تحقیق رایگان درباره کلانشهر تهران، حمل و نقل، توسعه شهر، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

با استفاده از نگرش برنامه ريزي راهبردي و بهره گيري از روش هاي تصميم گيري چند معياره و تحليل SWOT اقدام به تدوين راهبردها و راهكارهاي توسعه شهر و اولويت بندي آنها گرديد.
8- تيموري(1389)در اثري تحت عنوان “چالشهاي توسعه پايدار کلانشهر تهران.مطالعه موردي:منطقه 17 شهرداري تهران” با استفاده از منطق فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي و بهره گيري از 20 شاخص مختلف اقتصادي – اجتماعي و کالبدي? به سنجش پايداري منطقه 17 شهرداري شهر تهران پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که وضعيت پايداري محلات شهري منطقه 17 تهران در سطوح متوسط و پايين از آن قرار دارند. از جهت پايداري، محله فلاح در وضعيت متوسط قرار دارد که بهترين وضعيت را در بين محله ها دارد و بدترين وضعيت از جهت پايداري براي محله بلورسازي مي باشد.
9- سرور و موسوي(1390) در مقاله اي با عنوان “ارزيابي توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان غربي” با استفاده از مدلهاي کمي برنامه ريزي از جمله تصميم گيري هاي چندمعياره تاپسيس، ضريب آنتروپي و ضريب پراکندگي وبا استفاده از 50 شاخص جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي- درماني ، زيربنايي، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدي به ارزيابي 36 شهر استان آذربايجان غربي پرداخته اند. نتايج تحقيق بيانگر توسعه شهرهاي بزرگ و عدم توسعه شهرهاي کوچک است .همچنين به لحاظ توسعه کلي، الگوي فضاي ناحيه اي در پهنه استان، الگوي مرکز- پيرامون است. يعني هرچه قدر به طرف شهرهاي بزرگ به لحاظ جمعيتي، اداري و اقتصادي نزديک تر شويم شهرها توسعه يافته تر مي شوند.
10- عبدالله رازدشت(1390)، در پايان نامه خود با عنوان ” تحليل شاخص هاي توسعه پايدار شهري در شهرهاي کوچک مورد: شهر دهدشت” به ارزيابي و تحليل شاخص هاي توسعه پايدار شهري در ابعاد محيطي، اقتصادي-اجتماعي و کالبدي شهر دهدشت در شهرستان کهگيلويه و بويراحمد و مقايسه اين شاخصها با مناطق شهري کشور پرداخته است. اين شهر بر اساس سرشماري سال 1385، 54902 نفر جمعيت داشته است. نوع پژوهش در اين پايان نامه کاربردي-توسعه اي و روش مطالعه تحليلي و توصيفي است و از مدلهاي کمي سطح بندي(تصميم گيري) نظير AHP& TOPSIS و آزمون هاي ويلکاکسون و علامت تک نمونه اي در محيط SPSS استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که شهر دهدشت به لحاظ شاخص هاي توسعه پايدار(زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و کالبدي) از وضعيت همگوني برخوردار نمي باشند. اين وضعيت ناشي از عدم توزيع عادلانه فرصت ها در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، زيرساختي و ناکارآمدي برنامه ها و سياست هاي اجرايي در سطح نواحي مختلف شهر مي باشد که اين عوامل نابرابري ها را روزبروز تقويت مي کند. در نهايت راهبردهايي چون توزيع فرصت هاي برابر منابع، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني ساکنان، ترفيع نماگرهاي توسعه و مديريت کآرامد به عنوان راهبردهاي اساسي براي توسعه و پايداري شهر دهدشت ارائه شد.
