تحقیق رایگان درباره محل سکونت، استان مازندران، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

زباله هاي شهري را در مراتع و جنگلهاي اطراف تخليه و به شيوه هايي کاملاً غير اصولي دفع مي نمايند که اين امر نمود تأسف بار وضعيت دفع زباله در اين شهرهاست که منجر به تخريب شديد منابع طبيعي و بروز آلودگي هاي بسيار زياد مي شود.
در نهايت نتايج بدست آمده از بررسي پايداري محيط زيست در شهرهاي مورد مطالعه نشان داد که از 7 شهر مورد مطالعه تنها دو شهر در شرايط نسبتاً مناسبي قرار داشتند و ساير شهرها بويژه در ناحيه مرکزي استان در معرض ناپايداري محيط زيست قرار دارند که لزوم توجه به عوامل ناپايدار کننده و مشکلاتي که اين شهرها با آن مواجه اند ضروري مي باشد.
5-2-2- سنجش و تحليل پايداري اجتماعي
در فرايند توسعة پايدار، نقش پايداري اجتماعي در تحقق اهداف توسعه بسيار پراهميت است. چنين به نظر مي رسد كه با تأكيد بر پاره اي از تجربيات جهاني، دلايل بسيار زيادي وجود دارد كه ظهور ناپايداري در ابعاد محيطي آن که در سوء مديريت منابع طبيعي جلوه گر شده است و ناپايداري اقتصادي كه نمودهاي عيني آن در بروز عدم تعادل هاي اقتصادي، نابرابري، فقر و بيكاري در سطح جوامع شهري و حتي روستايي تجلي يافته اند به دليل فقدان توجه و يا توجه اندك به ابعاد اجتماعي در بوده است(طاهري و همکاران، 1388: 2).
پايداري نظام اجتماعي به معناي ارتقاي كيفيت زندگي و توسعه منابع انساني و در نهايت خودتواني اجتماعات محلي براي غلبه بر چالشها و مسائل دروني و واكنش در برابر تغييرات بيروني و مديريت حفظ ارزش هاست. در اين معنا اهداف اجتماعي توسعه پايدارمي بايست در مضاميني چون فرصت هاي برابر (درون و بين نسلي)، توانمندسازي، ارتقاي كيفيت زندگي، كرامت و حقوق انساني، فقرزدايي، تنوع فرهنگي، همبستگي اجتماعي، مشاركت اجتماعي، ظرفيت سازي نهادي، امنيت اجتماعي، مسئوليت پذيري، رفاه اجتماعي و تعلق خاطر مكاني به شكلي گسترده مورد تأكيد قرار گيرد. در اين راستا در اين بخش نيز پايداري اجتماعي شهرهاي کوچک مورد مطالعه بر اساس مجموعه اي از شاخص ها و مولفه هاي پايداري اجتماعي بررسي شده است.
سنجش وضعيت پايداري اجتماعي در سطح شهرهاي کوچک مورد مطالعه نشان مي دهد که از ميان شاخص هاي موجود شاخص هاي سطح عملکردي شهر در شاخص خدماتي(0.286) و سرانه اعتبارات عمراني هزينه شده شهرداري براي هر نفر (0.336) ، از کمترين ميزان و شاخص هاي معکوس تراکم نسبي جمعيت(0.685) و نرخ رشد جمعيت(0.680) داراي بيشترين ارزش مي باشند. در مجموع، تعداد 7 شاخص در شرايط ناپايدار، تعداد 10 شاخص در وضعيت پايداري ضعيف، تعداد 4 شاخص در وضعيت پايداري متوسط و تعداد 3 شاخص در شرايط پايدار قرار دارند. جدول(5-9)

