تحقیق رایگان درباره قرآن کریم، آسایش و راحتی، فضایل اخلاقی، مرگ و زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

یونانی، فرد مختون و نامختون، غلام و آزاد، به مسیح ایمان بیاورد نجات خواهد یافت (کولسیان3: 11؛ رومیان10: 11-13).
2. عادل شمردگی و بخشش گناهان: از مهمترین نتایج ایمان، عادل شمردگی است. پولس در دفاع از اینکه ایمان، یگانه شرط کافی براي نجات است آن را فقط در رابطه با عادل شمردگی میداند (Morgan, 1912, p 68). او عادل شمردگی و آمرزیدگی از راه ایمان، نه از راه اعمال شریعت، را پایه ریزي کرد. عادل شمردگی به این معناست که خداوند اعلام میدارد هر انسانی که به مسیح ایمان میآورد هرچند گناهکار باشد عادل است.
بین فرقههاي مسیحی در تفسیر این مفهوم اختلاف است. برخی از محققان کاتولیکی معتقدند واژه «to justify» به معناي عادل شدن است که نوعی ویژگی درونی است که به مفهوم اخلاقی عدالت اشاره دارد. در حالی که برخی محققان پروتستانی بر این باورند که این واژه بر نوع رابطه با خدا دلالت میکند و به معناي عادل شمردگی است و نوعی حالت بیرونی است که به حکم تبرئه اشاره دارد (مفتاح، 1385: 56).
در میان رسالات پولس دو رساله غلاطیان و رومیان بسیار به مفهوم عادل شمردگی میپردازند و واژه عادل شمردگی از واژههاي کلیدي این رسالات است. پولس معتقد است همه، چه یهودي و چه غیر یهودي، به گونهاي یکسان به واسطه ایمان عادل شمرده میشوند.
3. زندگی و حیات جدید: ایمان به خداوند و عیسی مسیح، که به نوعی توجه به بعد روحانی انسان و حقیقت اصلی او و تکامل این بعد او است، باعث حیات روحانی و زندگی واقعی می شود. این مفهوم در رسالات پولس بسیار دیده میشود که مؤمنان را زندگان واقعی میداند که به واسطه ایمان از زندگی مادي فراتر رفته و در روح زیست میکنند. وي زندگی و حیات واقعی و جاودان را از آن مؤمنان میداند.
ایمان مسیحی باعث تغییري اساسی در رابطه فرد مسیحی با خدا و با دیگران میشود. این تغییر آن قدر اساسی و ریشهاي است که با عبارات تولد جدید و تولد دوباره از آن یاد میشود (Bassett, 1998, p 416). وي اصالت را به روح داده نه به جسم و بر اساس همین ایمان را مایه حیات روح که همان حیات جاودانی است معرفی میکند: «ما از مرتدّان نیستیم تا هلاک شویم، بلکه از ایمانداران تا جان خود را دریابیم. » (عبرانیان10: 39).
نکته دیگر در این باره این است که این حیات واقعی تا زمانی است که مؤمنان در ایمان استوار و ثابت قدم باشند؛ لذا میگوید: «از شما به‌سبب ایمانتان تسلّی یافتیم. چونکه الآن زیست می‌کنیم، اگر شما در خداوند استوار هستید. » (اول تسالونیکیان3: 7-8).
4. اتحاد با مسیح: عهد جدید بیان میکند که به واسطه ایمان، مسیح د ر درون مؤمن جاي می گیرد و سکونت مییابد: «تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود» (افسسیان3: 17). در رساله غلاطیان باب پنجم میگوید کسانی که به مسیح ایمان میآورند از بند قدرتهاي تاریک رهایی مییابند و به واسطه فیض الهی رایگان عادل شمرده می شوند. زندگی آزاد در روح القدس مییابند و در مرگ و زندگی پسر شریک خواهند بود (Riches, 2008, p264). پولس از این اتحاد این گونه سخن میگوید: «همة شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید. » (غلاطیان 3: 27).
به طور کلی اتحاد با مسیح به عنوان چیزي صمیمی تر و نزدیک تر از چیزي که با اصطلاحات اخلاقی بیان میشود ظاهر میشود. فرد مؤمن با مسیح مرده است و با او برخاسته است. او در مسیح است و مسیح در او زندگی میکند. با این توضیح به نظر میرسد اتحاد در نظر پولس اتحاد عرفانی باشد (Morgan, 1912, p690). پولس با بیانی صریحتر درباره چگونگی اتحاد با مسیح میگوید: «پس حال چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح فرزند خود را به قلبهای ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعاً پدر بخوانیم . » (غلاطیان4: 6). پس مؤمن به واسطه ایمان، پسرخدا میشود و روح عیسی مسیح در دل او وارد میشود و با مسیح متحد میشود. پولس تاکید میکند که این مقام اتحاد با مسیح و فرزندخواندگی خدا که متعلق به فرد مؤمن است به واسطه ایمان است (رومیان5: 2).
