تحقیق رایگان درباره ويال، سانتريفوژ، ميکروليتر

دانلود پایان نامه ارشد

5 دقيقه رسوب دادهشد. مايعرويي دور ريختهشد و سپس 250 ميکروليتر بافر سوسپانسيون به رسوب اضافه شده، ورتکس گرديد تا سوسپانسيون کاملا يکنواخت تشکيلي شود.
2- بعد از آن 250 ميکروليتر بافر ليز کننده به سوسپانسيون باکتريايي فوق اضافه شد و با 5-6 بار معکوس کردن ويال، محتويات آن مخلوط گرديد و 5-6 دقيقه در دماي اتاق قرار دادهشد.
3- بعد از آن 350 ميکروليتر بافر متصل شونده (Binding Buffer) به مخلوط فوق اضافه شد و با چند بار معکوس کردن ويال، محتويات آن مخلوط گرديد وبه مدت 5 دقيقه در دماي اتاق قرار دادهشد.
* بافر متصل شونده (Binding Buffer) بايد سرد باشد.
4- مخلوط فوق با دور به مدت 15 دقيقه با دورrpm 13000 سانتريفوژ شد.
5- ستون خالص سازي را درون ويال جمعآوري گذاشته و مايع رويي حاصل از سانتريفوژ مرحله قبل را به ستون انتقال داده و سپس به مدت 30-60 ثانيه با دورrpm 13000 سانتريفوژ انجامگرفت.
6- محتويات درون ويال جمع آوري را دور ريخته و دوباره ستون در همان ويال قرار دادهشد و سپس 500 ميکروليتر بافر شتشو( Washing Buffer) به ستون اضافه نموده و به مدت 30-60 ثانيه با دورrpm 13000 سانتريفوژ صورت گرفت.
7- محتويات درون ويال جمعآوري دور ريخته و ستون در همان ويال قرار داده شد و سپس 700 ميکروليتر بافر شتشوII (Washing Buffer II) به ستون اضافه شد و به مدت 30-60 ثانيه با دورrpm 13000 سانتريفوژ صورت گرفت.
8- ستون درون يک ويال جديد 1.5 ميلي ليتري استريل قرار گرفت.
9-50 تا 100 ميکروليتر بافر محلول سازي (Elution Buffer) به ستون اضافه و براي مدت 30-60 ثانيه با دورrpm 13000 سانتريفوژ شد.ميتوان بجاي Elution Buffer از آب دوبار تقطير استريل هم استفادهکرد.

پيوست 5- مراحل بازيافت قطعات DNA از روي ژلآگارز با استفاده از کيت
در اين روش بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده کيت (Roche) عمل شد.
1- به ازاي هر 100 ميلي گرم وزن ژل 300 ميکروليتز بافر متصل شوند (Binding Buffer) اضافه شد و به مدت 15-30 ثانيه ورتکس گرديد.
2- پس از ورتکس کردن لوله ميکروفيوژ به مدت 10 دقيقه در دماي C °56 گرماگذاري شد و هر 2-3 دقيقه ورتکس کردن تکرار شد.
3- به ازاء هر 100 ميلي گرم ژل 150 ميکروليتر ايزوپروپانل اضافه شد و با چند بار معکوس کردن ويال محتويات آن خوب مخلوط گرديد.
4- ستون خالص سازي را درون ويال گذاشته و محتويات مرحله 3 را به ستون انتقال داده و سپس به مدت 30-60 ثانيه با حداکثر دور در دماي اتاق سانتريفوژ شد.
5- ستون خالص سازي را درون ويال جمع آوري گذاشته و مايع رويي حاصل از سانتريفوژ مرحله قبل را به ستون انتقال داده و سپس به مدت 30-60 ثانيه با دور rpm 13000 سانتريفوژ انجام گرفت.
6- محتويات درون ويال جمع آوري را دور ريخته و دوباره ستون در همان ويال قرار داده شد و سپس 500 ميکروليتر بافر شتشو( Washing Buffer) به ستون اضافه نموده و به مدت يک دقيقه با دورrpm 13000 سانتريفوژ صورت گرفت.
7- محتويات درون ويال جمعآوري دور ريخته و ستون در همان ويال قرار دادهشد و سپس 200 ميکروليتر بافر شستشو (Washing Buffer) به ستون اضافه شد و به مدت يک دقيقه با دورrpm 13000 سانتريفوژ صورت گرفت.
8- ستون درون يک ويال جديد 1.5 ميلي ليتري استريل قرار گرفت.
9-50 تا 100 ميکروليتر بافر محلول سازي (Elution Buffer) به ستون اضافه و براي مدت 30-60 ثانيه با دورrpm 13000 سانتريفوژ شد. ميتوان بجاي Elution Buffer از آب دوبار تقطير استريل هم استفاده کرد.
10- پس از سانتريفوژ محتويات درون ويال حاوي DNA خالص شده است. ميتوان اين DNA را نيز رسوب داد و براي مصارف بعدي استفاده کرد. براي نگهداري محلول بدست آمده در دماي -20 قرار دادهشد.

پيوست 6- خالص سازي محصول PCR با استفاده از کيت
در اين روش بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده کيت (Roche ) عمل شد.
1- به ازاء 100 ميکروليتر محصول PCR، 500 ميکروليتر بافر متصل شوند (Binding Buffer) اضافه شده و به خوبي مخلوط شد.
2- ستون خالص سازي درون ويال گذاشته و محتويات مرحله 1 را به ستون انتقال داده و سپس به مدت يک دقيقه با دور rpm 13000 سانتريفوژ صورت گرفت.
3- محتويات درون ويال جمعآوري را دور ريخته و دوباره ستون در همان ويال قرار دادهشد و سپس 500 ميکروليتر بافر شتشو(Washing Buffer) به ستون اضافه نموده و به مدت يک دقيقه با دورrpm 13000 سانتريفوژ صورت گرفت.
4- محتويات درون ويال جمعآوري را دور ريخته و دوباره ستون در همان ويال قرار داده شد و سپس 200 ميکروليتر بافر شتشو(Washing Buffer) به ستون اضافه نموده و به مدت يک دقيقه با دورrpm 13000 سانتريفوژ صورت گرفت. ستون درون يک ويال جديد 1.5 ميلي ليتري استريل قرار گرفت.
5- 50 تا 100 ميکروليتر بافر محلول سازي (Elution Buffer) به ستون اضافه و براي مدت 30-60 ثانيه با دورrpm 13000 سانتريفوژ شد.ميتوان بجاي Elution Buffer از آب دوبار تقطير استريل هم استفادهکرد.
6- پس از سانتريفوژ محتويات درون ويال حاوي DNA خالص شدهاست. ميتوان اين DNA را نيز رسوب داد و براي مصارف بعدي استفادهکرد. براي نگهداري محلول بدست آمده در دماي-20 قرار داده شد.

پيوست 7- مناطق در انتراکشن زيرواحد اصلي پيلي CS3 با پروتئينهاي ديگر

پيشگويي با روش meta-PPISP
پيشگويي با روش cons-PPISP
پيشگويي با روش meta-PPISP
L 15 0.649 0.000 0.424 0.130 N
S 16 0.519 0.000 0.438 0.106 N
P 17 0.049 0.000 0.479 0.142 N
A 18 0.072 0.000 0.483 0.202 N
A 19 0.477 0.190 0.465 0.215 N

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مايع، تقطير، تبخير Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شبیه‌سازی