تحقیق رایگان درباره مقیاس پرخاشگری، انعطاف پذیری، احساس حقارت

دانلود پایان نامه ارشد

0 تا 81/0 برای عوامل اصلی 5 گانه در مردان و زنان به دست آمده است (کاستا و مک کرا 1998).
کاستا و مک کرا در راهنمای آزمون، اطلاعات گسترده‌ای از روایی همگرا و واگرای NEO گزارش کرده‌اند. در MMPI در مورد مقیاس‌های شخصیتی، مقیاس وسواسی با خرده مقیاس اظطراب NEO همبستگی 51/0، مقیاس مرزی با خرده مقیاس پرخاشگری 47/0، مقیاس اجتنابی با خرده مقیاس کم رویی 58/0 و مقیاس اسکیزوئید با گروه گرایی 66/0 همبستگی نشان می‌دهد.

3-3-2-2- ابعاد پنج گانه و صفات آزمون (NEO)NEO PI-R
N: مقياس‌‌هاي عصبيت يا بي ثباتي هيجاني
N1: اضطراب102: افراد مضطرب معمولاً نگران، ترسيده، مستعد نگراني، عصبي، پرتنش و وحشت زده هستند. اين مقياس ترس‌هاي اختصاصي را اندازه نمي گيرد، اما معمولاً افراد نمره بالا ترس‌هاي اختصاصي و نيز اضطراب فراگير دارند. افراد نمره پايين افرادي راحت و آرام هستند. اين افراد معمولاً در مواردي كه امور مطابق خواست آنها پيش نمي‌رود، ستيزه جويي نمي‌كنند.
N2: خشم و كينه ورزي103: مقياس خشم و كينه ورزي گرايش فرد به تجربه‌‌هاي خشم و حالت‌‌هاي وابسته به آن همچون احساس درماندگي و ناكامي را اندازه گيري مي‌كند. اين مقياس آمادگي فرد به احساس خشم را اعم از اينكه بصورت آشكار بروز كرده يا به بطور نهفته در فرد باقي بماند، نشان مي‌دهد. بروز كردن يا نكردن خشم به سطح نمره ي فرد در شاخص توافق بستگي دار. در هرصورت مي بينيم كه در افراد نا موافق معمولاً نمره اين مقياس هم بالا مي‌رود. افراد نمره پايين افرادي راحت بوده و به آساني دچار احساس خشم نمي‌شوند.
N3: افسردگي104: اين مقياس تفاوت‌هاي بين فردي بهنجار را در تجربه كردن حالت افسردگي اندازه‌گيري مي‌كند. افراد نمره بالا، مستعد احساس گناه، غم، نااميدي و تنهايي هستند. آنها به راحتي نا اميد و سرخورده مي‌شوند. افراد نمره پايين به ندرت چنين احساساتي را تجربه مي‌كنند، اما ضرورت ندارد كه افراد سر زنده و سرخوشي باشند (چنين ويژگي معمولاً با برون گرايي هماهنگ است).
N4: هشياري به خويشتن يا شرم105: حالت‌‌هاي هيجاني شرم، خجالت و دستپاچگي ناشي از اين حالت‌ها، ركن اساسي اين مقياس را مي‌سازند. افراد هوشيار به خويشتن افرادي هستند كه در موقعيت‌هاي بين فردي راحت نيستند، در سر بسر گذاشتن ديگران حساس بوده و مستعد احساس حقارت هستند. اين افراد معمولاً خجالتي بوده و داري اضطراب اجتماعي (فنيك اشتاين، شيير و باس 1975)، در جمع‌‌هاي بزرگ، اما نه در رابطه‌ي تك به تك با افراد هستند. افراد نمره پايين ضرورت ندارد كه در موقعيت‌هاي اجتماعي (مانند سخنراني در برابر جمع) و مهارت‌هاي اجتماعي خوب باشند. به زبان ساده‌اي افراد در موقعيت‌هاي اجتماعي بر آشفته و مضطرب نيستند.
N5: تكانشوري106: در آزمون NEO PI-R تكانشوري يعني ناتواني در كنترل كشش‌ها و هوس‌ها. سازندگان آزمون بر اين فرض هستند كه در اين زمينه، ميل و خواهش آنها (مانند غذا، سيگار و مالكيت چنان قوي است كه فرد نمي‌تواند در برابر آنها مقاومت كند، ‌هر چند مي‌داند كه پس از رفع ميل از كردار خود پشيمان خواهد شد. افراد نمره پايين معمولاً به راحتي مي‌توانند در برابر چنين هوس‌هايي مقاومت كنند، جون ظرفيت بالايي از اين تحمل دارند واژه ي تكانشي از سوي بسيار از نظريه پردازان به بسياري از ويژگي‌ها نامرتبط با هم گفته شده است. در NEO PI-R تكانشوري را نبايد به حالت‌‌هاي خودجوش، خطر پذيري، يا اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي سريع نسبت داد.
N6: آسيب پذيري از استرس107: آخرين مقياس N آسيب پذيري به استرس است. كساني كه در اين مقياس نمره بالايي مي گيرند، اين احساس را دارند كه نمي‌توانند با استرس‌‌هاي روزمره انطباق مناسبي داشته باشند. پس در موقعيت‌هاي فوق العاده و استرس زا بطور اجباري به ديگران متوسل شده يا ناميد و آشفته و پريشان مي‌شوند. افراد نمره پايين اين توانايي را در خويش مي‌بينند كه در رويارويي با موقعيت بغرنج خود را كنترل كنند.
E: مقياس‌‌هاي برونگرايي
E1: صميميت108: صميميت يكي از مقياس‌هاي برونگرايي است كه بيشترين ارتباط را باكيفيت رابطه ي بين فردي دارد افراد صميمي و با محبت كه ارتباط دوستانه‌تري باديگران دارند، در اين مقياس نمره بالايي مي‌آورند اين افراد صادقانه ديگران را دوست دارند و به آساني با ديگران مراوده و رفاقت برقرار مي سازند. افراد نمره پايين ضرورتاً افرادي كينه توز و يا بدون احساس همدردي نيستند، بلكه آنها افرادي رسمي و محافظه كار بوده و مايلند با ديگران در فاصله اي نسبي قرارداشته باشند. صميميت يكي از مقياس‌هاي E است كه با شاخص توافق نزديكترين نسبت را دارد، اما از احساس عاطفي نزديك بودن با ديگران، متفاوت از آن است.
E2: جمع گرايي109: دومين جنبه‌ي E جمع گرايي است (برتري دادن به همراهي با ديگران). افراد جمع گرا از بودن با ديگران لذت مي برند و در هنگام بودن در جمع احساس شادماني مي‌كنند. افرادي داراي نمره پايين در اين مقياس ترجيح مي‌دهند تنها باشند و حتي از بودن درجمع ديگران بطور آگاهانه و فعال مي پرهيزند.
E3: قاطعيت110: افراد داراي نمره بالا افرادي مسلط، با تحكم و از نظر اجتماعي پيشرو و پيشگام به شمار مي‌آيند. آنها بدون ترديد حرف مي زنند و اغلب در گروه نقش رهبر را به عهده مي گيرند افراد نمره پايين ترجيح مي‌دهند كه بجاي قرار گرفتن در “متن” اجتماعات و مهماني‌ها، در “زمينه‌ي” اين موقعيت‌ها قرار داشته باشند و بيشتر علاقه‌مندند به جاي سخنگو، شنونده باشند.
E4: جنب وجوش (فعاليت)111: نمره ي بالا در اين مقياس در كساني ديده مي‌شود كه داراي آهنگ سريع در حركت‌ها هستند، آنها معمولاً پرانرژي بوده و هميشه مشغول فعاليت هستند. اين افراد معمولاً زندگي پر تحركتي دارند. افراد نمره پايين در اين مقياس داراي آهنگ حركتي كندتر و آرامتري هستند; هرچند اين افراد ضرورتاً انسان‌هاي تنبل و سهل انگاري به شمار نمي‌آيند.
