تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، فضای شهری، کارشناسی ارشد، ساماندهی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

ر دارد؟
2– چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟
3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه است؟
4- راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

1–5. فرضیه های تحقیق
1 – کیفیت های فضایی ورودی شهر بندرانزلی از سمت غرب با معیارهای مرتبط (نفوذپذیری، تبدیل پذیری، خوایایی و. . . . . . . ) هماهنگی ندارد.
2 – در طرح تفصیلی و برنامه توسعه کالبدی و کارکردی شهری توجه ناچیزی به ساماندهی مبادی ورودی شهر بندرانزلی از سمت غرب شده است.

1–6. موانع و محدودیت های تحقیق
یکی از مهمترین محدودیت هایی که در پژوهش حاضر، گریبانگر محقق شد، بدین شرح بود:
1 – عدم انتشار نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای دوره آماری 1390
2 – عدم انتشار سالنامه های آماری استان گیلان برای سال های 1391 و 1392
3 – عدم دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز.
4 – زمان بر بودن تحقیقات میدانی و عدم تناسب آن با شرایط جوی محلی.

1–7. محدوده مورد مطالعه
حوزه مستقیم ورودی غرب شهر بندرانزلی در راستای محور رضوانشهر حدود 4500 متر طول دارد.

نقشه 1- 1: محدوده مورد مطالعه در شهر بندرانزلی
ماخذ: گوگل ارث و نگارنده

1–8. سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی غرب شهر بندرانزلی – رضوانشهر با بهره گیری از داده های میدانی و مطالعات کتابخانه ای در پنچ فصل به شرح زیر انجام شده است.
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : اصول و مبانی نظری تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق ومراحل آن، و ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
فصل چهارم : یافته های تحقیق
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1–9. واژه ها و مفاهیم
مفهوم فضا: فضا حجم مکانی و زمان مجموعه ای از تمام فعالیتهای است که انسان در راه تسلط بر طبیعت و برای بقای خود انجام می دهد به عبارتی دیگر منظور فضایی است اقتصادی و اجتماعی که منعکس کننده تمام هستی جوامع انسانی است (اشکوری، 1385، ص20).
اندیشه‎ی لوفبور فضا را مکانی ویژه دارد. وی به ویژه در “تولیدفضا” فضا را نه تنها یک پدیده ای طبیعی یا استعلایی بلکه یک تمامیت تاریخی و یک تولید اجتماعی می داند، در واقع فضا از یک سو تجدیدی تاریخی ماست و از سوی دیگر تجریه ی زندگی روزمره ی ماست (فکوهی، 1383، ص239).
فضا معادل کلمه (place) به معنای جای و محل و مکان گفته می شود که دارای سه بعد است که می تواند بعد چهارم زمان را هم در بر گیرد، بنابر این تمامی کاربری های شهری دارای سازمان فضایی هستند و توزیع فضایی، پراکنش و پخشایش فضایی کاربری ها که تحت تاثیر شرایط اقتصادی، نظام سیاسی، نظام ایدئولوژیکی و پیوندهای این عوامل تحت تاثیر عملکردهای اجتماعی شکل گرفته است (عسکر خوانی، 1390، ص 15).
– ساختار فضایی: در اصل ساختار فضایی تجلی روابط درونی و بیرونی واحدهای یک مجموعه فضایی و جایگاه اجزای آن بر بستر محیط فیزیکی است. (زیاری، 1378، ص36).
– سازمان فضایی: نحوه توزیع و قرارگیری مکانی عناصر در یک فضا را سازمان فضایی گویند.
(سعیدنیا، 1382، ص39).
– ساماندهی فضایی برای بافتهای قدیمی یعنی آرایش دادن و منظم کردن این بافت ها جهت تامین محیطی مساعد و قابل زیست برای افراد ساکن در بافت به نحوی که این سکونت گاه ها و فضاهای کالبدی نیازها و فعالیت های امروزی جامعه را بر آورده (شماعی و دیگران، 1384، ص78).
– شهر: مجموعه ای ازاحجام و فضاهای که بر روی هم کالبد منسجم و پیوسته ای را تشکیل می دهند، و شهر زیستگاهی است انسان ساخت و در زیر یک قدرت سیاسی مشخص، که تمرکز جمعیتی نسبتا پایداری را درون خود جای می دهد، فضاهایی ویژه براساس تخصص های حرفه ای به وجود می آورد، تفکیکی کمابیش مشخص و فزآینده میان بافت های مسکونی و کاری ایجاد می کند و فرهنگی خاص را به مثابه حاصل از روابط درونی خویش پدید می آورد که درون خود خرده فرهنگ های بی شمار را حمل می‎کند (فکوهی، 1383، ص29).
– فضای شهری: در واقع چیزی نیست جزء فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه و ناآگاهانه در طول راه از منزل تا محل کار ادراک می شود. (پاکزاد، 1376، ص32).
– ساماندهی شهری: ساماندهی شهری یعنی دخالت آگاهانه در فضای شهری برای جلوگیری از فرسایش و معاصر سازی آن، معاصر سازی فرآیندی است. که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی منجر می گردد (حبیبی، ودیگران، 1381، ص111). ساماندهی شهری را می‎توان به سه طریق عمده انجام رساند که شامل بهسازی، نو سازی، بازسازی می باشد.
– خیابان: نوعی گذرگاه ارتباط دهنده و اغلب قسمتی از بافت شهری می باشد که محل تردد یا عبور وسایل نقلیه و یا عابرین است. (قریب، 1376، ص42).
– مفهوم ورود: در لغت نامه دهخدا « ورودی » منسوب به ورود دانسته شده و «ورود» در لغت به معنای رسیدن، در آمدن و وارد شدن می باشد. ورودی در معماری، پاسخگوی عمل ورود به معنای «رسوخ در سطح عمودی» است. عمل ورود می تواند گذر از درون یک سطح باشد. . . . . که بطور ضمنی بوجود آمده است و یا در حالات ظریف تر، یک اختلاف سطح می تواند علامت گذر از یک فضا به فضای دیگر باشد (چینگ، 1373).
– مکان: مکان بخشی از فضاست که توسط حضور شخص یا چیزی بار معنایی به خود می گیرد، به بیان دیگر، مکان ترکیبی است از خاطره، تجارت حسی و روایت ها، اما فضا یک موفقیت جغرافیایی است که می‎توان آن را با مشخصات رقومی مانند طول و عرض جغرافیایی معرفی کرد. مکان همانند ظرفی است که وقایع و حوادث در آن رخ داده است، در نتیجه می تواند حافظ خاطرات باشد. هر خاطره واقع و روشن مستقیما به یک مکان مشخص مربوط می شود (یزدانی، 1389).

– حس مکان:
گروتر در رابطه با حس مکان بیان می دارد، اساس ایجاد حس مکان، احساس و ادراک است یعنی وقتی که عینیت محیط معنای ویژه ای می یابد، فرد نسبت به آن احساس خاصی پیدا می کند و بر اساس این احساس رابطه ای میان خود و محیط حس می کند، بر قراری این ارتباط عاطفی سبب می شود که محیط جای خود را در ذهنیت فرد باز کرده و به اصطلاح هر چه درونی تر شود و تبدیل به چیزی فراتر از مجموعه گزینش شده ای از اطلاعات محیط گردد. این مجموعه درونی شده منفک از محیط نیست ولی بیشتر از آن که قائم به محیط باشد، متکی به ذهن و متاثر از عوامل اجتماعی می باشد (گروتر، 1389). محیط علاوه بر عناصر کالبدی شامل پیامها، معانی و رمزهایی است که مردم بر اساس نقش ها، توقعات و انگیزه ها و دیگر عوامل آن را رمز گشایی و درک می کنند ودر مورد آن به قضاوت می پردازند این حس کلی که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود می آید حس مکان نامیده می شود (فروغی، 1390).

_____________________________________________________________
«مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق»
_________________________________________________

2-1. پیشینه تحقیق
1 – بر اساس مطالعات داخلی، ظاهری در سال1380 وودی اصلی شهر قزوین(اتوبان قزوین – تهران) را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. ظاهری بر اساس مطالعات اولیه ای که بر روی ورودی اصلی شهر قزوین انجام می دهد، مشکلات آن را بیان می کند و جهت حل مشکلات محور ورودی شهر قزوین براساس شناخت وضع موجود و مطالعات میدانی به ارائه راه حل های مختلف می پردازد.
2– قریب در سال 1382 به منظور ساماندهی و تعیین معیارهای برای طراحی مبادی ورودی شهر، وضعیت موجود مبادی دو شهر با دو توپوگرافی متفاوت، مبادی ورودی محور کاشان – قم و جاجرود – تهران، که اولی در ناحیه ای کوهستانی و جنگل کاری شده و دیگری در دشتی هموار و خشک قرار دارد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.
3 – اکبری مهام، امیر، ومحسنی، ایرج، از پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 1389 دانشگاه مازندران مقاله ای با عنوان بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر(نمونه ی مورد مطالعه: شهر بابلسر) در نشریه جغرافیا و توسعه بهار 90 به چاپ رساندند، مبادی ورودی به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر، علی رغم اهمیتی که به لحاظ کالبدی، کارکردی و زیبایی شناسی دارد با جانمایی کاربری های ناهمگن و ناسازگار به فضایی با ساختاری منفصل، فاقد هویت و مغشوش مبدل شده است. بدین ترتیب فضای ورودی بسیاری از شهرهای کشور با افت شدید کیفیت کارکردی و کالبدی روبروست و این امر آسیب های جدی به سیما و هویت شهرها وارد کرده است. نتایج نشان می دهد کیفیت کالبدی و کارکردی محدوده‎ی مورد مطالعه بر اساس مجموعه شاخص های تحقیق در سطح نازلی است و در صورت بی توجهی به سیما و هویت شهر آسیب خواهد رساند.
4 – طالشی و امیر فخریان در سال 1388 در پایان نامه کارشناسی ارشد در مطالعات خود به ساماندهی کاربری‎های شهری در ورودی منطقه‎ی هفت، کلان شهر مشهد پرداخته اند. در این مقاله ضمن تشریح چگونگی تراکم کاربری های مزاحم شهری در این ورودی، گرایش غالب در طرح ریزی بنیادی کاربری ها در سه محور اصلی این منطقه، بر پایه محور گردشگری مذهبی به منظور کاربری های مکمل آن طرح ریزی شده است.
