تحقیق رایگان درباره روش شناسی، ارزش گذاری، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه مدلي مبتني بر RO
Journal of Strategic Information Systems
– طبقه بندي ريسك ارزيابي
– سرمايه‏گذاري IT بر اساس ريسكهاي داخل و خارج سازمان
Kraemer and Dedrick
2001
عايدي حاصل از سرمايه‏گذاري در IT
مركز تحقيقات IT و سازمانها
دانشگاه كاليفرنيا
فاكتورهاي موثر در سرمايه‏گذاري IT و عايدي حاصل از آن در بهره‏وري و رشد اقتصادي در 12 كشور آسيايي
Xiaotong
Johnson
2002
ارزيابي فرصتهاي سرمايه‏گذاري IT
Information Resource Management Journal
طبقه بندي پروژه‌هاي IT بر اساس نوع رقابت و هزينه مورد نياز آن و ارائه مدلي بر اين اساس
Schwartz
Zozaya
2003
ارزيابي سرمايه‏گذاري IT با تحليل RO
Management Science
تقسيم بندي پروژه‌هاي IT به پروژه‌هاي خريد و طراحي براي سرمايه‏گذاري با استفاده از تحليل RO
Andersson
2006
ارائه متدي براي ارزيابي ارزش كسب و كاري سيستمهاي IT
پايان نامه كارشناسي ارشد
معرفي روش جديدي براي ارزيابي ارزش كسب و كاري IT مبتني بر 25 منفعت IT
Benaroch
2006
استفاده از تحليل RO در مديريت ريسك IT
Journal of MIS
ارائه مدل پيشنهادي OBRiM براي مديريت سرمايه‏گذاري پروژه‌هاي IT

2-22-گزينه هاي بکارگرفته شده براي هريک از ريسکهاي سرمايه‏گذاري IT در تحقيقات گذشته
تاكيد خاص اين پژوهش بر روي انعطافهايي است كه مديريت مي تواند در سرمايه‏گذاري هاي فناوري اطلاعات در شرايط ريسك داشته باشد. اختيارات حقيقي بايد به طور فعال برحسب ريسکهاي خاص هر سرمايه‏گذاري بکار گرفته شوند. جدول (2-9) به طور تفصيلي گزينه هاي بکارگرفته شده براي هريک از ريسکهاي سرمايه‏گذاري IT در تحقيقات گذشته را نشان مي‏دهد. قسمتهاي هاشور خورده نشان‏دهنده كاربرد آن option براي مقابله با ريسك مورد نظر مي باشد.اعداد درون جدول مقالات ومنابعي هستند كه آن اختيارات را در ريسكهاي مورد نظر بكار برده اند.

جدول 2-9 گزينه هاي بكارگرفته شده براي كنترل ريسكهاي سرمايه گذاري فناوري اطلاعات

اختيارات

عامل ريسك
به تعويق اندازي
كشف
مرحله بندي
توسعه تدريجي
توقف
كم كردن اندازه پروژه
برون‏سپاري
اجاره كردن
توسعه

پايلوت
پروتوتايپ

هزينه هاي طراحي يا عملياتي پروژه با منافع پيش بيني شده همسو نيستند.
1

8
4،14
18
1
7

تخمين هاي ضعيف، عدم وجود فرايندي براي كسب منافع شناسايي شده در حين اجراي پروژه
3،25
8

عدم مهارت و تجربه پرسنل
26،2

4،8
13،26
4،13،26

23،28

بزرگي يا پيچيدگي بيش از حد پروژه

8، 10، 13، 17، 20
8، 10، 13، 17، 20
4، 13، 22

4، 13، 17، 19، 26
28
27

عدم ثبات معماري اطلاعات سازمان يا عدم سازگاري آن با پروژه، عدم وجود زيرساخت اطلاعاتي مناسب
16

9، 11، 17 ،20، 26، 29
12

6، 17، 20، 29

27

طراحي نامناسب (براي مثال سيستم وظايف خود را درست انجام نميدهد و نقص عملكردي دارد)

