تحقیق رایگان درباره سبک دلبستگی، سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

ه توانمندی های شخصی که می تواند نتایج فوق را به بار آورد خوش بینی است. چرا که خوش بینی به معنای نگاه کردن به جنبه های روشن امور حتی در شرایط مصیبت بار است (کار، 2004؛ به نقل از پاشاشریفی و نجفی زند، 1385). بنابراین می توان انتظار داشت که افراد خوش بین به هنگام مواجه شدن با یک چالش، مصر و مطمئن هستند (حتی اگر پیشرفت سخت یا کند باشد) و بد بین ها مشکوک و مردد هستند. افراد خوش بین می توانند یک فاجعه ی بزرگ را با موفقیت پشت سر بگذارنند (کارور و همکاران، 1993). از آن جا که افراد خوش بین انتظار نتایج مطلوبی را دارند احتمالا ترکیبی از احساسات مثبت را تجربه می کنند، در مقابل افراد بدبین نتایج نا مطلوبی را انتظار می کشند. احتمالا باید احساسات منفی مثل اضطراب، غمگینی و ناامیدی را تجربه کنند (شی یر و همکاران، 2001) و چون بد بینی عادت ریشه دار ذهنی است که عواقب گسترده و مصیبت بار نظیر خلق گرفته، کناره گیری، بی کفایتی عملکرد و حتی عوارض جسمانی خلاف انتظار دارد ومشخصه ی کلیدی افسردگی و اضطراب است (سلیگمن، 2006، ترجمه ی داور پناه و محمدی، 1391). تحقیقات نشان داده است که افراد خوش بین طول عمر بیش تری دارند (ماریوتا43 و همکاران، 2000).
ازجمله توانمندی های شخصی که با خوش بینی ارتباط دارد صفات و ویژگی های شخصیتی است.مدل پنج عاملی صفات که توسط مک کری و کاستا تهیه شده بر بینش آیزنک و کتل و دیگران بنا شده است (مک کری، 2000). شواهد پژوهشی نشان می دهد که روان رنجور خویی، افراد را برای تجربه ی رویدادهای منفی بیشتر آماده کرده و برون گرایی افراد را برای تجربه ی رویدادهای مثبت آماده می کند (کار، 2004، ترجمه ی پاشاشریفی و نجفی زند، 1385). برون گرایی با سلامت هیجانی همبستگی مثبت داشته درحالی که روان رنجورخویی با سلامتی هیجانی همبستگی منفی دارد (شولتز44، شولتز، 2005، ترجمه ی سیدمحمدی، 1385). هم چنین افرادی که از لحاظ روان رنجورخویی بالا هستند مستعد افسردگی، اضطراب و سرزنش خویش هستند (جروم45، 1987).
کسانی که از نظر گشودگی بالا هستند دامنه ی وسیعی از تمایلات عقلانی دارند و دنبال چالش هستند (مک کری و کاستا، 1985). هم چنین کسانی که از لحاظ وظیفه شناسی بالا هستند قابل اعتماد، مسئول، کارآمد بوده و نمرات بهتری را نسبت به کسانی که در این صفت نمره ی پایین می گیرند کسب می کنند (گلدبرگ46، 1990). در تحقیق دیگری معلوم شد که افرادی که در عامل توافق پذیری بالا بودند یاری گر، کمک رسان، نوع دوست و صادق بودند (جان، 1990).
از دیگر عواملی که با میزان خوش بینی افراد ارتباط دارد سبک های دلبستگی است. بالبی هماهنگ با اسلاف خود، قائل به وجود نیازهای نخستین و ضروری برای ارضا (مثلا نیاز تغذیه) است. معذلک وی این نکته را مورد تاکید قرار می دهد که افزون بر نیازهایی که تاکنون به عنوان نیاز نخستین در فرد آدمی شناسایی شده اند یک نیاز دیگر نیز در واقع وجود دارد که تاکنون آن را ثانوی می پنداشتند: و این نیاز دلبستگی است. نیاز دلبستگی نیز نخستین است. یعنی ازهیچ نیاز دیگری مشتق نشده است و نیاز اساسی برای تحول شخصیت است (منصور و داستان، 1388).
دلبستگی محصول تکامل و ضامن بقای کودک است. چون باعث می شود مراقبان کودک از او محافظت کنند و زمینه ساز رشد و نمو وی شوند (کاپلان47، 2000، ترجمه ی فیروز بخت، 1390). رفتار دلبستگی که ازنقطه ی شروع در کودکی وجود دارد به تدریج متنوع می گردد، به چهره های معین گسترش می یابد، در تمام زندگی پابرجا می ماند و تحت اشکال مختلفی متجلی می گردد و گاهی تحت اشکال رمزی (نامه نگاری، ارتباطات تلفنی) به منظور تامین تماس بروز می کند (منصور و داستان، 1380).
تحقیقات نشان داده که کیفیت دلبستگی کودک به مادرش بر تمامی روابط شخصی وی اثر می گذارد و با قابلیت های او در روابط شخصی وی تاثیر می گذارد و با قابلیت های او در روابط میان فردی آینده اش ارتباط دارد (کاپلان، 2000، ترجمه ی فیروز بخت، 1390). هم چنین تحقیقات نشان داده که افراد برخوردار از سبک دلبستگی ایمن، بیشتر از افراد دارای دلبستگی ناایمن کنجکاوند و اطلاعات جدید را می پذیرند (کار، 2004؛ ترجمه ی پاشاشریفی و نجفی زند، 1385).
(سلیگمن، 2000؛ به نقل از کار، 2004) خوش بینی را جزء هیجان های مثبت که با آینده پیوند دارند طبقه بندی می کند. خوش بینی به معنای نگاه کردن به جنبه های روشن امور حتی در شرایط مصیبت بار است. در دیدگاه شی یر و کارور (1985) خوش بینی به عنوان یک صفت شخصیتی گسترده که مشخصه ی آن انتظارات خوش بینانه ی کلی است مفهوم شده است. طبق دیدگاه ایشان خوش بینی سرشتی یا گرایشی یکی انتظار کلی است دایر بر این که در آینده بیشتر رویدادهای خوب اتفاق خواهد افتاد تا اتفاق های بد.
بنابراین نتایج پژوهش حاضر از نظر علمی می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار محققان قرار دهد. حتی می تواند زمینه ساز مطالعات بیشتر در رشته ی روان شناسی مثبت نگر باشد چرا که هر سه متغیر این پژوهش از مباحث مطروح در این رشته از روان شناسی نسبتا است. این پژوهش در پی تعیین رابطه ویژگی های شخصیت و سبک های دلبستگی با خوش بینی است و سعی دارد مشخص سازد سهم متغیرهای پیش بین در پیش بینی متغیرملاک ( خوش بینی ) چقدر است.

