكرد تحصيلي در دو نمونه از دانشجويان انگليسي نشان دادند كه نمرات به دست آمده از صفات شخصيتي افراد در طول هفته‌‌هاي اول سال تحصيلي با نتايج آزمون نهايي رابطه دارد. بر اين اساس، آنها دريافتند كه عامل‌‌هاي شخصيتي 10 تا 17 درصد واريانس عملكرد تحصيلي را تبيين مي‌كند. ديست (2003) بيان كرد كه روان رنجورخويي مي‌تواند اثر مثبت يا منفي بر عملكرد تحصيلي به همراه داشته باشد.
ماتيوز و دورن86 (1995) در تبيين اثر دوگانه روان رنجورخويي بر پيشرفت تحصيلي بر سوگيري در استفاده از راهبرد‌هاي مقابله اي مبتني بر هيجان و استفاده از راهبرد‌هاي مقابله اي مبتني بر مسئله تأكيد كردند.
مسگراو ماركوارت، براملي و دالي87 (1997) در مطالعه رابطه بين صفات شخصيت و پيشرفت تحصيلي، روابط مثبت و معناداري بين پيشرفت تحصيلي و عامل‌‌هاي گشودگي، وظيفه شناسي و روان رنجورخويي يافتند.
اما نتايج مطالعه دفرويت و مرويلد88 (1996) از يك طرف بر رابطه منفي و معنادار بين روان رنجورخويي و عملكرد تحصيلي، و از طرف ديگر بر رابطه مثبت بين وظيفه شناسي و گشودگي با عملكرد تحصيلي تأكيد كردند. نتايج مطالعات ديست و مك كينزي، نقل از ديست (2003)، نيز بر رابطه منفي روان رنجورخويي و عملكرد تحصيلي تأكيد كرد.
ونكوسكي، نقل از ديست (2003)، همچنين از رابطه منفي بين عامل برون گرايي و پيشرفت تحصيلي خبر داد و در تبيين اين يافته خاطر نشان كرد كه برون گرايي فرد را علاقه مند به شركت در فعاليت‌‌هاي فوق برنامه مي‌كند. يافته مطالعه ونكوسكي مبني بر رابطه منفي بين برون گرايي و عملكرد تحصيلي به وسيله ديست تكرار گرديد.
لایدرا، پولمن وآلیک (2007) گزارش کرده اند که پیشرفت تحصیلی با روا ن نژندي رابطه منفی ولی بامقبولیت رابطه مثبتی دارد. در پژوهش دیگر به رابطه مثبت بین پیشرفت تحصیلی و برونگرایی (چامورو-پرموزیک، فورنهام (2003)، وظیفه شناسی (واگرمن و فاندر 2007) گشودگی (کنارد 2006؛ فارسیدس و وودفیلد 2003) اشاره شده است. به نظر می‌رسد نقش ویژگی‌های شخصیتی بررفتار و شناخت گاه مستقیم و بی واسطه است و گاه هم با اثر گذاری بر عوامل واسطه ای موجب بروز پیامدهای رفتاری شناختی می‌شود.
نتایج پژوهش آتش روز، پاکدامن و عسگري (1387) نشان دادند که پیشرفت تحصیلی با رگه‌‌هاي شخصیتی برونگرایی، مقبولیت و وظیفه شناسی یا مسئولیت پذیري همبستگی مثبت ولی با روان نژندي همبستگی منفی دارد.
همايوني (2011) در پژوهشي با عنوان رابطة ويژگي‌‌هاي شخصيتي و هوش هيجاني در يادگيري رياضي و زبان انگليسي دانشجويان به اين نتيجه رسيد كه يادگيري رياضي و انگليسي رابطة منفي با روان رنجوري و رابطة مثبت با ساير ويژگي‌‌هاي شخصيتي دارد. همچنين رابطة مثبتي بين ويژگي‌‌هاي شخصيتي و هوش هيجاني وجود دارد.
از نظرگلمن89 (1995) هوش هيجاني توانايي شناسايي احساسات و عواطف خود و ديگران است تا بتوانيم با به كارگيري آنها در محيط كار ارتباط مؤثري با ديگران داشته باشيم.
«یکی از ویژگیهای شخصیتی که روانشناسان از آن برای تبیین و تشریح عملکرد افراد استفاده نمودهاند، انگیزه پیشرفت تحصیلی است که دربرگیرندهی الگویی از تدبیر اندیشی، اعمال و احساسهایی است که با تلاش برای دستیابی به نوعی برتری، سازگار با استانداردهای برتر درونی، مرتبط میباشد» (کالاهان، به نقل از طهوریان 1368، 86).
منظریتوکّلی (1375) در تحقیقی که به بررسي رابطه انگيزه پيشرفت، هسته كنترل و پيشرفت تحصيلي پرداخت، نشان داد که بین انگیزه پیشرفت و موفقیت دانشآموزان رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. در تحقیقی دیگر که زارعی (1380) به بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی پرداخت، بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنیدار یافت.
نتایج بررسی تابع بردبار (1391) نشان داد که میان ویژگیهای شخصیت دانشجویان دوره‌های انلاین و سبکهای یادگیری با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. نوروزگرایی و توافق پذیری از ابعاد شخصیت و سبک یادگیری همگرا از ابعاد سبکهای یادگیری توانسته اند در پیشبینی موفقیت تحصیلی دانشجویان این دوره‌ها اثرگذار باشند.
وسترمن90 وهمکاران (2002) در بررسی‌های خود دریافتند که صفات شخصیتی می‌تواند پیش بینی کننده قوی و معناداری برای عملکرد تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل در رشته مدیریت باشد.
در همین راستا چری و نورای91 (1993) روابط معناداری میان ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی گزارش کردند.
برخی از محققان در حوزه شخصیت، معتقدند که دانش آموزان با وجدان به کسب نمره‌های بالاتر و انجام دادن تکالیف فوق برنامه گرایش دارند (دیگمن92، 1990).
يافته‌ها تحقيق جعفري نژادو همکاران (1391) نشان داد كه رابطه بين ويژگي شخصيتي روان رنجوري با پيشرفت تحصيلي منفي، رابطه بين ويژگي‌‌هاي شخصيتي برونگرايي، سازگاري، وظيفه شناسي با پيشرفت تحصيلي مثبت و بين ويژگي شخصيتي گشودكي با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين نتايج رگرسيون چند متغيره حاكي از آن بود كه ويژگي‌‌هاي شخصيتي وظيفه شناسي، روان رنجوري و برون گرايي توان پيش بيني پيشرفت تحصيلي را دارا مي باشند. دانشجوياني كه داراي ويژگي‌‌هاي شخصيتي برونگرايي، سازگاري و وظيفه شناسي اند، پيشرفت تحصيلي بيشتري دارند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، پرسشنامه روش‌ها و مهارت‌های مطالعه، و برای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره تحلیل عاملی، روان رنجورخویی، تحلیل عامل Next Entries تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی