تحقیق رایگان درباره نتايج، آزمايشهاي، الياف، آزمايش

دانلود پایان نامه ارشد

طرحها 149
شکل 5-30- روند افزايش مقاومت فشاري 7 روزه به 28 روزه 149
شکل 5-31- بتن 5/0% الياف 152
شکل 5-32- تأثير الياف بر زمان T50 بتن 154
شکل5 -33- تأثير افزايش درصد الياف بر قطر جريان اسلامپ 154
شکل 5-34- تأتير الياف بر اختلاف ارتفاع در آزمايش حلقه J 155
شکل5–35- اثر افزايش الياف بر زمان تخليه آزمايش قيف V 155
شکل 5-36- بتن حاوي 5/0% حجمي الياف فولادي 156
شکل 5-37- آزمايش جعبهU بتن 5/0% اليافي 157
شکل 5-38- آزمايش حلقهJ براي بتن 1% اليافي 157
شکل 5-39- بروز پديده انسداد براي بتن 1% اليافي 158
شکل 5-40- بتن حاوي 5/1% الياف فولادي 158

عنوان صفحه
شکل 5-41- انسداد بتن داراي 5/1% الياف 159
شکل 5-42- الياف فولادي مصرفي در طرحها 159
شکل 5-43- الياف فولادي مصرفي در طرحها 160
شکل 5-44- روند افزايش مقاومت فشاري درصدهاي مختلف الياف 161
شکل 5-45- مقايسه مقاومت فشاري 7 روزه بتنهاي اليافي 161
شکل 5-46- مقايسه مقاومت فشاري 28 روزه بتنهاي اليافي 162
شکل 5-47- مقايسه مقاومت فشاري 90 روزه بتنهاي اليافي 162
شکل 5-48- مقايسه مقاومتهاي فشاري بتنهاي اليافي در سنين مختلف 163
شکل 5-49- روند افزايش مقاومت کششي درصدهاي مختلف بتن اليافي 164
شکل 5-50- مقايسه مقاومت کششي 7 روزه بتنهاي اليافي 164
شکل 5-51- مقايسه مقاومت کششي 28 روزه بتنهاي اليافي 165
شکل 5-52- مقايسه مقاومت کششي 90 روزه بتنهاي اليافي 165
شکل 5-53- مقايسه مقاومت کششي بتنهاي اليافي در سنين مختلف 166
شکل 5-54- اثر الياف بر تحمل نيروي وارده در آزمايش خمشي تير بتني 167
شکل 5-55- تيرهاي بتني اليافي با شکست نرم در آزمايش خمش 168
شکل 5-56- نمونه بتن اليافي مقاومت فشاري بعد از اعمال بار 168
شکل 5-57- نمونه بتن اليافي مقاومت کششي بعد از اعمال بار 168
شکل 5-58- آناليز حرارتي بتن خودمتراکم و بتن با عملکرد بالا 169
شکل 5-59- منحني زمان- دماي نمونه منفجر شده 170
شکل 5-60- نمونه منفجر شده در منحني زمان – دماي شکل 5-59 170
شکل 5-61- نمودار زمان- دماي اعمال شده 171
شکل 5-62- مقاومت فشاري نمونهها پس از آزمايش حرارت 174
شکل 5-63- مقاومت فشاري نسبي نمونهها و نسبت رطوبت پس از آزمايش حرارتي 174

عنوان صفحه
شکل 5-64- وزن نسبي نمونههاي فشاري پس از آزمايش حرارتي 175
شکل 5-65- مقاومت کششي نمونهها پس از آزمايش حرارتي 176
شکل 5-66- مقاومت کششي نسبي نمونهها و نسبت رطوبت پس از آزمايش حرارتي 176
شکل 5-67- وزن نسبي نمونههاي کششي پس از آزمايش حرارتي 177
شکل 5-68- مدت زمان دوام بتن در برابر حرارت ناگهاني C○ 950 178
شکل 5–69- نتايج آزمايش فشاري نمونههاي تحت سيکل حرارتي و طبيعي 180
شکل 5-70- مقايسه نيروي وارده در آزمايش خمشي نمونههاي تحت سيکل حرارتي و طبيعي 181
شکل 5-71- نيروي وارده در آزمايش خمشي نمونههاي تحت سيکل حرارتي و نمونههاي طبيعي 182
شکل 5-72- نيروي نسبي وارده در آزمايش خمش نمونههاي تحت سيکل حرارتی به نمونههاي طبيعي 182

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- مشخصات مکانيکي بتن فوم متناسب با چگالي 16
جدول 1-2- کاربردهاي بتن فوم متناسب با چگالي 16
جدول 1-3- چگالي انواع ليکا 20
جدول 1-4- تجزيه شيميايي اسکريا 22
جدول 2-1- تجزيه شيميايي ميکروسيليس 28
جدول 2-2- طرحهاي بتني مرجع 29
جدول 2-3- مقاومت طرحهاي بتني مرجع 29
جدول 2-4 ترکيبات شيميايي متاکائولين 33
جدول 2-5- نتايج بتن تازه طرح اختلاطهاي منبع 33
جدول 2-6- اکسيدهاي موجود در سرباره مس 35
جدول 2-7- آناليز شيميايي خاکستر بادي 41
جدول 2-8- مدول نرمي ماسه مصرفي 48
جدول 2–9- مشخصات مکانيکي انواع الياف 54
جدول 2–10- موارد استفاده از انواع الياف 55
جدول 2–11- محدوده قطر انواع الياف 58
جدول 3-1 نتايج جريان اسلامپ بتن تازه طبق طبقهبندي مؤسسه EFNARC 69
جدول 3–2- دستهبندي بتن بر اساس نتايج T50 74
جدول 3– 3- مشخصههاي آزمايشهاي بتن تازه 82
جدول 3– 4- محدوده مجاز آزمايشهاي بتن تازه خودمتراکم 83
جدول 3-5- محدوده مجاز آزمايشهاي بتن تازه خودمتراکم 83
جدول 3–6- نقص بتنهاي خارج از محدوده مجاز 84

عنوان صفحه
جدول 3–7- نقص بتنهاي خارج از محدوده مجاز 84
جدول 3-8- راهکارهاي رفع نقصهاي بتن تازه خودمتراکم 85
جدول 4-1- طرح اختلاطهاي به کار رفته در آمريکا، کانادا و ژاپن 111
جدول 4-2- وزن مخصوص مصالح سنگي 114
جدول 4-3- طرح اختلاط بر اساس مقاومت 28 روزه 118
جدول 5-1- طرح آزمايشها 124
جدول 5-2- طرح کلي اختلاطها 125
جدول 5-3- طرح اختلاط 1 125
جدول 5-4- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 125
جدول 5-5- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 126
جدول 5-6- طرح اختلاط 2 127
جدول 5-7- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 127
جدول 5-8- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 128
جدول 5-9- طرح 3 اختلاط 129
جدول 5-10- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 129
جدول 5-11- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 129
جدول 5-12- طرح اختلاط 4 130
جدول 5-13- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 131
جدول 5-14- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 131
جدول 5-15- طرح اختلاط 5 132
جدول 5-16- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 132
جدول 5-17- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 132

عنوان صفحه
جدول 5-18- ششمين طرح اختلاط 134
جدول 5-19- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 134
جدول 5-20- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 134
جدول 5-21- طرح اختلاط 7 136
جدول 5-22- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 136
جدول 5-23- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 136
جدول 5-24- طرح اختلاط 8 137
جدول 5-25- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 138
جدول 5-26- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 138
جدول 5-27- طرح اختلاط 9 139
جدول 5-28- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 139
جدول 5-29- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 139
جدول 5-30- طرح اختلاط 10 140
جدول 5-31- نتايج آزمايشهاي بتن تازه 141
جدول 5-32- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده 141
جدول 5-33- نتايج آزمايشها بتن تازه همه طرحها 142
جدول 5-34- نتايج آزمايشهاي بتن سختشده همه طرحها 143
جدول 5-35- مقادير پيشنهادي بتن سبک خودمتراکم 148
جدول 5-36- طرح اختلاط منتخب 150
جدول 5-37- محدوده آزمايشهاي بتن تازه 150
جدول 5-38- مقاومتهاي مکانيکي طرح منتخب 150
جدول 5-39- مشخصات الياف به کار رفته 151

عنوان صفحه
جدول 5-40- نتايج آزمايشهاي بتن تازه با 5/0% الياف 151
جدول 5-41- نتايج آزمايشهاي مکانيکي بتن با 5/0% الياف 151
جدول 5-42- نتايج آزمايشهاي بتن تازه با 1% الياف 152
جدول 5-43- نتايج آزمايشهاي مکانيکي بتن با 1% الياف 152
جدول 5-44- نتايج آزمايشهاي بتن تازه با 5/1% الياف 153
جدول 5-45- نتايج آزمايشهاي مکانيکي بتن با 5/1% الياف 153
جدول 5-46- درصد تغييرات پارامترهاي خودتراکمي درصدهاي مختلف الياف 156
جدول 5-47- مقاومت فشاري سنين مختلف بتن اليافي 161
جدول 5-48- درصد تغييرات مقاومت فشاري بتن اليافي 163
جدول 5-49- درصد تغييرات مقاومت کششي بتن اليافي 166
جدول 5-50- درصد تغييرات نيروي وارده در آزمايش خمشي تير بتني با درصدهاي مختلف الياف 167
جدول 5–51- مقاومت نمونهها پس از آزمايش حرارتي 172
جدول 5–52- درصد کاهش وزن نمونهها در اثر آزمايش حرارتي 173
جدول 5–53- زمان مقاومت بتن اليافي در برابر حرارت ناگهاني C○ 950 178
جدول 5-54- درصد کاهش وزن نمونهها در اثر آزمايش يخزدگي و آبشدگي 179
جدول 5-55- تغييرات مقاومت فشاري نمونههاي تحت سيکل حرارتي 180

