تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

متغیر پیشرفت تحصیلی، از معدل کل دانشجویان استفاده شده.
كامورو و فورنهام (2008) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه تنها صفت بزرگ شخصيتي كه با راهبرد‌هاي يادگيري همبستگي معني داري دارد، صفت گشودگي به تجربه است كه با راهبرد و انگيزه يادگيري عميق، همبستگي مثبت و با راهبرد و انگيزه يادگيري سطحي، همبستگي منفي دارد.
در مقابل، پژوهشگراني چون هيگوس و همكاران (1987) نتايج معناداري بين متغير‌هاي فوق نيافته اند (نقل از عبادي 1384).
نتايج تحقیق فخاری وهمکاران (1381) با عنوان بررسي ارتباط بين صفات شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبریز نشان داد ارتباط واضح و مستقيمي بين 5 شاخص شخصيتي عمده و عملكرد تحصيلي دانشجويان وجود ندارد.
پژوهش حکیمی (1389) به بررسی سبکهای شناختی وابسته و نابسته به زمینه و ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران می‌پردازد. این پژوهش بر روی 285 نفر از دانشجویان دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت دانشگاه تهران انجام شد (191 نفر دختر و 94 نفر پسر). جهت جمع آوری داده‌ها از آزمون اشکال نهفته گروهی ویتکین (1971) و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو استفاده شد. تحلیل نتایج پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصیتی (بجز عامل گشودگی به تجربه) و سبکهای شناختی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار دارند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که ویژگیهای شخصیتی سبکهای شناختی قادر به تبیین 50% از تغییرات پیشرفت تحصیلی هستند. وظیفه شناسی با پیش بینی 39% از واریانس پیشرفت تحصیلی قویترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است. سهم سبکهای شناختی نیز در تعیین تغییرات پیشرفت تحصیلی 1. 2% معنادار است. بر اساس یافته پژوهش هیچ تفاوت معناداری در سبکهای شناختی، ویژگیهای شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود ندارد.
قلندري (1391) به منظور بررسي رابطه ويژگي‌‌هاي شخصيتي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان، 300 نفر از دانش آموزان پسر سوم دبيرستان شهر زنجان را كه در سال تحصيلي 90 – 1389 مشغول به تحصيل بودند، از طريق نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و براي سنجش ويژگي‌‌هاي شخصيتي از پرسشنامه شخصيتي NEO مك كري و كاستا و براي سنجش عملكرد تحصيلي از معدل نمرات پايان ترم درسي دانش آموزان در سال تحصيلي 90/89 استفاده کرد. نتايج نشان داد كه: بين ويژگي‌‌هاي شخصيت و عملكرد تحصيلي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد و ويژگي‌‌هاي شخصيت (مسئوليت پذيري، انعطاف پذيري، روان نژندي و برونگرايي) مي‌تواند 50 درصد عملكرد تحصيلي را تبيين كند.
نتایج تحقیق اشرف آبادی و کریمی (1392)، که به بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان می‌پردازد جامعه آماری آن کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه (دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم اجتماعی) در سال تحصیلی 1392-1391 می‌باشد. نمونه ای متشکل از 200 آزمودنی انتخاب، و فرم خلاصه شده پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو اجرا شد. برای متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان، معدل آنها از طریق دانشگاه مورد مطالعه، جمع آوری شد. نتایج همبستگی نشان داد که پیشرفت تحصیلی با روانرنجوری همبستگی منفی معنادار، و باسازگاری و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معنادار دارد. نتایج رگرسیون مشخص کرد که ویژگی‌های شخصیتی وظیفه شناسی، روانرنجوری و برونگرایی پیش بینی کننده‌های معدل (پیشرفت تحصیلی) می‌باشند که در مجموع توانستند 54/0 واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می‌کنند.
شکری وهمکاران (1386) درپژوهش خود به منظور بررسی رابطه بين صفات شخصيت، استرس تحصيلی و عملکرد تحصيلی در دانشجويان، نمونه ای متشکل از 419 دانشجو (166 پسر و 253 دختر) فرم خلاصه شده پرسشنامه پنج عاملی و پرسشنامه استرس دوران دانشجويی را تکميل کردند.. نتايج ماتريس همبستگی بين متغيرها نشان داد که بين عامل‌های وظيفه شناسی، برون گرايی، پذيرش و سازگاری با عملکرد تحصيلی رابطه مثبت و معنادار، و بين عامل‌های روان نژند خويی با عملکرد تحصيلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتايج، همچنين نشان داد که بين استرس تحصيلی و عملکرد تحصيلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. عامل‌های برون‌گرايی و وظيفه شناسی با استرس تحصيلی رابطه منفی و معنادار و با عامل روان نژند خويی رابطه مثبت و معنادار نشان داد. نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی نشان داد که صفات شخصيتی برون گرايی و روان نژند خويی هر کدام به ترتيب 5% و 3% از واريانس استرس تحصيلی را تبيين کردند. همچنين، نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی در پيش بينی عملکرد تحصيلی نشان داد که عامل‌های شخصيتی وظيفه شناسی و روان نژند خويی و متغير استرس تحصيلی هر کدام به ترتيب 12%، 10%، 6% از واريانس عملکرد تحصيلی را تبيين کردند.
