تحقیق رایگان درباره ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن، اعتبار اسنادی، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه سوم)………………………………………………103
4-10. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه چهارم)………………………………………….103
4-11. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه پنجم) ……………………………………………103
4-12. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه ششم) ……………………………………………104
4-13. آزمون دو جمله ای بر ای فرضیات شش گانه تحقیق …………………………………………108
4-14. آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای فرضیات شش گانه ……………………………………110
4-15. آزمون T-test برای فرضیات شش گانه به جای آزمون دو جمله ای ……………………..110
4-16. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 2………………………………………………..112
4-17. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 3………………………………………………..112
4-18. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 4 ……………………………………………….113
4-19. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 5 ……………………………………………….113
4-20. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 6 ……………………………………………….114
4-21. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و 3 ……………………………………………….114
4-22. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و فرضیه 4 ………………………………………115
4-23. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و 5 ……………………………………………….115
4-24. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و 6 …………………………………………..116
4-25. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 3 و 4 …………………………………………..116
4-26. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 3 و 5 …………………………………………..117
4-27. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 3 و 6 ……………………………………………….118
4-28. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 4 و 5 ……………………………………………….118
4-29. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 4 و 6 ……………………………………………….119
4-30. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 5 و 6 ……………………………………………….119
4-31. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکانپذیری کاهش متغیرها ………………………120
4-32. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکانپذیری کاهش متغیرها ………………………121
4-33. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکانپذیری کاهش متغیرها ………………………122
4-34. جدول 4-34 مقدار اعتبار آزمون فریدمن …………………………………………….123
4-35. میانگین تاثیر گذاری هر یک از فرضیات در تمایل به استفاده از اعتبارات اسنادی..124

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
3-1. نمودار مراحل اجرایی تحقیق …………………………………………………………….. 84

فهرست اشکال
عنوان صفحه
1-1. مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………… 10
2-1. فرایند واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی …………………………………… 18
2-2. الگوی مفهومی تحقیق …………………………………………………………………… 78

1-1- مقدمه
آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل ، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است .تجارب تلخ تجار در از دست دادن اموال و سرمایه خود در سفرهای طولانی و همچنین فاصله مکانی خریدار و فروشنده از یکدیگر و عدم آشنایی هر یک از طرفین به مقررات کشور طرف دیگر همواره به عنوام مانعی در راه توسعه تجارت خارجی خودنمایی می کرده است . از طرف دیگر عدم اطمینان کامل خریدار به فروشنده مبنی بر اینکه آیا وی کالا را تحویل خواهد داد یا خیر؟ و سرمایه وی تلف می گردد یا خیر ، و همچنین عدم اطمینان کافی فروشنده به خریدار مبنی بر اینکه آیا با ارائه کالا بهای آن را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ و چه مانتی برای تسلیم کالا و تادیه وجه آن برای طرفین خواهد بود همواره میان خریدار و فروشنده به عنوان مهمترین مشکل در قراردادهای تجارت خارجی مطرح بوده است . ( بوالحسنی،1387، 218) .
در مبادلات بین المللی روشهای مختلفی برای پرداخت وجود دارد و از طرف دیگر، قوانینی در سطح جهانی وضع شده است که باعث تسهیل مبادلات بین کشورها شود. برای کسب آگاهی در مورد انواع روشها و تسهیلات و امکانات لازم ، ابتدا اشاره ای به انواع روشهای پرداخت در دادو ستد بین کشورها می شود و مختصری در مورد هر کدام از این روشها و گونه های مختلف آنها گفته می شود. پس از آن در خصوص شیوههای گوناگون تحویل کالا به مشتری و تعریف مسئولیت هرکدام از طرفین در قالب اینکوترمز توضیح داده میشود. به دلیل نقش قابل توجه حمل و نقل در داد و ستدهای بینالمللی، به گونههای مختلف حمل و نقل محصولات، انواع بارنامه و انواع کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به حمل و نقل پرداخته خواهد شد.

