تحقیق رایگان درباره کتاب مقدس، فضایل اخلاقی، ادیان توحیدی، نقد تاریخی

دانلود پایان نامه ارشد

نو سخن مي‏گويد عهد جديد ناميده مي‏شود (توفیقی، 1381: 110).
4- فضایل اخلاقی ایمانی (Moral virtues – faith): فضیلت های اخلاقی ایمانی صفاتی هستند که با ایمان اسلامی ارتباط وثیقی دارند؛ به گونه ای که بدون ایمان به خداوند طرح آنها نیز بی معنا خواهد بود (داودی، 1391: 50).

فصل دوم
معرفی قرآن و عهدین

 یکی از انگاره‌های مهم و تأثیرگذار ادیان توحیدی، نوع نگرش درباره ماهیت و جایگاه کتاب‌های آسمانی‌شان است ؛ زیرا عموم اندیشه‌ها و باورهای یهودیت، مسیحیت و اسلام به گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از آموزه‌های کتاب مقدس و قرآن است. بر این اساس، در این فصل نخست ماهیت و جایگاه کتاب مقدس و قرآن هریک به طور جداگانه، مورد بررسی قرار گرفته و سپس براساس نتایج این مبحث میان آنها تطبیق شده است.
2-1- عهدین
فیلسوف هلندی، «باروخ اسپینوزا» در اثرخود که در خصوص نقد تاریخی کتاب مقدس نگاشته است، بیان میدارد که به اعتقاد او، علم به تاریخ معتبرکتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید از مبانی و اصول شناخت کتاب مقدس است (هوشنگی، 1382: 89).
عهدین (کتاب مقدس) شامل دو بخش اصلی میباشد یکی عهد عتیق که مشتمل بر متون مقدس یهود میباشد و دیگری عهد جدید که شامل اناجیل چهار گانه و نامههای حواریون و در واقع نوشتههای اختصاصی مسیحیان میباشد.
عهدين، تثنيهی عهد در حال نصب و جر، و شامل عهد قديم و جديد میباشد. عهد قديم، كتب و اسفار مقدسي كه پيش از مسيح نوشته شده است. و عهد جديد، كتب و اسفار مقدسي كه پس ازمسيح نوشته شده است» (دهخدا، 1377: 16453و16455). «این دو عهد در اصل به پیمان قدیم و جدید معروف بودهاند به این معنا که خداوند نخست با یهودیان و سپس با مسیحیان عهد بسته است مسیحیان هر دو بخش را آسمانی میدانند و به آن احترام میگذارند ولی یهودیان فقط عهد عتیق را محترم میشمارند وبه عهد جدید ایمان ندارند زیرا به پیامبری عیسی(ع) ایمان ندارند. عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به کتاب یهودیان داده اند، این عهد که شامل تورات و دیگر کتب انبیاء بنیاسرائیل میباشد مورد قبول مسیحیان و یهودیان میباشد» (هیوم، 1373: 173).
عهدين نیز همچون قرآن که به سورهها وآیهها تقسیم شده است، به بابها و آیهها (بندها). تقسیم گردیده است. مثلاً اگر بخواهیم نشانی موضوعی را از عهدین داد، این گونه مینویسند: لاویان 14: 5 یعنی به سفر لاویان باب 5، بند (آیه) 14 مراجعه شود. «برای اولین بار این کار در سال 1228م به وسیله ی استفان لانگتون انجام گرفت. » (کارل، 1373: 33). کتاب مقدس شامل 1189فصل و حدود 31000هزار آیه میباشد (محمدیان، 1381: 81).
2-1-1- عهد عتیق
«عهد عتیق» مجموعهای از کهن ترین کتاب های مقدس ادیان آسمانی جهان و از مجموعه کتب مقدس عبرانی هستند و ترسیم کننده فرهنگ کهن قوم یهود است که در طول قرون متمادی نگاشته و مدون گردیده است (ویر، 1374: 603). این اصطلاح ویژه مسیحیان است؛ زیرا کتاب مقدس عبرانیان را مقابل عهدجدید مسیحیان قرار میدهد. استفاده از این دو اصطلاح بدین معناست که عهد میان خدا و اسرائیل قدیم (یهودیت). که در عهدعتیق آمده است جای خود را به عهد با اسرائیل جدید (مسیحیت) داده که در عهدجدید موجود است. بدین جهت این اصطلاح به ندرت توسط یهودیان مورد استفاده قرار میگیرد و آنان تعابیر غیرارزشیتری مانند کتاب مقدس عبری یا تَنَخ (Tanakh) را ترجیح میدهند. اصطلاح اخیر از حرفهای اول نام بخشهای سهگانهی متون مقدس یهود: تورا، نبیئیم و کتوبیم درست شده است (آنترمن، 1385: 71؛ هوشنگی، 1386: 9-10). این مجموعه دربردارندهی 39 كتاب مقدس عبری است و در سه بخش تدوین شده است:
1- بخش اول، کتاب تورات (شریعت یا قانون) موسی (ع) است که شامل پنج سفر (کتاب) بوده و همواره به عنوان مستقیمترین وحی خداوندی، نسبت به دو مجموعه و یا بخش دیگر، از منزلت بالاتری برخوردار بوده است. اعتقاد ثابت و همیشگی به تورات یکی از قویترین عوامل اتحاد در تاریخ دین یهود به شمار میرود (ویر، 1374: 605).
2- بخش دوم به نام نَبُوییم (و یا پیامبران) خوانده میشود که شامل چهار کتاب تاریخی تحت عنوان پیامبران پیشین و چهار کتب نبوی به نام پیامبران متأخر میباشد. بخش پیامبران پیشین شامل کتب یوشع بن نون، داوران، سموئیل نبی و داوران میباشد که دربرگیرندهی تاریخ قوم عبرانی برای یک دورهی هفتصد ساله است. مجموعه پیامبران متأخر شامل سه پیامبر عبرانی اشعیا نبی و حزقیال نبی است که همچنین به اصطلاح پیامبران کوچکتری نظیر هُوشِع، يُوئيل، عامُوس، عُوبُدِيا، يُونُس، مِيكَاه، نَاحُوم، حِبقُوق، صفنِيا، حِجِِّي، زَكَريا و مِِلاكِي را نیز شامل میشود. در حالی که این گروه آخر به عنوان «دوازده پیامبر» نامیده میشود، در واقع روی هم رفته به عنوان چهارمین کتاب (سفر) پیامبران محسوب میشود (همان).
3- بخش سوم به نام کَتُوبیم (و یا نوشتهها) خوانده شده و شامل یازده کتاب میباشد که تنوع وگستردگی مطلب در آنها نسبتاً بیشتر است. این گروه شامل کتاب مزامیر یعنی زبور داود (ع)، کتاب امثال سلیمان (ع)، کتاب ایوب (ع)، کتاب غزل غزل های سلیمان (ع)، کتاب رُوت، مَراثی ارمیاء نبی، کتاب جامعه سلیمان، کتاب اِستَر، کتاب دانیال نبی، کتب عَزرا و نَحَمیاء و در آخر دو کتاب تاریخ ایام (اول و دوم) است (همان).