1-4) اهداف تحقیق
1-4-1) هدف کلی:
– تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و سبک های دلبستگی با خوش بینی دانشجویان.
1-4-2) اهداف جزیی:
– تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و مولفه های آن (برون گرایی، روان رنجور خویی، گشودگی، توافق پذیری، و وظیفه شناسی) با خوش بینی.
– تعیین رابطه سبک های دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن اجتنابی، و دلبستگی ناایمن دوسوگرا با خوش بینی.
– تعیین رابطه ویژگی های شخصیت با سبک های دلبستگی .
– تعیین سهم ویژگی های شخصیت و سبک های دلبستگی در تبیین خوش بیینی

1-5) فرضیه های تحقیق
– بین ویژگی های شخصیت و مولفه های آن (برون گرایی، روان رنجور خویی، گشودگی، توافق پذیری، و وظیفه شناسی) با خوش بینی رابطه وجود دارد.

– بین سبک های دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن اجتنابی، و دلبستگی ناایمن دوسوگرا با خوش بینی رابطه وجود دارد.

– بین تعیین ویژگی های شخصیت با سبک های دلبستگی رابطه وجود دارد.

1-6) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و کلمه های کلیدی
1-6-1) تعاریف مفهومی:
خوش بینی:
خوش بینی به معنای نگاه کردن به جنبه های روشن امور حتی در شرایط مصیبت بار است (کار، 2004، ترجمه ی پاشاشریفی و نجفی زند، 1385). کارور و شی یر (1985) خوش بینی سرشتی یا گرایشی رابه عنوان یک صفت شخصیتی که مشخصه ی آن جست و جوی انتظارات مطلوب شخصی در آینده است تعریف کرده است.
سلیگمن (2006، ترجمه ی داورپناه ومحمدی، 1391) خوش بینی را به عنوان یک سبک تبیین تعریف کرده است. در این رویکرد افراد خوش بین وقایع و تجارب منفی را به عوامل و علت های خارجی، ناپایدار و خاص نسبت می دهند و در مقابل افراد بد بین وقایع و تجارب منفی را به علت های درونی، پایدار و کلی نسبت می دهند.
لازم به ذکر است در این تحقیق خوش بینی سرشتی تعریف شده توسط کارور و شی یر (1985) مدنظر می باشد.

شخصیت:
بیانگر آن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که شامل الگوی ثابت فکری، هیجانی و رفتاری است (بیابانگرد، 1390). شخصیت به بیان ساده، همان انسان واقعی است با همان وصفی که در خیابان یا در کار یا به هنگام فراغت دارد. پس شخصیت یک کلیت روان شناختی است که انسان خاصی را مشخص می سازد؛ در نتیجه یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه تجلی همین موجود زنده است که ما ازبرون می نگریم و از درون حس می کنیم، نگرش و حس کردنی که در مورد افراد متفاوت است (مای لی 48و روبرتو49، ترجمه ی منصور، 1387).

صفت:
کتل صفت را به صورت گرایش های نسبتا دائمی واکنش نشان دادن که واحدهای ساختاری بنیادی شخصیت هستند تعریف کرد (شولتز، شولتز، 2005، ترجمه ی سیدمحمدی، 1387).
به الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار صفات شخصیت گفته می شود (پروین وجان، 2001، ترجمه ی جوادی و کدیور، 1392).
روان رنجور خویی: صفت مشخصه ی افراد نگران، کمرو، دارای احساس ناامیدی، تحریک پذیر و زود رنج است (پروین وجان، 2001، ترجمه ی جوادی و کدیور، 1392).
برون گرایی: تمایل عمومی به جامعه گرایی، دوست داشتن مردم، فعال بودن، پرحرف بودن، ترجیح گروه های بزرگ و گردهمایی ها و سرخوشی و انرژی بالا داشتن (گروثی فرشی، 1380).
پذیرا بودن (گشودگی): تمایل عمومی به تصور فعال، احساس زیبا پسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت (گروثی فرشی، 1380).
توافق پذیری (سازگاری): نیرومندی های مرتبط با توافق پذیری عبارتند از: اعتماد، رو راستی، نوع دوستی، اطاعت، فروتنی و نرم خویی. و صفات مثبت مرتبط با آن شامل با گذشت بودن، بدون توقع بودن، خون گرمی، عدم لجاجت، نامتناظر و همدل (مک کری و کاستا، 1992).
مسئولیت پذیری (وظیفه شناسی): نیرومندی های مرتبط با آن عبارتند از: شایستگی، نظم و ترتیب، وظیفه شناسی، تلاش برای پیشرفت، خود انضباطی و ژرف اندیشی و صفات مرتبط با آن شامل: کارآمدی، سازمان یافتگی، دقیق، کامل، زرنگ و بدون تکانش بودن (مک کری و کاستا، 1992).

دلبستگی:
بالبی (1982) بیان کرده است : «دلبستگی یک پیوند زیست شناختی است که نزدیکی کودک با مراقبانش به خصوص در زمان مشاهده ی ترس و خطر با اطمینان همراه میکند».
جانسن50 و ویفن51 (1992) دلبستگی «یک سیستم کنترل رفتار که هدفش حفظ محیط امن و قابل پیش بینی است به گونه ای که تعادل فیزیکی امکان پذیر شود».
سبک دلبستگی: یک الگوی رفتاری خاص است که کیفیت تعامل بین فرد و موضوع دلبستگی را نشان می دهد. بر پایه ی الگوهای خاص دلبستگی که توسط آینزورث و همکاران (1987) بیان شد، هازان و شاور (1987) سبک های مشابهی را در روابط بزرگسالان یافتند که عبارتند از: 1- سبک دلبستگی ایمن؛ 2- سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی؛ و 3- سبک دلبستگی ناایمن دو سو گرا.
سبک دلبستگی ایمن: هنگامی که یک تهدید احتمالی یا واقعی منجر به فعال سازی نظام دلبستگس در فرد شود، در دسترس بودن منابع دلبستگی منجر به ایجاد چرخه و سیکل «توسعه و ساختن» دلبستگی ایمن می شود (شاور و میکولینسر، 2002). ایجاد دلبستگی ایمن شامل اعتماد اساسی و امنیت از طریق برآورده شدن نیازهای پایدار می باشد (سالتر52، 1995).
سبک دلبستگی دوسوگرا (اضطرابی): هنگامی که مظاهر دلبستگی در مواقع تهدید در دسترس نباشند، سیستم دلبستگی یا بیش از حد فعال می شود53 یا بسیار ضعیف عمل می کند. در راهبرد اول رفتارهای دلبستگی به شکل بسیار شدید و افراطی دیده می شوند و در اشکالی چون چسبندگی اضطرابی، تعقیب و حتی تلاش های پرخاشگرانه به منظور کسب پاسخ از جانب مظاهر دلبستگی می شود و این منجر به شک و تردید نسبت به توانایی های خود برای کسب آسایش و امنیت می شود. این حالت منجر به شکل گیری سبک دلبستگی دوسوگرا (اضطرابی) در فرد می گردد (شاور و میکولینسر، 2002).
سبک دلبستگی اجتنابی: در راهبرد دوم وقتی که امیدی به کسب پاسخ عاطفی از جانب مظاهر دلبستگی نیست، سیستم دلبستگی غیر فعال می شود. این راهبرد منجر به صرف نظر کردن از تهدید و نشانه های مربوط به دلبستگی و یا سرکوبی افکار و هیجانات مربوط به تهدید و دلبستگی و هم چنین واپس زدن خاطرات مربوط به تهدید و دلبستگی می گردند و باعث نگرش خوداتکایی که وابستگی به دیگران را کاهش می دهد می شود این راهبرد منجر به شکل گیری سبک دلبستگی اجتنابی در فرد می شود (شاور و میکولینسر، 2002).

1-6-2) تعاریف عملیاتی متغیرها
خوش بینی: نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه ی جهت گیری زندگی (خوش بینی سرشتی) کارور و شی یر (1994) به دست می آورد.
ویژگی های شخصیت: نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه ی شخصیت پنج عاملی مک کری و کاستا (1985) به دست می آورد.
سبک های دلبستگی: نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه ی سبک های دلبستگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد دريافت، پيام، تصديق Next Entries پایان نامه درمورد پيام، سيستم، دريافت