تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، سلسله مراتب، فضاهای شهری، پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه ارشد

نوع فضایی است. اولین توقع از هر ورودی ای است که در این مکان حریم ها و مکان های بیرون و درون به آرامی و ظرافت به هم تبدیل شوند. به نحوی که بدون وارد آوردن شوک، افراد بتوانند رفتارهای خود را متناسب با حال و هوای درون، هماهنگ با رویدادهای آن نمایند. لذا تبدیل پذیری جزو اولین ویژگی ها برای هر نوع ورودی، از ورودی شهر و محله تا بناهای خاص و خانه می باشد.
از طرف دیگر حوزه های دو طرف ورودی در مکان ورودی با هم تلاقی یافته و تا حدی در دل هم نفوذ پیدا می کنند. طرح ورودی می بایستی به گونه ای باشد که این نفوذ پذیری را چه به صورت کالبدی و چه به صورت روانی بسته به شرایط دو عرصه بوجود آورد و احساس راه یافتن یکی در دیگری را در فرد ایجاد نماید. در واقع اتمام یک فضا و شروع شدن فضای دیگر را القاء نماید. (پاکزاد، 1391، ص4).

4-4-1. تبدیل پذیری
ورودی در ذهن اکثر شهروندان مکان ویژه ای است که در آن احساس گذر از جایی و دخول به جای دیگر به آنها دست می دهد. به عبارت دیگر ضمن وابسته بودن به فضاهای دو طرفش، تبدیل آنها به یکدیگر را گوشزد می نماید. لذا شاید یکی از مهمترین توقعاتی که از هر نوع ورودی انتظار می رود، تبدیل پذیری باشد. با تعمق در این توقع نخسیتن چیزی که به ذهن بیشتر شهروندان خطور می کند اینست که ورودی معمولا حریمی را به حریم دیگر تبدیل می نماید. (پاکزاد، 1386). توقع دیگری که در خصوص تبدیل پذیری ورودی ها به ذهن اکثر شهروندان خطور می کند. تاثیر ورودی بر تبدیل رفتارهاست. عمدتا انتظار می رود که رفتارها در دو طرف ورودی هر چند اندک تغییر یابند. برای مثال سرعت حرکت تند یا کند شود و یا حرکت ها به سمت محل ورودی جهت دار گردند و جذب آن شوند. شاید یکی از بارزترین تغییرات رفتاری که پس از گذر از ورودی اتفاق می افتد. تصمیم گیری برای انتخاب مسیر است. معمولا این تصمیم‎گیری نوعی مکث را ایجاب می کند و لازمست که ورودی بستر فضایی چنین رفتاری را فراهم آورد. برای مثال جهت تبدیل کردن ورودی یک محله به فیلتری که تنها حرکت های مقصدی را اجازه عبور می‎دهد. شاید استفاده از ترفندهای کالبدی نظیر تنگ کردن مسیر، پوشش گیاهی و….. نیز ضروری باشد. (منبع قبلی).

نقشه 4-4 طول مسیر ورودی
ماخذ: گوگل ارث و نگارنده

ورودی انزلی از سمت رضوانشهر نیز دارای این ویژگی یعنی تبدیل پذیری می باشد چون درست است که مسافت زیادی را به خود اختصاص داده ولی در محلی قرار گرفته است که پس از گذر آن کاملاً تفاوت فضایی بین فضای خارجی و داخلی شهر را به فرد ورودی منتقل می کند. همچنین در تبدیل پذیری و گوشزد کردن تفاوت حریم ها، ورودی باید نقش حد واسط از نظر سلسله مراتب حریم ها، میان دو حریم را بازی کند. در اینجا جا دارد به این نکته اشاره شود که تابلوی ورودی شهر نقش مهمی در القا و گوشزد کردن تبدیل فضاها ایفا می کند ولی در ورودی مورد مطالعه به علت قرارگیری در محل نامناسب نمی تواند نقش را ایفا کند. و همچنین از مقیاس کوچک تابلو جلب توجه نکرده و طوری نیست که دید را به خود منتهی کند پس خیلی کم پیش می آید که افراد ورودی به آن توجه کنند. این از لحاظ انحصار مکان تابلوی ورودی. اما از لحاظ جاگذاری در ورودی باید گفت که همانطور که ذکر شد این تابلو نقش مهمی در گوشزد کردن تفاوت حریم ها دارد پس باید در نقطه ای جاگذاری شود که بیشترین تغییر و تبدیل حریم ها در ورودی در آن حاصل شده باشد که این نقطه درست در میانه ورودی مورد مطالعه قراردارد، و فرد کاملاً متوجه تغییر فضا می شود و قرار گیری تابلوی ورودی شهر در این نقطه تائید می کند حسی که در فرد ورودی ایجاد شده است.

نقشه 4-5 محل قرارگیری تابلوی کنونی ورودی شهر و مسیر انتهای دید
ماخذ:گوگل ارث و نگارنده

در حال حاضر تابلوی ورودی در جایی قرار دارد که هیچ تفاوتی بین قبل و بعدش دیده نمی شود قبل از آن با کارگاه ها وانبارهای بزرگ و کاربری های ناسازگار، و فضاهای رها شده و فضاهای باز وسیع روبرو هستیم و بعد از آن ورودی نیز تا فاصله 1کیلومتر این فضا ادامه دارد. این بدین معنا نیست که تابلوی ورودی به عنوان یک خط بیرون را به درون تبدیل می کند بلکه ورودی دارای یک پروسه و یک فضای وسیع می باشد ولی تابلو نقش یک در را بازی می کند و اینکه عبور از آن تبدیل فضا را گوشزد می کند. نازل بودن ویژگی های بصری و شاخصه های خوانایی و هویتی این فضاها که متاثر از ساخت و سازهای حاشیه ای، کاربری ها و فعالیت های ناسازگار و بد منظر می باشد و همین طور عدم وجود سلسله مراتب فضایی که مانع از تبدیل پذیری پیوسته و تدریجی محیط خارج به داخل شهر می شود، از ویژگی های اصلی ورودی شهرها را برآورده نساخته، و به عنوان اولین فضاهای شهری که در مقابل تازه واردین قرار می‎گیرند، پذیرندگی و تشخص لازم را ندارند. ورودی غرب بندرانزلی همچون غالب مبادی ورودی شهرهای کشورمان دست به گریبان معضلاتی از این دست است.

تصویر4-4. تغییر بافت پس مسیر ورودی
ماخذ: نگارنده

در تبدیل حریم ها به یکدیگر باید در هنگام ورود به شهر از احساس گشادگی در فضا کمی کاسته شود. در این ورودی این حس با تنگ شدن مقطع عرض خیابان و همچنین افزایش ارتفاعی ساختمان ها در مقیاس درشت دانگی ایجاد می شود. در واقع پس از طی مسیری در ورودی به صورت آهسته خیابان ها شکل مناسب تری می گیرند و حریم پیاده معلوم می شود آزادی که تردد وسایل نقلیه قبل از ورودی در شانه خاکی خیابان داشتند نداشته باشند و همچنین با افزایش تراکم، خط آسمان و ارتفاع ساختمان نیز افزایش پیدا می کند و در کل نسبت ارتفاع به عرض معبر در ابتدای ورودی کمتر از این نسبت در انتهای معبر می‎باشد.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، کاربری اراضی، بیمارستان، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی الیناسیون، ازخودبیگانگی، روانشناسی، جامعه شناسی