تحقیق رایگان درباره سبک های دلبستگی، حمایت اجتماعی، جهت گیری زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهده کنیم و ببینیم که این الگوها چگونه به سازگاری این گونه کمک می کند (کرین؛ ترجمه ی خوی نژاد و رجایی، 1391).
کنراد لورنز186، مطالعات کردارشناسی خود را در اوایل دهه ی 1930 زمانی آغاز کرد که متقاعد شد نشانه های تکامل را درست مثل ویزگی های جسمانی می توان در الگوهای رفتاری ذاتی حیوانات مشاهده کرد (تانر187 و ایلهندر188، 1971، ص 28؛ به نقل از کرین؛ ترجمه ی خوی نژاد و رجایی، 1391). لورنز دریافت که یک جوجه اردک تازه از تخم درآمده به هر شی متحرکی وابسته می شود و به جای مادر خود آن را دنبال می کند، به شرط این که آن شی در لحظه ی مناسب زندگی جوجه اردک به او معرفی شود.لورنز وابستگی جوجه اردک ها به یک جعبه چوبی چرخ دار، یک انسان، و یک پرنده از نوع دیگر رانشان داد.ایجاد وابستگی بین ارگانیزم و اشیای محیطی نقش پذیری نام دارد. معلوم شده است که نقش پذیری189 تنها در طول یک دوره ی حساس190 رخ می دهدو پس از سپری شدن آن دوره ، ایجاد رفتار نقش پذیری در جوجه اردک ها دشوار وغیر ممکن است (السون و هرگنهان، 2009؛ ترجمه سیف، 1390).
بالبی معتقد بود دلبستگی کودک، مسیری شبیه به نقش پذیری در حیوانات را دنبال می کند؛ اگرچه این فرایند بسیار آهسته تر صورت می گیرد. نوزادان در هفته ی اول زندگی نمی توانند فعالانه اشیا را از طریق حرکتشان تعقیب کنند، ولی نسبت به افراد، پاسخ های اجتماعی مستقیمی ابراز می کنند. نوزادان لبخند می زنند، غان و غون می کنند، چنگ می زنند، گریه می کنند و… که همه این ها موجب نزدیک شدن افراد به آن ها می شود. در ابتدا نوزادان این پاسخ ها را به هر کسی ابراز می کنند. اما در شش ماهگی آن ها دلبستگی خود را به افراد معدود و به ویژه به یک فرد خاص، محدود می کنند. آن ها عمدتا می خواهند این فرد، نزدیک آن ها باشد.در این مرحله، آن ها از غریبه می ترسند و یاد می گیرند که سینه خیز بروند، و نماد اصلی دلبستگی شان را هر زمانی که از آن ها دورمی شود، دنبال می کنند. بنابراین آن ها نسبت به فرد معینی نقش پذیر می شوند و این فرد است که دنبال کردن را در آن ها راه اندازی می کند (ویلیام کرین؛ ترجمه ی خوی نژاد و رجایی ،1391).

2-13) پژوهش های انجام شده پیرامون متغیرهای پژوهش
2-13-1) خوش بینی و سبک های دلبستگی
در روند رشد کودک از جمله متغیرهایی که بر رشد خوش بینی تاثیر می گذارد سبک دلبستگی کودک می باشد. سبک دلبستگی با عنوان سازه ای عمل می کند که ویژگی هایی مانند خوش بینی و احساس تنهایی را شکل می دهد (هاینونن191، 2004؛نوری،1385). پژوهش های مختلف نشان داه که بین خوش بینی و سبک های دلبستگی ناایمن رابطه ی منفی وجود دارد و بین خوش بینی و سبک دلبستگی ایمن رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد (نوری، 1385؛ معدنی پور، رنجبر، کاکاوند، ذاکر، 1390).
در پژوهش چگینی و همکاران(1391) عنوان رابطه سبک های دلبستگی ایمن ونا ایمن با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجی گری خوش بینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان نشان دادند که دلبستگی ناایمن اجتنابی با رضایت از زندگی و افسردگی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنا داری دارند. همچنین سبک دلبستگی ایمن با خوش بینی و حمایت اجتماعی نیز رابطه مثبت معنا داری دارند.
هاینونن (2004) در مطالعه ی طولی به بررسی همبسته های رشد خوش بینی در نمونه ای از کودکان فنلاندی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد که خلق مشکل کودک و شیوه های فرزندپروری استبدادی والدین بنیادهای تحولی مهمی برای بدبینی در دوران بزرگسالی محسوب می شوند. هم چنین تحقیق وی نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن در دوران کودکی با سطح بالای بدبینی در دوران نوجوانی رابطه دارد.
وی192، شفر193، یونگ و زاکالیک194 (2005) نشان دادند که دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به طور مثبت و معنی داری با چندیدن نشانه از ناراحتی روانی از قبیل شرم، خشم، خودشیفتگی روانی، افسردگی و اضطراب، احساسات منفی و ناراحتی های هیجانی و عصبانی و نشانه های کلی ناراحتی رابطه وجود دارد.
هو، چانگ و چانگ195 (2010) و هم چنین نوری و سقایی بی ریا (1388)، آشکار ساختند که خوش بینی به طور مستقیم با بهزیستی ارتباط دارد و دلبستگی به طور غیرمستقیم از طریق خوش بینی و حمایت های اجتماعی بر رضایت از زندگی و افسردگی تاثیر می گذارد. از این یافته های می توانیم نتیجه بگیریم که خوش بینی با سبک های دلبستگی رابطه ی مستقیم دارد و سبک های دلبستگی ناایمن منجر به افسردگی و بدبینی در افراد می شود. چنان چه سلیگمن (1988) افسردگی را نهایت بدبینی می داند. هم چنین تحقیقات نشان داده که سبک های دلبستگی روی آداب متقابل افراد که شامل صمیمیت، خود آشکارسازی196 و رفتارهای حمایتی197 تاثیر می گذارد (کولینز198 و فینی199، 2004). و دلبستگی ایمن اساسی است برای پرورش راهبردهای کنارآمدن هیجان مدار (کسیدی و شاور، 1999). و سبک های دلبستگی ناایمن اساسی برای راهبردهای کنارآمدن هیجان مدار ناکارآمد می باشد. در تحقیقی نشان داده شد که افراد خوش بین از راهبردهای کنارآمدن هیجان مدار موثر استفاده می کنند (نوری، 1385).
درتحقیقی که توسط بوو200 (2010)انجام شد، خوش بینی و حمایت اجتماعی به عنوان متغیر میانجی در روابط بین دلبستگی و افسردگی مورد برسی قرار گرفت ونتایج حاکی از آن بود که خوش بینی و حمایت اجتماعی همبستگی بین سبک های دلبستگی وافسردگی را میانجی گری می کردند. یافته های این تحقیق نشان داد که افراد خوش بین دارای سبک دلبسته ایمن و افراد بدبین، افرادی افسرده ودارای سبک های دلبسته ناایمن هستند. وی در تحقیق خود نشان داد که افراد دلبسته ناایمن از ارتباطشان با دیگران رضایتی ندارند. رفتارهای حمایتی کمتری از خود نشان داده وحمایت کمتری هم جستجو می کنند و این باعث می شود ارتباطشان با شبکه اجتماعی اطرافشان قطع گردد و چون حمایت اجتماعی در مواقع استرس به عنوان یک سپر محافظ عمل می کند، فرد دلبسته ناایمن این سپر حمایتی را از دست داده و دچار اضطراب وافسردگی می شود.در تحقیق یلسین (2011) تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت اجتماعی و خوش بینی با رضایت از زندگی و از طرفی دلبستگی ایمن با خوش بینی ارتباط درد
2-13-2) خوش بینی و ویژگی های شخصیتی
پژوهش های متعدد نشان داده که میان برون گرایی و خوش بینی رابطه ی مثبت نیرومندی وجود دارد (کریستین201، براور202 و بندورانت203، 2003). و افراد درون گرا لزوما از اضطراب های اجنماعی رنج نمی برند گرچه این افراد روحیه ی بسیار شاد برون گرا ها را ندارند، ولی آدم های غیرخوشحال و بدبینی نیستند (مک کری و کاستا، 1987؛ مشکی، 1385).از آن جا که روان آزرده خویی یک ویژگی شخصیتی نامطلوب محسوب می شود، انتظار می رود که با خوش بینی رابطه ی منفی داشته و با بدبینی رابطه ی مثبت داشته باشد. نتایج پژوهش های گوناگون این فرضیه را تأیید کرده اند (کریستین و همکاران، 2003؛ مشکی، 1385). هم چنین حسن و پاور204 (2002؛ به نقل از قربانی و گلزاری، 1387) نشان دادند که میان افسردگی والدین (که یکی از زیرمقیاس های روان رنجورخویی است) و خوش بینی فرزندان همبستگی منفی وجود دارد که این یافته همسو با یافته های وی و همکاران (2005) و هو و همکاران (2010) می باشد.
سلیگمن (1988) و گیلهام (2000؛ به نقل از قربانی و همکاران، 1387) در تحقیقات خود نشان دادند که خوش بینی با سازگاری شغلی و خانوادگی همراه است. چنان چه تحقیقات مختلف نشان داده که افراد خوش بین از خانواده های سازگار می باشند (کار، 2004).
تحقیفات نشان داده که افراد پذیرا اساسا نوع دوست هستند و باور دارند که دیگران متقابلا کمک کننده هستند و در مقابل افراد غیر پذیرا ستیزه جو، خودمدار، شکاک و بدبین می باشند. افراد پذیرا از لحاظ اجتماعی مقبول و محبوب هستند (مک کری و کاستا، 1990؛ به نقل از روشن، 1385). هورنای (1945؛ به نقل از روشن، 1385) درباره ی دو تمایل نوروتیک (حرکت علیه مردم و حرکت به طرف مردم) بحث نموده است که این دو شبیه شکل مرضی پذیرا بودن و ستیزه جویی می باشد.
مک کری و کاستا و بوش205 (1986؛ به نقل از روشن، 1385) نشان دادند که افرادی که در با وجدان و مسئولیت پذیری نمره ی بالا می گیرند خوش قول و مطمئن هستند اما در به کارگیری اصول اخلاقی زیاد دقیق نیستند هم چنین آنان در تلاششان برای رسیدن به هدف بی حال هستند.

فصل سوم
روش شناسی

3-1) روش تحقیق
با توجه به اين كه اين پژوهش به بررسي رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی در دانشجویان ميپردازد، يك پژوهش غيرآزمايشي می باشد و از آن جا كه به بررسي رابطه بين متغيرها ميپردازد، يك پژوهش همبستگي است. تحقيق همبستگي براي دو هدف عمده به كار ميرود: 1-) كشف رابطه بين متغيرها، و 2-) پيشبيني يك متغير از روي يك يا چند متغير ديگر (دلاور، 1385). متغير پيشبيني كننده بايد پيش از متغير پيشبيني شونده اندازه گيري شود. در اين پژوهش هر دو هدف مورد استفاده قرارميگيرد: هم به رابطه بين متغيرها ميپردازد، هم به پيش بيني يك متغير از روي يك يا چند متغير ديگر.

3-2) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي دانشجويان دانشكده روان شناختي و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ميباشد كه در سال تحصيلي (93-1392) مشغول به تحصيل ميباشند. تعداد كل اين دانشجويان در سال تحصيلي (93-1392) برابر 1473نفر است.
حجم نمونه شامل 302 نفر از دانشجويان دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزميباشند كه در نیم سال اول سال تحصيلي (93-1392) مشغول به تحصيل ميباشند. اين حجم نمونه براساس جدول كرجسي- مورگان به دست آمده است.
در اين تحقيق از روش نمونهگيري در دسترس استفاده شد. به این صورت که پس عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان دانشگاه، آنهایی که تمایل به همکاری و پاسخ گویی به سوالات آزمون ها بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

3-3) ابزارهای پژوهش
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارتند از: 1- جهت گیری زندگی (خوش بینی- بدبینی سرشتی) شی یر و کارور (1994)، 2- پرسشنامه ی شخصیت پنج عاملی مک کری و کاستا (1985) ، 3- پرسشنامه سبک های دلبستگی هازان و شاور (1988).

3-3-1) پرسش نامه جهت گیری زندگی (خوش بینی- بدبینی سرشتی)
شی یر و کارور (1985) برای ارزیابی خوش بینی سرشتی، آزمون جهت گیری زندگی (LOT) فرم خود گزارشی خلاصه ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدید نظر قرار دادند (شی یر و همکاران، 1994). نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی (LOT- R) جانشین آزمون اصلی (LOT) شد (شی یر و همکاران، 1994). نسخه تجدید نظر شده ی آزمون جهت گیری زندگی، از آزمون اصلی خلاصه تر است (شامل 6 ماده، 3 ماده، شامل تلقی خوش بینانه و 3 ماده نشان دهنده ی تلقی بدبینانه). در نسخه ی تجدید نظر شده مواردی که به طور دقیق بر انتظارات تاکید نداشتند حذف یا بازنویسی شدند.LOT- R از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بوده (ضریب الفای کرونباخ 70/0) و در طول زمان ثبات خوبی دارد.

ویژگی های روان سنجی
اعتبار و پایایی: پژوهش های مکرر نشان داده اند که خوش بینی و بد بینی سرشتی (هم پرسشنامه ی LOT و هم پرسشنامه ی LOT- R ) با طیف گسترده ای از سازه های مرتبط مانند عزت نفس، ناامیدی و روان آزرده خویی (برای مثال: فانتانی و جونز، 1997؛ شی یر و کارور، 1985؛ شی یر و همکاران، 1994) رابطه دارند که این مطلب بیانگر اعتبار همگرای این پرسشنامه است. به علاوه، تحلیل عاملی خوش بینی سرشتی و سازه های مرتبط با آن نشان داده است که خوش بینی سرشتی یک عامل مستقل و مجزا است (شی یر و کارور، 1985؛ شی یر و همکاران، 1994)، که این مطلب نشان دهنده ی اعتبار افتراقی این سازه است.ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش های آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمده است که نشان دهنده ی پایایی بالای آزمون است. این آزمون در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره روابط موضوعی، پیوند عاطفی، روابط اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان درباره سبک های دلبستگی، ویژگیهای شخصیت، برون گرایی