2، 8، 13
13

4، 13

27

عدم مشاركت بخشهاي داخلي سازمان

2

2
2

عدم پذيرش يا روند كند پذيرش سيستم اطلاعاتي از سوي سازمان

17، 24

1، 17، 20، 21
2

27

واكنش هاي رقابتي منافع سازمان را با مخاطره مواجه مي سازد
8، 19
8

19
19

پيش دستي رقبا
19، 26

كاهش تقاضاي مشتريان و كاهش پذيرش از سوي تأمين كنندگان
3، 11، 15
10، 20، 24

7، 10، 27
1، 7، 21
12، 24

9، 27

جدول2-10 منابع جدول

25.Schwartz, Zozaya (2003)

17.Kambil et al (1993)
9.Clemons, Weber (1990)

1. Amram, Kulatilaka (1999)

26.Sullivan et al (1999)

18.Keil, Montealegre (2000)

10.Ekstrom, Bjornsson
2. Benaroch et al (2005)

27.Techopitayakul, Johnson (2001)
.19Kim, Saunders (2002)

11.Erdogmus (2002)

3.Benaroch, Kauffman (2000)
28.Whang (1992)
20.Kulatilaka et al (1999)

12.Erdogmus (1999)
4.Boehm (1988)

21.Moran (2002)

13.Erdogmus, Favaro (2002)

5.Boehm (1989)

22.Panayi, Trigeorgis (1998)

14.Fairy (1994)

.6 Boehm, Sullivan (2000)

23.Richmond, Siedman (1993)

15.Favaro, Favaro (1999)
7.Brautigam et al (2003)

24.Svavarsson (2004)
16.Gaynor, Brander (2001)

8.Clemons (1991)

2-23- جمع بندي:
در این فصل به معرفی روش های ارزش گذاری اختیارات حقیقی پرداخته و روش های مختلف آن در ارزش گذاری پروژه بیان شده است. همانطوری که پیش تر توضیح داده شد تحلیل اختیارات حقیقی، ارزش انعطاف مدیریتی را برای تغییر مسیر در مواجهه با عدم قطعیت ها در ارزش گذاری پروژه ها در نظر می گیرد. روش DCF، شبيه سازي مونت كارلو و درخت تصميم گيري به عنوان روش هاي ارزيابي سنتي به سادگی قابل فهم هستند زیرا مبنای تئوریک آنها نسبتاً ساده است. تحلیل RO نسبت به این ابزارهای سنتی بسیار پیچیده تر است و نیاز به درک بالاتری از ریاضیات دارد. مبنای تئوریک RO پیچیده است اما محاسبات مربوط تا حدودی ساده هستند.روش DCF در واقع زیر بنای RO است و بسته به کاربرد و روش مورد استفاده برای حل مسائل اختیارات، روشهای درخت تصمیم و شبیه سازی نیز می توانند در فرایند ارزشیابی وارد شوند.
شكل2-7 فرايند استفاده از اختيارات حقيقي

