تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی، سلامت روان، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

ی شناختی و غیره باهم تفاوتهایی دارند که یادگیری و نحوه برخورد آن‌ها با مسائل و مشکلات را تحت تاثیر قرار می‌دهد (محمدزاده 1386).
مطالعات انجام شده توسط بک1 و همكاران (1988) بیان می‌دارد که در گروه‌های دانشجویی، دامنه بالایی از افسردگی دیده می‌شود طوری که 78 درصد دانشجویان از بعضی نشانه‌های افسردگی رنج می‌برند و 46 درصد دچار افسردگی شدید می‌باشند. همچنين نتايج مطالعات انجام شده توسط رفعتي و همكاران (2004) بر روي دانشجويان دانشكده پرستاري شيراز نشانگر 8/59 درصد افسردگي در درجات متفاوت مي‌باشد. در همين راستا رودباري (1389) در گزارشي ابراز مي‌دارد پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي در مقطع علوم پايه با عوامل تاهل، جنسيت، سهميه ورودي، سكونت در خوابگاه، بومي يا غير بومي بودن ارتباط آماري داشته بطوري كه دانشجويان مجرد، جوان‌تر و سهميه مناطق، موفق‌تر بوده‌اند. نتايج نحقيقات انجام شده توسط هاشمی و کامکار (1380) در دانشگاه ياسوج نيز بيانگر 5/35 درصد افسردگي در دانشجويان بوده و عدم علاقه به رشته تحصيلي، غير بومي بودن و عدم مشاركت در فعاليت‌‌هاي فوق برنامه از عوامل مؤثر در بروز افسردگي دانشجويان به شمار مي‌رود. هم چنین نتايج پژوهش انجام شده بر روي دانشجويان دانشگاه اردبيل بيانگر درجات مختلف افسردگي به ميزان 4/57 درصد بوده و بين افسردگي و سطح تحصيلات پدر، تعداد اعضاي خانواده، بيماري جسمي و ترم تحصيلي دانشجويان ارتباط معنادار آماري داشت. از طرفي نتایج مطالعه قندهارزاده (1378) نشان داد بين فراواني افسردگي در دانشجويان و بيماري شديد جسمي و يا فوت اعضاي خانواده ارتباط معناداري وجود نداشته اما بين فراواني افسردگي ومشكلات مالي، شكسته شدن غرور و احترام فرد، علاقه نداشتن به رشته تحصيلي، اطمينان نداشتن از وضعيت شغلي آينده ارتباط معناداري وجود داشت. افسردگي در بين دانشجويان مسئله اي با اهميت است زيرا از یک سو باعث هدر رفتن سرمایه جامعه می‌گردد و از سوی دیگر از میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان می‌کاهد دانشجویان را از رسیدن به جایگاه رفیع علمی و اجتماعی باز می‌دارد. بنابراین با تشخیص و شناخت به موقع مشکلات روان شناختی و روانپزشکی دانشجویان و عوامل مستعد کننده آن می‌توان به راه حل‌های مؤثری برای بهبود یا ارتقای وضعیت روانی و رفتاری دانشجویان دست یافت و در راستای جلوگیری از افت عملکرد تحصیلی، افزایش موفقیت‌های اجتماعی آنان پس از فراغت از تحصیل و در نهایت استفاده بهینه از منابع انسانی کشور اقدام مناسبی انجام داد.
باقري يزدي و همكاران (1374) با اجراي پژوهشي با عنوان بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان ورودي سال تحصيلي 73 – 74 دانشگاه تهران كه تعداد آزمودني‌‌هاي آن 2321 نفر بوده است، به اين نتيجه رسيدند كه 30 درصد از افراد مورد مطالعه احساس غمگيني و افسردگي و 28/8 درصد تحت استرس بودن 4/3 درصد سابقه بیماری عصبی و 5/16 درصد مشکوک به اختلال روانی بوده اند.
فروزنده و همکاران (1381) طی پژوهش خود نتیجه گرفتند که 43/8 درصد از دانشجویان دوره شبانه شهرکرد فاقد سلامت روانی بوده‌اند. همچنین براساس نتایج پژوهش فوق بین وضعیت سلامت روانی دانشجویان و وجود حوادث استرس زا یکساله اخیر رابطه معنی داری وجود داشته است.
نتایج پژوهش‌های مختلف نیز نشان داده است که شیوع اختلالات روانشناختی از قبیل افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد مخدر و مشکلات بین فردی و خانوادگی میان دانشجویان گاهی حتی بیشتر از نرم عمومی است که برای رفع این معضل؛ اکثر دانشگاه‌های معتبر دنیا و حتی برخی دانشگاه‌های داخل در چند سال اخیر، برنامه‌هایی را جهت کاهش اثرات زیانبار روانشناختی استرس‌ اجرا کرده‌اند که از جمله این مراکز، مراکز مشاوره دانشجویی در کشور است که با رویکرد بهداشت روانی جامعه نگر، آموزش مصون سازی در برابر استرس‌ها جهت کاهش ناراحتی‌های روانشناختی و جسمانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی را مورد بررسی قرار داده‌اند.
