تحقیق رایگان درباره مدیریت بحران، تحلیل سلسله مراتبی، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

یابی……………………………………………………………………………………………………………32
2-6-1 مدل منطق بولین……………………………………………………………………………………………………………33
2-6-2 مدل همپوشانی شاخص ها…………………………………………………………………………………………….33
2-6-3 مدل منطق فازی……………………………………………………………………………………………………………34
2-6-4 مدل احتمالی بیزین………………………………………………………………………………………………………34
2-6-5 مدل های وزن دهی به معیارها…………………………………………………………………………………….35
2-6-6 مدل سطح جاذبه………………………………………………………………………………………………………….35
2-6-7 مدل های روی هم گذاری و ترکیب لایه های اطلاعاتی با هم دیگر……………………………..36
2-6-8 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) …………………………………………………………………….38
2-6-9 مدل مکانیابی تخصیص…………………………………………………………………………………………………….38
2-7 شاخص های مکان یابی………………………………………………………………………………………………………..39
2-7-1 ماتریس سازگاری…………………………………………………………………………………………………………….39
2-7-2 ماتریس ظرفیت……………………………………………………………………………………………………………….40
2-7-3 ماتریس مطلوبیت…………………………………………………………………………………………………………….40
2-7-4 ماتریس وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….40
2-8 توابع GIS…………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-8-1 توابع پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8-2 عملیات همسایگی…………………………………………………………………………………………………………..42
2-8-3 پلیگون های تیسن………………………………………………………………………………………………………….42
2-9 کاربرد GIS در مدیریت بحران……………………………………………………………………………………………43
2-10 مکان گزینی به روش GIS ……………………………………………………………………………………………..43
2-11 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………….44

فصل سوم : روش شناسی و ویژگی‌های جغرافیایی
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-2 سؤالات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………..47
3-3 متغیر‌های استفاده شده……………………………………………………………………………………………………47
3-4 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-4-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………..49
3-4-2 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………………..49
3-4-3 مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………….51
3-4-3-1 برپایی یک ساختار و قالب درختی و رده‌ای…………………………………………………………….51
3-4-3-2 تبیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها از طریق مقایسه زوجی…………………….51
3-4-3-3 عملیات وزن دهی معیارها………………………………………………………………………………………..52
3-4-3-4 برقراری سازگاری در قضاوت ها………………………………………………………………………………..54
3-5 نرم افزار Expert choice……………………………………………………………………………………………….54
3-6 معرفی قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………….55
3-6-1 ويژگي‌هاي جغرافياي طبيعي…………………………………………………………………………………………55
3-6-1- 1 وضعيت آب و هوای شهر سمیرم……………………………………………………………………………..55
3-6-1- 2 منابع آب و نحوةتأمين آن براي شهر……………………………………………………………………….56
3-6-1-2- 1 آبهاي زير زميني…………………………………………………………………………………………………..56
3-6-1-2- 2 آبهاي سطحي……………………………………………………………………………………………………….57
3-6-1- 3 توپوگرافي و ژئومورفولوژي شهرستان……………………………………………………………………….57
3-6-1-3- 1 زمین شناسی وضعیت لرزه خیزی در شهرستا……………………………………………………..58
3-6-1-3-2 مهمترین گسل‌های شهرستان سمیرم…………………………………………………………………..60
3-6-1-3-3 زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده ………………………………………………………………………………………61
3-6-1-4 پوشش گياهي منطقه…………………………………………………………………………………………………62
3-6-2 حدود و وسعت شهر سمیرم…………………………………………………………………………………………….62
3-6-3 ويژگي هاي جغرافياي انساني…………………………………………………………………………………………63
3-6- 3-1 جغرافياي تاريخي………………………………………………………………………………………………………63
3-6-3-1-1 پيشينة تاريخي……………………………………………………………………………………………………….63
3-6-3-1- 2 وجه تسميه…………………………………………………………………………………………………………..64
3-6-3- 2 ترکيب قومي و زبان مردم سميرم…………………………. ………………………………………………..65
3-6-3- 3 تحولات جمعيتي شهرستان………………………………………………………………………………………65
3-6-3-3-1 ترکيب جنسي جمعيت……………………………………………………………………………………………66
3-6-3-3-2 توزیع جمعیت شاغل در شهر سمیرم سال 1390……………………………………………….67
3-6-3-4 بخش هاي عمدة اقتصادي شهرستان…………………………………………………………………………67
3-6-3-4-1 کشاورزي………………………………………………………………………………………………………………….67
3-6-3-4-2 خدمات……………………………………………………………………………………………………………………68
3-6-3-4-3 صنعت……………………………………………………………………………………………………………………..69
3-6-3-4-4 معادن………………………………………………………………………………………………………………………69
3-7 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………72
4-2 معرفی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران………………………………………………………………………….72
4-3 شناسایی معیارهای مؤثر در مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران…………………….73
4-3-1 معیار سازگاری…………………………………………………………………………………………………………………….75
4-3-1-1 کاربری مسکونی……………………………………………………………………………………………………………..76
4-3-1-2 بیمارستان……………………………………………………………………………………………………………………….78
4-3-1-3 فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………80
4-3-1-4 کاربری فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..81
4-3-1-5 کاربر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره مدیریت بحران، مکان یابی، سلسله مراتبی Next Entries تحقیق رایگان درباره مدیریت بحران، مکان یابی، مقایسات زوجی