1-2- بيان مسأله :
در معاملات بین المللی ، شیوه پرداخت وجه معامله به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصول و مراحل قرارداد است و از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . طبیعی است که هر کدام از طرفین با بررسی و در نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات وتوانایی ها ی خود سعی بر آن دارد که مطلوب ترین روش را ، از نظر حفظ حداکثر منافع خود ، به طرف مقابل تحمیل کند.
بعد مسافت ، میزان شناخت طرفین از یکدیگر ، ثبات یا بی ثباتی مقررات صادرات ، واردات و مقررات بانکی ، بود یا بنود مقررات ، محدودیت ارزی ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و توان ارزی کشور متبوع خریدار و فروشنده نقش مهم و تعیین کننده ای در شیوه پرداخت دارد . با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی، باید رویه ای قابل قبول ایجاد گردد و شیوه پرداخت باید مورد توجه دولت ها و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد و محاسن و معایب هر روش ( پرداخت بر اساس حساب مفتوح ، وصولی ، پرداخت قیمت از پیش و اعتبارات اسنادی ) مورد تحلیل قرار گیرد . در این راستا می توان به روش اعتبار اسنادی اشاره کرد که روشی کاملاً مطمئن و مورد قبول عموم صاحب نظران این رشته می باشد و مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل می رساند (زردینی ،1381،15)
اعتبار اسنادی به عنوان پر استفاده ترین شیوه پرداخت ، پدیده ای پویا و متحول است که ضوابط و مقررات حاکم بر این شیوه پرداخت ، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ، ایجاد شده و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون حجم معاملات بین المللی بار ها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است . بنابراین کشوری که بخواهد در تجارت بین المللی نقشی داشته باشد وبه رشد اقتصادی برسد و از این مقررات جهانشمول استفاده بهینه نماید ، باید از این روش شناخت کافی داشته باشد . ( دستباز، 1379 ، 12 )
با وجوداینکه بانک ها در روش پرداخت اعتبارات اسنادی هیچگونه مسئولیتی را مطابق مقررات نشریه 600 اتاق بازرگانی بین الملل و در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالاو اسنادتقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانک ها به بررسی اسناد از حیث ظاهر و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حذف اعتبار اسنادی قابل برگشت در مقرارات جدید یو –سی- پی 600 که موجب ایجاد محدودیت های بیشتر برای وارد کنندگان شده است، محقق بر آ ن شده تا به بررسی علل تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش پرداخت در معاملات بین المللی بپردازد
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق :
در معاملات بین المللی نحوه پرداخت وجه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل معامله تلقی می شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در زمینه تجارت بین الملل روش پرداخت وجه در معاملات خود بیانگر میزان اعتماد و اطمینان طرفین قرارداد به یکدیگر و در حقیقت معرف جو حاکم در روابط بازرگانی است .بدیهی است که در انجام یک معامله تجاری و نحوه پرداخت ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد علاوه بر میزان شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر وضعیت اقتصادی ، سیاسی و توان ارزی کشور خریدار و فروشنده و وجود و یا عدم وجود مقررات محدودیت ارزی و ثبات یا بی ثباتی قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات بانکی نیز نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا می کند .
از آنجایی که در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف قرار دارند و هر یک نهایت احتیاط را در تسلیم کالا و پرداخت وجه می نمایند ، یافتن ابزاری که راه گشا باشد ضروری است و از طرف دیگر روابط اقتصادی میان کشورها از ضروریات زندگی اقتصادی امروز است . و بدین جهت با ابداع و تاسیس اعتبارات اسنادی تا حد زیادی مشکل بر طرف شده است (بوالحسنی ،247 ،1387).
روش اعتبارات اسنادی منافع خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است و تا حدی رسیک های طرفین قرار داد را پوشش می دهد بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا ( طبق شرایط مورد قبول طرفین ) به یک موسسه ثالث ( بانک ) نشانگر حمل کالا تلقی گردیده و بر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام می پذیرد .
مزایای بیشمار اعتبارات اسنادی از قبیل: پرداخت وجه کالا در قبال تسلیم اسناد مربوطه از سوی فروشنده ، مصرف صحیح ارز توسط خریدار ، برقراری اعتماد و اطمینان دوجانبه بین خریدار و فروشنده، ایجاد امنیت بین خریدار و فروشنده،ترتیب انجام مبادلات تجاری بین المللی توسط بانکها و افزایش توانایی در جهت بهبود کیفیت کالا ، کنترل کمیت و کیفیت کالا و همچنین نحوه صدور آن ،باعث شده که این روش به عنوان یک روش معقول و مناسب در تجارت بین المللی شناخته شده و کشورهای پیشرفته در امر تجارت از آن به عنوان عنصری مطمئن و کارساز جهت برقراری مبادلات بین المللی استفاده نمایند به گونه ای که در این گونه کشورها صادرات از طریق روش ها و کانال های غیر اعتبار اسنادی هرگز توصیه نمی شود. (زینال زاده ،1388 ،25).
روش اعتبار اسنادی سالیانی است که به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی در مبادلات بازرگانی بین المللی مرسوم شده است . محقق در این تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی تا بدین وسیله واردکنندگان بتوانند ضمن استفاده از نتایج و پیشنهادهای این پژوهش با اطمینان خاطر بیشتر و همچنین با از بین بردن بعد مسافت که موجب عدم اطمینان در طرفین بیع می شود، گامهای موثرتری را در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی کشورها بردارد.
1-4- روش تحقيق :
از نظر دسته‌بندي تحقيقات بر حسب هدف، مي‌توان اين تحقيق را يك تحقيق کاربردی محسوب كرد، از آن جهت، این تحقیق از نوع کاربردی به‌شمار می‌رود که سنگ بنايي را براي تحقيقات آينده مي‌گذارد كه واردکنندگان مي‌توانند پژوهش‌هايي را در حوزه روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا تعريف كنند.
با توجه به اینکه هنوز چنین پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به گونه ای که از زمان گرد آوری اطلاعات آن زمان نسبتاً زیادی نگذشته باشد در ایران صورت نگرفته است ، امید است که نتایج این تحقیق به واردکنندگان در جهت شناخت مزایای هر چه بیشتر این روش پرداخت بر سایر روش ها کمک نماید.
از آنجایی که تحقیقات توصیفی به مطالعه آنچه که هست می پردازند، بنابر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، کارگزار حمل، آزمون فریدمن، ادبیات تحقیق Next Entries تحقیق رایگان درباره اعتبار اسنادی، بیع بین المللی، حمل و نقل، جامعه آماری