تحقیق رایگان درباره سود سهام، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

گذاري رابطه ي معناداري وجود دارد.
مدل های رگرسیونی تحقیق
〖%∆INV〗_t=∑_(i=1)^φ▒ β_11^i 〖%∆DIV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_12^i 〖%∆INV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_13^i 〖%∆NI〗_(t-1)+ε_1t
〖%∆NI〗_t=∑_(i=1)^φ▒ β_21^i 〖%∆DIV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_22^i 〖%∆INV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_23^i 〖%∆NI〗_(t-1)+ε_2t
〖%∆DIV〗_t=∑_(i=1)^φ▒ β_31^i 〖%∆DIV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_32^i 〖%∆INV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_13^i 〖%∆NI〗_(t-1)+ε_3t

1-6 هدف اساسی پژوهش
به طور کلی هدف اساسی زیر در این تحقیق متصور است:
تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار که می توان آن را به صورت زیر خلاصه نمود:
تعیین رابطه بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات درآمد و تغییرات سرمایه گذاري.
تعیین رابطه بین سرمایه گذاري با تغییرات سود سهام پرداختی و تغییرات در آمد.
تعیین رابطه بین درآمد با تغییرات سرمایه گذاري و تغییرات سود تقسیمی هر سهم.
این پرسش که آیا سیاست مربوط به پرداخت سود سهام بر روي ارزش بنگاه تاثیر می گذارد یا نه ، هنوز پرسشی مهم و قابل بحث براي حوزه ي تامین مالی شرکتی باقی مانده است. میلر و مودیلیانی(1958، 1961) به طرز دقیقی اثبات کردند که تحت شرایط خاص ( یا شرایطی به نام ” تامین مالی بی استهلاک بازار”) ، نه ساختار سرمایه و نه سیاست پرداخت سود نقدی ارتباطی با ارزش بنگاه ندارند. فاما و میلر (1972) بعد ها “اصل تفکیک” را ارائه کردند که در آن استقلال هر یک از اجزاء بنگاه از قبیل تامین مالی، سرمایه گذاري و تصمیم گیري در مورد سهام را شرح داده بود، که از آن می شد نتیجه گرفت که سیاست هاي سرمایه گذاري تنها عوامل تعیین کننده ي ارزش بنگاه هستند. مطالعات قبلی که در سال 1956 توسط لینتنر انجام شده بود، نشان می دهند که سود سهام و مقدار سرمایه گذاري با هم ارتباط دارند، اما این ارتباط به طور دقیق مشخص نیست. تا به امروز، همچنان ارتباط تجربی میان سود سهام و مقدار سرمایه گذاري براي ما موضوعی مبهم و درگیر کننده باقی مانده است. کار هاي تحقیقاتی تازه تر توسط دي انجلو و دي آنجلو ( 2006،2007 ) بیانگر اینست که سیاست هاي مرتبط با سود سهام هم جزو عوامل تعیین کننده بسیار مهم ارزش بنگاه هستند و تاثیري مشابه با تصمیمات سرمایه گذارانه دارند(دفیوسکو و هوکاران، 2014).

1-7 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به قرار زیر می باشند؛
درآمد:
استاندارد حسابداري ایران به منظور تعریف درآمد از رویکرد مبتنی بر تغییر در حقوق صاحبان سهام استفاده کرده است. بر اساس این استاندارد:” در آمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردي که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود” (هاشمی ، سروش یار ،1388).
Earnings (Net Income) =Total Revenue-Total Expenses-Taxes

سود تقسیمی هر سهم:
آن بخش از سود شرکت که به سهام داران پرداخت می‌شود، به سود سهام یا سود تقسیم شده معروف است. مقدار سود سهام و تاریخ پرداخت آن را هیات ‌مدیره در مجمع عمومی سهامداران پیشنهاد می‌کند.
سرمایه گذاری:
نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار براي افزایش منافع اقتصادي از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام ، سود تضمین شد ه و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایا ي ناشی از مناسبا ت تجار ي) نگهدار ي می کند(استاندارد حسابداري شماره 15).
سرمایه گذاري، فراگردي است که در آن، کالاهاي سرمایه اي براي تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود(تفضلی ، 1373). سرمایه گذاري در حقیقت مربوط به افزایش ذخیره هاي کالاها و امکانات سرمایه اي و تولیدي یک جامعه است. معمولا یک جامعه براي سرمایه گذاري، باید پس اندازهاي خود را تجهیز کند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نکرده و براي ساختن ظرفیت هاي تولیدي به کار برد، تا در دوره هاي آینده امکانات مصرفی بیشتري فراهم گردد (طبیبیان ، 1379). در این تحقیق از سرمایه مندرج در صورت های مالی استفاده می گردد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر سرمایه گذاری از دارایی های ثابت استفاده می شود.

1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار می باشد.
1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392 می باشد.
1-9 جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1387 الی 1392، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.

1-10 نمونه آماری
نمونه و نمونه‌گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته‌های یک تحقیق یا صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می‌باشند (به نقل از ساروخانی، 1381، ص154). در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) استفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکت ها یی که دارای ویژگی‌های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
به واسطه لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، در مورد هر شرکت اطلاعات کامل هر یک از شرکت ها در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه وجود داشته و افشاء شده باشد.
داده های جمع آوری شده به صورت مستمر باشد.
نظر به اینکه ماهیت اقلام صورتهای مالی متأثر از ماهیت و نوع فعالیت شرکت ها ست از این رو به منظور برخورداری از ویژگی یکنواختی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، شرکت ها واسطه مالی نباشند. پس موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانکها در نمونه آورده نمی‌شوند.
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، دوره مالی شرکت ها مختوم به 29 اسفند ماه هر سال باشد و در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.

1-11 ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان مسأله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد. در ادامه متغیرها و فرضیه ها و قلمرو تحقیق ارائه گردید و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی در این تحقیق ارائه شد.
در فصل دوم، ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می گردد. در فصل سوم، روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه ها به طور کامل شرح داده می‬شود. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری داده‬ها انجام خواهد شد و در نهایت در فصل پنجم، نتایج تحلیل‬ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.

2-1) مقدمه
در تاريخ توسعه کشورها، دوران گذري وجود دارد که بنا به ضرورت، مديريت سازمانهاي اقتصادي از مالکيت آنها جدا ميشوند. اقتصادهايي که نخستين گامهاي توسعه را بر ميدارند، دوران شکلگيري سازمانهاي کوچکي است که با سرمايههاي فردي ايجاد ميشوند. اينگونه سازمانها در بيشتر موارد توسط مالکان آنها اداره ميشوند. گامهاي بعدي توسعه، همراه است با پاگرفتن سازمانهاي بزرگ و بزرگتر و پيچيده و پيچيدهتر شدن روابط اقتصادي بين آنها (داموداران, 1391،147).
فعال شدن بازار بورس و تشکيل و راهاندازي صدها شرکت سرمايهگذاري در ايران، نويد ورود به اين دوران جديد از توسعه اقتصادي کشور را ميدهد. فعاليت درست و علمي ارکان تشکيلدهنده اين دوران، ميتواند راه ورود سرمايههاي سرگردان و يا فعال در بازارهاي غير توليدي را به مسير درست، و فعاليتهاي سازنده هموار سازد و توسعه و شکوفايي اقتصادي را به ارمغان آورد. نخستين گام در اين مسير پيادهسازي اصول علمي ارزشگذاري10 سهام است (داموداران, 1391،148).
مدل های ارزش گذاری درآمدپسماند، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است که به گونه ای گسترده در مدیریت سرمایه ، به کار گرفته می شوند . درآمد پسماند برابر با سودخالص شرکت، منهای هزینه فرصت سرمایه به کار رفته برای تولید سود است. از آنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود وزیان درج نمی شود، ممکن است سود خاص شرکت، عددی مثبت باشد ولی سود بالا، برای پوشش هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام، کافی نباشد. در این صورت در حقیقت سهام داران از سرمایه گذاری در شرکت، زیان دیده اند. در آمد پسماند با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام، این مشکل را بر طرف کرده است .
بنابراین مدیران به عنوان استفاده کننده ، به اطلاعات حسابداری و اطلاعات تکمیلی نیازمند اند از سوی دیگر هر واحد تجاری به منظور تداوم فعالیت تصمیم گیری در جهت اتخاذ رویه های وخط مشی مطلوب نیاز به ارزیابی عملکرد و بررسی ضعف ها و کاستی ها ی ناشی از اقدامات گذشته را دارد در این راستا مدیریت استراتژیک نیاز به برنامه ریزی مناسب و بهینه دارد.

2-2) مفاهيم و تعاريف
2-2-1) مديريت مبتني بر ارزش11
از مديريت مبتني بر ارزش تعاريف زيادي شده است ، عامل مشتركي كه دراكثر تعاريف به آن اشاره شده است ، اصول ارزش سهامدار مي باشدكه اين موضوع در تعريف ذيل مشاهده مي شود .
«يك رويكرد مديريتي كه ايجاد ارزش براي سهامدار را در مركز فلسفه شركت قرار مي دهد و حداكثر كردن ارزش شركت با توجه به استراتژي شركت و ساختار و فرآيندها مي باشد . در اين رويكرد پاداشها براساس ايجاد ارزش است و بر اساس اين رويكرد معيار سنجش عملكرد مشخص مي شود».
همچنين در مقاله اي كه در زمينه مديريت مبتني بر ارزش توسط واتسون و ويور12 ارائه شد ، از مديريت مبتني بر ارزش بعنوان فرآيند مستمري ياد شده است كه مستلزم صرف انرژي زيادي است .« مديريت مبتني بر ارزش فرآيند مستمري است كه با برنامه ريزي استراتژيك شروع مي شود و هدف آن دستيابي به مزيتهاي رقابتي مي باشد ، كه در سايه اين مزيت رقابتي ، سود اقتصادي افزايش و در نتيجه نرخ بازده سهام داران افزايش مي يابد » (روگر و میلس13،2013،61) .
مديريت مبتني بر ارزش از رشته مديريت استراتژيك در اواخر دهه 1970 پديدار شد . علاقه به روشها و معيارهاي مبتني بر ارزش آشفتگي ها را درمورد سود حسابداري سنتي از بين مي برد.
مديريت مبتني بر ارزش ، اين نكته را كه داده هاي حسابداري نمي توانند يك ديد خوب و آشكار از عملكرد شرك را به نمايش بگذارند تصديق مي كند و بر مبناي مفهومي مي باشد كه عمكرد مالي را بصورت عملكرد اقتصادي ، به بهترين شكل نشان مي دهد . بيشتر مطالعاتي كه در زمينه ارزش و اندازه گيري ارزش انجام شده است عمدتاً در آمريكا صورت گرفته است . آلفـرد راپاپـورت تعدادي مقـاله در اواخـر 1970 به چاپ رساند و نهايتاً در 1986 « ايجاد ارزش براي سهامدار» 14 را نوشت . جوئل استرن 15 « سود هر سهم محاسبه گر نيست» 16 را در مجله تحليل مالي در 1974 به چاپ رساند و تعدادي متن ديگر در اين زمينه در دهه 1980 و 1990 نوشته شد . تام كپلند 17 ارزيابي 18 را در 1989 نوشت. بنت استيوارت كتاب در جستجوي ارزش19 را در 1991 و جيم مك تاگارت 20 كتاب ضرورت ارزش 21 رادر 1994 نوشت.
پايه مفهومي و اساسي در اين رويكرد درآمد اضافي 22 است . در مقالات ديگري شالوده اصلي اين رويكر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سود سهام، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی Next Entries تحقیق رایگان درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، ارزش بازار، صاحبان سهام