E5: هيجان خواهي112: افرادي داراي نمره ي بالا در اين مقياس كساني مشتاق و حريص براي هيجان و تحريك هستند. اين افراد رنگ‌هاي روشن و محيط‌‌هاي شلوغ را دوست دارند. مقياس هيجان خواهي با برخي از جنبه‌‌هاي «حس جويي» كه زوكرمن (1979) آنها را توصيه مي‌كند، بسيار نزديك است. افراد داراي نمره پايين احساس نياز به هيجان نمي‌كنند و شيوه اي از زندگي را ترجيح مي‌دهند كه براي افراد داراي نمره بالا در اين مقياس كسل كننده است
E6: هيجان‌هاي مثبت113: آخرين مقياس E است كه تمايل به تجربه‌ي هيجان‌هاي مثبت همچون شادي، لذت، عشق و هيجان را مي‌سنجد. افرادي داراي نمره بالا در اين مقياس به راحتي مي‌خندند. اين افراد داراي روحيه اي شاد و خوشبين هستند. البته افراد داراي نمره پايين افرادي ضرورتاً ناشاد نيستند، بلكه صرفاً افراد شلوغ و پر سر و صدا و با روحيه‌اي نيستند. پژوهش‌ها (كاستا و مك ري 1980a) نشان مي‌دهد كه شادماني و ميزان رضايت از زندگي با N و E در ارتباط است و هيجان‌‌هاي مثبت بيش از همه با پيش بيني شادماني ارتباط دارد.
O: مقياس‌هاي باز بودن یاانعطاف پذیری
مقياس‌هاي باز بودن (O) به جنبه‌ها و محدو‌هاي تجربي كه فرد در برابر آنها باز است اختصاص داده شده است. افراد داراي نمره بالا در مقياس تخيل (نخستين مقياس اين شاخص) از تخيلات غني، متنوع و جديد لذت مي برند و افراد داراي نمره بالا در مقياس نظريات نيز شيفته انديشه‌‌هاي غني، متنوع و جديد هستند. در متون روانشناسي، از اين جنبه «باز بودن به…. » (تجربه‌ها، نظرات و…) ياد مي‌شود. بر همين اساس، مك ري و كاستا (1989) اشاره كرده اند كه در آزمون MBTI (مايرز – بريكس 1985) مقياس TF «نوع عاطفي» ارتباط مستقيمي با مقياس باز بودن به عواطف دارد.
O1: تخيل114: افراد باز به تخيل، تصورات روشن و زندگي تخيلي فعالي دارند. اين افراد به دنبال خيال، نه به عنوان يك سازوكار فرار، بله براي ايجاد يك دناي دروني زيبا و جالب علاقه مند‌ند. اين افراد تخيلات خود را شكل داده و روي آن تعمق مي‌كنند و بر اين باورند كه تصورات به غناي زندگي و خلاقيت عمق بيشتري مي‌دهد. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين داراي افكار عادي‌تري بوده و ترجيح مي‌دهند كه ذهنيت خود را تحت كنترل داشته و روي وظايف و كار‌هاي خود تمركز كنند.
O2: زيبايي شناسي115: افراد داراي نمره‌‌هاي بالا در اين مقياس احساس ژرفي به هنر و زيبايي دارند. اين افراد با شعر تهيج مي‌شوند، جذب موسيقي مي‌شوند و عاشق هنر هستند. اين افراد ضرورتاً هنرمند نيستند. همچنين، ممكن است افراد با سليقه اي نيز در زمينه ي شعر، موسيقي و يا هنر نيز نباشند، اما براي بيشتر آنها علاقه به هنرها موجب افزايش اطلاعات و قدرت تحسين آنها از هنر (در مقايسه با افراد داراي نمره‌‌هاي متوسط) مي‌باشد. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين تقريباً به هنر و زيبايي بي علاقه هستند.
