تحقیق رایگان درباره عشق و محبت

دانلود پایان نامه ارشد

سنج فغان کننده شده‌ام. و اگر نبوّت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به‌حدّی که کوه‌ها را نقل کنم و محبّت نداشته باشم، هیچ هستم. و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبّت نداشته باشم، هیچ سود نمی‌برم. محبّت حلیم و مهربان است؛ محبّت حسد نمی‌برد؛ محبّت کبر و غرور ندارد؛ ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی‌شود؛ خشم نمی‌گیرد و سوءظنّ ندارد؛ از ناراستی خوشوقت نمی‌گردد، ولی با راستی شادی می‌کند؛ در همه‌چیز صبر می‌کند و همه را باور می‌نماید؛ در همه حال امیدوار می‌باشد و هر چیز را متحمل می‌باشد. » ( اول قرنتیان 13؛ اول یوحنا4: 17-19).
4-1-3-1- انواع محبت در عهدجدید
سه مفهوم از تحليل عشق و محبت الهي و مسيح مي توان به دست آورد:
الف- عشق خدا كه با همراهي عشق مسيح تكميل ميگردد. اين عشق پدر و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره عشق و محبت، امید به آینده، حق آزادی بیان، به رسمیت شناختن Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، تفکیک قوا