تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، مقدار خطا، افزایش فروش، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

می توان بیان نمود که متغیر پیشنهادات ارتقایی و شاخص های آن داراي توزيع نرمال نیستند.
در نمودار زیر عدم نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی نشان داده شده است.

شكل 4-20: نمودار نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی

4-2-10-2 آزمون متغیر پیشنهادات ارتقایی
با توجه به اینکه متغیر پیشنهادات ارتقایی و شاخص های آن دارای توزیع نرمال نیستند برای آزمون آن از آزمون آماری ناپارامتری نسبت استفاده می شود. آزمون نسبت به شكل زير بيان مي شود نتايج آزمون نسبت به شرح جدول 4-19 است:

تأثیر عامل پیشنهادات ارتقایی بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان در حد متوسط است
تأثیر عامل پیشنهادات ارتقایی بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان بیش از حد متوسط است

جدول شماره 4-37: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی
متغیرها و شاخص ها
طبقه
تعداد مشاهده شده
احتمال مشاهده شده
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
پیشنهادات ارتقایی
3≥
162
.61
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر

3
104
.39
 

کل
266
1.00
 

شاخصها
بازاریابی اینترنتی،پیشنهادات بیشتری جهت افزایش فروش فراهم می نماید
3≥
197
.74
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر

3
69
.26
 

کل
266
1.00
 

پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، خلاقانه و سرگرم کننده تر است
3≥
202
.76
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر

3
64
.24
 

کل
266
1.00
 

پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،جذاب و قابل توجه است
3≥
174
.65
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر

3
92
.35
 

کل
266
1.00
 

پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،برای مشتری قانع کننده است
3≥
229
.86
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر

3
37
.14
 

کل
266
1.00
 

همانطور كه در جدول 4-19 ديده مي شود، چون سطح معني داري براي متغیر پیشنهادات ارتقایی و تمام شاخص های آن بزرگتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر رد نمي شود یعنی این شاخص ها بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار نیست.
نتیجه: فرضیه چهارم تحقیق رد می گردد.
4-2-10-3 رتبه بندي عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی
نتايج اين آزمون براي بررسي يكسان بودن تأثیر عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان به شرح ذيل است:

جدول 4-38 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد
22.740
3
0.000
266

با توجه به جدول شماره 4-20، آماره‌ کای دو و سطح معناداری محاسبه ‌شده نشان می‌دهد فرض H0 در سطح معني داري 0.05 رد می‌گردد و می‌توان گفت بین عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی از نظر تأثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. هر یک از شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی همراه با میانگین رتبه ای آنها در جدول ذیل نشان داده شده اند. “پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،جذاب و قابل توجه است” بالاترین رتبه و “پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،برای مشتری قانع کننده است”‌ پایین ترین رتبه را دارا است.

جدول 4-39 : رتبه بندي عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی
شاخص
میانگین رتبه‌ای
رتبه
پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،جذاب و قابل توجه است
2.70
1
پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، خلاقانه و سرگرم کننده تر است
2.59
2
بازاریابی اینترنتی،پیشنهادات بیشتری جهت افزایش فروش فراهم می نماید
2.41
3
پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،برای مشتری قانع کننده است
2.30
4

4-2-11 آزمون فرضیه پنجم تحقیق
4-2-11-1 آزمون نرمال بودن متغیر قیمت
نتايج آزمون نرمال بودن به طور خلاصه در جدول ذيل نشان داده شده است:

جدول شماره 4-40: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر قیمت
متغیرها و شاخص ها
مقدار آماره
سطح
معني داري
مقدار خطا
نتيجه آزمون
متغیر
قیمت
2.622
.000
0.05
رد فرض صفر
شاخصها
خرید اینترنتی ارزان تر از خرید فروشگاهی است
5.295
.000
0.05
رد فرض صفر

مقایسه قیمت محصولات با سایر رقبا در اینترنت سریع است
5.373
.000
0.05
رد فرض صفر

خرید اینترنتی باعث دریافت تخفیفات زیاد می شود
7.571
.000
0.05
رد فرض صفر

اعتماد مشتریان به قیمت در اینترنت، بر دفعات خرید محصولات موثر است
5.818
.000
0.05
رد فرض صفر
چون سطح معني داري برای متغیر قیمت و شاخص های آن کوچکتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر در سطح معنی داری 0.05 رد مي شود و درنتيجه می توان بیان نمود که متغیر قیمت و شاخص های آن داراي توزيع نرمال نیستند.
در نمودار زیر عدم نرمال بودن متغیر قیمت نشان داده شده است.

