تحقیق رایگان درباره شرکت سهامی، شرکت سهامی عام، صاحبان سهام، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

   از سوي ديگر شركت مدني اقامتگاه و تابعيت ندارد، در حالي كه اقامتگاه و تابعيت شركت تجاري لزوما بايد مشخص باشد. موضوعات اين دو گروه نيز متفاوت از هم است زيرا شركت مدني در برگيرنده معاملات غيرتجاري است، در حالي كه موضوع شركت هاي تجاري معاملات تجاري است.
قانونگذاري این دو نوع شرکت نیز متفاوت است. قانون، شركت‌هاي تجاري را تحت نظم به خصوصي قرار داده و حتي انواع آنها را مشخص و محدود نموده و ضوابط عيني را بر آنها حاكم كرده است، در حالي كه شركت‌هاي حقوقي تابع قصد و اراده شركا هستند و به هر نحو كه بخواهند مي‌توانند شركت تشكيل دهند.
براي اينكه شركت مدني با حداقل دو نفر تشكيل مي شود، در حالي كه در تاسيس بعضي از شركت‌هاي تجاري ضرورتا وجود حداقل سه نفر لازم است، مثل شركت سهامي خاص. شركت‌هاي در نتيجه اختيار و اراده شركا به وجود مي‌آيند، ولي بعضي از شركت‌هاي مدني بدون اراده و اختيار شركا به وجود مي‌آيند. مثل شراكت وراث در ماترک. مسووليت شركا در شركت هاي تجاري برحسب نوع شركت ممكن است به ميزان سهم، محدود به سرمايه، نسبت به سرمايه و تضمين تمام سرمايه يا مختلط باشد، در حالي كه در شركت‌هاي مدني چنين مسووليتي وجود ندارد و مسووليت در امور مدني منفرد است.‌
در واقع بايد اين گونه گفت كه شركت‌هاي تجاري، اجتماع دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي براي انجام عمليات تجاري و كسب سود را گويند و شركت‌هايي كه هدف از تاسيس آنها تجارت نيست و اعمال تجاري انجام نمي‌دهند، شركت‌هاي حقوقي يا مدني ناميده مي‌شوند.

1-4- انواع شرکت‌های تجاری
م 20 ق.ت انواع شرکت‌ های تجاری را نام برده است. در این پایان‌نامه تقسیم بندی شرکت‌ها بر حسب دو نهاد «سرمایه» یا «شخصیت و اعتبار شخصی شرکا» و نیز با ملاحظه‌ی مبنای مسئولیت شرکا، به این معنی که مسئولیت براساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، صورت می‌گیرد.
در این تقسیم بندی شرکت‌های تجاری به شرکت‌های سرمایه و اشخاص تقسیم می‌گردد.

1-4-1- شرکت‌های سرمایه
در شرکت‌های سرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطة میان اشخاص ثالث و شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد سرمایه و میزان آن است و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیت ندارد. یعنی این شرکت‌‌ها قائم به اعتبار شخصیت شرکا نیستند، بلکه آورده‌ی سهامداران به شرکت ملاک اعتبار است.
در این شرکت‌ها حصة شریک یعنی سهمی که در شرکت دارد به آسانی قابل نقل و انتقال است.
در شرکت‌های سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آوردة آنها است و فقط سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد نه شخص سرمایه‌گذار. شرکت سهامی عام، سهامی خاص، شرکت مختلط سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سرمایه محسوب می‌شوند‌.

1-4-1-1- شرکت سهامی
1-4-1-1-1- تعریف شرکت سهامی
م 1 ل.ا.ق.ت شرکت سهامی را تعریف کرده: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست».
«شرکت سهامی به عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه‌ای، شرکت تجارتی است که در آن حقوق شرکا که سهامدار نامیده می‌شوند به وسیلة اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می‌شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آوردة خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند».3«در شرکت سهامی، سرمایة شرکت به سهام متساوی‌القیمه تقسیم می‌شود؛ یعنی مبلغ اسمی سهام (و حتی در صورت تجزیة آن به قطعات (پاره سهم) ) باید متساوی باشد».4این شرکت اگر موضوع آن عملیات تجاری نیز نباشد، شرکت تجاری محسوب می‌شود.

1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی
در خصوص ماهیت حقوقی شرکت سهامی دو نظر وجود دارد؛ نظریه‌ی اول، شرکت سهامی را دارای جنبه‌ی قراردادی دانسته و ایجاد شرکت سهامی را بر اساس عقد و قرارداد منعقد شده بین شرکا می‌داند.
این نظریه طرفداران زیادی ندارد. زیرا شرکت‌های سهامی بخصوص سهامی عام بین کسانی تشکیل می‌شود که اغلب یکدیگر را نمی‌شناسند و سهامداران دائما در حال تغییر هستند، بعد از تشکیل نیز اساسنامه و مقررات مورد تصویب اکثریت سهامداران امکان تغییر دارد و اداره‌ی شرکت، طبق قانون با ارکان مختلف شرکت که نماینده‌ی شخصی شرکا نیستند، بلکه نماینده‌ی شرکت به معنای شخص حقوقی هستند، می‌باشد.
البته شرکت بر اساس انعقاد قرارداد بین موسسین تشکیل می‌شود، ولی بعد از تشکیل تابع شرایط قرارداد نیست، بلکه تابع اصولی است که قانون برای این سازمان پیش‌بینی کرده‌ است و امروزه این نظریه که شرکت سازمان حقوقی مستقلی است که تابع شرایط خاصی است، طرفداران زیادی دارد.
در واقع قانونگذار مقرراتی برای تشکیل شرکت سهامی و طرز اداره‌ی آن وضع کرده است که آزادی عمل سهامداران و اداره‌کنندگان شرکت را محدود می‌کند و وضع این مقررات و کمرنگ شدن جنبه‌ی قراردادی شرکت سهامی در شخصیت حقوقی شرکت سهامی تاثیر گذاشته است و ماهیت قراردادی بودن شرکت سهامی کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. جنبه‌ی تاسیسی بودن شرکت سهامی در ل.ا.ق.ت نیز مورد تاکید است.5

1-4-1-1-3- انواع شرکت‌های سهامی
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام
حداقل سهامداران این شرکت 5 نفر هستند. موسسان می‌توانند با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه‌ی شرکت(م4 ل.ا.ق.ت)، سهیم کنند. سرمایة شرکت سهامی عام در زمان تأسیس نباید از 5 میلیون ریال کمتر باشد (م5 ل.ا.ق.ت).
نقل و انتقال سهام، در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نیست (م 41 ل.ا.ق.ت).

1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص
این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود. این شرکت برای تأمین و افزایش سرمایه نمی‌تواند پذیره نویسی عمومی کند و تمام سرمایه منحصرا توسط موسسین تامین می‌شود (م4 ل.ا.ق.ت).
انتقال سهام در این شرکت، علی‌الاصول آزاد است. ولی بر حسب مفهوم مخالف م41 لایحه انتقال منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.

1-4-1-2- شرکت مختلط‌ سهامی
این نوع شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی و سهامی خاص است. عده‌ای از شرکا در آن مسئولیت تضامنی دارند و عده‌ای (که به سهامدار تعبیر می‌شوند) مسئولیتشان محدود به آورده‌ی آنها است. مدیریت این شرکت با شرکای ضامن است. م 162 ق.ت این شرکت را تعریف کرده ولی به نوع فعالیت آن اشاره نکرده است. با توجه به این که شرکت سهامی و تضامنی بر اساس مواد 2 ل.ا.ق.ت و 116 ق.ت برای انجام امور تجارتی تشکیل می‌گردند، پس این شرکت نیز برای امور تجارتی تشکیل می‌شود.6 ماهیت این شرکت ماهیتی دوگانه است با اوصاف و آثار متفاوت است. علت این دوگانگی این است که این شرکت ویژگی‌‌های شرکت‌‌های سرمایه را در کنار ویژگی‌های شرکت شخص دارا می‌باشد .این ماهیت دو گانه ممکن است بر رابطه مسئولیت شرکا و یا نحوه‌ی سرمایه‌گذاری در شرکت اثر گذارد.
در این شرکت‌ها سرمایه، فقط از طرف صاحبان سهام پرداخت می‌شود و شرکای ضامن با انجام کار و صنعت خود، ادارة شرکت را بر عهده می‌گیرند و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می‌کنند. اگر مقداری از سرمایه را نیز تأمین کنند در حکم شریک صاحب سهم (سهامدار) بوده و سرمایة او نیز به صورت سهام خواهد بود.

1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود
این شرکت از حداقل دو شریک تشکیل می‌شود و مسئولیت شرکا محدود به آوردة آنهاست(م94 ق.ت). در این شرکت بر خلاف دیگر شرکت‌‌های سرمایه، سرمایة شرکا به سهام تقسیم نمی‌شود، بلکه هر شریک درصدی از سرمایه را مالک است که به آن سهم‌الشرکه گفته می‌شود(م94 ق.ت). سهم‌الشرکه را نیز نمی‌توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد(م102 ق.ت). امکان تشکیل این شرکت با پذیره نویسی عمومی وجود ندارد و تشکیل شرکت بر اساس توافق شرکا با یکدیگر و بر حسب شرکتنامه صورت می‌گیرد.
مسئولیت هر شریک در مقابل قروض وتعهدات شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم‌الشرکه است که در شرکت سرمایه گذاری نموده‌اند(م94 ق.ت).
اصل محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه‌ی خود، یکی از اوصاف بنیادین شرکت‌های سرمایه به شمار می‌رود. این ویژگی در شرکت با مسئولیت محدود چنان مهم دیده شده که نام شرکت یاد شده، متضمن همان ویژگی اصلی، یعنی «مسئولیت محدود» است. این شرکت خصیصه‌ای خانوادگی یا حرفه‌ای دارد و شرکا حق دارند، از ورود اشخاص ناخواسته و غریبه به شرکت جلوگیری کنند.

1-4-2- شرکت‌های شخص
شرکت‌‌های شخص شرکت‌‌های هستند که شخصیت شرکا در آن از درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد و نه سرمایه و آورده‌ی آنها به شرکت. این شرکت‌ها قائم به اعتبار شخصی شرکا است و این اهمیت به شخصیت شریک از حیث روابط بین شرکا و برای طلبکاران نیز دارای اهمیت است.
انتقال سهم‌الشرکه‌ی شریک به اشخاص ثالث نیز فقط، با رضایت دیگر شرکا میسر است.
انواع شرکت‌های شخص به قرار ذیل می‌باشد :

1-4-2-1- شرکت تضامنی
سرمایه‌ی این شرکت به صورت سهم‌الشرکه است. بر اساس تعریف م 116 ق.ت؛ شرکت تضامنی بین دو یا چند شریک تشکیل می شود؛ شرکای شرکت تضامنی در برابر تعهدات شرکت متضامناً و به طور نامحدود مسئولیت دارند. «طلبکاران شرکت می‌توانند، علاوه بر دارایی شرکت به دارایی شخصی شرکا نیز تحت شرایطی به طور انفرادی یا جمعی، برای وصول طلب خود اقدام کنند». م 123 ق.ت انتقال سهم‌الشرکة این شرکت را به اتفاق آراء دانسته، آورده‌های این شرکت نقدی، غیر نقدی وهمچنین می‌تواند فعالیت باشد.

1-4-2-2- شرکت نسبی
این شرکت از جنبه‌‌های مختلف شبیه به شرکت تضامنی است. تنها تفاوت این شرکت با شرکت تضامنی این است که مسئولیت شرکا به نسبت آورده‌ی آنها به شرکت است.
م 183 ق.ت: «مسئولیت هر شریک پس از انحلال و تصفیة شرکت برای ادای دیون و قروض به نسبت سهم‌الشرکة خود از کل قروض در مقابل طلب‌کاران است».

1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی
م 241 ق.ت گفته که این شرکت، حداقل از دو شریک تشکیل می‌شود که یکی دارای مسئولیت تضامنی و دیگری با مسئولیت محدود است. یک یا چند نفر از شرکا، دارای مسئولیت تضامنی‌اند و عده‌ای دیگر از شرکا، مسئولیتشان محدود به آوردة آنهاست.
قانون تجارت برای تشکیل سرمایه، حداقل سرمایه را مشخص نکرده، بنابراین؛ سرمایة شرکت می‌تواند هر مبلغی باشد. علت این امر آن است که شرکت دارای شریک تضامنی است و شریک تضامنی به اندازه‌ی تمام دارایی خود مسئول پرداخت دیون شرکت است و می‌تواند، فقط فعالیت خود را به شرکت آورد ولی شریک با مسئولیت محدود، باید آوردة نقد یا غیر نقد به شرکت آورد.
بر اساس م 144 ق.ت، مدیریت شرکت، با شرکای ضامن می‌باشد. بر اساس م 145ق.ت، شریک با مسئولیت محدود حق ادارة شرکت را نیز ندارد. این منع به این منظور وضع شد، که اشخاص ثالث تصور نکنند که او در شرکت دارای مسئولیت تضامنی است.

فصل دوم :

سهم

در این فصل سعی در بررسی کلیاتی در خصوص سهام داریم. تعریف اصطلاحی و حقوقی سهم و تبیین ماهیت سهام از این جمله است. همچنین در این فصل انواع سهام و حقوق و تعهدات مربوط به سهام نیز مورد بررسی قرار گرفته می‌شود .

2-1- تعریف لغوی سهم
سهام در لغت معانی متفاوتی یافته است. عده‌ای آن را جمع تیر و به معنای تیرها 7و عده‌ای بهره، نصیب‌ها، حظها دانسته‌اند.8
عده‌ای آن را نصيب و قسمت يا شانس تعریف کرده‌اند. همچنین سهم را اندازه‌ى شش ذرع در معاملات و مساحات مردم نیز دانسته‌اند.9سهام را به معانی دیگر نیز تعبیر کرده‌اند؛ تيرى كه در قمار با آن قرعه كشى كنند، قوسِ دائِره «خط مستقيم وصل كننده ميان وتر و قوس دايره»، خط مستقيم وصل كننده ميان رأس و مركز دايره‌ى آن، يا سهم را نام ستاره آسمانى دانسته‌اند. 10
سهم، به معنای تیری که با کمان پرتاب می‌کنند نیز دانسته شده است.11
در زبان پهلوی سهم به معنای ترس، وحشت، لرزیدن و ترسیدن بوده و به صورت سهمگین و سهمناک بکار میرفته است. 12
سهم، سهم الارث هر یک از ورثه، از ارثیه و نیز به معنای قرعه زدن تعریف شده است.13

2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی سهم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره انتقال سهام، شخصیت حقوقی، عقود معین، شخص حقوقی Next Entries تحقیق رایگان درباره شرکت سهامی، ارزش اسمی، ارزش واقعی، اوراق قرضه