تحقیق رایگان درباره مدیریت بحران، مکان یابی، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

ی ورزشی……………………………………………………………………………………………………………….82
4-3-1-6 آتش نشانی……………………………………………………………………………………………………………………..82
4-3-1-7 آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-3-2 معرفی زیرمعیارهای ناسازگار………………………………………………………………………………………………85
4-3-2-1 جایگاه توزیع بنزین و گاز……………………………………………………………………………………………….85
4-3-3 معیار دسترسی………………………………………………………………………………………………………………………..85
4-3-4 تراکم جمعیت…………………………………………………………………………………………………………………………87
4-3-5 مساحت کاربری……………………………………………………………………………………………………………………..88
4-3-6 گسل………………………………………………………………………………………………………………………………………88
4-4 معرفی سایر پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران……………………………………………………………………..90
4-4-1 هلال احمر……………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-4-2 داروخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………92
4-4-3 مرکز پلیس……………………………………………………………………………………………………………………………92
4-5 آماد ه سازی لایه‌های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………..93
4-6 وزن دهی به معیارها و زیر معیارها در مدل AHP…………………………………………………………………94
4-7 تشکیل ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
4-8 تلفیق AHP با سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) …………………………………………………………….100
4-9 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..101
فصل پنجم : پاسخ به سؤالات پژوهشی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..104
5-2 پاسخ به سؤالات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………104
5-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..106
5-4 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..111
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 معيارها و ضوابط مکان يابي مراکز امداد رساني…………………………………………………………………48
جدول 3-2 طیف درجه بندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………..52
جدول 3-3 محاسبه وزن ها در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………..53
جدول 3-4 شاخص تصادفی بودن (R.I) ……………………………………………………………………………………………..54
جدول 3-5 نسبت جنسي در شهر سميرم (1385 – 1335) …………………………………………………………..66
جدول 3-6 توزیع جمعیت شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی در شهر سمیرم سال 1390……….67
جدول 4-1 شعاع دسترسی به تجهیزات مدیریت بحران……………………………………………………………………….73
جدول 4-2 معيارها و ضوابط مکان يابي مراکز امداد رساني…………………………………………………………………..74
جدول 4-3 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران………………………95
جدول 4-4 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری سازگار……………………………………………97
جدول 4-5 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری ناسازگار…………………………………………98
جدول 4-6 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار دسترسی ………………………………………………….98

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 4-1 پراکندگی کاربری مسکونی در شهر سمیرم…………………………………………………………………64
نقشه 4-2 پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم……………………………………………………….66
نقشه 4-3 طبقه بندی خیابان ها در شهر سمیرم…………………………………………………………………………77
نقشه 4-4 طبقه بندی انواع تراکم ها در شهر سمیرم…………………………………………………………………..79
نقشه 4-5 مکان های پیشنهادی برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم……….92

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 نمودار سلسله مراتبی پارامترهای قابل بررسی جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
نمودار 4-2 وزن نسبی معیارهای مکان یابی پایگاه هایپشتیبانی مدیریت بحران…………………………………96
نمودار 4-3 وزن نسبی زیر معیارهای معیار کاربری های سازگار……………………………………………………………97
نمودار 4-4 وزن نسبی زیر معیارهای معیار کاربری های ناسازگار…………………………………………………………98
نمودار 4-5 وزن نسبی زیر معیارهای معیار دسترسی …………………………………………………………………………..99
نمودار 4-6 وزن نهایی عناصر مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران………………………………….99

مقدمه
بلاياي طبيعي همواره به عنوان پديده اي طبيعي در طول حيات كره زمين وجود داشته و خواهند داشت. وقوع بلاياي طبيعي نظير سيل، زلزله، طوفان و غیره در اغلب موارد اثرات مخربي بر سکونتگاه‌های انساني و تلفات سنگيني بر ساكنان آن‌ها گذاشته‌اند. ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اين گونه مناطق را نابود ساخته و پیامدهای ناگوار اقتصادي و اجتماعي بر شهرها و كشورها تحميل كرده است. با وجود پیشرفتهای علمی فراوان، هنوز بشر قادر به جلوگیری و مقاومت در برابر این رخدادهای طبیعی نیست (قنواتی و همکاران، 1388: 16). مدیریت بلایای طبیعی و توسعه پایدار، امروزه به عنوان موضوعی یکپارچه در نظر گرفته میشود. با توجه به محدود بودن منابع، توسعه واقعی بدون یکپارچگی با برنامه های کاهش بلایای طبیعی امکان پذیر نخواهد بود(هادیزاده، 1386: 29). زلزله بعنوان يك پدیده طبيعي به خودي خود نتايج نامطلوبي در پي ندارد. آنچه از اين پديده يك فاجعه مي‌سازد، عدم پيشگيري از تأثیر و عدم آمادگي جهت مقابله با عواقب آن است. بنابراين، يكي از ضروری‌ترین اقدامات به كارگيري “اصول مديريت بحران” است(شادی طلب،124:1371). اقدامات مدیریت بحران را می‌توان در سه بخش 1- پیشگیری 2- واکنش 3- بازسازی خلاصه کرد(درابک، 1383: 190) از همین رو عنوان مهم‌ترین بحث در استراتژی کاهش اثرات زلزله است(مك نامارا،689:1387). پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به ویژه در شرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی و مدیریت بحران بر عهده دارند، لذا لازم است که با بررسی دقیق و مطالعه ای جامع، مکانی مناسب برای احداث این نوع از کاربری ها در سطح شهر سمیرم انتخاب گردد تا در جهت ارتقاء کارآمدی و بهره برداری از آن مؤثر واقع شود. در پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران، شهر سمیرم یکی از شهرهای ایران است که در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالایی قرار دارد. گسل شمال غربی – جنوب شرقی سمیرم در مجاورت بلافصل شهر قرار گرفته و در مناطقی نیز، شهر در امتداد این گسل بنا شده است(طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 20).
هدف این پژوهش انتخاب مناسب ترين مكان جهت استقرار پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران در سطح شهر سمیرم می باشد.
فصل اول این مجموعه شامل طرح تحقیق می باشد. در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره مدیریت بحران، تحلیل سلسله مراتبی، سلسله مراتبی Next Entries تحقیق رایگان درباره مدیریت بحران، مکان یابی، زمین لرزه