تحقیق رایگان درباره سبک های دلبستگی، ویژگیهای شخصیت، برون گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

سال 1383، توسط خدابخشی در ایرانهنجاریابی شده است. نتایج به دست آمده بر اساس روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ حاکی از پایایی بالای مقیاس خوش بینی می باشد. ضرایب روایی هم زمان بین مقیاس خوش بینی با افسردگی و خود تسلط یابی به ترتیب 649/0 و 725/0 به دست آمد. تحلیل عوامل مقیاس خوش بینی نشان داد که این مقیاس از دو عامل امید به آینده و نگرش مثبت به وقایع، تشکیل شده است.
روش نمره گذاری
این پرسشنامه دارای 20 گویه است. گویه های 8 و 6 و 5 و 2 انحرافی هستند و نمره هایی به آن ها تعلق نمی گیرد. در گویه های 10 و 4 و 1 به گزینه کاملا موافقم نمره ی 4، موافقم 3، نظری ندارم 2، مخالفم 1 و کاملا مخالفم نمره ی صفر تعلق می گیرد.در گویه های 9 و 7 و 3 نمره گذاری معکوس است. یعنی به گزینه ی کاملا موافقم نمره ی 0 ، موافقم 1و نظری ندارم2، مخالفم 3 و کاملا مخالفم نمره ی 4 تعلق می گیرد.
همان طور که مشاهده می شود، دامنه ی نمرات این آزمون بین 0 تا 24 متغیر است.

3-3-2) پرسشنامه ی شخصیت پنج عاملی
پرسشنامه NEOPI-R، یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کاستا در سال 1985 تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد. فرم تجدید نظر شده این پرسشنامه توسط همان مولفین تحت عنوان فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو ارائه شده است.این پرسشنامه دارای60 سوالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می رود. پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از: روان نژندی206، برون گرایی207، انعطاف پذیری208، دلپذیر بودن209، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن210.

ویژگی های روان سنجی
فرم بلند پرسشنامه در کشورهای مختلف جهان از جمله در ایران اعتبار یابی شده است. در ایران فرم بلند، توسط گروسی، مهریارو طباطبایی (1380) اعتبار یابی شد و نتایج اعتبار یابی شبیه نتایج به دست آمده در آزمون در زمان اصلی بود. نتایج مطالعات انجام شده توسط مک کری و کاستا (1992) نشان داد که همبستگی زیر مقیاس فرم کوتاه با فرم بلند از 77/0 تا 92/0 است. همچنین همسانی درونی زیر مقیاس های آن در دامنه 68/0 تا 86/0 برآورد شده است.

شیوه ی نمره گذاری
شیوه نمره گذاری سوالات به صورت لیکرت پنح گزینه ای از کاملا مخالفم (0)، مخالفم (1)، نظری ندارم(2)، موافقم (3) و کاملا موافقم (4) است. برخی پرسش ها به صورت معکوس نمره گذاری می شود که در جدول کلید نئوی 60 سوالی آورده شده است.

جدول شماره ی 3-1: کلید نئوی 60 سوالی
زیر مقیاس
شماره عبارات (عبارات منفی، به طور معکوس نمره گذاری می شود)
روان نژندی
1-
6
11
16-
21
26
31-
36
41
46-
51
56
برون گرایی
2
7
12-
17
22
27-
32
37
42-
47
52
57-
انعطاف پذیری
3-
8-
13
18-
23-
28
33-
38-
43
48-
53
58
دلپذیر بودن
4
9-
14-
19
24-
29-
34
39-
44-
49
54-
59-
مسئولیت پذیری
5
10
15-
20
25
30-
35
40
45-
50
55-
60
– عبارت یا علامت منفی، به طور معکوس نمره گذاری می شود.
مدت زمان لازم جهت تکمیل پرسشنامه 10 تا 15 دقیقه است و پرسشنامه به صورت خودسنجی مورد استفاده قرار می گیرد.

3-3-3) پرسشنامه ی سبک های دلبستگی
توصیف آزمون:
این پرسشنامه برای سنجش دلبستگی به کار می رود و شامل 2 قسمت است. در قسمت اول، پرسشنامه شامل سه پاراگراف به شکل جملات توصیفی است و آزمون باید پاسخ های خود را بر روی یک مقیاس 7درجه ای از نوع لیکرت، که از «کاملا مخالفم» تا «کاملا موافقم» درجه بندی شده است، مشخص کند.در قسمت دوم این پرسشنامه مجددا همان توصیف مطرح می شود. ولی این بار آزمودنی باید تنها با علامت زدن یکی از آن ها، تشابه خود را با یکی از توصیف ها بیان کند.مدت اجرای پرسشنامه 10 دقیقه در نظر گرفته شده است.
روش نمره گذاری
نمره گذاری قسمت اول پرسشنامه هازان و شاور(1987) براساس علامتی که آزمودنی در پاسخ نامه خود برای هر توصیف یک مقیاس 7 درجه ای از نوع لیکرت زده است، صورت می گیرد؛ به این طریق که به مربع یک یعنی کاملا مخالفم نمره (0)، مربع دوم تا حدی مخالفم نمره ی (1) و… به همین طریق به مربع هفتم یعنی کاملا موافقم نمره (6) تعلق می گیرد.
به این صورت مقیاس رتبه ای لیکرت با تبدیل نمرات و استفاده از مقیاس فاصله ای در تحلیل ها به کاربرده می شود. با توجه به سه توصیفی که بایستی در این بخش مورد قضاوت آزمودنی قرار گیرد سه نمره به دست می آید که نمره اول، میزان دلبستگی اجتنابی (AV)، دومین توصیف میزان دلبستگی اضطرابی دوسوگرا (AN) و سومین آن ها، میزان دلبستگی ایمن بخش (S) را نشان می دهد. در بخش دوم این پرسشنامه به صورت انتخاب- اجباری ماده است؛ آزمودنی براساس آن که کدام یک از سه توصیف را در تطابق بیش تر با ویژگی فرد بداند تنها یکی از آن ها را در پاسخ نامه بایستی علامت بزند. بنابراین شماره های 1، 2 و 3 به عنوان مقیاس اسمی نمایانگر دلبستگی اجتنابی، اضطرابی دوسوگرا و ایمن می باشد که به صورت مجزا در تحلیل ها به کار گرفته می شود.
ویژگی روان سنجی پرسشنامه هازان و شاور
پژوهشگران متعددی ویژگی روان سنجی این ابزار خود گزارش دهی را رضایت بخش دانسته اند. هازان و شاور بازآزمایی کل این پرسشنامه را 81/0 و پایایی با آلفای کرونباخ را 78/0 به دست آورده اند (رحیمیان بوگر و همکاران، 1383).
روایی محتوایی این آزمون با روش ترجمه و ترجمه ی مجدد و بازبینی متخصصان توسط مظاهری، 1977؛ به نقل از صادقی (1390) به دست آمده است. اعتبار بازآزمایی اندازه گیری مقوله ای این آزمون حدود 70/0 محاسبه شده است.اعتبار این آزمون در پژوهش های صادقی و همکاران (1390)، 68/0 به دست امده است. هم چنین پایایی آلفای کرونباخ این ابزار در پژوهش رحیمیان بوگر و همکاران (1383) برای کل آزمون، سبک دوسوگرا، اجتنابی و ایمن به ترتیب 75/0 ، 81/0 و 83/0 به دست آمده است که پایایی مطلوبی را نشان می دهد.

3-4) روش گردآوری اطلاعات
جهت جمع آوری اطلاعات مورد نظر و اجرای پرسشنامه ها، پس از گرفتن مجوزهای لازم از مسئولان دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز وارد هر یک از کلاس های موردنظر شده و بعد از توضیح مختصر در مورد کار، پرسشنامه ها در اختیار دانشجویان قرار گرفتند و در زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دادند.

4-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به این که پژوهش حاضر، از نوع مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مطالعه ی همبستگی است برای تعیین روابط بین متغیرها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود. در بخش آمار استنباطی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به کمک رایانه و نرم افزار SPSS صورت می گیرد و جهت ترسیم جدول های مورد نیاز از نرم افزارExcell استفاده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرها ی جمعیت شناختی تحقیق ، شامل : جنسیت ، میزان تحصیلات ، سابقه کاری و … می پردازد ، مورد بررسی قرار می گیرد . سپس آمار تحلیلی مطرح می گردد . در آمار تحلیلی این تحقیق برای آزمون معناداری روابط روابط بین متغیر ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است . همچنین به منظور بررسی روابط بین فرضیات تحقیق به صورت فردی و در مجموع از آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون رگرسیون استفاده شده است .

4-2) اطلاعات توصیفی نمونه آماری (پاسخگویان)
در اين بخش اطلاعات توصيفي نمونه آماري بر حسب جنسیت، سابقه، تحصیلات و رشته تحصیلی آورده شده است.

2-4-1) جنسیت افراد پاسخ دهنده
جدول شماره 1. توزيع فراواني و درصدپاسخ دهندگان را به تفکیک جنسیت آنها نشان میدهد. بر اساس اطلاعات اين جدول، مردان حدود 8/22 درصد و زن 2/77 درصد از كل افراد مورد مطالعه را تشكيل ميدهند.
جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک پست
متغير جنسیت
فراواني
درصد
مرد
69
22.8
زن
233
77.2
جمع کل
302
0/100

نمودار 4-1. توزیع افراد نمونه به تفکیک جنسیت

2-4-2) سطح تحصیلات افراد پاسخ دهنده
جدول شماره 2 توزيع فراواني و درصدپاسخگویان مورد مطالعه را به تفکیک سح تحصیلاتآنها نشان میدهد. بر اساس اطلاعات اين جدول، تعداد پاسخ دهندگان با مدرک لیسانس از افراد جامعه آماری 234 نفر(5/77 درصد) بوده است که بیشترین درصد و فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سطح تحصیلات
متغير سطح تحصیلات
فراواني
درصد
لیسانس
234
77.5
فوق لیسانس
64
21.2
دکتری
4
1.3
جمع کل
302
0/100

نمودار 4-2) توزیع افراد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات

4-2-3) شاخصه های توصیفی متغیر های پژوهش:
الف. متغیر های مستقل
جدول شماره4- 3. شاخص های توصیفی متغیر ویژگیهای شخصیت
مفاهيم
ابعاد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
ویژگیهای شخصیت
برون گرایی
12.00
62.00
27.0894
5.68515

سازش پذیری
5.00
58.00
18.3775
5.94352

وظیفه شناسی
8.00
30.00
19.5695
4.37375

روا ن آزرده خویی
7.00
32.00
19.1523
4.80483

پذیرا بودن
1.00
31.00
15.5397
6.19319

نمودار4-3: مقایسه میانگین نمرات افراد نمونه در عامل های پنجگانه ویژگیهای شخصیت

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول و نمودار 3 بیشترین نمرات افراد نمونه در ویژگیهای شخصیت به عامل برونگرایی با میانگین 08/27 اختصاص دارد و کمترین نمره نیز در عامل پذیرا بودن با میانگین 53/15 می باشد.
جدول شماره4- 4. شاخص های توصیفی متغیر سبک های دلبستگی
مفاهيم
ابعاد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
سبک های دلبستگی
ایمن
1.00
7.00
4.5497
1.98228

اجتنابی
1.00
7.00
4.9536
2.08088

دو سو گرا
1.00
7.00
3.7781
1.94794

نمودار4-4: مقایسه میانگین نمرات افراد نمونه در سبک های دلبستگی
بر اساس نتایج به دست آمده از جدول و نمودار 4 بیشترین نمرات افراد نمونه در سبک های دلبستگی به سبک دلبستگی اجتنابی با میانگین 95/4 اختصاص دارد و کمترین نمره نیز در سبک دلبستگی با میانگین 77/3 می باشد.

جدول شماره 4-5) شاخص های توصیفی متغیر خوش بینی
مفاهيم
ابعاد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
خوش بینی
خوش بینی
8.00
23.00
15.1589
2.94488

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 4-5) میانگین نمرات خوش بینی افراد نمونه 15/15 با انحراف معیار 94/2 می باشد. با توجه به شیوه نمره گذاری پرسشنامه هرچه نمرات آزمودنیها به 24 نزدیکتر شود، دورنمای خوشبینی بیشتری دارند.
بررسی نرمالیته بودن داد ها:
جدول 4-6) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در بررسی نرمالیته بودن داد های ویژگیهای شخصیت
شاخص آزمون
ویژگیهای شخصیت

برون گرایی
سازش پذیری
وظیفه شناسی
روا ن آزرده خویی
پذیرا بودن
مقدار Z
1.062
1.044
1.059
1.352
1.073
سطح معناداری
.173
.178
.184
.052
.200
جدول(4-7)نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در بررسی نرمالیته بودن داد های سبک های دلبستگی و خوش بینی
شاخص آزمون
سبک های دلبستگی
خوش بینی

ایمن
اجتنابی
دو سوگرا

مقدار Z
1.006
1.047
1.045
1.025
سطح معناداری
.125
.186
.164
.299

بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینکه مقدار آزمون در سطح 05/. معنادار نیست، بنابر این می توان نتیجه گرفت که داده های مورد بررسی از شرایط نرمال بودن بر خوردار هستند و شرابط برای استفاده از آزمون های پارامتریک آماده است.

4-3) تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش:
برای بررسی فرضیه های پژوهش با توجه به اینکه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سبک های دلبستگی، حمایت اجتماعی، جهت گیری زندگی Next Entries تحقیق رایگان درباره سبک دلبستگی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون