تحقیق رایگان درباره رگرسیون، سود سهام، سود سهام پرداختی، خود رگرسیون برداری

دانلود پایان نامه ارشد

کاربردی
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می‌گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد.

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش
برای انجام تحقیقات علمی روش های متعددی وجود دارند که هریک از آن‌ها بر حسب ویژگی‌های سوال تحقیق، اهداف تحقیق، روابط بین متغیرها، نوع آزمون آماری و…. به نام‌های مختلف نامگذاری می‌شوند که مهم‌ترین این روش‌ها عبارتند از: تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، مطالعات موردی، تحقیق همبستگی، تحقیق آزمایشی و این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد.

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها
در هر تحقیق متعارف، جمع‌آوری داده‌ها یکی از مهمترین برنامه‌هاست. در کار جمع‌آوری داده‌ها در هر تحقیق، نه تنها باید از چندین روش استفاده کرد، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی به کار برده شود. روش های جمع‌آوری داده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف- روش های مستقیم: مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و غیره.
ب- روش های غیرمستقیم: نظیر استفاده از اسناد و مدارک.
یک محقق باید هر دو روش را بکار گیرد، یعنی هم خود پدیده را مستقیمأ ببیند و تحلیل کند و هم از طریق داده‌های جمع‌آوری شده توسط دیگران ( کتاب‌ها، اسناد و….) آن را مورد شناسایی قرار دهد (ساروخانی،1381،صص171-172).
داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه‌بندی گردیده و در بخش‌های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
منابع کتابخانه‌ای: برای تدوین فصل دوم از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتاب‌ها، مقاله‌ها، گزارش‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع استفاده شده است. هم‌چنین، بخشی از داده‌های کمی مورد نیاز برای انجام پژوهش با توجه به متغیر‌های مورد نظر از منابع متعدد شامل سال‌نامه‌ها و گزارش‌های آماری مختلف منتشر شده توسط سازمان بورس به دست آمده است.
نظام معاملاتی بورس و نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی: داده‌های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بازار سهام در مرحله اول با استفاده از نرم‌افزارهای بورسی (عمدتا ره‌آورد نوین و تدبیرپرداز) استخراج گردیده است. سپس، ارقام کلی و نهایی این داده‌ها با اطلاعات موجود در نظام معاملاتی بورس تطبیق داده شده است.
نرم‌افزارهای آماری و اقتصاد‌سنجی: در مرحله جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پردازش اولیه داده‌ها از نرم‌افزار Excel استفاده شده است. در این مرحله داده‌های مربوط به بازار سهام که از نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیماً وارد اکسل شده است. پس از انجام طبقه‌بندی مناسب بر روی داده‌ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با استفاده از نرم‌افزار Eviews 8 و Minitab برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.

3-7 روش تحقیق
از آنجا که هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به عبارت دیگر تحقیق‌های کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند، این تحقیق براساس هدف، از نوع کاربردی بوده و این تحقیق از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، به دلیل آنکه در متغیرهای مستقل و وابسته دستکاری نمی‌شود و تلاش می‌شود که روابط بین آنها در دنیای واقعی کشف گردد، از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشد و هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است.

3-8 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به قرار زیر می باشند؛
درآمد:
استاندارد حسابداري ایران به منظور تعریف درآمد از رویکرد مبتنی بر تغیر در حقوق صاحبان سهام استفاده کرده است. بر اساس این استاندارد:” در آمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردي که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود” (هاشمی ، سروش یار ،1388).
Earnings (Net Income) =Total Revenue-Total Expenses-Taxes

سود تقسیمی هر سهم:
آن بخش از سود شرکت که به سهامداران پرداخت می‌شود، به سود سهام یا سود تقسیم شده معروف است. مقدار سود سهام و تاریخ پرداخت آن را هیات ‌مدیره در مجمع عمومی سهامداران پیشنهاد می‌کند.
سرمایه گذاری:
نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار براي افزایش منافع اقتصادي از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام ، سود تضمین شد ه و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایا ي ناشی از مناسبا ت تجار ي) نگهدار ي می کند(استاندارد حسابداري شماره 15).
سرمایه گذاري، فراگردي است که در آن، کالاهاي سرمایه اي براي تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود(تفضلی ، 1373)سرمایه گذاري در حقیقت مربوط به افزایش ذخیره هاي کالاها و امکانات سرمایه اي و تولیدي یک جامعه است. معمولا یک جامعه براي سرمایه گذاري، باید پس اندازهاي خود را تجهیز کند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نکرده و براي ساختن ظرفیت هاي تولیدي به کار برد، تا در دوره هاي آینده امکانات مصرفی بیشتري فراهم گردد (طبیبیان ، 1379). در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر سرمایه گذاری از دارایی های ثابت استفاده می شود.

3-9 فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اول: بین سرمایه گذاري با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ي معناداري وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود سهام پرداختی با تغییرات سرمایه گذاري و در آمد رابطه ي معناداري وجود دارد.
فرضیه سوم: بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاري رابطه ي معناداري وجود دارد.
مدل های رگرسیونی تحقیق
〖%∆INV〗_t=∑_(i=1)^φ▒ β_11^i 〖%∆DIV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_12^i 〖%∆INV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_13^i 〖%∆NI〗_(t-1)+ε_1t
〖%∆NI〗_t=∑_(i=1)^φ▒ β_21^i 〖%∆DIV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_22^i 〖%∆INV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_23^i 〖%∆NI〗_(t-1)+ε_2t
〖%∆DIV〗_t=∑_(i=1)^φ▒ β_31^i 〖%∆DIV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_32^i 〖%∆INV〗_(t-1)+∑_(i=1)^φ▒ β_13^i 〖%∆NI〗_(t-1)+ε_3t

3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل
با توجه به اینکه قبل از تخمین و اجرای مدل‌های رگرسیونی لازم است از وجود برخی شرایط در بین متغیرها اطمینان حاصل شود. بنابراین به منظور اطلاع از برخورداری داده‌های تحقیق از شرایط لازم، انجام تعدادی آزمون بر روی متغیرها ضروری می‌باشد. برای مثال، از مفروضات ابتدایی مدل‌های رگرسیونی و شرط استفاده از این مدل‌ها، نرمال بودن توزیع داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق است.
مدل خود رگرسیون برداری(VAR)
در این تحقیق از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)94 برای تحلیل فرضیه ها استفاده می شود. مدل اتورگرسیو برداری یک مدل آماری است که وابستگی خطی میان چند سری زمانی را بیان می‌کند. مدل خود رگرسیون برداری تعمیم مدل اتورگرسیو است برای مدلسازی وابستگی میان بیش از یک سری زمانی. در مدل خود رگرسیون برداری، آینده یک سری‌زمانی با استفاده از گذشته خود و دیگر سری‌ها در چندین تاخیر زمانی تخمین زده‌می‌شود.
به بیان ریاضی، اگر فرض کنیم  مقدار iامین سری زمانی را در زمان t نشان می‌دهد و نماد برجسته   مقدار همه سری‌های زمانی را در زمان t نشان می‌دهد، مدل اتورگرسیو برداری وابستگی بین مقادیر را به صورت زیر مدل می‌کند:

که در آن ماتریس‌های  وابستگی خطی را در تاخیر زمانی d مدل می‌کنند و  نویز سفید گاوسی است. تحلیل ساختاری مدل اتورگرسیو برداری به علیت به بیان گرانجر تعبیر می‌شود.
آزمون استاندارد علیت گرنجر
این آزمون ، آزمون نسبتاً ساده ای است که در ارتباط با علیت متغیرها توسط گرنجر95 ارائه شده است که بر پایه این فرض مهم استوار است که اطلاعات مهم برای پیش بینی هر متغیری، منحصراً در داده های سری زمانی مربوط به آن نهفته است . گرنجر( 1969 ) بیان می کند که با توجه به این که آینده ، نمی تواند علت گذشته یا حال باشد، در این صورت اگر مقادیر جاری (At) با استفاده از مقادیر گذشته(Bt) پیش بینی شود، می توان گفت Bt ، علت گرنجری At است، و برعکس این حالت نیز صادق است. آزمون ذکر شده شامل تخمین رگرسیون های زیر می باشد:
A_t=∑_(i=1)^n▒〖α_i B_(t-i)+〗 ∑_(i=1)^n▒〖β_j A_(t-j)+〗 U_1t
B_τ=∑_(i=1)^μ▒〖λ_i B_(τ-i)+〗 ∑_(i=1)^μ▒〖δ_j A_(τ-j)+〗 U_1τ

3- 11 خلاصه فصل
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده به تفصیل بیان شد. در این رابطه، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق، آزمون‌های مورد نیاز در خصوص داده‌ها و مبانی آماری و اقتصادسنجی مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید. هم چنین، مبناهای محاسباتی و نحوه به‌کارگیری سنجه‌های موردنیاز که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند توضیح داده شد.

4-1 مقدمه
براي اتخاذ تصميم مناسب و يا نتيجهگيري، اطلاعات جمعآوريشده بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. تجزيه و تحليل بهعنوان فرآيندي از روش علمي، يكي از پايههاي ساسي هر روش تحقيقي است. تجزيه و تحليل عبارت است روشي كه از طريق آن كل فرآيند پژوهشي، از انتخاب مسأله تا دسترسي به يك نتيجه، هدايت ميشود (دلاور، 1390، ص 243).
در این فصل داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرهای تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین، جداول اطلاعات آماری از متغیرهای اصلی مدل و برخی اطلاعات پایه ای در خصوص مدل تحقیق در این فصل ارائه گردیده و در نهایت، نتایج اجرای مدل رگرسیونی بیان خواهد شد.

4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق
در فصول قبلی، متغیرهاي مربوط به پژوهش معرفی شده است که خلاصهاي از آن و اطلاعات نامگذاري متغیرهاي مدل در جدول شماره4-1 منعکس می باشد. در این قسمت برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی دادهها شامل شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارک برا که توزیع نرمال پسماندها را تایید می کند، محاسبه گردیده و نتایج حاصل در جدول شماره 4-2 درج شده است.
نام متغیر
نماد متغیر
ردیف
سود سهام پرداختی
DPS
1
درآمد
EARNINGS
2
سرمایه گذاری
INVESTMENT
3

با توجه به محاسبات صورت گرفته بر روی داده هایی که جمع آوری شده مقادیر بدست آمده برای هر متغیر در جدول ذیل آمده که در آن کاملا مشخص است که مقدار آماره آزمون صفر بدست آمده است .

متغیر های تحقیق
نماد در مدل
DPS
EARNINGS
INVESTMENT
میانگین
751.3502
480188.5
992322.2
میانه
370.0000
57365.50
138547.0
بیشینه
8000.000
30887476
40256365
کمینه
5.000000
-7204976.
4092.000
انحرافمعیار
1187.395
2267082.
3848558.
چولگی
3.990983
7.519129
6.996993
کشیدگی
21.94917
80.79370
58.75581
آمارهجارک- برا
9406.915
139685.7
73526.05
احتمال آماره
0.000000
0.000000
0.000000
تعداد مشاهدات
534

برای آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها، فرض صفر این است که توزیع داده‌ها نرمال می‌باشد. بر اساس اینکه احتمال ارائه شده بر اساس این آزمون بزرگتر از 5 درصد باشد، فرض صفر پذیرفته و در غیر اینصورت رد می‌شود. بر اساس محاسباتی که توسط نرم افزار Eviews 8 برآورد گردیده و در جدول
(4-2) نشان داده شده است همه احتمالات صفر می‌باشند.

4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل
به منظور به کارگیری مدل خود

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود، دارایی ها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، فناوری اطلاعات، آزمون فرضیه