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1- مقدمه
تحقیق علمی عبارتست از مشکل گشایی و پیگیري یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق براي شناسایی مشکلات، گردآوري داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج معتبر از آنها. از این رو تحقیق علمي صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشت هاي شخصی و درك مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است )سکاران،1384، ص13). چگونگی گردآوري شواهد و داده ها و تحلیل و تبدیل آنها به یافته ها در فرایند تحقیق را روش شناسی تحقیق می نامند. این سؤال که چگونه داده ها گردآوري شوند و مورد تحلیل قرار گیرند، به طوري که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی تحقیق است. بر این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد و یا رد می شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق، چهارچوب عملیات یا اقدامات انجام شده براي تحقق هدف تحقیق جهت بررسی فرضیه را فراهم می آورد (حجازي، بازرگان و سرمد،1385 ،ص(22.
دراین فصل به روش شناسی تحقیق پرداخته می شود که فرایند پژوهش را هدایت نموده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت از موضوع و نتیجه گیري یاري می نماید. براي این منظور در ابتدا به روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه آماري و در ادامه به ابزار گردآوري داده ها، روایی تحقیق اشاره می شود.
3-2- روش تحقیق
در دنیای علم و تحقیق، روش های مختلفی را می توان با توجه به ماهیت موضوع پی گرفت. نخست نگاهی بر انواع تحقیق و روش های آن می اندازیم. تحقيق‌ به ‌دو نوع‌ تقسيم‌ شده‌ است: بنيادي‌ و كاربردي. اما چنين ‌تفكيكي‌ كه‌ در آن‌ «تحقيق‌ بنيادي‌»، نظريه‌ها را فراهم‌ مي‌آورد، و «تحقيق‌ كاربردي‌»، نظريّات ‌را در دنياي‌ واقعي‌ به‌مرحله‌ عمل‌ و آزمون‌ مي‌گذارد، شاید نشان دهنده تمام جنبه ها و ابعاد مسایل تحقیقاتی نباشد. لذا معمولاً از دیدگاه کاربردی سه‌ گونه‌ مختلف‌ تحقيق‌ را در نظر مي‌گيرند: اكتشافي‌، آزمايشي‌ و حل‌ مسأله‌.
 الف‌) تحقيق‌ اكتشافي‌
اين‌ نوع‌ تحقيق‌ شامل‌ درنظر گرفتن‌ يك‌ مسأله‌، موضوع‌ يا زمينة‌ جديد و نسبتاً ناشناخته‌ است‌، بنابراين‌ در ابتدا نمي‌توان‌ ايدة‌ تحقيق‌ را به‌خوبي‌ تنظيم‌ و طبقه‌بندي‌ كرد. مسأله مورد تحقيق‌، ممكن‌ است‌ به ‌هر شكل‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر، تحقيق‌ مورد نظر ممكن‌ است‌ تحقيقي‌ نظري‌ و يا تجربي‌ باشد. عمليات‌ تحقيقاتي‌ بايد نظريه‌ها و مفاهيم‌ لازمه‌ را بررسي‌ نموده‌ و مشخص‌ كند كه‌، آيا روش هاي‌ فعلي‌ قابل‌ استفاده‌اند يا خير و در صورت‌ نياز، نظریات‌ جديدي‌ را به‌وجود آورد.

ب‌) تحقيق‌ آزمايشي‌
در اين‌ نوع‌ تحقيق‌، به‌دنبال‌ محدوديت هاي‌ تعميم‌هاي‌ ارائه‌ شدة‌ قبلي‌ هستيم‌. اين‌ كار از فعاليت هاي‌ اساسي‌ تحقيقاتي‌ است. البته، آزمايش هاي‌ بسيار زيادي‌ بايد انجام‌ داد. چون‌ بدين‌ طريق‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ با مشخص‌ كردن‌، اصلاح‌ و توضيح‌، كليّات‌ و تعمیم های مهم به دست‌ آمده‌ را بهبود بخشيم.
ج‌) تحقيق حل‌ مسأله‌
در اين‌ نوع‌ تحقيق‌، از مسأله‌اي‌ خاص«در دنياي‌ واقعي» شروع‌ كرده‌ و كليّة‌ معلومات‌ نظري‌ و فكري‌ در دسترس‌ و قابل‌ استفاده‌ در حل‌ آن‌ مسأله‌ را جمع‌آوري‌ مي‌كنيم. بايد مسأله ‌را تعريف‌ و روش‌ حل‌ آن‌ را كشف‌ نمود. شايد محقق‌ ناگزير شود در هر گامي‌ كه‌ برمي‌دارد راه‌حل هاي‌ جديدي‌ را ايجاد يا شناسايي‌ كند. معمولاً اين‌ كار، روش ها و نظرات‌ متعددي‌ را (‌حتي‌ در بيش‌ از يك‌ رشته علمی‌) دربرخواهد گرفت‌؛ زيرا، مسایل‌ واقعی اكثراً گسترده‌ بوده ‌و فقط‌ در محدوده‌اي‌ از يك‌ رشتة‌ علمي‌ قابل‌ حل‌ نيست‌.
هر تحقیق بر حسب ویژگی های خاصی که داراست محقق را بر آن می دارد که در انجام مراحل کار، شیوه و روش متناسب با آن پژوهش را انتخاب نماید. در این تحقیق ضمن بررسی و مطالعه دقیق ادبیات موضوع، موشکافی و بررسی ضعف های روش های موجود و نقاط ابهام، طرح مسأله لازم صورت گرفته و آنگاه ضمن بیان روش پیشنهادی که سعی در برطرف نمودن اشکالات و نقص های روش موجود دارد، سعی شده با موردکاوی اعتبار آن نیز مورد آزمون قرار گیرد.
بنابراین روش تحقیق در این پایان نامه بررسی اسناد و مدارک (سند کاوی)، تحليل تحقيقات انجام شده و شناخت خلأها و نقاط ابهام روش های موجود می باشد که در واقع تلفیقی از روش های کمی و کیفی در امر تحقیق می باشندكه در اين پژوهش پياده سازي پروژه ERP به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.
مراحل روش ارزش يابي پروژه ERP با رويكرد Real Options
متدولوژي پايه اي ارزش يابي Real Options يك فرآيند چهار مرحله اي است. در زير به شرح آن مي‏پردازيم:
گام 1- محاسبه ارزش پروژه اوليه
محاسبه ارزش فعلي سناريوي اوليه بدون انعطاف‏پذيري با استفاده از مدل ارزش يابي DCF
گام 2- مدلسازي عدم قطعيت
مدلسازي شرايط عدم قطعيت با استفاده از يكي از ابزار Real options
تخمين صريح و آشكار عدم قطعيت
گام 3- شناسايي و استفاده از انعطاف‏پذيري‏هاي مديريتي
انعطاف‏پذيري‏ها از طريق يكي از ابزار Real options در تصميم گيري مشاركت داده مي‏شوند.
گام 4- محاسبه ارزش گزينه واقعي(ROV)
ارزش يابي كل پروژه با استفاده از متدولوژي جبري ساده
ROV شامل ارزش فعلي پروژه اوليه بدون انعطاف‏پذيري به علاوه ارزش گزينه (انعطاف‏پذيري) است.
-33 -هدف تحقيق
3-3-1- اهداف كلي
تدوین چارچوبی جهت ارزیابی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد ROT می باشد که پروژه های پیاده سازی سیستمهای ERP به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.
3-3-2- اهداف جزئي
1. شناسايي ريسك هاي پروژه هاي فناوري اطلاعات.
2. شناسایی انعطاف‏پذيري ها و گزينه‏هاي واقعي براي کاهش ريسک‌هاي شناسايي شده بطوریکه که براي سرمايه‏گذاري ايجاد ارزش نمايد.
3. بررسی فراگيري نظريه اختيارات حقيقي وبيان آن به شيوه علمي.
4. سازماندهي و طبقه بندي مطالعات انجام گرفته در حوزه كاربرد اختيارات حقيقي در پروژه هاي فناوري اطلاعات.
3-3-3- فرضيات تحقيق:
اين تحقيق داراي يك فرضيه مي باشد:
بين تمامي جفت ريسك- گزينه موجود در پروژه رابطه وجود دارد.
3-5- جامعه و نمونه آماري تحقیق
یک جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد یا واحدها که داراي حدأقل یک صفت مشترك باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماري است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهاي آن به مطالعه بپردازد (کریم زاده، 1385، ص.103)
در غالب تحقیقات علوم انسانی، با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نفس الامر، صدق و کذب Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع واجب الوجود، حسن و قبح