جدول5-9: وضعيت شاخص هاي پايداري اجتماعي در شهرهاي کوچک مورد مطالعه
نام شهر
معکوس تراکم نسبي جمعيت(نفر در هکتار)
درصد نرخ رشد جمعيت
معکوس درصد مهاجرين وارد شده
درصد افراد داراي تحصيلات دانشگاهي
نرخ باسوادي
تعداد و نوع بيمارستان به 15هزار نفر
ر.ضريب امنيت عمومي
برخورداري از حمايت هاي بيمه اي
ميزان مشارکت اجتماعي
رضايتمندي از زندگي
تعداد کتابخانه هاي عمومي
استفاده از اينترنت
اميرکلا
1.000
1.000
0.552
1.000
1.000
0.507
0.265
0.313
0.675
0.350
0.556
0.591
زيراب
0.992
0.000
0.690
0.270
0.549
1.000
0.403
1.000
0.675
0.128
1.000
1.000
رامسر
0.712
0.604
0.172
0.638
0.627
0.413
0.429
0.948
0.094
0.379
0.476
0.605
فريدونکنار
0.693
0.769
0.690
0.000
0.000
0.280
1.000
0.000
0.256
0.000
0.429
0.000
نکا
0.000
0.942
0.828
0.410
0.784
0.120
0.255
0.957
0.474
0.892
0.302
0.225
رستمکلا
0.505
0.657
1.000
0.210
0.588
0.000
0.714
0.429
1.000
1.000
0.000
0.000
نور
0.894
0.791
0.000
0.934
0.608
0.600
0.000
0.215
0.000
0.025
0.683
0.591
ارزش پايداري
0.685
0.68
0.438
0.494
0.594
0.417
0.438
0.552
0.454
0.396
0.492
0.43

ادامه جدول5-9:
تعداد دانشگاه به ازائ هر ده هزار نفر
رضايت از عملکرد ارگانهاي دولتي
رضايت از عملکرد شوراها و شهرداري
سرانه اعتبارات عمراني هزينه شده شهرداري براي هر نفر
ميزان رضايت شغلي
درصد رضايت از درآمد
سطح عملکردي شهر در شاخص خدماتي
رضايت ازکيفيت ارائه خدمات عمومي
درصد خانوار صاحب مسکن شخصي
سطح رضايت از مسکن در گزينه زياد
رضايتمندي از زندگي در شهر محل سکونت
تمايل به سرمايه گذاري در شهر محل سکونت
0.269
0.249
0.529
0.127
0.193
0.186
0.000
1.000
1.000
0.550
0.505
0.228
0.977
0.260
0.278
0.000
0.302
0.000
0.000
0.597
0.000
0.000
0.000
0.000
0.708
0.312
0.424
0.805
0.620
0.885
1.000
0.832
0.981
1.000
0.394
0.297
0.423
0.179
0.366
0.145
0.125
0.027
0.502
0.924
0.593
0.110
0.141
0.000
0.300
0.688
0.773
0.000
0.536
0.981
0.000
0.992
0.070
0.169
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
0.276
1.000
1.000
0.000
0.252
0.804
0.610
0.939
0.941
1.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.249
0.502
0.000
0.154
0.180
0.263
0.238
0.525
0.384
0.481
0.336
0.397
0.475
0.286
0.657
0.515
0.374
0.463
0.386

تحليل و بررسي وضعيت پايداري مولفه هاي اجتماعي در منطقه مورد مطالعه نشان مي‌دهد که مولفه‌هاي اجتماعي در تعداد 2 شهر ضعيف، در يک شهر ناپايدار و در 4 شهر وضعيت پايداري مولفه هاي اجتماعي در شرايط متوسط هستند. جدول(5-10)
جدول5-10: وضعيت پايداري مولفه هاي پايداري اجتماعي در شهرهاي مورد مطالعه
نام شهر
منابع انساني
مراقبت هاي اجتماعي
زيرساخت هاي نهادي
کيفيت زندگي
پايداري کل
وضعيت پايداري
اميرکلا
0.890
0.422
0.387
0.458
0.539
متوسط
زيراب
0.424
0.641
0.586
0.112
0.440
ضعيف
رامسر
0.551
0.453
0.555
0.751
0.577
متوسط
فريدونکنار
0.354
0.307
0.257
0.303
0.305
ناپايدار
نکا
0.462
0.652
0.381
0.594
0.522
متوسط
نور
0.845
0.168
0.546
0.198
0.439
ضعيف
رستمکلا
0.392
0.629
0.379
0.693
0.523
متوسط
ميزان پايداري
0.559
0.467
0.441
0.444
0.477
ضعيف

در ادامه رادارهاي پايداري مرتبط با هرکدام از مولفه هاي مورد مطالعه نمايش داده شده است که از اين طريق امکان مقايسه پايداري شهرهاي مختلف حوزه مورد مطالعه با همديگر فراهم شده است.

نقشه شماره5-2: وضعيت پايداري اجتماعي شهرهاي کوچک استان مازندران

همانطور که ملاحظه مي‌گردد ناحيه شرقي استان مازندران شامل شهرهاي رستمکلا و نکا از منظر اجتماعي در مقايسه با شهرهاي ديگر بويژه شهرهاي متمايل به غرب استان، از سطح پايداري بيشتري برخوردارند. ثبات نسبي جمعيت اين منطقه و حضور کمتر مهاجرين در ناحيه شرقي استان و تنوع فرهنگي به واسطه توريستي بودن نواحي غربي استان باعث شده تا شهرهاي نواحي شرقي استان از سطح پايداري بيشتري برخوردار باشند.
در مجموع تنها مولفه منابع انساني در وضعيت پايداري متوسط بوده و وضعيت پايداري مولفه هاي مراقبت هاي اجتماعي، زيرساخت هاي نهادي و کيفيت زندگي در حالت ضعيف بوده است. به طور کلي، تحليل مولفه هاي پايداري اجتماعي نشان مي دهد که شهرهاي مورد مطالعه از منظر اجتماعي در حالت پايداري ضعيفي قرار دارند.
جدول5-11: وضعيت پايداري مولفه هاي اجتماعي در منطقه مورد مطالعه
مولفه ها
ارزش پايداري
وضعيت پايداري
منابع انساني
0.559
متوسط
مراقبت هاي اجتماعي
0.467
ضعيف
زيرساخت هاي نهادي
0.441
ضعيف
کيفيت زندگي
0.444
ضعيف
کل
0.477
ضعيف

شکل شماره 5-16: رادار پايداري مولفه هاي اجتماعي منطقه مورد مطالعه را نمايش مي دهد.