11- ارسطو ياري(1391) در رساله دکتري خود با عنوان ” سنجش و ارزيابي پايداري سکونتگاههاي روستايي حوزه کلانشهري و ارائه مدل استراتژيک توسعه پايدار، وضعيت پايداري حوزه روستايي کلانشهر تهران را با اين رويکرد که تمرکز منابع در شهر تهران چه تاثيراتي را بر روي حوزه هاي روستايي گذارده است؟ و آيا تمرکز منابع به توسعه پايدار آنها انجاميده است، مورد بررسي و تحليل قرار داده است. در راستاي پاسخ به سوالات اين تحقيق، حوزه روستايي کلانشهر تهران به عنوان محدوده مطالعاتي انتخاب شد و در گام بعدي 64 نماگر نيز به عنوان شاخص هاي سنجش و ارزيابي پايداري روستاهاي حوزه کلانشهر با نظر سنجش از نخبگان تعيين شدند. نتايج اين پژوهش نشان داد که تمرکز گسترده منابع در کلانشهر تهران، نه تنها به پايداري روستاهاي حوزه کلانشهري نيجاميده است، که زمينه هاي ناپايداري آنان را نيز دامن زده و در نتيجه تمرکز منابع در کلانشهر تهران به تمرکز و انباشت فقر و ناپايداري در روستاهاي حوزه کلانشهري منجر شده است. علاوه بر آن، در حوزه مورد مطالعه بر خلاف تصور رايج ابعاد زيست محيطي پايداري بيشتري در مقايسه با ديگر ابعاد دارند و در مقابل مولفه‌هاي اجتماعي مهمترين عامل موثر در پايين آمدن سطح پايداري حوزه کلانشهر تهران مي باشند. در آخر نيز مدل استراتژيک توسعه پايدار براي سکونتگاههاي روستايي حوزه کلانشهر تهران تدوين شد و بر اساس ان براي روستاهاي حوزه کوهستايي، راهبردهاي بازنگري، براي روستاهاي حوزه دشتي راهبردهاي محافظه کارانه و براي تمام روستاهاي مورد مطالعه نيز راهبردهاي محافظه کارانه بايد اعمال گردد.
12- قدمي سال(1392) در پژوهشي با عنوان ” بررسي کيفيت زندگي در شهرهاي کوچک با تأکيد بر بعد سلامت فردي و اجتماعي(مطالعه موردي: شهر نور، استان مازندران)” به بررسي کيفيت زندگي شهر نور به عنوان شهري کوچک، با تأکيد بر بعد سلامت فردي و اجتماعي پرداخته است. بدين منظور مولفه هاي کيفيت محيط زيست، کيفيت محيط کارکردي و کيفيت اجتماع در ارتباط با بعد سلامت، مورد بررسي قرار گرفته است. داده هاي مورد نياز در اين پژوهش از طريق مطالعات و بازديدهاي ميداني و تکميل پرسشنامه با حجم نمونه اي بالغ بر 320 خانوار از بين همه محلّات شهر و به شيوه تصادفي ساده سهميه اي جمع آوري گرديد و با بهره گيري از آمارهاي توصيفي و آزمون هاي من ويتني، کروسکال واليس، فريدمن و کاي اسکوئر يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله، نشان داد که در شهر مورد مطالعه، مولفه هاي کيفيت محيط زيست، کيفيت محيط کارکردي در وضعيت ضعيف تر از حد متوسط و کيفيت اجتماع در وضعيت متوسط قرار دارد. بيشترين ضعف در ارتباط با مولفه کيفيت محيط زيست مربوط به وضعيت نظافت و لايروبي رودخانه هاي شهر، در ارتباط با مولفه کيفيت محيط کارکردي، وضعيت پارک هاي شهر به لحاظ امکانات مناسب براي معلولان و سالخوردگان و مولفه کيفيت اجتماع مربوط به کمبود استفاده از نظرات شهروندان در طرح هاي شهري است. در مجموع شهر نور به لحاظ سلامت فردي و اجتماعي در شرايط مناسبي قرار ندارد.