5 – دکتر شهرام شکوهی نیا، و پریسا رشید شمالی، در مقاله ای با عنوان ورودی شهر که در دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران سال 1378 ارائه دادند دلایل انتخاب موضوع را بی هویت بودن سیما و فرم شهر و در نتیجه بی هویتی و ناخوانایی ورودی شهر، ناهنجاری چهره عملکردهایی که در آغاز نقاط ورودی به شهر شکل گرفته اند و. . . . . بیان کردند.
6 – میر رحیم موسوی، دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان، سال 1385، به بررسی علل تصادفات ورودی شهرها و سازماندهی فضاهای پیرامون در جهت ایمن سازی، ایمنی ترافیک پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در تمام مراحل طراحی، برنامه ریزی و عملکردهای ترافیک باید مبادی ورودی مدنظر قرار گیرند تا با کاهش تصادفات و برخوردهای وسایل نقلیه علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‎های کشور، از تاملات روحی افراد نیز کاسته شود. وی همچنین عنوان کرد که بررسی میزان و تعداد و شدت برخوردهای وسایل نقلیه با یکدیگر و یا با عابرین نشان می دهد که بیش از 60 درصد تصادفات جاده ای کشور در محدوده ورودی شهرها اتفاق می افتد.
7 – دکتر نورالدین عظیمی در کار پژوهشی با عنوان طراحی ورودی های اصلی شهر رشت که در سال 1390 به پایان رساندند چهار ورودی اصلی شهر رشت شامل محورهای انزلی، فومن، تهران، و لاهیجان مورد مطالعه قرار دادند و راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء کیفیت فضای شهری این چهار ورودی ارائه دادند.
8 – محمد کیا کجوری، سال 1391 در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی ورودی از سمت شرق می‎پردازد و می نویسد: ورودی از سمت شرق دارای حداقل ویژگی های که مبین فضای مطلوب شهری باشد نیست از این رو ورودی شهر با ساختمان های زشت و فرسوده انبار مصالح و…. است کیفیت ساخت و ساز حاشیه این ورودی به صورت پراکنده است.
9 – سعید معصومی مقاله ای با عنوان منظر ورودی شهر در روزنامه خراسان شمالی در سال 1389 داشتند که بررسی عوامل موثر بر طراحی ورودی ها چون نحوه تاثیر گذاری نقش ورودی در طراحی، تاثیر سرعت، حرکت و زمان بر طراحی، بررسی تاثیر منظر ساخت بر طراحی، نقش های تعریف شده برای ورودی، ورودی شهر امروز صحنه تناقص و تضاد و. . . . را در بر دارد.
10 – سهیلا چوبساز و دیگران در نشریه شماره 36 جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقاله ای با عنوان تحلیل مقایسه ای محورهای ورودی منطقه بزرگ شهری تبریز چاپ کردند. هدف مقاله ارزیابی و مقایسه ویژگیهای فعالیتی و نقش منطقه ای کریدورهای ارتباطی کلان شهرتبریز در سه محور ارتباطی اصلی آن می‎باشد. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد هر یک از کریدورهای ارتباطی مورد نظر دارای ارزشهای منطقه ای ویژه ای است که مستقیما در رویکرد برنامه ریزی،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، ساختار کالبدی، مناطق شهری، منطقه آزاد Next Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، طراحی شهری، فضای شهری، کیفیت محیط