فصل اول
معرفي بتن خودمتراکم

مقدمه
بتن به عنوان پر مصرفترين مصالح ساختماني در تمامي دنيا شناخته ميشود که استفاده از آن همچنان در حال افزايش است. با گسترش استفاده از بتن، اقتصاد و دوام و کيفيت آن اهميت ويژهاي مييابد. در سازههاي بتني براي رسيدن به مقاومت مورد نياز و کاهش تخلخل و هواي درون بتن، همچنين حصول پايايي، بتن به روشهاي مختلف لرزانده ميشود. با استفاده روزافزون از بتن و کمبود کارگران ماهر ساختماني و مشکلات عديده در اجرا و متراکم سازي بتن، از جمله سروصدا و هزينه بالاي امور اجرايي، بالأخص در موارد با تراکم بالاي آرماتور، تراکم بتن به طور کامل و رضايت بخش صورت نگرفته و سبب ايجاد مشکلاتي در مقاومتهاي مکانيکي بتن ميگردد. لذا ساخت بتني بدون نياز به امور اجرايي براي متراکم کردن، روياي تکنولوژيستهاي بتن بوده تا بتوانند با استفاده از مواد افزودني مختلف و تغيير در درصدهاي مصالح به کار رفته، به اين مهم دست يابند و با ايجاد بتن خودمتراکم اين نقيصه را رفع کنند [1].
ايده بتن خودمتراکم اولين بار در سال 1986 در ژاپن توسط شخصي به نام Okamura مطرح گرديد [2] و به تدريج از ژاپن به اروپا و ساير نقاط جهان توسعه يافت. براي بهبود کارايي بتن خودمتراکم، ناگزير از فوقروانکنندهها استفاده ميشود. استفاده بيش از حد از مواد شيميايي روانکننده براي رواني بتن ميتواند سبب ايجاد جداشدگي در ذرات بتن و عدم کارايي آن شود. استفاده از فوقروانکنندههاي نسل جديد و فيلر در بتن، ضمن ايجاد رواني لازم در بتن، از جداشدگي ذرات بتن جلوگيري کرده و بتني کارا را به ارمغان ميآورد.
از سويي هزينههاي بالاي ساخت و ساز، به خصوص هزينههاي تحميل شده از سوي بار مرده، طراحان و مجريان را به فکر کاهش بار مرده به کار رفته در سازهها، به خصوص سازههاي مرتفع، و به تبع آن کاهش هزينههاي ساخت و ساز انداخته است. ايجاد و استفاده از بتن سبک با استفاده از سنگدانههاي سبک، راهي براي کاهش اين بار مرده ميباشد که تلفيق اين خاصيت با خاصيت خودتراکمي، سبب ايجاد بتن سبک خودمتراکم ميشود. از مزاياي استفاده از بتن خودمتراکم ميتوان به موارد زير اشاره کرد [3]:
1- افزايش سرعت اجراي سازههاي بتني
2- اطمينان از تراکم کافي در مناطق با تراکم بالاي آرماتور
3- کاهش آلودگي صوتي
4- بالا رفتن کيفيت محصول نهايي
5- صرفهجويي اقتصادي ناشي از کاهش نيروي انساني اجرايي و کاهش بار مرده سازه
عليرغم تحقيقات انجام شده در مورد بتن خودمتراکم متأسفانه تاکنون استانداردي براي استفاده حداکثر از مزيت خودتراکمي بتن، تهيه نگرديده است [3]. هر چند در برخي مناطق جهان، آييننامههايي براي استفاده از اين نوع بتن وجود دارد که از جمله عبارتند از EFNAC در اروپا، AFGC در فرانسه و NCS در نروژ. امروزه در بسياري از پروژههاي بزرگ دنيا از بتن 1SCC استفاده ميشود. به همين سبب حصول اطمينان از مقاومت بالاي اين نوع بتن بسيار حائز اهميت ميباشد. يکي از روشهاي بالا بردن مقاومت بتنهاي خودمتراکم، استفاده از مواد پوزولاني ميباشد. يکي از مواد پوزولاني مورد استفاده در بتن SCC غبار حاصل از دودکشهاي کارخانجات توليد فروسيليسيم، تحت عنوان ميکروسيليس ميباشد. استفاده از اين غبار، علاوه بر جلوگيري از ورود اين مواد مضر به محيط زيست، باعث افزايش چشمگيري در مقاومتهاي مکانيکي بتن سخت شده و بهبود خواص بتن تازه، ميگردد [3]. خواص کاربردي ميکروسيليس در سال 1940 شناخته شد. اما به علت ايجاد چسبندگي بالاي آن در بتن، و نياز به افزايش چشمگير آب در مخلوط بتن، استفاده از اين محصول تا عرضه روانکنندهها و فوقروانکنندهها به بازار، به تعويق افتاد [4].
تحقيقات بسياري توسط محققان پيرامون کاربرد و استفاده از ميکروسيليس در مخلوط بتن با سيمان صورت گرفته است که نتايج حاصله، اين محصول را به عنوان يکي از بهترين مواد پوزولاني با خاصيت کاهش نفوذپذيري و افزايش دوام بتن، معرفي ميکند. براي ساخت بتن خودمتراکم ميتوان با استفاده از فوقروانکنندههاي نسل جديد ضمن به دست آوردن رواني زياد از جداشدگي نيز جلوگيري نمود. براي اين منظور با استفاده از مقادير مناسبي از پودرها و پر کنندههاي معدني ميتوان لزجت را اصلاح و مخلوط بتن همگني تهيه نمود.
دوام سازههاي بتني شديداً وابسته به نفوذپذيري لايه سطح بتن است. استفاده از مواد پرکنندهاي که اثرات مثبتي در خصوصيات مکانيک

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره آزمايش، اسلامپ، الياف، جريان Next Entries تحقیق رایگان درباره خودمتراکم، ميباشد.، بتن،، جداشدگي