این مجموعه توسط بزرگان قوم (عبري ن‍‍ژاد) بني اسرائيل، در طول قريب هزار سال نگاشته شده است. البته در خصوص نگارندگان و تاريخ نگارش كتاب هاي عهد قديم، اطلاعات دقيقي موجود نيست. طبق آنچه از تورات استنتاج مي گردد شريعت موسوي به تدريج و در طول متجاوز از چهل سال بر موسي نازل گرديد، و او به دستور خداوند در پايان عمر آنها را به صورت طومارهايي به نام تورات (قانون) در آورده وبه دست كاهنان و بزرگان بني اسرائيل سپرد تا در درون تابوت عهد قرار دهند و هر هفت سال يك بار آن را براي تمام بني اسرائيل بخوانند تا بشنوند و تعليم يابند و از خدا بترسند و در عمل و فرامين هشيار باشند (تثنيه؛ 31). اما پس از مرگ «موسي» در زمان «يُوشِع» و در دوران «داوران» مدت مَديدي (قريب بر400 سال)، بني اسرایيل با «فِلسطيِنيان» در جنگ و ستيز بودند، و در طي اين جنگها بارها «تابوت عهد» كه حاوي طومارهاي «تورات» موسي بود، به دست دشمنان افتاده و محتوي آن غارت و نابود گرديد. تا اينكه در دوران «شَائول» اولين پادشاه بني اسرایيل و پس از آن «داود» و «سليِمان»، بنيان اجتماعي ديني «يهود» شكل گرفت و قوام يافت، و تورات دوباره بر مردم عرضه شد. بدين سان، پديد آمدن پنج کتاب (سِفر) تورات از زمان موسي (حدود 1250 ق. م) آغاز گرديده است و تا حدود ميلاد مسيح طول كشيد» (وير، 1374: 607).
اينك به مطالب و محتوای هر يك از آنها اشاره می‏شود:
1) بِرِشیت (به عبری: בראשית) به معنای «درآغاز»، عنوان سفر پیدایش (Genesis) یا تکوین که دربردارندهی داستان آفرینش، سرگذشت آدم و حوا، نوح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و فرزندان وی است و با مرگ یوسف به پایان میرسد.
2) شِیموت (به عبری: שמות) به معنای «نامها»، که عنوان سفر خروج (Exodus) و دربردارندهی مطالبی چون ماجرای بردگی بنیاسرائیل در مصر، تولد و پیامبری موسی (ع)، خروج بنی اسرائیل از مصر، سرگردانی آنها در بیابان و اعطای ده فرمانبه حضرت موسی (ع) است.
3) وَئیقرا (به عبری: וַיִּקְרָא ) به معنای «و او خوانده شد»، که عنوان سفر لاویان (Leviticus) و شامل احکام شرعی و آداب و شعائری است که در واقع به منزلهی کتاب راهنمای کاهنان بنیاسرائیل از سبط لاوی محسوب میشود.
4) بَمیدبار (به عبری: בַּמִּדְבָּר) به معنای «در بیابان»، که عنوان سفر اعداد (Numbers) و شامل گزارش دو سرشماری قوم بنیاسرائیل و حوادثی است که بین راه مصر و سرزمین موعود بر این قوم گذشت.
5) دِباریم(به عبری: דְּבָרִים) به معنای «کلمات»، عنوان سفر تثنیه (Deuteronomy) است که حاوی بازگویی مقررات و فرمانهای اسفار قبلی از زبان موسی خطاب به بنیاسرائیل و تعیین یوشع به عنوان رهبر بنیاسرائیل و درنهایت درگذشت موسی (ع) است (هوشنگی، 1386: 10-11).
6) صحيفه يُوشِع (Joshua) : يوشع جانشين حضرت موسی است و، به گفته تورات، حضرت موسی او را انتخاب كرد و به مردم دستور داد برای ورود به سرزمين موعود او را اطاعت كنند. اين كتاب جنگهای بنی اسرائيل با كنعانيان و فتح و پيروزی بنی اسرائيل و تقسيم زمين بين اسباط بنی اسرائيل را بيان می‏كند. در اين كتاب حضرت يوشع بنی اسرائيل را به اطاعت از خدا و فرمانهای او فرا می‏خواند.
7) سِفر داوران (Judges) : پس از حضرت يوشع يك دوره 350 ساله بر بنی اسرائيل گذشته است كه به دوره داوران (يا قضات) معروف است. بنی اسرائيل در اين دوره دست از خدا برمی‏دارند و به گناه روی می‏آورند. اسباط با همديگر نزاع می‏كنند و از دشمنان غافل می‏شوند. افراد قوم گاهی مورد تاخت و تاز دشمنان قرار می‏گيرند و چون به درگاه خدا روی می‏آورند، خدا داورانی را برای آنها می‏فرستد. ماجراهای اين دوره و نيز داستان دوازده داور، كه خدا برای بنی اسرائيل فرستاده، در اين كتاب آمده است.
8) كتاب رُوت (Ruth) : روت نام زنی از جده‏های حضرت داود است. او در دوره داوران از سرزمين موآب وارد بنی اسرائيل می‏شود. سرگذشت او را كتاب كوچك روت بيان می‏كند.
9) كتاب اول سَمُوئيل (1 Samuel) : سموئيل نبی، آخرين داور بنی اسرائيل است. در اين زمان بنی‏اسرائيل از سموئيل می‏خواهند كه برای آنها پادشاهی تعيين كند و او شائول را برمی‏گزيند. به گفته اين كتاب، شائول در ابتدا خوب عمل می‏كند ولی كم كم از خدا دور می‏شود. سموئيل از طرف خدا مامور می‏شود كه حضرت داود را به جای او برگزيند. در اين ضمن، داود به خاطر شجاعتهايش در جنگ با دشمنان، در بين مردم محبوبيت زيادی پيدا می‏كند، بگونه‏ای كه شائول به او حسد می‏ورزد و تصميم به قتل او می‏گيرد. داود فرار می‏كند و شائول در جنگی كه با فلسطينيان رخ می‏دهد كشته می‏شود.
10) كتاب دوم سَمُوئيل(2 Samuel): اين كتاب سرگذشت حضرت داود را پس از شائول بيان می‏كند. با كشته شدن شائول، حضرت داود دشمنان را شكست می‏دهد و به حكومت می‏رسد. در زمان او كشور بنی اسرائيل قدرتمند می‏شود و تمام دشمنان از بين می‏روند. اين كتاب گناهانی به حضرت داود نسبت می‏دهد.
11) كتاب اول پادشاهان (1 Kings) : چون داود به سن پيری می‏رسد، فرزندش سليمان را به جانشينی خود برمی‏گزيند. حضرت سليمان پس از وفات پدر اقتدار حكومت او را به اوج می‏رساند و باقيمانده دشمنان او را نابود می‏كند. او ساختمان خانه خدا را، كه حضرت داود طرح‏ريزی كرده بود، به پايان می‏رساند . به گفته اين كتاب حضرت سليمان در پايان به گناه روی می‏آورد و از خدا دور می‏شود و به همين حالت از دنيا می‏رود. پس از او بين بنی اسرائيل نزاع در می‏گيرد و ده سبط شمالی از افسری شورشی به نام يربعام پيروی می‏كنند و در شمال، كشور اسرائيل را تشكيل می‏دهند . تنها دو سبط، با رحبعام، فرزند و جانشين حضرت سليمان، باقی می‏مانند كه كشور يهودا را در جنوب به وجود می‏آورند. سرگذشت اين دو كشور و جانشينان اين دو تن، در ادامه كتاب ياد شده آمده است.
12) كتاب دوم پادشاهان (2 Kings) : در اين كتاب، دنباله تاريخ اين دو كشور و پادشاهانی كه در آنها به حكومت رسيدند، بتفصيل آمده است. آشوريان به حكومت شمالی حمله می‏كنند و ده سبط شمالی از بين می‏روند. كشور جنوبی نيز مورد حمله نبوكد نصر (بختنصر)، پادشاه بابل، قرار می‏گيرد. وی معبد سليمان را ويران می‏كند و بنی اسرائيل را به بابل می‏برد.
13) كتاب اول تواريخ (1 Chronicles) : اين كتاب، تكرار تاريخ بنی اسرائيل از ديدگاهی ديگر است كه در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره فضایل اخلاقی، کتاب مقدس، قرآن کریم، بررسی تطبیقی Next Entries تحقیق رایگان درباره جایگاه دین