بسیاری از دانشجویان در برابر مشکلاتی همچون ترس از آینده در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شغلی، احساس درماندگی می‌کنند به گونه‌ای که رفتارهای نامناسب اجتماعی و فرهنگی مثل وابستگی به مواد مخدر و… از آنان سر می‌زند که باعث افزایش مشکل شده، یا با این گمان که راهکاری وجود ندارد به وضعیت موجود تن در می‌دهند و رفتارهای انفعالی را در پیش می‌گیرند.
بنابراین با تشخیص و شناخت به موقع مشکلات روان شناختی و روانپزشکی دانشجویان و عوامل مستعد کننده آن می‌توان به راه حل‌های مؤثری برای بهبود یا ارتقای وضعیت روانی و رفتاری دانشجویان دست یافت و در راستای جلوگیری از افت عملکرد تحصیلی، افزایش موفقیت‌های اجتماعی آنان پس از فراغت از تحصیل و در نهایت استفاده بهینه از منابع انسانی کشور اقدام مناسبی انجام داد.
در همين رابطه بررسي ویژگی شخصیتی دانشجويان به عنوان آينده سازان اين مملكت از جايگاه والايي برخوردار است چرا كه با ارتقاي بهداشت رواني دانشجويان ميتوان انتظار داشت كه در عرصه‌‌هاي علم و ادب گام‌‌هاي مؤثري بردارند.
پيشگيري از بروز بيماري‌ها در مراحل اوليه و زودرس، توجه به وضعيت بهداشت رواني دانشجويان، اهمیت به مشاوره دانشجویان و برنامه ريزي مناسب درراستا ی، تشخیص و درمان به موقع یکی از عوامل مؤثر در حفظ سلامت روح و روان جوانان و ارتقاي سطح علمي آنان به شمار می‌رود.
در اين راستا پژوهش حاضر سعي دارد به بررسي ارتباط بین ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان بپردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه تاکنون برروی جامعه دانشجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی شهرستان دره شهر در خصوص اثرات ویژگی شخصیتی بر عملکرد تحصیلی پژوهش مدونی صورت نگرفته ضرورت اجرا این گونه تحقیق کاملاً محسوس است. نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به وحدت نظر در خصوص علل افت تحصیلی و پرکردن خلا تحقیقاتی در این خصوص گردد. علاوه بر آن نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به ارائه فرضیات جدید در زمینه عملکرد تحصیلی و ویژگی شخصیتی دانشجویان شده وراهکارهای عملی برای درمانگران که با این دانشجویان سروکار دارند ارائه دهد.
مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های شخصیتی و روانی در دانشجویان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی تنظیم شده است تا با شناخت وضعیت سلامت روان آنان و يا وجودمشکلات رفتاری به مراکز مشاوره فعال در دانشگاه و مراکز درمانی، جهت کاهش میزان این مشکلات ارجاع و نیز جهت مقابله باافت تحصیلی دانشجویان گامی مؤثر برداشته شود.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
تعیین ویژگی‌های شخصیتی دانشجویا ن عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دره شهر و بررسی رابطه این ویژگی‌ها با عملکرد تحصیلی می‌باشد.
1-4-2- اهداف فرعی
– مقایسه عملکرد تحصیلی دو گروه دانشجویان مدد جو عادی
– مقایسه دو گروه مددجو و عادی به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی
– بررسی نقش عوامل دمگرافیک (جنسیت) بر عملکرد تحصیلی در دو گروه مددجو و عادی
– مقایسه رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد تحصیلی در دو گروه مددجو و عادی
– مقایسه دانشجویان موفق با دانشجویان ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی
– بررسی مشکلات شخصیتی دانشجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی دره شهر
1-4-3- اهدف كاربردي
1- ارسال اطلاعات پژوهشي به مراكز مشاوره دانشجويي جهت برنامه ريزي و پيشگيري از اختلالات رفتاری
2- ارسال اطلاعات پژوهشي به گروه‌هاي آموزشي جهت برنامه ريزي براي ارتقا عملکرد تحصيلي
3- با اجراي اين پژوهش بهتر ميتوان جهت ارتقاء سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان برنامه ريزي نمود.

1-5- فرضيه‏‌هاي تحقیق
1- بین عملکرد تحصیلی (معدل) دانشجویان مددجو و عادی، تفاوت معنی داری وجود دارد.
2- بین دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تفاوت وجود دارد.
3- بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان مددجو رابطه معنی‌دار وجود دارد.
