تحقیق رایگان درباره سلسله مراتب، تصمیم گیری چند معیاره، چهارمحال و بختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

مراتبی، امکان بررسی سازگاری در قضاوت های انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها است. به عبارت دیگر، هدف این است که مشخص شود، در تشکیل ماتریس مقایسه دوتایی معیارها، چقدر سازگاری در قضاوت ها رعایت شده است؟ وقتی اهمیت معیارها، نسبت به یکدیگر برآورد می شوند، احتمال ناهماهنگی در قضاوت ها وجود دارد. روشی که ساعتی، برای بررسی سازگاری در قضاوت هادر نظر گرفته، محاسبه ضریبی به نام نسبت سازگاری (C.R) است که از تقسیم شاخص سازگاری (C.I) به شاخص تصادفی بودن (R.I) به دست می آید. چنانچه، این ضریب کوچکتر یا مساوی 0،1 باشد، سازگاری در قضاوت ها مورد قبول است، در غیر این صورت، باید در قضاوت ها، تجدید نظر شود. به عبارت دیگر، ماتریس مقایسه زوجی معیارها، باید مجددا تشکیل شود. شاخص(n)، از جدول زیر قابل استخراج است (سرداری و پولادی، 1387: 2).

جدول 3-4 شاخص تصادفی بودن (R.I)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
R.I
0
0
0.52
0.9
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.48
1.49
1.51
1.56
1.57
1.59

3-5 نرم افزار Expert choice
نرم افزار EC جهت تحلیل مسائل تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتب طراحی شده و قابل اجرا بر روی کامپیوتر هاست. این نرم افزار دارای توانایی های زیادی بوده و علاوه بر آن امکان طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم گیری و طراحی سؤالات، تعیین ترجبحات و اولویت ها و محاسبه وزن نهایی، قابلیت تحلیل حساسیت تصمیم گیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مسأله را نیز داراست (قدسی پور، 1385: 151).

3-6 معرفی قلمرو پژوهش
3-6-1 ويژگي هاي جغرافياي طبيعي
3-6-1- 1 وضعيت آب و هوای شهر سمیرم
اقليم منطقه بر اساس دسته بندي‌هاي مختلف اينگونه بيان شده است: ناحيه اي نيمه مرطوب معتدل با زمستان‌هاي سرد و تابستان هاي گرم و معتدل و ارتفاعات جنوبي جز مناطق معتدل سرد با تابستان هاي خنک مي باشد.
در سميرم تغييرات بارندگي به ارتفاع و فاصله از کانون هاي پر بارش کوهستاني وابسته است چنانچه در ارتفاعات شمالي ميزان بارندگي ساليانه بين 450-350 ميليمتر در شرق بين 410-330 ميليمنر و در غرب سميرم 410-290 ميليمتر متغير است حداکثر بارنگي ساليانه در ارتفاعات شمالي به ميزان 450 ميليمتر و حداقل آن در نقاط پست جنوب غربي به ميزان 290 ميليمتر مي باشد و حداقل دماي مطلق 10- درجه و حداکثر دماي مطلق 33درجه و متوسط دماي ساليانه 3/12 درجه سانتي گراد است(قاسمي،12:1389).
باتوجه با اينكه نواحي جنوب وجنوب غربي منطقه (بخش پادنا) مرتفع ترند ميزان بارندگي آن در بعضي نقاط مسكوني به 600 ميليمتر هم مي رسد وهرچه از ارتفاعات اطراف شهرستان به طرف قسمت مياني حركت كنيم به علت كاهش ارتفاع از ميزان بارندگي كاسته مي شود.
ميانگين متوسط بارندگي شهرستان در دراز مدت 1/398ميليمتر مي باشدو بالاترين ميزان بارندگي ساليانه كه تاكنون گزارش شده مربوط به سال زراعي 81-80بوده كه رقم جالب توجه 4/827ميليمتر رانشان مي دهد.
از لحاظ توزيع فصل بارندگي پر بارش ترين فصل زمستان مي باشد كه 2/57كل بارندگي را شامل مي شود و بعد از آن فصول پاييز، بهار و تابستان به ترتيب 2/27،2/13و2در صد بارندگي منطقه را در بر مي گيرد.
به علت كوهستاني بودن منطقه و وجود ارتفاعات متعدد وهمچنين اختلاف ارتفاع در نقاط مختلف شهرستان دما و رطوبت در سطح منطقه نوسانات زيادي رانشان مي دهد.
ساليانه حدود 165كيلو كالري بر سانتيمتر مربع نتيجه تابش آفتاب در شهرستان سميرم است كه حداكثر در ماه هاي تير،خرداد، و حداقل در آذر و دي ماه مي تابد ، ضمن اينكه متوسط ساليانه پوشش ابر در منطقه 67/1 اكتاو مي باشد.
تعداد روز هاي يخبندان بين 125تا130روز در سال متغير بوده كه از مهرماه شروع شده وتا اواخر ارديبهشت ادامه مي يابد. اولين سرما در اثر يخبندان در اواخر مهر و آخرين سرما توأماً در اثر يخبندان انتقالي وتشعشعي در اواخر فرودين ماه اتفاق مي افتد.
بادهاي عمومي در منطقه سميرم از جهت وزش در فصل بهار پر تلاطم ودر فصل پاييز آرام ترند، حداکثر سرعت باد در منطقه به 30 کيلو متر در ساعت مي رسد. ضمن اينکه بادهاي محلي که تاثير شگرفتي بر روي محصولات کشاورزي وزراعي وتا حدودي آب وهواي منطقه مي گذارد شامل نسيم کوه و دره، باد چوم، باد چپ و باد چوقون مي شود.
درکل با توجه به پارامترهاي اقليمي ارائه شده و همچنين با عنايت به ارتفاع نسبتاً بالاي منطقه، از ديدگاه مهدي کريمي نيمه مرطوب معتدل با زمستان سرد ذکر شده است (طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 3).

3-6-1- 2 منابع آب و نحوةتأمين آن براي شهر
3-6-1-2- 1 آبهاي زير زميني
به علت منابع عظيم آبي و گسترش لايه‌هاي آهک‌هاي کارستيک در محدوده شهرستان سميرم منابع آب‌هاي زير زميني منطقه داراي آبدهي قابل توجهي مي باشد. آب هاي زير زميني مورد استفاده در شهرستان سميرم از چشمه ها، قنات ها و چاه هاي سطحي، نيمه عميق و عميق تأمين مي گردد که مصارف آب شهری از این‌ موارد تأمین می‌شود و مجموعاً حدود 8/158ميليون متر مکعب از تخليه سالانه آن‌ها در بخش کشاورزي به مصرف مي‌رسد.

3-6-1-2- 2 آبهاي سطحي
منابع سطحي شهرستان سميرم از دو حوضه آبريز رود خانه خرسان در مرکز و نيمه جنوبي و حوضه آبريز رودخانه ونک – سولکان در نيمه شمالي شهرستان تشکيل شده است. اين دو حوضه بخشي از سرشاخه هاي رود خانه کارون در شرق سلسله جبال زاگرس را تشکيل مي دهند(طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 4).

3-6-1-3 توپوگرافي و ژئومورفولوژي شهرستان
منطقه سميرم درحوضة رسوب گذاري زاگرس قرارگرفته و از نظر مورفولوژي داراي روند عمومي شمال غرب-جنوب شرق مي باشد كه تحت تأثيرتكتونيك زاگرس با همان روند قرار گرفته است. برجستگي هاي مهم منطقه را اكثراً سنگ هاي آهكي كرتاسه، آسماري و گا هي نيز آهك هاي دورة ائوسن تشكيل داده اند. دشت هاي منطقه اكثراً رسوبا ت رود خانه اي، رسوبات دوران چهارم مي باشند. بعضي از دشتهاي بزرگ حوزه مانند دشت مهرگرد (وردشت) در ساختمان ناوديس واقع شده كه سنگ كف آن از طبقات مارني ويا شيلي كرتاسه تشكيل گرديده است. به طور كلي مي توان ا ز نظر جغرا فيائي منطقه را به سه بخش تقسيم نمود:
1. ارتفاعات حو ضه هاي كو هستا ني
2. تپه ماهو رها و كو هپايه ها
3. د شت‌ها
ارتفاعات حوضه هاي كوهستاني خود به دو قسمت تقسيم مي شوند:
ا لف) ا ر تفا عات جنوب و جنوب غربي منطقه: سلسله جبال دينار، ارتفاعات جنوب و جنوب غربي را تشكيل مي‌دهد كه مرتفع ترين قله آن دنا داراي 4444 متر ارتفاع از سطح دريا ست. ا ين ارتفاعات اكثرا صخره ساز با شيب زياد بوده و به علت شرا يط آب و هوائي خاصي كه دارند پوشيده از برف هستند كه خود يكي ا ز عوامل مهم در فرسايش فيزيكي تشكيلات مي با شد .
ب‌) ارتفاعات شمالي و مركزي منطقه : ارتفاعات شمال منطقه واكثراً آهك هاي دوران سوم به رنگ نخودي با ضخا مت متوسط و با فرسايش واريزه اي مشخص مي شو ند .
ج) تپه ما هو رها و كوهپا يه ها: دامنه ارتفاعات منطقه را بيشتر تپه ماهورها و كوهپايه‌هايي با ارتفاع متوسط و به طور پراكنده كه تماماً همان روند اصلي ارتفاعات را دارند و اكثراً از رسو بات واريزه اي فرسايش يافته از ارتفاعات تشكيل شد ه اند.كه ا ين تپه ماهورها نسبت به فرسايش حساس بوده و در بعضي نقاط(سولَكان) فرسايش را به وجود آورده اند و اكثراً بدون پوشش گياهي يا با پو شش گياهي كم مي باشند .
د) دشت ها: به طور كلي دشت ها را رسوبات دوران چهارم و تراس هاي آبرفتي و واريزهاي دامنه اي درشت دانه، رسوبات مخروط ا فكنه و سيلاب ها و رسوبات رودخانه اي با دانه بندي هاي مختلف به وجود آورده اند. ضخا مت آبرفت در اين دشت ها كم و ا ز نظر آب هاي ز يرزميني چندان غني نمي باشد . در بعضي نقاط اين دشتها به علت قرار گرفتن در دامنه ناوديس ها، سنگ كف آن ها بالا بوده ، سفره هاي سطحي قابل توجهي را به وجود آورده اند و اكثراً در اين مناطق رويشگاه‌هائي به صورت مرغزار درآمده كه محل مناسبي براي چراي احشام مي با شند. مهمترين د شت هاي شهرستان به قرار ذيل هستند:
1. د شت قبركيخا
2. د شت حنا
3. دشت سميرم
4. دشت مهرگرد (وَردشت)
5. دشت قو رتَپَسي(طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 6).

3-6-1-3- 1 زمین شناسی وضعیت لرزه خیزی در شهرستان سمیرم
شهرستان سمیرم در زون فعال زاگرس بلند قرار دارد. اين قسمت به تبعيت از روند حركت صفحه عربي، داراي امتداد شمال غربي – جنوب شرقي بوده و محور اصلي ارتفاعات نيز در همين امتداد مي‌باشد. روند عمومي شكستگي‌ها و گسل‌ها نیز داراي امتداد شمال غرب – جنوب شرق مي‌باشد . بعضي از گسل‌ها به دليل جهت حركت گسل‌هاي اصلي كه داراي جهت حركت مخالف داشته‌اند، تحت تأثير آنها روند شرقي – غربي پيدا كرده‌اند . سيستم گسل‌هاي محدوده به دليل حركات صفحه‌هاي عربي و ايران به صورت حركات موازي، بوده و گسل‌هاي اصلي عمدتاً رورانده هستند.
در شهرستان سمیرم به طور متوسط هرپنج سال یک زلزله نسبتاً متوسط بروز می‌نماید که با توجه به شرایط زمین‌شناسی و نامناسب بودن ساخت و سازها ، حتی همین زلزله‌های کمتر از شش ریشتر نیز موجب وارد شدن خسارت های فراوان می‌گردد (طرح جامع شهر کمه، 1386: 9).
اهالي ساکن در شهرستان سمیرم زلزله‌هاي زيادي را به ياد دارند كه زمان وقوع آنها زمين به شدت لرزيده است. آخرین زلزله‌ای که این محدوده را لرزاند در بهار سال 1385 بوده که مرکز آن در دامنه شمالی دنا و در نزدیکی روستای ماندگان بوده‌است. بزرگی زلزله حدود 6/5 در مقیاس امواج درونی بر حسب ریشتر بوده‌است که به موجب آن اکثر روستاهای شهرستان و همچنین شهرهای کمه و حنا تحت تأثیر این زلزله قرارگرفته و خسارت‌هایی را متحمل شده‌اند. راه‌های دسترسی بعضی روستاها مانند خفر و خینه در اثر این پدیده به طور مداوم ریزش نموده و مسیرهای دسترسی را مسدود کرده و یا از بین می‌برد.
لازم به ذكر است كه دستگاه‌هاي مستقر در سميرم و در غرب شهرستان سمیرم در استان چهارمحال و بختیاری مانند شهرهای بروجن، گندمان، بلداجی و روستاهاي اطراف سد چغاخور ، روي گسل اصلي زاگرس قرار دارند. اين شتاب نگاشت‌ها سالانه تعداد زيادي زلزله را ثبت نموده‌اند که بيانگر فعال بودن اين شكستگي‌ها مي‌باشد. براي بررسي دقيق‌تر وضعيت لرزه‌خيزي اين محدوده، تمام زلزله‌هاي ثبت شده به مركزيت شهر سمیرم و به شعاع يكصد كيلومتر استخراج گردیده كه بيشترين داده‌ها از مركز زلزله‌شناسي آمريكا (USGS) اخذ شده‌است (طرح جامع شهر کمه، 1379: 10).

3-6-1-3-2 مهمترین گسل‌های شهرستان سمیرم
گسل‌هاي مهم و مؤثر در اين محدوده با توجه به سابقه لرزه‌خيزي آن ها مشخص و خصوصيات آن‌ها به صورت زير آورده شده‌است.
الف) ابرگسل زاگرس
اين گسل با راستاي شمال غربی ـ جنوب شرقی و سازوكار فشاري، يكي از گسل‌هاي بنيادي موجود در ايران است كه بر زمين درز (Geosuture) ميان پهنه سنندج ـ سيرجان در شمال غربی و زاگرس در جنوب شرقی منطبق مي‌باشد. اين گسل از شمال شهرستان سمیرم و از جنوب شهر بروجن و شمال گندمان وارد محدوده وردشت گردیده و همین مسیر را به سوی جنوب شرق ادامه می‌دهد. گسل مذکور کاملاً پر تکاپو بوده و در طول تاریخ، زلزله‌های زیادی را از خود بر جای گذاشته‌است. پایگاه لرزه نگاری بروجن در طول دوره تأسیس خود، تعداد بیشماری زلزله‌های کوچک و متوسط را به ثبت رسانده‌است. از آنجایی که این محدوده کاملاً تحت تأثیر جنبش حرکتی صفحه عربی لرزان است و به طور مداوم در حال لرزش بوده که خود موجب تخلیه انرژی ناشی از حرکت می‌شود و به همین دلیل کمتر شاهد زلزله‌های شدید و بیشتر از شش درجه در مقیاس ریشتر در این قسمت از ناحیه هستیم. در کل گسل زاگرس داراي توان لرزه‌زايي بالاي هفت ريشتر مي‌باشد.
ب) گسل زاگرس جوان
گسل اصلي جوان زاگرس با راستاي شمال

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل Next Entries تحقیق رایگان درباره استان اصفهان، توزیع جمعیت، بخش های مختلف اقتصادی