تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، وب سایت ها، مقدار خطا، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

رید اینترنتی لذت بخش است
3.57
4
من از وب سايت هايي كه بازديد ميكنم راضي هستم
2.75
5
خرید اينترنتی براي من مفيد است
1.78
6
4-2-8 آزمون فرضیه دوم تحقیق
4-2-8-1 آزمون نرمال بودن متغیر ویژگی های محصول

نتايج آزمون نرمال بودن به طور خلاصه در جدول 4-10نشان داده شده است.

جدول شماره 4-28: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر ویژگی های محصول
متغیرها و شاخص ها
مقدار آماره
سطح
معني داري
مقدار خطا
نتيجه آزمون
متغیر
ویژگی های محصول
1.873
.002
0.05
رد فرض صفر
شاخص‌ها
محصولاتی که نیاز به بررسی فیزیکی دارند، مناسبند
5.329
.000
0.05
رد فرض صفر

محصولاتی که نیاز به حس دیدن دارند، مناسب نیستند
3.346
.000
0.05
رد فرض صفر

محصولاتی که نیاز به حس صدا دارند، مناسب نیستند
4.246
.000
0.05
رد فرض صفر

محصولاتی که نیاز به حس بوییدن و چشیدن دارند، مناسبند
3.678
.000
0.05
رد فرض صفر

چون سطح معني داري برای متغیر ویژگی های محصول و شاخص های آن کوچکتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر در سطح معنی داری 0.05 رد مي شود و درنتيجه می توان بیان نمود که متغیر ویژگی های محصول و شاخص های آن داراي توزيع نرمال نیستند. در نمودار زیر عدم نرمال بودن متغیر ویژگی های محصول نشان داده شده است.

شكل 4-18: نمودار نرمال بودن متغیر ویژگی های محصول
4-2-8-2 آزمون متغیر ویژگی های محصول
با توجه به اینکه متغیر ویژگی های محصول و شاخص های مربوطه هیچ یک دارای توزیع نرمال نیستند، از آزمون نسبت برای بررسی آنها استفاده می گردد. آزمون نسبت به شكل زير بيان مي شود و نتايج آزمون نسبت به شرح جدول 4-11است:
:

تأثیر عامل ویژگی های محصول بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان در حد متوسط است
تأثیر عامل ویژگی های محصول بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان بیش از حد متوسط است

جدول شماره 4-29: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر ویژگی های محصول
متغیرها و شاخص ها
طبقه
تعداد مشاهده شده
احتمال مشاهده شده
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
ویژگی های محصول
3≥
20
.08
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
246
.92

کل
266
1.00

شاخصها
محصولاتی که نیاز به بررسی فیزیکی دارند، مناسبند
3≥
46
.17
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
220
.83

کل
266
1.00

محصولاتی که نیاز به حس دیدن دارند، مناسب نیستند
3≥
121
.45
0.079
0.05
عدم رد فرض صفر

3
145
.55

کل
266
1.00

محصولاتی که نیاز به حس صدا دارند، مناسب نیستند
3≥
44
.17
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
222
.83

کل
266
1.00

محصولاتی که نیاز به حس بوییدن و چشیدن دارند، مناسبند
3≥
169
.64
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر

3
97
.36

کل
266
1.00

همانطور كه در جدول 4-11 ديده مي شود، چون سطح معني داري براي متغیر ویژگی های محصول و شاخص های “محصولاتی که نیاز به بررسی فیزیکی دارند، مناسبند” و “محصولاتی که نیاز به حس صدا دارند، مناسب نیستند” کوچکتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر رد مي شود یعنی این متغیر و شاخص های مذکور بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار هستند.
اما سطح معني داري براي شاخص های “محصولاتی که نیاز به حس دیدن دارند، مناسب نیستند” و “محصولاتی که نیاز به حس بوییدن و چشیدن دارند، مناسبند” بزرگتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر رد نمي شود یعنی این شاخص ها بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار نیستند.
نتیجه: فرضیه دوم تحقیق تأیید می گردد.
3-2-8-3 رتبه بندي عناصر متغیر ویژگی های محصول
نتايج اين آزمون براي بررسي يكسان بودن تأثیر عناصر متغیر ویژگی های محصول بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان به شرح ذيل است:

جدول 4-30 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر ویژگی های محصول
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد
361. 204
3
0.000
266

با توجه به جدول شماره 4-12، آماره‌ کای دو و سطح معناداری محاسبه ‌شده نشان می‌دهد فرض H0 در سطح معني داري 0.05 رد می‌گردد و می‌توان گفت بین عناصر متغیر ویژگی های محصول از نظر تأثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. هر یک از شاخص های متغیر ویژگی های محصول همراه با میانگین رتبه ای آنها در جدول ذیل نشان داده شده اند. قابل ملاحظه است که شاخص “محصولاتی که نیاز به بررسی فیزیکی دارند، مناسبند” موثرترین شاخص بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان و “محصولاتی که نیاز به حس بوییدن و چشیدن دارند، مناسبند” کم اثرترین شاخص است.

جدول 4-31 : رتبه بندي عناصر متغیر ویژگی های محصول
شاخص
میانگین رتبه‌ای
رتبه
محصولاتی که نیاز به بررسی فیزیکی دارند، مناسبند
3.05
1
محصولاتی که نیاز به حس صدا دارند، مناسب نیستند
2.92
2
محصولاتی که نیاز به حس دیدن دارند، مناسب نیستند
2.17
3
محصولاتی که نیاز به حس بوییدن و چشیدن دارند، مناسبند
1.86
4
4-2-9 آزمون فرضیه سوم تحقیق
4-2-9-1 آزمون نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد
نتايج آزمون نرمال بودن به طور خلاصه در جدول ذيل نشان داده شده است:

جدول شماره 4-32: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر امنیت و اعتماد
متغیرها و شاخص ها
مقدار آماره
سطح
معني‌داري
مقدار خطا
نتيجه آزمون
متغیر
امنیت و اعتماد
2.102
.000
0.05
رد فرض صفر
شاخصها
وب مكاني است امن براي ارائه اطلاعات مالي/ شخصي
4.713
.000
0.05
رد فرض صفر

خرید اینترنتی ایمن نیست
6.233
.000
0.05
رد فرض صفر

وب سایت ها نباید از اطلاعات شخصی افراد استفاده کنند مگر با اجازه خود شخص
4.390
.000
0.05
رد فرض صفر

من از فرستادن اطلاعات مالي/ شخصي خود احساس اطمينان دارم
3.409
.000
0.05
رد فرض صفر

معمولا وقتی وب سایت ها از من اطلاعات شخصی را می پرسند نگران می شوم
4.876
.000
0.05
رد فرض صفر

تجربه خرید بد از اینترنت اعتماد را کاهش می دهد
3.505
.000
0.05
رد فرض صفر

دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است
3.654
.000
0.05
رد فرض صفر

از طرفی چون سطح معني داري برای متغیر امنیت و اعتماد و شاخص های مربوطه کوچکتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر در سطح معنی داری 0.05 رد مي شود و درنتيجه می توان بیان نمود که متغیر امنیت و اعتماد و شاخص های مربوطه داراي توزيع نرمال نیستند.
در نمودار زیر عدم نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد نشان داده شده است.

شكل 4-19: نمودار نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد

4-2-9-2 آزمون متغیر امنیت و اعتماد
با توجه به اینکه امنیت و اعتماد و شاخص های مربوطه هیچ یک دارای توزیع نرمال نیستند، از آزمون نسبت برای بررسی آنها استفاده می گردد. آزمون نسبت به شكل زير بيان مي شود:

تأثیر عامل امنیت و اعتماد بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان در حد متوسط است
تأثیر عامل امنیت و اعتماد بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان بیش از حد متوسط است

نتايج آزمون نسبت به شرح جدول ذيل است:

جدول شماره 4-33: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر امنیت و اعتماد
متغیرها و شاخص ها
طبقه
تعداد مشاهده شده
احتمال مشاهده شده
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
امنیت و اعتماد
3≥
9
.03
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
257
.97
 

کل
266
1.00
 

شاخصها
وب مكاني است امن براي ارائه اطلاعات مالي/ شخصي
3≥
33
.12
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
233
.88
 

کل
266
1.00
 

خرید اینترنتی ایمن نیست
3≥
34
.13
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
232
.87
 