O3: عواطف116: باز بودن به عواطف و احساسات يعني اينكه فرد داراي قدرت خوبي براي درك عواطف و هيجان‌هاي شخصي بوده و ديگاه مثبتي به هيجانها به عنوان يكي از ابعاد مهم زندگي شخصي دارد. افراد داراي نمره‌‌هاي بالا بيشتر از ديگران داراي تجربه‌‌هاي عميق‌تر و حالات هيجاني متمايز و تفكيك شده هستند. شدت شادي و غم آنها بيشتر و برجسته‌تر از ديگران است. افرادداراي نمره‌‌هاي پايين عوطفي يك نواخت (سطحي) داشته و بر اين باوند كه حالت‌‌هاي عاطفي و احساسي در زندگي اهميت چنداني ندارد.
O4: كنش‌ها117: باز بودن در رفتار فرد، به شكل علاقه مندي به داشتن فعاليت‌هاي مختلف، رفتن به محل‌هاي جديد، و يا حتي خوردن غذا‌هاي غير معمولي نمايان مي‌شود. افراد داراي نمره‌‌هاي بالا در اين مقياس، رويارويي با پديد‌هاي جديد و متنوع را به موارد معمولي و شناخته شده ترجيح مي دهند. در خلال زمان اين افراد ممكن است داراي مشغوليت‌هاي متنوعي باشند. افراد نمره‌ي پايين در برابر تغييرات مقاوم هستند و ترجيح مي‌دهند كه به موارد امتحان شده ي قبلي خود پايبند باشند.
O5: ديدگاه‌ها118: كنجكاوي‌هاي روشن فكرانه يكي از جنبه‌‌هاي باز بودن است كه از دير باز مورد توجه قرار گرفته است (فيسك 1949). اين ويژگي نه تنها علاقه‌‌هاي روشن فكرانه ي فعال را فقط براي جنبه‌‌هاي قضيه پيگيري مي‌كند، بلكه مشتاق و علاقه مند به داشتن ذهنيت باز و درك جنبه‌‌هاي نوين و احتمالاً نظرات غير معمولي است. افراد داراي نمره ي بالا از ديدگا‌هاي فلسفي م از چالش با معماها لذت مي برند. باز بودن به نظرات الزاماً به معناي داشتن هوش بر‌تر نيست؛ هرچند خود مي‌تواند به رشد توانايي‌هاي هوشي بالا منجر شود. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين در اين مقياس داراي كنجكاوي محدودي هستند و چنانچه افرادي داراي هوش بالا باشند، توجه محدودي به موضوعات خاص دارند.
O6: ارزشها119: باز بودن به ارزشها يعني آمادگي براي باز بيني ارزش‌هاي اجتماعي، سياسي و مذهبي. افراد «بسته » به اين موضوع‌ها عموماً در برابر «منابع قدرت» و عادات و رسوم اجتماعي، گذشته از گرايش حزبي و سياسي محتفظه كار هستند. بايد توجه داشت كه باز بودن به ارزشها در نقطه مقابل دگماتيس قراردارد (روكيج 1960).
A مقياس‌‌هاي توافق یا دلپذیر بودن
A1: اعتماد120: نخستين مقياس توافق به شمار مي‌رود. افراد داراي نمره‌‌هاي بالا بر اين فرض هستند كه «ديگران قابل اعتماد‌ند و حسن نيت دارند» افراد داراي نمره‌‌هاي پايين در اين مقياس، به ديگران بدبين و بدگمان هستند و آنها را «ناصادق و خطرناك» مي‌شمارند.
A2: سادگي (رک گویی)121: افراد ساده مانند افرادي داراي نمره‌‌هاي بالا در اين مقياس، ساد، مخلص، و بي‌ريا هستند. افراد داراي نمره‌‌هاي پايين مايند كه ديگران را با تملق و چاپلوسي، ‌حيله يا فريب دست بيندازند. چنين افرادي بر اين باورند كه اين ترفندها لازمه‌ي مهارت‌هاي اجتماعي بوده و معتقدند كه افراد ساده انسانهايي كوتاه فكرند. هنگام تفسير اين مقياس (همچون ديگر مقياسه‌ي A و C) بايد به همسويي ديگر مقياس‌هايي كه نشان دهنده‌ي ارتباط فرد با ديگران هستند، توجه شود.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سلامت روانی، سلامت روان، سوگیری Next Entries تحقیق رایگان درباره کمیته امداد، عملکرد تحصیلی، قابلیت پیش بینی