تحقیق رایگان درباره شاخص آماری، کمیته امداد، پرخاشگری

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون نئو به دلیل ترس از افشا شدن نتایج آزمون
در اين مرحله سعى شد كه به موارد بدست آمده در مرحله مقدماتى توجه شود و ابهامات موجود در زمينه سوالات آزمون نئو رفع گرديده تا آزمودنيها ترغيب به پاسخ دادن به پرسشنامه نئو و پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى شوند. براى اين كار به تمام آزمودنيها توضيح داده شد كه نتايج اين پرسشنامه در اختيار ديگران قرار نمى گيرد. علاوه بر آن از آنان خواسته شد از نوشتن اسم واقعى خود بر روى پرسشنامه‏ها خوددارى و از اسم مستعار استفاده نمايند.
3-8-2- روش نمونه گيري
در اين مرحله از بين دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دره شهر تعداد 100 نفر که شامل 64 دانشجوی مونث و 36 دانشجوی مذکر بطور کاملاً تصادفی ازمیان اسامی موجود در کمیته امداد امام انتخاب و ازبین دانشجویان عادی دانشگاه‌های موجود در سطح شهرستان دره شهر تعداد100 دانشجو که شامل47 دانشجو مذکر و53 دانشجومونث بطور کاملاً تصادفی ازمیان اسامی موجود در واحد آموزش دانشگاه‌ها انتخاب گردید.
در مرحله دوم با بررسی پاسخنامه‌های گردآوری شده تعداد 11 پاسخنامه به دلایل زیر حذف گردید
1-انتخاب پاسخ کاملاً مخالفم در بیش از 6 سوال متوالی
2-انتخاب پاسخ مخالفم در بیش از 9 سوال متوالی
3-انتخاب پاسخ نظری ندارم در بیش از 10 سوال متوالی
4-انتخاب پاسخ موافقم در بیش از 14 سوال متوالی
در نهایت 189 پرسشنامه که شامل (60 مددجو مونث، 32 مددجو مذکر، 54 دانشجو مذکر عادی، 43 دانشجو مونث عادی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
3-8-3- مرحله نهائی
در اين مرحله تمام نمرات آزمودنيها استخراج و طبقه بندى گرديد تا امكان محاسبه آنها فراهم گردد. در نهايت تمام داده‏ها وارد كامپيوتر گرديد و به كمك برنامه آمارى 22-SPSS و برنامه اكسل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج بصورت جداول و نمودارها… ارائه گرديد.

3-9- روش‌‌هاي تجزيه و تحليل داده ها
براى تحليل داده‏هاى اين تحقيق از فرمول‌ها و ابزار زير استفاده گرديده:
1- آمار توصیفی
2- بيان اطلاعات به كمك نمودارها و جداول
3- آزمون T برای گروه‌های مستقل
4- ضریب همبستگی پیرسون
5- رگرسیون گام به گام
تمام محاسبات فوق توسط كامپيوتر و به كمك برنامه آمارى SPSS-22 و اكسل 2007 صورت گرفته است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- تحلیل یافته‌های تحقیق
داده‌‌هاي جمع آوري شده اعداد و ارقامي بدون معني مي‌باشند كه از آمار براي معني دار كردن آنها بمنظور تحقق اهداف پژوهشها و تحقيقات كمك گرفته مي‌شود. تجزیه و تحليل اطلاعات بعنوان بخشي از فرآيند روش تحقيق علمي يكي از پايه‌‌هاي اصلي هر مطالعه و پژوهش به شمار مي‌رود كه بوسيله آن كليه فعاليت‌هاي تحقيقي تا رسيدن به يك نتيجه، كنترل و هدايت مي‌شوند.
به عبارتي در اين بخش، پژوهشگر براي پاسخگويي به مسأله تدوين شده و يا تصميم گيري در مورد رد يا تأييد فرضيه يا فرضياتي كه براي تحقيق در نظر گرفته است از روش‌هاي مختلف تجزيه و تحليل استفاده مي‌كند. ابتدا بايد داده‌ها را تجزيه و تحليل نمود و سپس نتايج اين تجزيه و تحليل را مورد تعبير و تفسير قرار داد. اطلاعات لازم براي تحقيق حاضر از پرسشنامه اي كه اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوري شد. اين اطلاعات در محيط نر م افزاري spss نسخه 22 با اعمال آزمون‌هاي آماري مناسب با توجه به فرضيات تحقيق، تجزيه و تحليل گرديد. در اين فصل نتايج گردآوري شده و تجزيه و تحليل‌‌هاي صورت گرفته داده‌ها بر مبناي استنباط آماري و به كمك فنون آماري مناسب، بمنظور تأييد يا رد فرضيه تحقيق ارائه می‌شود.
در اين بخش به منظور توصيف ويژگي‌‌هاي نمونه، ابتدا داده‌‌هاي جمع آوري شده با استفاده از شاخص‌‌هاي آمار توصيفي خلاصه و طبقه بندي مي‌شود، بعد از آن آمار‌هاي توصيفي از جمله ميانگين، انحراف معيار مربوط به متغير‌هاي تحقيق آورده شده، سپس با استفاده از شاخص‌‌هاي آمار استنباطي به تأًييد يا رد فرضيات مي‌پردازيم.

