تحقیق رایگان درباره سبک دلبستگی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه بین متغیر های کمی با دارا بودن شرایط آزمون های پارامتریک مورد بررسی قرار م گیرد، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

فرضیه اول:
بین برون گرایی با خوش بینی رابطه وجود دارد.
جدول(4- 8) نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین برون گرایی با خوش بینی

خوش بینی
برون گرایی
ضریب همبستگی
.385**

سطح معناداری
.000

تعداد
302
** معناداری در سطح 01/.
با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار385/0 = r در را بطه بین برون گرایی با خوش بینی در سطح 05/0 معنادار است، بنابر این فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو متغیر) رد و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) تایید می گردد. به عبارت دیگر بین برون گرایی با خوش بینی رابطه معناداری به صورت مستقیم و مثبت وجود دارد.و هر چه افراد برون گراتر باشد، بر میزان خوش بینی آنها افزوده می شود و بالعکس.

فرضیه دوم:
بین سازش پذیری با خوش بینی رابطه وجود دارد.
جدول(4- 9) نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سازش پذیری با خوش بینی

خوش بینی
سازش پذیری
ضریب همبستگی
.385**

سطح معناداری
.000

تعداد
302
** معناداری در سطح 01/.
با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار 385 /0 = r در را بطه بین سازش پذیری با خوش بینی در سطح 05/0 معنادار است، بنابر این فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو متغیر) رد و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) تایید می گردد. به عبارت دیگر بین سازش پذیری با خوش بینی رابطه معناداری به صورت مستقیم و مثبت وجود دارد.و هر چه افراد سازش پذیرتر باشد، بر میزان خوش بینی آنها افزوده می شود و بالعکس.

فرضیه سوم:
بین وظیفه شناسی با خوش بینی رابطه وجود دارد.
جدول(4- 10) نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین وظیفه شناسی با خوش بینی

خوش بینی
وظیفه شناسی
ضریب همبستگی
-.001

سطح معناداری
.981

تعداد
302

با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار 001/0- = r در را بطه بین وظیفه شناسی با خوش بینی در سطح 05/0 معنادار است، بنابر این فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو متغیر) تایید و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) رد می گردد. به عبارت دیگر بین وظیفه شناسی با خوش بینی رابطه معناداری وجود ندارد.

فرضیه چهارم:
بین روان آزرده خویی با خوش بینی رابطه وجود دارد.
جدول(4- 11) نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین روان آزرده خویی با خوش بینی

خوش بینی
روان آزرده خویی
ضریب همبستگی
-.325**

سطح معناداری
.000

تعداد
302
** معناداری در سطح 01/.
با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار 325 /0 – = r در را بطه بین روان آزرده خویی با خوش بینی در سطح 05/0 معنادار است، بنابر این فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو متغیر) رد و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) تایید می گردد. به عبارت دیگر بین روان آزرده خویی با خوش بینی رابطه معناداری به صورت معکوس و منفی وجود دارد.و هر چه افراد روان آزرده تر باشد، از میزان خوش بینی آنها کاسته می شود و بالعکس.

فرضیه پنجم:
بین پذیرا بودن نسبت به تجربه با خوش بینی رابطه وجود دارد.
جدول(4- 12) نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین پذیرا بودن نسبت به تجربه با خوش بینی

خوش بینی
پذیرا بودن نسبت به تجربه
ضریب همبستگی
-.224**

سطح معناداری
.000

تعداد
302
** معناداری در سطح 01/.
با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار 224 /0 – = r در را بطه بین پذیرا بودن نسبت به تجربه با خوش بینی در سطح 05/0 معنادار است، بنابر این فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو متغیر) رد و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) تایید می گردد. به عبارت دیگر بین پذیرا بودن نسبت به تجربه با خوش بینی رابطه معناداری به صورت معکوس و منفی وجود دارد.و هر چه در افراد پذیرا بودن نسبت به تجربه بیشتر باشد، از میزان خوش بینی آنها کاسته می شود و بالعکس.

فرضیه ششم:
بین سبک دلبستگی ایمن با خوش بینی رابطه وجود دارد.
جدول(4- 13) نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با خوش بینی

خوش بینی
سبک دلبستگی ایمن
ضریب همبستگی
.103

سطح معناداری
.074

تعداد
302

با توجه به داده های جدول فوق چون مقدار 103 /0 = r در را بطه بین سبک دلبستگی ایمن با خوش بینی در سطح 05/0 معنادار است، بنابر این فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو متغیر) تایید و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) رد می گردد. به عبارت دیگر بین سبک دلبستگی ایمن با خوش بینی رابطه معناداری وجود ندارد.

فرضیه هفتم:
بین سبک دلبستگی اجتنابی با خوش بینی رابطه وجود دارد.
جدول(4- 14) نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با خوش بینی

خوش بینی
سبک دلبستگی اجتنابی
ضریب همبستگی
.066

سطح معناداری
.251

تعداد
302

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سبک های دلبستگی، ویژگیهای شخصیت، برون گرایی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فورس ماژور، قوه قاهره، حقوق اشخاص