5. ایمنی از شرور و دشمنان: نتیجه مهم دیگر ایمان این است که مؤمن به واسطه ایمان بر دنیا و نیروي شر شیطان پیروز میشود: «سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. » (افسسیان6: 16). ایمان مانند جوشن و سپري است که مؤمن را در برابر ظلمات و تاریکی ها حفظ میکند: «ما که از روز هستیم هشیار بوده جوشن ایمان و محبت و خُود امید نجات را بپوشیم» (اول تسالونیکیان5: 8).
اگر انسان به عیسی ایمان بیاورد و براي آن زحمت بکشد در هیچ امري از امور دشمنان هراسناک نمیشود و خداوند او را نجات و امنیت می بخشد: «و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید که همین برای ایشان دلیل هلاکت است، امّا شما را دلیل نجات و این از خداست. زیرا که به شما عطا شد به‌خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او. » (فیلیپیان1: 28-29).
6. آرامش: از نتایج دیگر ایمان، رسیدن به آرامش است. فرد مؤمن داراي آرامش است. عهد جدید میگوید: «ما که ایمان آوردیم داخل آن آرامش میگردیم» (عبرانیان4: 3). انسان به واسطه ایمان به آرامش میرسد «فقط ما که به خدا ایمان داریم می توانیم به آرامش خدا دسترسی پیدا کنیم. او فرموده در خشم و غضب خود قسم خوردهام که آنان که به من ایمان نیاورند هرگز روي آرامش را نخواهند دید» (عبرانیان4: 1-3). در نظر پولس جمع شدن مؤمنان نیز موجب تسلی و آرامش یکدیگر است: «تا در میان شما تسلّی یابیم از ایمان یکدیگر، ایمان من و ایمان شما. » (رومیان1: 12).
7. دریافت وعدههاي خداوند: فرد مؤمن به واسطه ایمانش به وعدههاي خداوند دست پیدا میکند. عهد جدید معتقد است وقتی به وعدههاي الهی ایمان بیاوریم آنها متعلق به ما خواهند بود و آنها را دریافت خواهیم کرد. انسان اگر ایمان داشته باشد که وعده خداوند تحقق مییابد و در این ایمان استوار باشد و شک به خود راه ندهد، به آن خواهد رسید. پولس میگوید: «در زندگی روحانی دچار سستی و تنبلی نگردید بلکه با شور و شوق فراوان از مردم خدا نمونه بگیرید مردمی که با صبر زیاد و ایمان قوي، به تمام وعدههاي خدا دست یافتند» (عبرانیان6: 12). در مقابل، پولس بر این باور است که اگر کسی به وعدههاي خداوند ایمان نداشته باشد آنها را دریافت نخواهد کرد: «با اینکه وعده خدا هنوز به قوت خود باقی است اما ممکن است بعضی از شما نتواند آنها را بدست آورد… وعده خدا به قوم اسرائیل نفعی به ایشان نرسانید زیرا آن را باور نکردند و به آن ایمان نیاوردند» (عبرانیان4: 1-2).
فصل یازدهم رساله عبرانیان با عنوان «به ایمان» درباره کارهایی است که انبیاي الهی و مردم به واسطه داشتن ایمان انجام دادهاند. آنها به وعدههاي خداوند ایمان داشتند و ایمان سرچشمه تمام فعالیتهاي قهرمانانه آنها بوده است.

– نتایج:
در نظام فکری هر سه کتاب عهد عتیق، عهد جدید و قرآن، ایمان دارای اهمیت والایی است و نقش به سزایی بر عهده دارد. هر سه کتاب، ایمان را اساس دین و اخلاق و عامل اصلی نجات انسان میدانند.
1- در بیان معنای ایمان، هر سه کتاب به اعتماد به خداوند، پذیرش و تصدیق اشاره میکنند. البته قرآن بر معنای اعتماد و تصدیق تأکید بیشتری میکند. هر سه، معتقداند ایمان در صورتی حاصل میشود که هم قلبی باشد و هم زبانی. و نیز معتقدند که ایمان کار بنده نیست، بلکه فعل خدا است. ایمان هدیه، تفضل و عطای خداوند به بنده است.
2- عهد جدید در عباراتی از مفهوم امید (امید به تحقق وعدههای خداوند) نیز برای تعریف ایمان استفاده میکند. البته این امید ریشه در اعتماد به خداوند دارد و به عبارت دیگر چون مؤمن به خداوند اعتماد دارد، امیدوار است وعدههای او تحقق یابند. همچنین عهد جدید پیوند عمیقی میان ایمان و محبت برقرار میکند. از دید آن، ایمان از طریق محبت و عشق عمل میکند و مفهومی پویاست که فعالیت خود را در محبت آشکار میکند. پولس از ایمان، امید و محبت به عنوان فضیلتهای سهگانه یاد میکند که ارزشی پایدار در زمین دارند و ابزاری برای کسب سعادت ابدیاند.
