تحقیق رایگان درباره کمیته امداد، عملکرد تحصیلی، قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه ارشد

افراد داراي نمره‌‌هاي پايين در اين مقياس بيشتر تمايل دارند كه از حقيقت تفره رفته و در نشان دادن احساسات دروني خود مقاومت نشان دهند، اما نبايد چنين تمايلي را حمل بر نبود صداقت و يا سوء استفاده از ديگران دانست همچنين نبايد اين مقياس را به تنهايي به عنوان عامل دروغ سنجي و يا مقياس اعتبار آزمون ويا مقياسي براي سنجش راستگويي فرد براي استخدام در مؤسسه يا موارد مشابه بكار گرفت.
A3: نوع‌دوستي122: افرادي داراي نمره‌‌هاي بالا در مقياس نوع دوستي به طور فعال و به گونه‌اي سخاوتمندانه، به منافع ديگران اهميت داده و مشتاق كمك به افراد نيازمندند. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين در اين مقياس، تا اندازه‌اي خود محور بوده و مايل نيستند كه درگير مسائل ديگران شوند.
A4: تبعيت (همراهی)123: اين مقياس A با واكنش فرد به تعارض‌‌هاي بين فردي در ارتباط است. از اين نظر، افراد نمره بالا با ديگران تفاوت دارند. آنها مي‌توانند پرخاشگري خود را كنترل كرده و براي بخشيدن و فراموش كردن خطاها آمادگي دارند. آنان افرادي مطيع هستند كه فروتني و تعادل در وجود آنهاست. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين افرادي پرخاشگر بوده و رقابت با ديگران را بر همكاري و رفاقت ترجيح مي‌دهند و در نشان دادن خشم خود در مواقع ضروري ترديد ندارند.
A5: تواضع124: افراد داراي نمره‌‌هاي بالا در اين مقياس افرادي فروتن و داراي توانايي در ناديده گرفتن (منافع خود) هستندهرچند اين افراد ضرورتاً كمبود اعتماد به نفس ندارند. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين بر اين باورند كه از بسياري از افراد ديگر برترند و از خود راضي يا متكبر به نظر مي رسند. جنبه‌‌هاي بيمار گونه ي اين ويژگي در شخصيت‌هاي خود شيفته ديده مي‌شود.
A6: نرمش در برابر ديگران (درك ديگران –دلرحم بودن)125: اين مقياس وجود همدلي و توجه به ديگران را اندازه‌گيري مي‌كند. افراد داراي نمره‌‌هاي بالا در جهت نياز‌‌هاي ديگران فعال بوده و بر جنبه‌‌هاي انساني سياست‌هاي اجتماعي تأكيد دارند. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين افرادي سر سخت‌تر از ديگرانند و كمتر تحت تأثير رحم و شفقت دست به بخشندگي مي زنند. اين افراد خود را واقع بين وداراي تصميمات منطقي و بر اساس واقعيت‌هاي موجود مي شناسند.
C: مقياس‌هاي وجداني بودن
C1: شايستگي-کفایت126: شايستگي به احساس فرد به توانايي ها، عقل، تدبير و تأثير بر محيط باز مي‌گردد. افراد داراي نمره بالا در اين مقايس اين احساس را دارند كه براي رويارويي با مسائل زندگي آمادگي كافي دارند. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين از توانايي‌‌هاي خويش ارزيابي منفي داشته و احساس مي‌كنند كه در روارويي با مشكلات (روز مره) داراي ضعف هستند و نمي‌توانند در برابراين مشكلات توانايي‌‌هاي لازم خود را نشان دهند. از اين ميان همه ي مقياس‌هاي C، شايستگي ارتباط بيشتري با عزت نفس (اعتماد به نفس) و اتكا به خود دارد (كاستا، مك ري و دي 1991).
C2: نظم127: افراد داراي نمره‌‌هاي بالا در اين مقياس تميز منظم و داراي سازماندهي مناسب رفتاري هستند. اين افراد وسايل را در محيط مناسب خود قرار مي‌دهند. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين نمي‌تواننده منظم باشند و خود را افرادي فاقد برنامه ي مشخص كوتا مدت يا طولاني مدت مي دانند. در انت‌هاي بالاي طيف اين مقياس، افرادي با اختلال وسواس قرار مي گيرند.
C3: وظيفه شناسي128: به اين معني، وجداني بودن «‌نظارت وجدان بركنش‌هاي فردي‌» و اين جنبه‌ي C با مقياس وظيفه شناسي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. افراد داراي نمره‌‌هاي بالا در اين مقياس به شدت به اصول اخلاقي خود پايبندند و در حد افراطي به تعهدات اخلاقي خود عمل مي‌كنند. افرادي داراي نمره‌‌هاي پايين آسانتر از ديگران با اين مسائل برخورد مي‌كنند و ممكن است تا حدي غير مسئول و بي ثبات باشند.
C4: تلاش براي موفقيت129: افرادي كه در اين مقياس نمره بالا مي گيرند داراي سطح توقعات بالا هستند و تلاش زيادي براي تحقق اين سطح از خود نشان مي‌دهند. اينها افراد پر تلاش سالمي هستند كه اهداف مشخصي در زندگي دارند. افراد داراي نمره‌‌هاي بسيار بالا در اين مقياس براي حرفه خود سرمايه گذاري زيادي كرده و اصطلاحاً افرادي معتاد به كار شناخته مي‌شوند، اما افراد داراي نمره‌‌هاي پايين افرادي بي رمق، بي حال و احتمالاً تنبل هستند. اين افراد براي موفق شدن خود كار نمي‌كنند. آنان فاقد جا طلبي بوده و ممكن است انسان‌هاي بي‌هدفي به نظر برسند. البته خود اين افراد به كاستي و كم بودن تلاش خود براي موفقيت اعتراف مي‌كنند.
C5: نظم دروني (پيگيري) منضبط بودن130: ]با توجه به معادل انگليسي آن شايد بهتر بود كه اصطلاح “خود نظم بخشي ” براي اين عنوان برگزيده شود. اما در كنار C2 كه نظم مورد اشاره در اين بحث را مورد نظر قرار مي‌دهد. در اينجا بيشتر مورد علاقه دروني فرد براي ايجاد نظم و نظام در رفتار و پيگيري امور مورد نظر است. از اين رو، واژه نظم دروني كه نشان دهنده نقطه ي مقابل نظم بروني است برگزيده شده است].
اين واژه يعني اينكه فرد بتواند يك كار را آغاز كند و با وجود سختيها و مشكلات آن را به پايان برسانند. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين در آغاز كارها تعلل كرده و اصطلاحاً امروز و فردا مي‌كنند و به آساني نا اميد شده و كار را متوقف مي‌كنند. افراد داراي نظم دروني كم، به آساني به تكانشي شدن (از كوره در رفتن) گيج و سردر گم مي‌شوند. تكانشوري زياد و نظم دروني كم، هردو نشانگر ضعف در كنترل خويشتن است، اما مي‌توان بطور عيني اين دو را از هم جدا كرد. افرادي با تكانشوري بالا نمي‌توانند در برابر آنچه كه نمي خواهند انجام دهند، مقاومت كنند، در حالي كه افراد با نظم دروني كم نمي‌توانند خود را به انجام كاري كه مي خواهند انجام دهند، وادار كنند. در اولي فرد به ثبات هيجاني نياز دارد و در دومي به انگيزش.
C6: انعطاف ناپذيري131: آخرين مقياس وجداني بودن، انعطاف ناپذيري (يعني گرايش به تفكر دقيق پيش از عمل و نبود انعطاف پذيري در برنامه‌ها) است. افراد داراي نمره‌‌هاي بالا در اين مقياس محتاط و انعطاف ناپذيرند. افرادداراي نمره ي پايين افرادي عجول و اصطلاحاً دست پارچه هستند كه اغلب بدون در نظر گرفتن نتيجه فكر مي‌كنند و يا دست به كار مي زنند. با ديد خوش بينانه مي‌توان گفت افراد نمره پايين افراد خود جوشي بوده و مي‌توانند در مواقع ضروري به سرعت تصميم گيري كنند.

نمودار 3-1- کانون اصلی هریک از عوامل پنجگانه (به نقل ازwww. handresearch. com)
نمودار 3-1نشان دهنده کانون اصلی هریک از عوامل پنجگانه (1-روان آزردگرایی=عدم ثبات هیجانی 2- برون‌گرای= تمرکز برجهان خارج 3-گشودگی=تمرکز بر امور جدید4-موافق بودن=تمرکز بر دیگری5-با وجدان بودن=تمرکز برنتایج) می‌باشد.

3-4- شیوه اجرا و روشهای آماری
بعد از انتخاب تصادفی آزمودنی ها، پرسشنامه‏ها در وقت استراحت به صورت فردی به آنها ارائه شد. در دستورالعمل آزمون ها، ضمن ارائه راهنمایی در مورد نحوه پاسخگویی، به این نکته اشاره شد که درج نام و نام خانوادگی ضرورتی ندارد. هنگام اجرا، پرسشنامه‏ها به گونه‌ای آماده شده بود که همه آزمودنی‏ها نخست به پرسشنامه پنج عامل و بعد پرسشنامه مشخصات فردی پاسخ دهند.
3-4-1- نحوه تكميل پاسخنامه ها
در اين پرسشنامه انتظار بر اين است كه به تمام سؤالات پاسخ داده شود، در بررسي پاسخنامه اگر سؤال يا سؤالاتي بي پاسخ مشاهده شود آرمودني تشويق مي‌شود كه سؤالات مذكور را تكميل نمايد. در مواردي كه آزمودني نتواند تصميم بگيرد كه چه پاسخي به سؤال خاصي بدهد يا معني يك سوال براي وي مشخص نباشد مي‌تواند در چنين مواردي از پاسخ خنثي استفاده كند.
در آخر پاسخنامه سؤالي تحت عنوان «آيا به تمام سؤالات پاسخ داده ايد؟» آمده است، منظور از پرسش اين سؤال آن است كه اين امر مهم را به آزمودني يادآور نمايد كه سؤالات بدون پاسخ را تكميل نمايد و كنترل مجددي بر پرسشنامه داشته باشد. اگر آزمودني پاسخ «نه» به اين سؤال بدهد آزمايشگر ممكن است در صدد علت اين امر بر آيد و در مورد سؤالات بي پاسخ آموزش‌هايي را به آزمودني بدهد. اگر در پاسخ نامه سوالات زيادي بدون پاسخ باشد آن پاسخنامه از اعتبار لازم برخوردار نبوده و در نتيجه تصحيح نمي‌شود.

3-5- طرح تحقيق
با توجه به مسئله و فرضيات مطرح شده اين بررسى يك تحقيق پس رويدادى و از نوع على مقايسه‏است كه با هدف مشخص كردن تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و عوامل دموگرافیک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان مدد جو وعادی اجرا می‌گردد.
3-5-1- متغيرها
1-شخصیت
شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی» مشخص می‌شود.

2- نيم رخ شخصيتى
در این تحقیق نیمرخ شخصیتی عبارتست از نمودارترکیب نمراتی است که فرد در آزمون نئو بدست می‌آورد. و براساس آن می‌توان توصیف مشخصی از ساختار شخصیتی فرد بدست داد.

3- متغيرهاى جمعيتى
شامل، جنس، تحصيلات، محل سکونت، معدل دروس، تعداد افراد خانواده و… كه به كمك پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى سنجيده مى‏شوند.

3-6- روش گردآورى اطلاعات
به منظور گردآورى داده‏هاى اين تحقيق به تعدادى از كارشناسان، كاردانان و کمیته امداد امام شهرستان در خصوص چگونگى تكميل پرسشنامه‏هاى نئو و مشخصات فردى و خانوادگى آموزش‏هاى لازم داده شد. علاوه بر آن از اين افراد خواسته شد جهت آشنا شدن با اين ابزار در درجه اول خود آنها به پرسشنامه‏ها پاسخ بدهند و روش صحيح انجام آزمون‏ها آموزش داده شد. در اين مرحله به ابهامات موجود در اين زمينه پاسخ‏هاى لازم از طرف محقق ارائه گرديد.
در مرحله بعد محقق و افراد آموزش ديده با مراجعه به دانشجویان مددجو وعادی به آنها در خصوص مسئله مورد تحقيق توضيحاتى را دادند و هدف از اجراء اين تحقيق و اهميت آن براى آزمودنيها تشريح ‏گرديد. علاوه بر آن به سوالات مطرح شده توسط آزمودنيها در خصوص پرسشنامه‏ها پاسخ داده ‏شد. در اين تحقيق اكثر آزمودنيها اعم از مددجو وعادی خواهان نتايج آزمون نئو بودند، كه بعد از تفسير نتايج آزمون توسط محقق اين نتايج به صورت حضورى به آزمودنيها شركت كننده در تحقيق داده ‏شد و به تعدادى از اين افراد خدمات مشاوره‏بصورت رايگان نيز ارائه گرديد.
در پژوهش حاضر به منظور دستيابى سريع به آزمودنی‌ها به برخی از کارکنان دانشگاه‌های دره شهر در خصوص اين تحقيق توضيحات لازم داده شد تا جهت ترغيب دانشجویان به شركت در اين تحقيق اقدام نمايند. و به منظور تسهيل بيشتر در جمع آورى داده‏ها با کلیه دانشگاه‌های شهرستان دره شهر مكاتبه گرديد و در خصوص اهميت و اهداف اين تحقيق توضيحاتى توسط محقق به هر كدام از مسئولين اين مراکز داده شد. علاوه بر آن با مسئول کمیته امداد استان ايلام نيز بطور جداگانه و از طريق کمیته امداد شهرستان دره شهر مكاتبه گرديد تا مشاركت و همكارى كليه افراد كليدى جلب گردد و درنهایت به منظور مشخص کردن عملکرد تحصیلی آزمودنی‌های شرکت کننده در این پژوهش معدل کل دروس گذرانده شده از طریق واحد آموزش دانشگاه‌ها اخذ گردید.
3-7- ابزار اندازه‏گيرى
در اين تحقيق به منظور پاسخ دادن به فرضيه‏هاى مطرح شده از دو ابزار و يك پرسشنامه جهت مقايسه استفاده شده
1- پرسشنامه فرم بلند نئو (240سوالی)
3- پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى

3-8- روش اجراء
3-8-1- اجراء مقدماتى
به منظور مشخص كردن مشكلات احتمالى در زمينه پاسخ دادن به پرسشنامه‏ها از بين دانشجویان مدد جو 10 نفر بطور غير تصادفى انتخاب و علاوه بر آن از بين دانشجویان عادی 10 نفرنیز به طور غير تصادفى انتخاب گرديدند و از آزمودنيهاى اين دو گروه خواسته شد تا پرسشنامه‏هاى اين تحقيق را تكميل نمايند كه بعد از تكميل موارد زير بدست آمد:
1- شکایت از طولانی بودن آزمون نئو توسط بعضی از آزمودنی ها
2- داشتن ابهام نسبت به بعضی سوالات آزمون نئو
3- وجود مقاومت نسبت به پاسخ دادن به بعضی سوالات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره مقیاس پرخاشگری، انعطاف پذیری، احساس حقارت Next Entries تحقیق رایگان درباره شاخص آماری، کمیته امداد، پرخاشگری