کل
266
1.00
 

وب سایت ها نباید از اطلاعات شخصی افراد استفاده کنند مگر با اجازه خود شخص
3≥
91
.34
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
175
.66
 

کل
266
1.00
 

من از فرستادن اطلاعات مالي/ شخصي خود احساس اطمينان دارم
3≥
102
.38
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
164
.62
 

کل
266
1.00
 

معمولاً وقتی وب سایت ها از من اطلاعات شخصی را می پرسند نگران می شوم
3≥
30
.11
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
236
.89
 

کل
266
1.00
 

تجربه خرید بد از اینترنت اعتماد را کاهش می دهد
3≥
73
.27
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
193
.73
 

کل
266
1.00
 

دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است
3≥
158
.59
0.999
0.05
عدم رد فرض صفر

3
108
.41
 

کل
266
1.00
 

همانطور كه در جدول 4-15 ديده مي شود، چون سطح معني داري براي متغیر امنیت و اعتماد و شاخص های آن جز شاخص “دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است” کوچکتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر رد مي شود یعنی متغیر امنیت و اعتماد و شاخص های آن بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار هستند. اما شاخص “دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است” بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار نیست.
نتیجه: فرضیه سوم تحقیق تأیید می گردد.

4-2-9-3 رتبه بندي عناصر متغیر امنیت و اعتماد
نتايج اين آزمون براي بررسي يكسان بودن تأثیر عناصر متغیر امنیت و اعتماد بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان به شرح ذيل است:

جدول 4-34 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر امنیت و اعتماد
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد
334.471
6
0.000
266
با توجه به جدول شماره 4-16، آماره‌ کای دو و سطح معناداری محاسبه ‌شده نشان می‌دهد فرض H0 در سطح معني داري 0.05 رد می‌گردد و می‌توان گفت بین عناصر متغیر امنیت و اعتماد از نظر تأثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. هر یک از شاخص های متغیر امنیت و اعتماد همراه با میانگین رتبه ای آنها در جدول ذیل نشان داده شده اند. قابل ملاحظه است که شاخص “خرید اینترنتی ایمن نیست” موثرترین شاخص بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان و “دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است” کم اثرترین شاخص است.
جدول 4-35 : رتبه بندي عناصر متغیر امنیت و اعتماد
شاخص
میانگین رتبه‌ای
رتبه
خرید اینترنتی ایمن نیست
5.07
1
معمولا وقتی وب سایت ها از من اطلاعات شخصی را می پرسند نگران می شوم
4.75
2
وب مكاني است امن براي ارائه اطلاعات مالي/ شخصي
4.64
3
تجربه خرید بد از اینترنت اعتماد را کاهش می دهد
4.02
4
من از فرستادن اطلاعات مالي/ شخصي خود احساس اطمينان دارم
3.48
5
وب سایت ها نباید از اطلاعات شخصی افراد استفاده کنند مگر با اجازه خود شخص
3.40
6
دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است
2.65
7
4-2-10 آزمون فرضیه چهارم تحقیق
4-2-10-1 آزمون نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی
نتايج آزمون نرمال بودن به طور خلاصه در جدول ذيل نشان داده شده است:

جدول شماره 4-36: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر پیشنهادات ارتقایی
متغیرها و شاخص ها
مقدار آماره
سطح
معني داري
مقدار خطا
نتيجه آزمون
متغیر
پیشنهادات ارتقایی
2.345
.000
0.05
رد فرض صفر
شاخصها
بازاریابی اینترنتی،پیشنهادات بیشتری جهت افزایش فروش فراهم می نماید
3.183
.000
0.05
رد فرض صفر

پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، خلاقانه و سرگرم کننده تر است
5.062
.000
0.05
رد فرض صفر

پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، جذاب و قابل توجه است
4.137
.000
0.05
رد فرض صفر

پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، برای مشتری قانع کننده است
5.528
.000
0.05
رد فرض صفر

چون سطح معني داري برای متغیر پیشنهادات ارتقایی و شاخص های آن کوچکتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر در سطح معنی داری 0.05 رد مي شود و درنتيجه می توا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره بازاریابی اینترنتی، رفتار خرید، ضریب تعیین، مقدار خطا Next Entries تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، مقدار خطا، افزایش فروش، سطح معنادار