تحقیق مقيميان و كريمي (1391)، با عنوان ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری نشان داد انگيزش تحصيلي با صفت وظيفه شناسي (234/0=p؛ 000/0 r=) و برونگرایی (001/0r=؛ 202/0p=) همبستگي مستقيم و با صفت روان رنجور خويي همبستگي معكوس (219/0p=؛ 000/0 r=) دارد. بين انگيزش تحصيلي و صفت پذيرش و سازگاري رابطه معني داري مشاهده نشد. يافته‌ها اين مطالعه نشان داد برخي از صفات شخصيت تبيين كننده انگيزش پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاري مي باشند.
انگيزش تحصيلي تنها پيامد هوش فردي يا امكانات سخت افزاري موجود در محيط نيست، بلكه جنبه‌‌هاي روان شناختي افراد مانند صفات شخصيت و سبك‌‌هاي يادگيري نيز نقش مهمي دارند (بیزاتو وهمکاران 2000).
نتايج پژوهش‌‌هاي مختلف به وجود رابطه مثبت و منفي بين انگيزش تحصيلي و صفات شخصيت در مقاطع مختلف تحصيلي اشاره كرده اند (عبیدی 2005).
برخي مطالعات تأكيد كرده اند كه عوامل شخصيتي به ويژه در سطوح بالاتر تحصيلات رسمي، در پيش بيني عملكرد تحصيلي نقش بسزايي ايفا مي‌كنند و با كاهش توان پيش بيني كننده اندازه‌‌هاي مربوط به توانايي‌‌هاي شناختي در سطوح بالاتر تحصيلات رسمي، بر سهم متغير‌هاي شخصيتي افزوده مي‌شود (حجت و همکاران 2003).
رابین و نوفلند93 (2007) در مطالعه خودبه اين نتيجه رسيدند كه منظم بودن، سخت كوشي، پشتكار، پيشرفت مداري و دقت مي‌تواند حتي در افرادي كه از بهره هوشي پاييني برخوردارند پيش بيني كننده مثبتي براي وضعيت تحصيلي آنان به شمار آيد.
زانگ94 (2006) نشان داده است كه صفات شخصيتي روان رنجورخويي، برونگرايي و سازگاري به اندازه عامل‌‌هاي پذيرش و وظيفه شناسي بر انگيزش و عملكرد تحصيلي مورد توجه قرار نگرفته اند و روان رنجورخويي مي‌تواند اثر مثبت يا منفي بر اين متغيرها به همراه داشته باشد. کاردوم وکراپیک (2001) روابط مثبت و معناداري بين پيشرفت تحصيلي و عامل‌‌هاي پذيرش، وظيفه شناسي و روان رنجورخويي يافتند.
نتايج مطالعه کرتکوف95 (2004) از يك طرف بر رابطه منفي و معنادار بين روان رنجورخويي و انگيزش تحصيلي، و از طرف ديگر بر رابطه مثبت بين وظيفه شناسي و پذيرش با عملكرد تحصيلي تأكيد كردند.
ادبيات پژوهش نشان مي‌دهد كه تبيين تغييرپذيري نمرات عملكرد تحصيلي دانشجويان با تأكيد بر اندازه‌‌هاي ناوابسته به توانايي از قبيل صفات شخصيت حجم قابل ملاحظه اي از مطالعات را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر، تبيين محدود تغييرپذيري نتايج تحصيلي دانشجويان با تأكيد بر اندازه‌‌هاي شناختي، محققان را نسبت به اهميت نقش متغير‌هاي مستقل از توانايي، بيش از پيش آگاه كرد. گستره قابل ملاحظه اي از تحقيقات نشان مي‌دهند كه صفات شخصيتي، مستقل و متمايز از توانايي‌‌هاي شناختي يادگيرندگان، در پيش بيني عملكرد تحصيلي آنان دخالت دارند (شکری 1386).
نتایج پژوهش کهرازئی و همکاران (1384) نشان دادکه دانشجویان دارای افت تحصیلی درمقایسه با دانشجویان عادی (بدون تفکیک جنسیت) ازسلامت روان کمترودر خرده مقیاسهایscl-90 (شکایت جسمانی، وسواسی، حساسیت درروابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکارپارانوئیدی و روان پریشی) بطور معناداری شدت بیشتری را نشان دادند.
نتایج تحقیق رضائی، خورشا ومقامی (1391) نشان داد که بین ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیري یا وظیفه شناسی و عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‌‌هاي علوم پایه رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد. عملکرد تحصیلی با باور‌هاي انگیزشی خودکارآمدي و همچنین استراتژي‌هاي شناختی و خود نظم دهی در هر دو گروه علوم انسانی و علوم پایه رابطه مثبت و معنی دار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که باور انگیزشی خودکارآمدي در عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته‌‌هاي علوم انسانی و ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیري یا وظیفه شناسی در عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته‌‌هاي علوم پایه بیشترین سهم را دارند.
کوستا و مک کری (1992) و‌هايز و جوزف96 (2003) در پژوهشی در رابطه با ویژگی‌های شخصیتی و کنترل تکانه‌ها در عده ای از دانشجویان نشان دادند افرادی که در بعد با وجدان بودن دارای نمره‌های بالا هستند، در زمینه‌های حرفه ای و دانشگاهی افراد موفقی هستند، قابل اعتمادتر بوده و پرخاشگری کمتری دارند.
آتش روز، پاکدامن و عسگری (1387) در پژوهشی تحت عنوان ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی در رابطه با تفاوت ویژگی‌های شخصیتی در دختران و پسران، نشان دادند که بین دو جنس دختر و پسر در ویژگی‌های روان رنجورخویی و انعطاف پذیری تفاوت معنادار وجود ندارد ولی در ویژگی‌های برونگرایی، با وجدان بودن و توافق پذیری تفاوت معنادار وجود دارد و دختران سطوح بالاتری را در مؤلفه‌های برون گرایی، توافق پذیری و با وجدان بودن نسبت به پسران به دست آورده اند.
تمنائي فر، سلامتی ودشتیان زاده (1391) در پژوهش خود تحت عنوان ارتباط بين پنج رگه شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانشجويان با هدف بررسي رابطه بين رگه‌‌هاي شخصيت و عملكرد تحصيلي در دانشجويان انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 340 دانشجوي دانشكده ادبيات دانشگاه كاشان (116 پسر، 224 دختر) بود كه از طريق روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رگه‌‌هاي پنجگانه شخصيتي نئو (فرم كوتاه) بود. براي اندازه گيري عملكرد تحصيلي از معدل دانشجويان استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي و رگرسيون گام به كام استفاده شد. نتايج نشان داد كه پيشرفت تحصيلي با رگه‌‌هاي برونگرايي، گشودگي، مقبوليت و وظيفه شناسي همبستگي مثبت و با روان آزردگي همبستگي منفي دارد. نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد كه دو رگه برون گرايي و روان آزردگي حدود 21 درصد واريانس عملكرد تحصيلي را تبين مي‌كنند. نتايج پژوهش حاضر، ضرورت بازشناسي رابطه صفات شخصيت با عملكرد تحصيلي را مورد تأكيد قرار مي‌دهد بر اين اساس لازم است كه سيستم‌‌هاي آموزشي در ارزشيابي عملكرد تحصيلي به تأثير رگه‌ها و صفات شخصيت توجه داشته باشند.
فرهاد اشرف آبادی، بهروز کریمی (1392) درپژوهش خود باعنوان رابطه ویژگی‌های شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه رازی به بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پرداخته اند. روش تحقیق توصیفی از نوع همسبتگی بوده. جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه (دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم اجتماعی) در سال تحصیلی 1392-1391 می‌باشد. نمونه ای متشکل از 200 آزمودنی (100 نفر دانشجوی دختر و100 نفر دانشجوی پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای انتخاب، و فرم خلاصه شده پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو اجرا شد. برای متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان، معدل آنها از طریق دانشگاه مورد مطالعه، جمع آوری شد. نتایج همبستگی نشان داد که پیشرفت تحصیلی با روانرنجوری همبستگی منفی معنادار، و باسازگاری و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معنادار دارد. نتایج رگرسیون مشخص کرد که ویژگی‌های شخصیتی وظیفه شناسی، روانرنجوری و برونگرایی پیش بینی کننده‌های معدل (پیشرفت تحصیلی) می‌باشند که در مجموع توانستند 54/0 واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می‌کنند. جنبه‌‌هاي روان شناختي افراد مانند صفات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی Next Entries تحقیق رایگان درباره سلامت روانی، سلامت روان، سوگیری