4-2- بخش اول: آمار توصیفی
جدول 4-1-گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد
گروه
فراوانی
درصد
تحت پوشش
92
7/48
عادي
97
3/51
کل
189
100

جدول فوق نشان می‌دهد که 7/48 درصد گروه نمونه از افراد تحت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) انتخاب و 3/51 درصد نیز از دانشجویان عادی بودند.

نمودار 4-1- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد

جدول 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت
گروه
فراوانی
درصد
مذکر
86
5/45
مونث
103
5/54
کل
189
0/100
جدول فوق نشان می‌دهد که 5/45 درصد گروه نمونه را پسران و 5/54 درصد آنها را دختران تشکیل می‌دهند

نمودار 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت

جدول 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی
گروه
فراوانی
معدل
درصد
موفق
84
16/52
4/44
ناموفق
105
13/30
6/55
کل
189

0/100
برای تعیین موفق و ناموفق بودن دانشجویان نمره معدل در نظر گرفته شد بر این اساس دانشجویان به دو گروه موفق و ناموفق تقسیم شدند (نقطه برش نمره معدل 15 می‌باشد). نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که 4/44 درصد دانشجویان در طبقه دانشجویان موفق و 6/55 درصد در طبقه دانشجویان ناموفق قرار دارند.

نمودار 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی

نمودار 4-4- سطوح عملکرد تحصیلی بر اساس معدل بدون تفکیک گروه ها

نمودار 4-5- سطوح عملکرد تحصیلی هر کدام از گروه ها

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه
شاخص آماری
N
E
O
A
C
تعداد
189
189
189
189
189
میانگین
23/96
21/104
32/102
30/112
93/116
انحراف استاندارد
3/17
9/14
7/12
6/14
6/23
حداقل
44
65
73
00/76
00/74
حد اکثر
147
149
146
00/145
33/327
نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که میانگین نمرات خرده مقیاس n برابر با 23/96 با انحراف استاندارد 3/17 می‌باشد. همچنین میانگین خرده مقیاس E برابر با 21/104 با انحراف استاندارد 7/12 و خرده مقیاس o با میانگین 32/102با انحراف استاندارد 7/12 است. میانگین خرده مقیاس A در این گروه نمونه برابر با 3/112 با انحراف استاندارد 6/14 و خرده مقیاس C با میانگین 93/116 و انحراف استاندارد 6/23 بود.

نمودار 4-6-میانگین نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه

جدول 4-5- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی
شاخص آماری
شاخص آماری
N
E
O
A
C
تحت پوشش
میانگین
3/97
78/103
64/102
03/117
1413/123

تعداد
92
92
92
92
92

انحراف استاندارد
11/17
92/14
805/12
86/12
21/27
عادی
میانگین
2165/95
6186/184
0206/102
8041/107
0412/111

تعداد
97
97
97
97
97

انحراف استاندارد
47035/17
90487/14
72299/12
72288/14
83835/17
کل
میانگین
2328/96
2116/104
3228/102
2963/112
9312/116

تعداد
189
189
189
189
189

انحراف استاندارد
28235/17
88244/14
732/79/12
56888/14
61595/14
جدول فوق نشان می‌دهد که میانگین مقیاس N در گروه تحت پوشش برابر با 3/97 و در گروه عادی برابر با 21/95 می‌باشد. میانگین مقیاس E در گروه تحت پوشش برابر با 78/103 و در گروه عادی برابر با 61/104 می‌باشد. در مقیاس O میانگین افراد تحت پوشش برابر با5/128می‌باشد

نمودار 4-7- میانگین مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی

جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی
شاخص آماری
شاخص آماری
اضطراب
پرخاشگري
افسردگي
کمروي
تکانشوري
آسیب پذیری
تحت پوشش
میانگین
64/17
68/13
86/18
90/17
82/14
38/14

