تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

. –
1. 23638

نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل نشان داد که بین جنسیت و عملکرد تحصیلی در هر دو گروه مددجو و عادی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود، بنابراین فرضیه مطرح شده رد می‌شود.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون Next Entries منابع و ماخذ مقاله عملکرد شرکت، صورت های مالی، جریان نقد عملیاتی