دسته دوم: تحقيقات خارجي
پژوهش هاي فراواني در سطوح مختلف بين المللي، ملي و محلي توسط آژانس هاي بين المللي، شرکت ها، دولت ها و سازمان هاي دولتي صورت گرفته است که به طور مستقيم يا غير مستقيم شاخص هايي در ارتباط با ارزيابي و سنجش پايداري را بررسي کرده اند. از جمله مشهورترين پژوهش هاي انجام شده در سطح بين المللي گزارش”سياتل پايدار” است که طي دو گزارش در سال هاي 1995-1991 معرفي و ارائه شده اند. براي اين کار بالغ بر 250 شهروند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اين سازمان در سال 1993 شاخص هاي پايداري خود را که مشتمل بر 20 شاخص بود، منتشر نمود. بين سالهاي 1993 تا 1995، اين سازمان شاخص هاي منتخب خود را به نهادهايي چون شوراي توسعه پايدار رياست جمهوري آمريکا، کمسيون اروپايي و بسياري از شهرهاي آمريکا ارائه نمود و در سال 1995 اين سازمان شاخص هاي اجتماع پايدار خود را که در برگيرنده 40 شاخص بود منتشر نمود.
شهر ونکور کانادا نيز اقدام به تهيه برنامه ونکور پايدار نموده است. محورهاي کليدي و اصلي که در برنامه پايداري شهري ونکوور مورد توجه خاص قرار گرفته اند عبارتند از: الف) توجه و حفاظت همزمان از سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي، ب) اقتصاد شهري پايدار، پ) حمل و نقل پايدار، ت) لزوم حفاظت از ميراث فرهنگي شهر، ث) لزوم توجه به بحث کارايي و بهره وري در استفاده از منابع انرژي در ساختمان ها و حمل و نقل، ج) حفاظت از محيط زيست طبيعي شهر، ح) توجه به فضاي سبز شهري و جنگل کاري شهري(در جهت بالا بردن کيفيت زندگي شهري و جذب آلودگي هاي محيطي هوا، خ) لزوم توجه به طراحي سيستم هاي تامين غذاي پايدار، به نوعي که هر کس بتواند از آن نفع ببرد، د) طراحي سيستم هاي مديريت مواد زائد جامد در جهت: کاهش توليد ضايعات، حداکثر کردن استفاده مجدد و بازيافت انرژي، مديريت مسئوولانه ساکنين.
شهرهاي ديگر مانند پورتلند اورگان در آمريکا و سات همپتون در انگلستان به عنوان شهرهاي پايدار در جستجوي راههايي موثر براي نگهداري و توسعه کيفيت زندگي و بر آوردن نيازهاي زندگي بطور ساده و از طريق کاهش مصرف منابع و خطرات زيست محيطي بوده اند. در اين شهرها توسعه پايدار توسط دولت تعريف و در استراتژيها و راهبردهاي شهري اتخاذ گرديده است که بطور کلي به شرح زير مي باشند: نگهداري سطح بالا و پايدار رشد اقتصادي و اشتغال زايي، پيشرفت اجتماعي که باعث برآورده شدن نيازهاي فردي مردم گردد، حفاظت موثر از محيط زيست، استفاده محتاطانه از منابع طبيعي، حمايت از يک اقتصاد عادلانه و باثبات.
در کشورهاي در حال توسعه نيز تلاش هاي فراواني بويژه در سطوح محلي در زمينه توسعه پايدار انجام گرفته و يا در حال انجام است. از جمله اين تلاش ها پروژه هاي حفاظت جهاني(مرکز تحقيقات بين المللي توسعه با عنوان پيشرفت به سوي پايدار در کشورهاي در حال توسعه در سه کشور(کلمبيا از آمريکاي لاتين، زيمباوه از آفريقا، و هند از آسيا) است.(فراهاني،1385، 10)
1- يالي2 در پژوهشي با عنوان”ارزيابي اقتصادي منابع زيست محيطي و توسعه پايدار منطقه کاريبين؛ مطالعه موردي پيشرفت گردشگري در ناحيه پونتکانا در جمهوري دومينيکن”: تلاش کرد تا با رويکردي اقتصادي به ارزيابي منابع زيست محيطي و توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه بپردازد. در اين پژوهش ضمن بررسي زمينه هاي کاربردي ارزيابي اقتصادي منابع زيست محيطي براي سياست گذاري به بررسي روشهاي ارزيابي اقتصادي نيز پرداخته شده است. تأکيد اصلي پژوهش فوق بر بکارگيري روشهاي تحليل چند معياري براي ارزيابي بوده و در نهايت با استفاده از اين روش نتايج توسعه توريسم بر روي منابع زيست محيطي از ديدگاه توسعه پايدار اقتصادي ارزيابي شده است و جايگزين هايي براي منابع طبيعي در حال تخريب پيشنهاد گرديده است(Yali,2001,p.77).
2- باري3 در مقاله اي با عنوان”ابزارهاي طبقه بندي براي ارزيابي پايداري” که هدف اصلي اين مقاله، تهيه يک طبقه بندي ابزارهاي ارزيابي پايداري با هدف افزايش درک ارزيابي پايداري از يک حوزه و فضاي زيست محيطي و تفسير گسترده تر از پايداري است، چارچوب پيشنهادي بر پايه 3 طبقه بندي اصلي است:
* ابزارهاي ارزيابي شاخص ها؛
* ابزارهاي ارزيابي محصول محور؛
* ابزارهاي ارزيابي يکپارچه.
در اين مقاله همچنين ابزارها بر اساس تمرکز و تأکيداتشان و نيز سطح ادغام و ترکيب نظام‌هاي اجتماعي، اقتصادي-طبيعي تقسيم بندي شده اند(Barry,2007).
3- ميشل4 در پژوهشي با عنوان “پايداري ناحيه اي: ابزارهاي موجود براي ارزيابي پايداري، چگونه در مقياس ناحيه اي بکار گرفته مي‌شوند”. به دنبال تدوين يک روش شناسي ويژه براي ارزيابي پايداري در سطوح ناحيه اي مي باشد و نتيجه گرفته شده است که ارزيابي و مدلينگ پايداري در سطوح ناحيه اي به عنوان مقياس بهينه فضايي در فهم و درک پايداري از اولويت بيشتري برخوردار است. اين پژوهش به بررسي ميزان اثرگذاري روش هاي ارزيابي هم چون روشهاي جاي پاي اکولوژيکي، ارزيابي رفاه، ارزيابي سلامت اکوسيستم، کيفيت زندگي و در دسترس بودن منابع طبيعي در سطوح ناحيه اي مي پردازد و هر کدام از روشها و مدلهاي فوق، در جنوب شرقي ناحيه کويينزلند که به دلايل تنوع جمعيتي، اقتصادي و محيطي به عنوان نمونه موردي انتخاب شده، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. کاربرد هر کدام از اين روشها براي ارزيابي پايداري منطقه اي با استفاده از “جدول معيارهاي ارزيابي” که متغيرهاي مرتبط در آن جمع آوري شده، انجام گرفته است. در پايان و پس از بکارگيري و آزمايش هر کدام از مدلها در سطح ناحيه اي به اين ختم مي شود که هيچ کدام از روشهاي فوق به تنهايي از کارآمدي لازم براي ارزيابي پايداري در سطح ناحيه اي برخوردار نبوده و تدوين و طراحي روش هاي جديد ضروريست. اگر چه از ميان پنج روش فوق، روش ارزيابي رفاه از کارآمدي بيشتري در مقايسه با ساير روشها برخوردار است؛ لکن بکارگيري اين روش مستلزم وجود داده ها و شاخص هاي فراواني است که خود از جمله محدوديت هاي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سلسله مراتب، شهر سبزوار، توسعه شهر، توسعه منطقه Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، توسعه شهر، شاخص توسعه، حمل و نقل