تعداد
92
92
92
92
92
92

انحراف استاندارد
832/4
1055/4
383/4
805/3
611/3
024/5
عادی
میانگین
62/15
948/14
20/17
32/17
62/15
39/14

تعداد
97
97
97
97
97
97

انحراف استاندارد
626/4
5947/4
159/5
017/4
416/4
744/4
کل
میانگین
60/16
14. 333
01/18
60/17
23/15
38/14

تعداد
189
189
189
189
189
189

انحراف استاندارد
821/4
3977/4
856/4
916/3
054/4
870/4

میانگین نمرات آزمون اضطراب در گروه دانشجویان تحت پوشش برابر با 64/17 و در گروه دانشجویانعای برابر با 62/15 است. بر این اساس نمرات اضراب دانشجویان تحت پوشش از دانشجویان عادی بیشتر است. میانگین نمرات پرخاشگری در دانشجویان تحت پوشش برابر با 68/13 و در دانشجویان عادی برابر با 94/14 است. بر این اساس نمرات دانشجویان عادی در پرخاشگری بیشتر از دانشجویان تحت پوشش است. اما میانگین نمرات دانشجویان تحت پوشش در خرده مقیاس افسردگی برابر با 86/18 و میانگین نمرات دانشجویان عادی در این مقیاس برابر با 2/17 می‌باشد یعنی میزان افسردگی در دانشجویان تحت پوشش بیشتر از دانشجویان عادی است. در مقیاس کمرویی نیز نمرات دانشجویان تحت پوشش با میانگین 9/17 بیشتر از دانشجویان عادی با میانگین 32/17 می‌باشد. اما میانگین نمرات دانشجویان عادی در مقیاس تکانشوری با میانگین 62/15 بیشتر از دانشجویان تحت پوشش با میانگین 82/14 است. میانگین نمرات آسیب پذیری در دو گروه تقریباً برابر است.

جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی
گروه ها
شاخص آماری
گرمي
معاشرتي
ابرازوجود
فعال بودن
هيجان خواهي
هيجانات مثبت
تحت پوشش
میانگین
39/19
79/17
33/70/14
1522/17
9565/17
1522/17

تعداد
92
92
92
92
92
92

انحراف استاندارد
92796/4
62087/4
59880/4
63419/4
36246/4
42752/4
عادی
میانگین
2/19
4742/17
4948/15
4227/16
5258/18
4948/17

تعداد
97
97
97
97
97
97

انحراف استاندارد
65908/4
49558/4
02369/4
14788/4
61676/4
35202/4
کل
میانگین
2963/19
6296/17
9312/14
7778/16
2487/18
3280/17

تعداد
189
189
189
189
189
189

انحراف استاندارد
77995/4
54766/4
34062/4
91306/3
49190/4
38060/4
میانگین نمرات خرده مقیاس گرمی و صمیمیت در گروه نمونه تحت پوش برابر با 39/19 و در گروه عادی برابر با 2/19 درصد بود. همچنین میانگین نمرات معاشرتی بودن در گروه نمونه تحت پوش برابر با 79/17 و در گروه عادی برابر با 47/17 می‌باشد. اما میانگین نمرات مقیاس ابراز وجود در گروه تحت پوشش برابر با 22/14 و در گروه عادی برابر با 42/15 است. که نشان دهنده بالاتر بودن نمرات گروه عادی در این خرده مقیاس می‌باشد. در مقیاس فعال بودن گروه تحت پوشش با میانگین 95/17 بیشتر از گروه عادی با با میانگین 42/16 است. اما میانگین نمرات گروه عادی در مقیاس هیجان خواهی با 52/18 بیشتر از گروه تحت پوشش با 95/17 بود. در هیجانات مثبت هم گروه عادی با نمره 42/17 نمرات بیشتری از گروه تحت پوشش با میانگین 15/17 داشتند.

جدول 4-8- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی
گروه ها
شاخص آماری
تخيل
زيباشناسي
عواطف
اعمال
عقايد
ارزشها
تحت پوشش
میانگین
0761/14
2935/20
6196/17
3587/15
8587/18
4348/16

تعداد
92
92
92
92
92
92

انحراف استاندارد
56271/4
44883/4
37737/4
94908/3
69646/4
45981/2
عادی
میانگین
4021/15
9897/18
8144/17
5773/15
7526/15
4845/16

تعداد
97
97
97
97
97
97

انحراف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره کمیته امداد، عملکرد تحصیلی، قابلیت پیش بینی Next Entries تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون