تحقیق رایگان درباره ساختارگرایی، توسعه پایدار، توسعه شهر، توسعه پاید

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادی و… را در شهر با هم پیش می برد و توسعه پایدار شهری نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید پذیر مطرح است. توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی – ناحیه ای و ملی، حمایت بازیافت، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند همچنین راه رسیده به این اهداف را با برنامه ریزی شهری و روستایی، ناحیه ای، ملی و حمایت همه جانبه دولت از این برنامه‎ریزی‎ها می داند. (زیاری، 1382، ص17).
نظریه توسعه پایدار شهری اندیشه توسعه شهری پایدار از جنبه های بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است. ارائه یک تعریف مشخص در این رابطه زیاد ساده نیست اما سعی می شود معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم– اصول- تاریخچه مطالعات کاربردی تشریح شود. اندیشه توسعه شهری پایدارتنها در ارتباط با تحولات تاریخی مطرح نمی شود بلکه در این رابطه توسعه خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است. توجه به تحولات باعث می شود حجم و کیفیت دانش موجود درباره محیط زیست شهری افزایش یابد از جمله علم شناسایی و رفع آلودگی هوا- گازهای گل خانه ای – تغییرات جهانی آب و هوا و موارد دیگری از این قبیل در این رابطه مطرح می شوند پیشرفت در زمینه علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درباره توسعه پایدار صورت می گیرند آنچه ذکر شد نشان دهنده این است که بحث توسعه شهری تحت تاثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون سیاست های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضی اوقات نیز با تحولات تاریخی شکل گرفته یا تغییر جهت داده است. (نصیری، 1379، ص17).
تعریف دیگرنظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط زیست شهری و ناحیه ای- کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی- ناحیه ای و ملی حمایت از بازیافت ها- عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانبه‎ای کنند. این نظریه پایداری شکل شهر– الگوی پایداری سکونتگاه ها – الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند. زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهر نشینان می داند (حاتمی، 1392، ص12).

2-16-4. مکتب ترقی گرایی
ویژگی های این مکتب را می توان موارد زیر دانست:
ارائه نوعی الگوی استقرار انسانی با تاکید بر چهار نیاز اساسی انسان و چهر کاربری اصلی زمین شهری شامل: کار، فراغت، مسکن، رفت و آمد تا زندگی انسان را با مدل های از پیش اندیشیده شکل دهنده تاکید بر فضاهای باز و سبز وسیع در شهر از آرمان های آنها است؛
تکرار الگوی در همه نقاط به سبب اعتقاد به یکسان سازی و در نظر گرفتن نیازهای موجود انسانی و عدم اعتقاد به فرهنگ و زمینه های متفاوت فرهنگی؛
عدم انعطاف و چارچوب از پیش تعیین شده برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی؛
ارائه الگوی مسکن با توجه به گونه فردی و نه جمعی به سبب اعتقاد به فرد انسان و فردباوری مدرنیسم، بنابراین در شهرهای ترقی گرا کمتر با فضاهای شهری عمومی روبه رو هستیم؛
متفکران این الگو معتقدند، تعریض خیابان ها، ساخت در ارتفاع و فضاهای باز و سبز اطراف، منجر به بهداشت و افزایش کارآیی شهر خواهد شد؛
تاکید بر زیبایی شناسی هندسی در طراحی شهری، زاویه قائمه که خود ناشی از پیشرفت علم ریاضیات و هندسه و امکانات تکنولوژیکی است؛
زیبا شناسی از ابعاد کارآیی سنجیده می شود و خود منطبق بر اصل فایده انگاری است.
با توجه به اصول فکری ترقی گرایان مشخص می شود در این مکتب تاکیدی بر اجتماع و جمع نمی شود. (شماعی، و دیگران، 1384، ص132).

2-16-5. مکتب ساختارگرایی { structuralist school }
از پیشگامان ساختارگرایی “امیل دور کیم” در دهه های 1950 و 1960از جمله افرادی بود که باعث نفوذ ساختار گرایی به جغرافیا شد. او به جامعه نگرش اندام واره و جامعه را به منزله یک هستی در مکان و زمان می شناسد. (همان. 1385، ص154).
ساختار گرایی روش تجزیه و تحلیلی است در جغرافیای انسانی(خصوصا در جغرافیای مارکسیستی و در جغرافیای صنعتی) که بر اساس آن پدیده های مشاهده شده حاصل نیروها یا پدیده های منحصر به فرد نیستند. بلکه پدیده های مشاهده شده حاصل مکانیزهای کلی تر و عمیق تر می باشند. (سیف الدینی، 1388، ص122).
به طور کلی جغرافیای ساختاری به منزله یک فرآیند در جستجوی شناخت کیفیت، توزیع منابع کمیاب مثل زمین شهری، ثروت کشور، توزیع درآمد میان مردم و…. می باشد. در جغرافیای ساختاری پدیده های مشهود جغرافیای نتیجه عملکرد نیروهای منحصر به فرد و خلق الساعه نمی باشد. بلکه این پدیده های جغرافیای حاصل یک رشته ساز و کارهای ریشه داری است که در طول زمان بوجود آمده اند و شکل گیری خود را از ساختارهای پنهان و آشکار اخذ می نمایند. (شکویی، 1386، ص168).
ساختار گرایی به شکل های مختلف در رشته های زیست شناسی، ریاضیات، فلسفه تاثیر گذار بوده است. در این میان علاوه بر مارکسیسم، ساختارگرایی آلتوسری نزد بیشتر جغرافی دانان غربی از اعتبار خاصی برخودار بوده است، چنانکه جغرافی دانان معروفی چون “دریک گریگوری” مانوئل کاستنز، از توانمندی‎های ساختارگرایی در تحلیل پدیده های جغرافیای بهره گرفته اند. (منبع قبلی، ص169).
جغرافیای شهری: urban geography}} در مکتب ساختار گرایی، پدیده های جغرافیایی شهری به صورت مجزا در کنار هم قرار نمی گیرند، بلکه هر پدیده جغرافیایی شهری جزیی از کل ساختاری است و تنها در درون این ساختار می توان آن را تحلیل نمود، زیرا کل ساخت فضای زندگی بر هر پدیده جغرافیای شهری اثر می گذارد. همچنین پیوند پدیده ها با پدیده های قبلی به منزله علت وجودی پدیده های فعلی مورد نظر نیست، بلکه تنها بر ارتباط پدیده ها در داخل یک ساختار تاکید می شود. در جغرافیای شهری در داخل مکتب ساختاری ساخت گرایی عمدتا با دو نوع نگرشی روبرواست:
1 – نگرشی که در آن گونه های نهادی و سازمان های مختلف از عوامل اصلی در شکل گیری شهرها ساخته می شود.
2– نگرشی سوسیالیستی به شهر، که بین ساخت های اقتصادی، طبقات اجتماعی و تولید و مصرف در فضای شهری همواره رابطه محکمی وجود دارد. (شکویی، 1379، ص123).
در دهه 1970، پارادایم ساختارگرایی در علوم مختلف از جمله جغرافیا، شهرسازی به شکل گسترده مطرح شد. در این دهه، برای نخستین بار، «دیوید هاروی» با پارادایم مسائل گتوها را که با اقتصاد و سیاست زمین شهری در ارتباط بود مورد بررسی و تحلیل قرار داد. کمی بعد «ریچارد واکر» تحلیلی مادی نگر از روابط چرخه های تجاری و توسعه شهری به عمل آورد. چنین به نظر می رسد که در ابتدا، بیشتر شارحان جغرافیای ساختاری سعی داشتند همه پدیده های جغرافیایی از جمله شهرها را در داخل ساختارهای پنهان و آشکار اقتصادی بررسی کنند (شماعی، و دیگران، 1384، ص163).

2-16-6. دیدگاه سازمان دهی زمین و تفکیک اراضی
این دیدگاه مربوط به اواخر قرن بیستم است، که نخستین قوانین و مقررات مربوط به تفکیک اراضی و منطقه‎بندی می باشد و هدف این مقررات اولیه بیشتر به تعیین حدود حقوق مالکیت خصوصی و عمومی – جلوگیری از سوء استفاده از زمین و حفظ بهداشت و ایمنی و رفاه عمومی در برابر سوانح و خطرات طبیعی و صنعتی معطوف بوده. (بحرینی، 1378، ص3). عمده ترین مقررات کنترل زمین که بصورت مجزا یا بخشی از فرآیند برنامه ریزی از آنها استفاده می شود عبارتند از:
1– برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، یعنی ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری بر اساس خواسته و نیازهای جامعه شهری. (سعیدنیا، 1378، ص13).
2– کنترل توسعه و عمران، نظارت بر برنامه ریزی عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه.
3 – مقررات منطقه بندی، تقسیم یک شهر را به مناطق ویژه و با مرزهای معین برای نقش پذیری هر یک از این مناطق «منطقه بندی شهری» گویند. منطقه بندی استفاده منطقی و نظام پذیر از زمین های شهری در آینده‎ی بلندمدت است و در آن موقع میزان ارتفاع یابی، شکل، میزان بهره گیری و ساخت های داخلی هر یک از مناطق مورد نظر است. (زنگنه، 1391، ص38).
4 – مقررات تفکیک اراضی، تفکیک زمین غالباً در مورد زمین های مطرح می شود که اولاً در محدوده شهر واقع و دارای کاربری مسکونی می باشد(البته در صورتیکه قصد مالک تفکیک زمین به صورت غیرمسکونی شبیه کارگاهی – صنعتی و یا. . . باشد لازم است ابتدا مراحل تغییر کاربری را طی نماید.
5 – مقررات ساختمان ها. (پورمحمدی، 1386، ص123). موضوع مقررات ساختمان، عملیات ساختمانی است که به یکی از صورت های زیر انجام می شود: احداث، بهسازی، بازسازی، تغییرکاربری، تعمیر، توسعه.

2-16-7. دیدگاه استفاده از طرح جامع در تغییرات کاربری اراضی
گزارش استفاده طرح جامع نیز حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و تاسیسات زیر ساختی است. طرح جامع به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور تهیه می شود و تصویب نهایی آن با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. و استفاده از طرح های جامع شهری به عنوان ابزار تنظیم کننده محیط کالبدی در رابطه با امکانات فضا وزمان ضروری می باشد. (ثابتی، 1379، ص47). از طرف دیگر یکی از اصول عمده سیاست عدم تمرکز، توزیع متعادل امکانات تولید و اشتغال در سراسر کشور است و منابع در نظام اقتصادی ایران به تمرکز در شهرها و مراکز تجمع جمعیت (نیروی انسانی و بازار مصرف) و خدمات گرایش دارند و زمین مناسب و ارزان قیمت در شهر ها باید برای این صنایع تامین گردد. لذا طرح های جامع به عنوان یک تعیین کننده و خط مش برای سیاست های زمین شهری و تغییرات آن می باشد (حسین زاده، 1369، ص47).

____________________________________________________________
«روش اجرای تحقیق، مواد و روش ها»
_______________________________________________

3 –1. روش شناسی تحقیق
3–1 –1. روش اجرای تحقیق
روش تحقیق این پژوهش از نوع ترکیبی (توصیفی و تحلیلی) می باشد که به بررسی تمامی موارد کیفی و کمی که در تحولات و بهبود فضای کالبدی و کارکردی مبادی ورودی مورد نظر نقش دارند می پردازد. روش کار به این صورت است که ابتدا به جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق عملیات میدانی، کتابخانه‎ای و سپس اطلاعات به دست آمده با تکیه بر دو روش کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بخشی از این اطلاعات با روش استدلال استقرایی و بخش دیگر با استفاده از آمار استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته اند. داده ها و اطلاعات پس از تجزیه و تحلیل دسته بندی شده و سپس مقایسه اطلاعات با استانداردهای شهرسازی در ورودی مورد مطالعه انجام شد. و در نهایت تلاش شده است که وضعیت موجود ورودی به خوبی تحلیل شده و با ارائه راهکاری عملی به برنامه ریزی ساماندهی کالبدی و کارکردی ورودی مورد مطالعه (ورودی غرب) اقدام گردد. و نیز از شیوه تطبیقی مقایسه ای کمک گرفته شده است.

3–1 –2. شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات
پس از انجام مطالعات مقدماتی، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی می باشد.

3 –1–3. ابزار گردآوری اطلاعات
هر یک از روشهای گردآوری اطلاعات ابزار مخصوص خود را دارند، در روش اسنادی از فیش برداری از اسناد و مدارک موجود از جدول و استفاده از نقشه و کروکی، و در روشهای میدانی از مشاهده، دوربین عکاسی و فیلم برداری، کامپیوتر و غیره استفاده شده است.

3 –1 –4. جامعه آماری
جامعه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، پست مدرنیسم، توسعه پایدار شهری، توسعه پایدار Next Entries تحقیق رایگان درباره بندر انزلی، استان گیلان، دریای خزر، رطوبت نسبی