شكل 4-21: نمودار نرمال بودن متغیر قیمت

4-2-11-2 آزمون متغیر قیمت
با توجه به اینکه متغیر قیمت و شاخص های آن دارای توزیع نرمال نیستند برای آزمون آن از آزمون آماری ناپارامتری نسبت استفاده می شود. آزمون نسبت به شكل زير بيان مي شود:

تأثیر عامل قیمت بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان در حد متوسط است
تأثیر عامل قیمت بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان بیش از حد متوسط است

نتايج آزمون نسبت به شرح جدول ذيل است:

جدول شماره 4-41: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر قیمت
متغیرها و شاخص ها
طبقه
تعداد مشاهده شده
احتمال مشاهده شده
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
قیمت
3≥
1
.00
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
265
1.00
 

کل
266
1.00
 

شاخصها
خرید اینترنتی ارزان تر از خرید فروشگاهی است
3≥
20
.08
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
246
.92
 

کل
266
1.00
 

مقایسه قیمت محصولات با سایر رقبا در اینترنت سریع است
3≥
26
.10
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
240
.90
 

کل
266
1.00
 

خرید اینترنتی باعث دریافت تخفیفات زیاد می شود
3≥
4
.02
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
262
.98
 

کل
266
1.00
 

اعتماد مشتریان به قیمت در اینترنت، بر دفعات خرید محصولات موثر است
3≥
39
.15
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
227
.85
 

کل
266
1.00
 

همانطور كه در جدول 4-23 ديده مي شود، چون سطح معني داري براي متغیر قیمت و تمام شاخص های آن کوچکتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر رد مي شود یعنی این شاخص ها بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار هستند.
نتیجه: فرضیه پنجم تحقیق تأیید می گردد.

4-2-11-3 رتبه بندي عناصر متغیر قیمت
نتايج اين آزمون براي بررسي يكسان بودن تأثیر عناصر متغیر قیمت بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان به شرح ذيل است:
جدول 4-42 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر قیمت
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد
40.032
3
0.000
266

با توجه به جدول شماره 4-24، آماره‌ کای دو و سطح معناداری محاسبه ‌شده نشان می‌دهد فرض H0 در سطح معني داري 0.05 رد می‌گردد و می‌توان گفت بین عناصر متغیر قیمت از نظر تأثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. هر یک از شاخص های متغیر قیمت همراه با میانگین رتبه ای آنها در جدول ذیل نشان داده شده اند. قابل ملاحظه است که شاخص “خرید اینترنتی باعث دریافت تخفیفات زیاد می شود” موثرترین شاخص بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان و “خرید اینترنتی ارزان تر از خرید فروشگاهی است” کم اثرترین شاخص است.

جدول 4-43 : رتبه بندي عناصر متغیر قیمت
شاخص
میانگین رتبه‌ای
رتبه
خرید اینترنتی باعث دریافت تخفیفات زیاد می شود
2.82
1
مقایسه قیمت محصولات با سایر رقبا در اینترنت سریع است
2.40
2
اعتماد مشتریان به قیمت در اینترنت، بر دفعات خرید محصولات موثر است
2.39
3
خرید اینترنتی ارزان تر از خرید فروشگاهی است
2.38
4

4-2-12 آزمون فرضیه ششم تحقیق
4-2-12-1 آزمون نرمال بودن متغیر سهولت خرید
نتايج آزمون نرمال بودن به طور خلاصه در جدول ذيل نشان داده شده است:

جدول شماره 4-44: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر سهولت خرید
متغیرها و شاخص ها
مقدار آماره
سطح
معني داري
مقدار خطا
نتيجه آزمون
متغیر
سهولت خرید
2.750
.000
0.05
رد فرض صفر
شاخصها
خرید اینترنتی آسان است
3.786
.000
0.05
رد فرض صفر

ميتوان به سادگي از وب براي يافتن اطلاعات در رابطه با محصولات استفاده کرد
8.200
.000
0.05
رد فرض صفر

سفارش خرید از طریق اینترنت به راحتی انجام می شود
5.542
.000
0.05
رد فرض صفر

جستجوی نیازمندی ها در اینترنت آسان است
8.092
.000
0.05
رد فرض صفر

قابلیت ردیابی درخواست ها در اینترنت آسان است
5.331
.000
0.05
رد فرض صفر

چون سطح معني داري برای متغیر سهولت خرید و شاخص های آن کوچکتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر در سطح معنی داری 0.05 رد مي شود و درنتيجه می توان بیان نمود که متغیر سهولت خرید و شاخص های آن داراي توزيع نرمال نیستند.
در نمودار زیر عدم نرمال بودن متغیر سهولت خرید نشان داده شده است.

شكل 4-22: نمودار نرمال بودن متغیر سهولت خرید
4-2-12-2 آزمون متغیر سهولت خرید
با توجه به اینکه متغیر سهولت خرید و شاخص های آن دارای توزیع نرمال نیستند برای آزمون آن از آزمون آماری ناپارامتری نسبت استفاده می شود. آزمون نسبت به شكل زير بيان مي شود:

تأثیر عامل سهولت خرید بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان در حد متوسط است
تأثیر عامل سهولت خرید بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان بیش از حد متوسط است

نتايج آزمون نسبت به شرح جدول ذيل است.

جدول شماره 4-45: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر سهولت خرید
متغیرها و شاخص ها
طبقه
تعداد مشاهده شده
احتمال مشاهده شده
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
سهولت خرید
3≥
1
.00
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
265
1.00
 

کل
266
1.00
 

شاخصها
خرید اینترنتی آسان است
3≥
84
.32
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
182
.68
 

کل
266
1.00
 

ميتوان به سادگي از وب براي يافتن اطلاعات در رابطه با محصولات استفاده کرد
3≥
6
.02
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
260
.98
 

کل
266
1.00
 

سفارش خرید از طریق اینترنت به راحتی انجام می شود
3≥
16
.06
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
250
.94
 

کل
266
1.00
 

جستجوی نیازمندی ها در اینترنت آسان است
3≥
2
.01
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
264
.99
 

کل
266
1.00
 

قابلیت ردیابی درخواست ها در اینترنت آسان است
3≥
53
20.
0.000
0.05
رد فرض صفر

3
213
.80
 

کل
266
1.00
 

همانطور كه در جدول 4-27 ديده مي شود، چون سطح معني داري براي متغیر سهولت خرید و تمام شاخص های آن کوچکتر از مقدار خطاي 0.05 است، فرض صفر رد مي شود یعنی این شاخص ها بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار هستند.
نتیجه: فرضیه ششم تحقیق تأیید می گردد.
4-2-12-3 رتبه بندي عناصر متغیر سهولت خرید
نتايج اين آزمون براي بررسي يكسان بودن تأثیر عناصر متغیر سهولت خرید بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان به شرح ذيل است:

جدول 4-46 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر سهولت خرید
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد
292.904
4
0.000
266

با توجه به جدول شماره 4-28، آماره‌ کای دو و سطح معناداری محاسبه ‌شده نشان می‌دهد فرض H0 در سطح معني داري 0.05 رد می‌گردد و می‌توان گفت بین عناصر متغیر سهولت خرید از نظر تأثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. هر یک از شاخص های متغیر سهولت خرید همراه با میانگین رتبه ای آنها در جدول ذیل نشان داده شده اند. قابل ملاحظه است که شاخص “ميتوان به سادگ

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، وب سایت ها، مقدار خطا، سطح معنی داری Next Entries تحقیق رایگان درباره بازاریابی اینترنتی، سطح معنی داری، جمعیت شناختی، متغیر جمعیت شناختی