3- هر سه کتاب، نتایج متعددي براي ایمان ذکر میکنند. نتایجی که هر سه به آنها اشاره کردند عبارتند از: نجات، آمرزش گناهان، محبت، عدالت، امنیت و آرامش. یکی از نتایج مهم ایمان در نظر هر سه نجات است؛ با این تفاوت که نجات به معناي خاص خود در عهد جدید نقش محوري دارد. از نظر هر سه کتاب، ایمان موجب آمرزش گناهان است. گناهان مؤمن به واسطه ایمان آمرزیده شده و او عادل شمرده میشود. پولس در رسالات خود در عهد جدید بر اینکه ایمان موجب عادل شمردگی و آمرزش میشود بسیار تاکید میکند. عادل شمردگی به این معناست که خداوند اعلام میدارد هر انسانی که به مسیح ایمان میآورد هرچند گناهکار باشد عادل است. هر سه کتاب به این مفهوم اشاره و تاکید دارند که ایمان موجب ایمنی از آفات و بلاها میشود. مؤمن به واسطه ایمانش در پناه خداوند خواهد بود. تفاوتی که در اینجا به چشم میخورد این است که قرآن تصریح میکند این امنیت هم در دنیاست و هم در آخرت؛ امان از بلاهاي دنیوي و عذاب اخروي. ولی عهدین به طور کلی ایمان را موجب ایمنی از شرور و دشمنان میداند. قرآن و عهد جدید ایمان را مایه آرامش میدانند و معتقدند انسان مؤمن در پرتو ایمان خود به آرامش حقیقی دست مییابد. از نگاه عهد جدید انسان به واسطه ایمان به آرامش می رسد و در واقع آرامش حقیقی از آن مؤمن است. قرآن نیز بر این باور است که مؤمن به واسطه ایمانش به بهشت وارد خواهد شد و در آسایش و راحتی ابدي خواهد بود. از آنجا که بهشت در قرآن نماد آرامش ابدي است، میتوان آن را با آرامشی که عهد جدید مطرح میکند قابل مقایسه دانست. عهد جدید در کنار این موارد از اتحاد با مسیح نیز سخن میگوید که به نظر میرسد این ناشی از محور بودن مسیح، اهمیت عیسی و نقش خدایی قائل شدن براي عیسی در اندیشهی این کتاب مقدس است. قرآن کریم علاوه بر نتایج مشترك، رزق کریم، قرب الهی را به نتایج ایمان اضافه میکند.
3-3- رابطه اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در قرآن و عهدین
در این بخش، ارتباط ایمان، شریعت، ولایت، اختیار و معاد به عنوان مهم ترین اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در قرآن و عهدین مورد بررسی و تطبیق قرار خواهد گرفت. اما قبل از شروع بحث لازم است که دلیل انتخاب این پنج اصل توضیح داده و مشخص گردد.
بدین دلیل که موضوع رسالۀ حاضر مقایسۀ فضایل اخلاقی نشأت گرفته از ایمان میباشد، ایمان اولین مبنایی است که در این پژوهش مورد مقایسه در قرآن و عهدین واقع شده است. از دیدگاه قرآن، ایمان اولین مبنای اخلاق به شمار میآید (دیلمی و آذربایجانی، 1387: 64). اگر ایمان نباشد، اخلاق مثل اسکناسی است که پشتوانه نداشته باشد (مطهری، 1377: 286).
شریعت، دومین موردی است که در این بخش، به عنوان یک از زیربناهای اخلاق و یکی از عوامل نیل به نجات و سعادت انسان، در هر سه کتاب مورد بررسی قرار میگیرد. بدین جهت، شریعت به عنوان یکی از زیربناهای اخلاق مورد بررسی قرار گرفت که، مجموعه معارف دینی که در قرآن کریم منعکس شده است، متشکل از سه بخش عقاید، احکام و اخلاق میباشد. این سه لایه در ارتباط متقابل با یکدیگرند و عمل توأمان به آموزههای این سه بخش موجب رستگاری انسان میشود. علامه(ره) در ذیل تفسیر آیۀ «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كلَِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فىِ السَّمَاءِ* تُؤْتىِ أُكُلَهَا كلُ‏َّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون‏» (ابراهیم، 14/ 24-25) میفرمایند: كلمه طيبه‏اى كه به شجره طيبه مثل زده شده اعتقادات قلبى صحيح (توحيد) است كه اخلاق حسنه و عمل صالح فروع و شاخه‏هايش مى‏باشند (طباطبایی، 1417، ج12: 51)، قانون و شریعت هیچگاه به نیک بختی نمیرسد جز آنکه با ایمانی همراه باشد که نگهبان آن اخلاق حسنه باشد و اخلاق حسنه نیز کامل نمیگردد، مگر با یکتاپرستی و توحید (همان). به اعتقاد ایشان، از مهمترین ویژگیهای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره تیموتائوس Next Entries تحقیق رایگان درباره رسول اکرم (ص)، پیامبر (ص)، فضایل اخلاقی، قرآن کریم