تحقیق رایگان درباره فعالیت جسمانی، انحراف معیار، تغییر رفتار

دانلود پایان نامه ارشد

رفتار فعالیت جسمانی در واحدهای مورد پژوهش
مراحل تغییر رفتار
PASE
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

تعداد
میانگین
انحراف معیار

پیش تفکر
57
11/99
40/45

df =(257-4)
F=53/6
P<0001/0 معنی دار است
تفکر
43
14/121
35/57

آمادگی
59
06/107
88/46

عمل
13
03/142
92/29

حفظ و نگهداری
90
94/135
55/51

کل
262
35/119
50/51

جدول بالا نشان می دهد که میانگین امتیاز PASE یک روند صعودی داشته و از لحاظ آماری معنی داری بوده است (0001/0P<).
جدول شماره 6: مقایسه دو به دوی میزان اختلاف نمرات PASE گروههای چندگانه مراحل تغییر واحدهای مورد مطالعه

محاسبات دوگانه مراحل تغییر
میزان اختلاف نمره PASE
خطای معیار
سطح معنی داری
مرحله پیش تفکر در مقابل تفکر
-35/22
98/9
16/0
مرحله پیش تفکر در مقابل آمادگی
-94/7
18/9
90/0
مرحله پیش تفکر در مقابل عمل
-91/42
19/15
04/0
مرحله پیش تفکر در مقابل حفظ
-81/36
37/8
0001/0
مرحله تفکر در مقابل آمادگی
40/14
91/9
59/0
مرحله تفکر در مقابل عمل
-20/56
65/15
68/0
مرحله تفکر در مقابل حفظ
-14/46
16/9
51/0
مرحله آمادگی در مقابل عمل
-97/34
15/15
14/0
مرحله آمادگی در مقابل حفظ
-87/28
28/8
005/0
مرحله عمل در مقابل حفظ
09/6
67/14
99/0

Post Hoc-Tukey HSD

جدول فوق نشان می دهد که با آزمونPost Hoc به روش Tukey اختلاف دوگانه دو به دوی نمرات PASE بین مرحله ی پیش تفکر در مقابل عمل، با میزان اختلاف (91/42-) (04/0P<) ؛ مرحله ی پیش تفکر در مقابل حفظ، با میزان اختلاف (81/36-) (0001/0P<) ؛ مرحله ی آمادگی در مقابل حفظ با میزان اختلاف (87/28-) (005/0P<) از لحاظ آماری معنی دار بوده است. جدول شماره 7 : میانگین و انحراف معیار سازه های مدل مراحل تغییر در واحدهای مورد پژوهش شاخص سازه های مراحل تغییر
میانگین نمره
(درصد از کل)
انحراف معیار
فاصله اطمینان 95%

حد بالا
حد پایین
خودکارآمدی
(30-6)
85/17
(5/59%)
15/6
60/18
10/17
مزایا درک شده
(25-5)
40/19
(6/77%)
92/2
76/19

04/19
موانع درک شده
(20-4)
11/6
(55/30%)
47/2
41/6
81/5
فرآیندهای شناختی
(75-15)
66/47
(54/36%)
42/10
93/48
39/46
فرآیندهای رفتاری
(75-15)
08/43
(44/57%)
58/11
49/44
67/41
فرآیندهای تغییر
(150-30)
75/90
(5/60%)
20/20
21/93
29/88

جدول فوق نشان می دهد که میانگین و درصد خودکارآمدی بترتیب 85/17(5/59%)، مزایای درک شده 40/19(6/77%)، موانع درک شده11/6 (55/30%)، فرآیندهای شناختی66/47 (54/63%)، فرآیندهای رفتاری 08/43 (44/57%)، فرآیندهای تغییر75/90 (5/60%) بوده است؛ بطوری که نمره ی مزایای درک شده ی مراحل تغییر واحدهای مورد مطالعه از بقیه ی سازه ها بالاتر بوده است (6/77%) ونمره ی موانع درک شده مراحل تغییر از بقیه سازه ها پایینتر بوده است(55/30%).
جدول شماره 8: ماتریس همبستگی سازه های مدل مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی با میزان فعالیت جسمانی در واحدهای مورد پژوهش
سازه های مراحل تغییر
مراحل تغییر
PASE
خودکارآمدی
فرآیندهای شناختی
فرآیندهای رفتاری
فرآیندهای کل
مزایای درک شده
موانع درک شده
مراحل تغییر
1

PASE
**24/0
P<0001/0
1

خودکارآمدی
**62/0
P<0001/0
*23/0
P<0001/0
1

فرآیندهای شناختی
**52/0
P<0001/0
*17/0
P<005/0
*54/0
P<0001/0
1

فرآیندهای رفتاری
**64/0
P<0001/0
*23/0
P<0001/0
*64/0
P<0.0001
*68/0
P<0001/0
1

فرآیندهای کل
**66/0
P<0001/0
*22/0
P<0001/0
*64/0
P<0001/0
*90/0
P<0001/0
*92/0
P<0001/0
1

مزایای درک شده
**39/0
P<0001/0
**10/0
P<103/0
**42/0
P<0001/0
**45/0
P<0001/0
**49/0
P<0001/0
**52/0
P<0001/0
1

موانع درک شده
**32/0-
P<0001/0
**15/0-
P<012/0
**20/0-
P<001/0
**22/0-
P<0001/0
**21/0-
P<001/0
**23/0-
P<0001/0
**22/0-
P<0001/0
1
*Corelation Pearson
**Corelation Spearman
P<0.05 Significant
جدول فوق نشان می دهد که بین مراحل تغییر با خودکارآمدی(62/0r=)، فرآیندهای شناختی(52/0r=)، فرآیندهای رفتاری(64/0r=)، فرآیندهای تغییر(66/0r=) ، مزایای درک شده(39/0r=) و PASE (24/0r=) ارتباط آماری مستقیم وجود دارد (0001/0P<). بین مراحل تغییر با موانع درک شده ارتباط آماری معکوس وجود دارد (32/0- r=) (0001/0P<).
بین PASE با خودکارآمدی(23/0r=)، فرآیندهای شناختی(17/0r=)، فرآیندهای رفتاری (23/0r=)، فرآیندهای تغییر (22/0r=) ارتباط آماری مستقیم وجود دارد (0001/0P<). بین PASE با موانع درک شده (15/0- r=) (012/0P< ) ارتباط آماری معکوس وجود دارد.
جدول شماره 9 : مقایسه میانگین و انحراف معیار سازه های مدل مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی به تفکیک مراحل تغییر واحدهای مورد مطالعه
مراحل تغییر
سازه
های
مراحل تغییر
پیش تفکر
تفکر
آمادگی
عمل

حفظ و نگهداشت
کل

نتایج آنالیز واریانس یک طرفه

میانگین
( انحراف معیار)
میانگین
( انحراف معیار)
میانگین
( انحراف معیار)
میانگین
( انحراف معیار)
میانگین
( انحراف معیار)
میانگین
( انحراف معیار)

خودکارآمدی
12/12
(46/5)
86/14
(46/4)
55/18
(08/5)
53/20
(05/5)
06/22
(20/4)
85/17
(15/6)
df= (257-4)
F=35/43
P<0001/0
فرآیندهای شناختی
64/27
(75/9)
44/44
(47/8)
89/49
(39/8)
23/50
(66/10)
71/53
(29/7)
66/47
(42/10)
df= (257-4)
F=08/34
P<0001/0
فرآیندهای رفتاری
75/29
(60/8)
95/39
(64/8)
77/45
(37/8)
23/48
(07/10)
52/50
(31/8)
08/43
(58/11)
df= (257-4)
F=92/55
P<0001/0
فرآیندهای تغییر
40/67
(6/16)
39/84
(60/14)
67/95
(53/14)
46/98
(46/17)
23/104
(93/12)
75/90
(20/20)
df= (257-4)
F=76/59
P<0001/0
مزایای درک شده
61/17
(65/3)
25/19
(09/2)
22/19
(47/2)
76/19
(53/3)
67/20
(27/2)
40/19
(92/2)
df= (257-4)
F =28/11
P<0001/0
موانع درک شده
21/7
(65/2)
34/6
(10/3)
30/6
(26/2)
76/5

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره فعالیت جسمانی، انحراف معیار، خودکارآمدی Next Entries منبع مقاله با موضوع فعالیت جسمانی، سازمان بهداشت جهانی، افراد سالمند