نتايج حاصل از ارزيابي پايداري اجتماعي شهرهاي کوچک مورد مطالعه نشان مي دهند كه شناخت پايداري اجتماعي در اين شهرها با مفهوم كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي همراه است و با مؤلفه هايي چون قابليت دسترسي به خدمات بهداشتي، آموزشي، مسكن، امنيت، درآمد و ميزان محروميت بررسي و تحليل مي شود. بدين ترتيب پايداري اجتماعي در اين شهرها به معناي زندگي سالم از طريق رفع نيازهاي اساسي آحاد جامعه، با در نظر گرفتن كيفيت زندگي و همگام با حفظ كيفيت محيطي و مرتبط با نظام هاي اقتصادي در مسير دستيابي به بالاترين سطح رضايت از زندگي تعريف مي شود و رفاه و پايداري اجتماعي نمي تواند بدون سلامت محيط و تحرك اقتصادي پايدار باشد، به طوري كه با تعامل سه گانه ابعاد پايداري است كه كاهش فقر، سرمايه گذاري اجتماعي و جامعه اي امن از بعد اجتماعي شكل مي گيرد. به طور كلي مي توان گفت كه پايداري اجتماعي، با شاكله اصلي آن يعني كيفيت زندگي مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد، که عبارت است از تأمين شرايط بهتر زندگي كه در آن توازن، هماهنگي، مطلوبيت و برابري عادلانه يا زمينه هاي لازم براي زندگي همراه با سلامت، امنيت، آسايش، آرامش، نشاط، خلاقيت و زيبايي پديد مي آيد. در اين راستا براي تبيين و ارزيابي پايداري اجتماعي شهرهاي کوچک مورد مطالعه مولفه هايي چون پويايي جمعيت، آموزش، سلامت، امنيت اجتماعي، مشارکت، کيفيت اشتغال و درآمد، بر اساس شاخص هاي زير مجموعه خودشان مورد ارزيابي قرار گرفتند.
نتايج حاصل از بررسي شاخص هاي سنجش پايداري اجتماعي در شهرهاي کوچک استان نشان داد که شاخص هاي زير مجموع معيار پويايي جمعيت، در شهرهاي نکا، اميرکلا و فريدونکنار در شرايط پايدارتري نسبت به شهرهايي مانند زيراب نور و رامسر قرار دارند. نرخ باسوادي نيز در شهرهاي اميرکلا، نکا و رامسر در شرايط پايدارتري نسبت به شهرهاي ديگر بوده است. ميانگين شاخص هاي زير مجموع معيارهاي سلامت و امنيت اجتماعي(مانند خدمات و امکانات درماني و بيمارستاني، درصد برخورداري خانوارها از حمايت هاي بيمه اي، ضريب امنيت عمومي، رضايتمندي از زندگي و غيره) در شهرهاي نور، فريدونکنار و اميرکلا در شرايط ناپايداري قرار داشته و اين شاخص ها در بقيه شهرهاي کوچک مورد مطالعه در شرايط نسبتاً مناسبي قرار داشته اند.
از نظر شاخص ميزان مشارکت اجتماعي نيز به ترتيب شهرهاي رستمکلا، اميرکلا و زيراب در شرايط پايدارتري نسبت به شهرهاي ديگر قرار داشته اند و شهرهاي نور، رامسر و فريدوکنار شرايط پايداري ضعيف حاکم بوده است.
شاخص هاي زير مجموع معيار کيفيت اشتغال و درآمد (مانند نرخ اشتغال، درصد رضايت شغلي در گزينه زياد و درصد رضايت از درآمد) به ترتيب در شهرهاي رستمکلا، نکا و رامسر در شرايط نسبتاً پايدار و ساير شهرهاي کوچک مورد مطالعه در شرايط ناپايدار قرار داشته اند. همچنين شاخص رضايت از کيفيت ارائه خدمات عمومي در اين شهرها نشان از وضعيت نسبتاً مناسب اين شاخص در شهرهاي اميرکلا، نکا، رامسر و فريدونکنار دارد. رضايت از خدمات عمومي در بين شهروندان شهرهاي نور و رستمکلا در حد پايين مي باشد و در نهايت وضعيت شاخص هاي درصد خانوار صاحب مسکن شخصي و سطح رضايت از مسکن در گزينه زياد در شهرهاي رستمکلا و رامسر در شرايط پايدار قرار داشته و ساير شهرها در شرايط ناپايدار قرار داشته اند.
در مجموع نتايج حاصل از بررسي و تحليل شاخص هاي سنجش پايداري اجتماعي نشان از وضعيت نامطلوب پايداري در شهرهاي کوچک مورد مطالعه بويژه شهرهاي واقع در بخش مرکزي استان دارد. عواملي مانند ناپايداري شاخص هاي کيفيت زندگي هم از بعد ذهني و هم عيني، نارضايتي از عملکرد ارگانهاي دولتي، سرانه پايين اعتبارات عمراني هزينه شده شهرداري براي هر نفر، کيفيت پايين خدمات عمومي، عدم رضايت شغلي، سطح پايين عملکردي شهر در شاخص خدماتي و تنوع فرهنگي بواسطه توريستي بودن شهرهاي ساحلي بيشترين سهم را در ناپايداري اجتماعي اين شهرها داشته اند. بنابراين در امر سياست گذاري جهت پايدارسازي ابعاد اجتماعي،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، نرخ پس انداز، اشتغال زنان، بخش اقتصاد