4- بین ویژگی‌های جمعیتی (جنسیت) دانشجویان وعملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
5- به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی بین دانشجویان مددجو و عادی تفاوت وجود دارد.
6- دانشجویان تحت پوشش کمیته امام از مشکلات شخصیتی بیشتری برخوردار هستند.

1-6- تعاريف‌ اصطلاحات و مفاهيم
1- شخصیت
شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی» مشخص می‌شود.
2- نیمرخ شخصیت
در این تحقیق نیمرخ شخصیتی عبارتست از نمودارترکیب نمراتی است که فرد در آزمون نئو بدست می‌آورد. و بر اساس آن می‌توان توصیف مشخصی از ساختار شخصیتی فرد بدست داد.
3- عملکرد تحصیلی
عملكرد تحصيلي در اين پژوهش ميانگين معدل نمرات درسی کسب شده در طی دوره تحصیل می‌باشد

فصل دوم
پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
امروزه، صاحب نظران بر اين باورند كه يكي از دلايل مهم توسعه كشور‌هاي پيشرفته، توجه و اهتمام آنها به تربيت نيرو‌هاي خلاق و مؤثر است. دانشجويان نيروي انساني برگزيده و سازندگان فرداي كشور هستند، و موفقيت تحصيلي آنها از جمله اهداف اساسي برنامه‌‌هاي آموزشي است. دانشجويان به واسطه موفقيت در تحصيل مي‌توانند به موقعيتي دست يابند كه از حداكثر نيروي دروني وبيروني خود براي دستيابي به اهداف آموزش عالي استفاده نموده و شرايط لازم براي زندگي اجتماعي موفق را كسب كنند. برعكس، عدم موفقيت در تحصيل، زمينه ساز مشكلات فردي و اجتماعي بسيار و انحراف از دستيابي به اهداف سيستم آموزشي است.
دوره دانشجويي براي دانشجويان دوره اي مهيج و پر چالش است. بنابراين به دليل رويارويي با عوامل استرس زاي زياد و لزوم سازگاري مناسب، بايد از سلامت رواني و خود اتكايي بالايي برخوردار باشند تا بتوانند به توفيقات روز افزون‌تري در تحصيل و حرفه خود دست يابند (دانش پژوه و همکاران 2007). اين ويژگي‌ها كه هر فرد در نتيجه رويارويي با موقعيت‌‌هاي گوناگون و افراد مختلف به آن مجهز است، ساختار رواني و صفات شخصيتي است. اين ساختار رواني نه تنها تحت تأثير عوامل مختلفي مانند خانواده، اجتماع، گروه همسالان و غيره قرار دارد، بلكه عواملي چون انگيزش، پيشرفت، موفقيت و… را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. پس مي‌توان گفت يكي از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي، ويژگي‌‌هاي رواني افراد است.
دانشجویان به دلایل متعدد، استرس‌ها و فشارهای روانی زیادی را بسته به موقعیت‌های آموزشی تجربه می‌کنند، مهاجرت جهت تحصیل، جدایی از شبکه‌های خانواده و دوستان و از دست دادن نسبی حمایت‌های عاطفی اجتماعی آنها، درگیرشدن در روابط اجتماعی جدید، حجم دروس و برنامه‌های دانشگاهی، دوره خاص سنی، همگی از عواملی بوده که برای دانشجویان در برهه‌های مختلف استرس‌زا بوده و می‌تواند آنها را مستعد ناراحتی‌های روانشناختی و جسمانی کند.
ارزشیابی مستمر و مداوم وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی بویژه در دانشگاه‌ها می‌باشد.
این امر در تدوین برنامه آموزشی بهتر، ارتقای کیفیتی آموزشی و نهایتاً در اصلاح و بهبود کارآئی مسئولین مربوطه تأثیر به سزایی دارد. توجه به این امر چیزی ست که درتمام دنیا در رأس برنامه‌های توسعه آموزش مدنظر قرار می‌گیرد به منظور پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان، تعیین ملاک‌ها و متغیرهای مناسب از جمله عمده‌ترین حوزه‌های پژوهشی است که محققان علوم تربیتی وروانشناسی در آن فعال می‌باشد تحقیقات بسیاری در زمینه پیش بینی عملکرد تحصیلی انجام پذیرفته است وضعیت اقتصادی اجتماعی سطح تحصیلات، آموزش و نمرات آزمونهای پیشرفت تحصیلی و هوش از جمله شاخص‌های است که محققان از آن جهت پیش بینی وضعیت فرد در آینده استفاده می‌نمایند. به منظور پیش بینی وضیت و موفقیت تحصیلی دانشجویان، تعیین ملاک‌ها ومتغیرهای مناسب، از جمله عمده‌ترین حوزه‌های پژوهشی است که محققان علوم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی، کمیته امداد، همبستگی پیرسون Next Entries تحقیق رایگان درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی