تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

وب تأیید نشد. بعلاوه، ارتباط قابل توجهی نیز میان رهبری عقیده و خرید آنی، با شخصیت یافت شد.
یزدان پرست (1386) موضوع “شناسائی عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده ایرانی در خصوص خرید به صورت اینترنتی و شبه اینترنتی” را که از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمع آوری توصیفی- پیمایشی است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده و بر این اساس و با توجه به مدل مفهومی تحقیق، 5 فرضیه زیر را مطرح نمود :
1 H: نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی بر اساس خصوصیات جمعیت شناختی مختلف مصرف کنندگان به طرز معناداری متفاوت است.
2 H: نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی بر اساس ترجیحات مختلف خرید مصرف کنندگان به طرز معناداری متفاوت است.
3H : نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی رابطه معناداری با ادراک مصرف کنندگان از منافع این شیوه دارد.
4H: نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی رابطه معناداری با ادراک سبک زندگی از منافع این شیوه دارد.
5H: نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی بر اساس میزان استفاده از خرید اینترنتی به طور معناداری متفاوت است.
در این پژوهش جامعه آماری افرادی هستند که حداقل یک بار تجربه خرید اینترنتی داشته و اقدام به خرید از محصولات فرهنگی نموده اند.روش نمونه گیری برای تعداد 384 پرسشنامه،نمونه گیری در دسترس بوده است.
در مورد فرضیه اول زنان نگرش مثبت کمتری نسبت به مردان دارند و خوش بینی زنان کمتر است. در فرضیه 2 نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه 3 و4 نیز مورد تأئید است و نهایتا در فرضیه 5 هم رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.بر اساس یافته ها و نتایج این پژوهش،پیشنهاد شد که استراتژی های بازاریابی متفاوتی برای گروه های مختلف سنی در نظر گرفته شود،فرصت انجام خرید اینترنتی و کسب تجربه رضایت بخش در این خصوص برای افراد فراهم گشته و با تاکید بر مزایای این شیوه خرید اقدام به اطلاع رسانی و اموزش در این خصوص شود.
تونکه نژاد (1384) موضوع خود را با عنوان “نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند” مطرح نمود و در این پژوهش توصیفی-کاربردی،بر اساس ادبیات تحقیق در باب رفتار خرید اینترنتی،نگرش را به عنوان عاملی تاثیر گذار بر رفتار خرید مطرح نموده و با هدف بررسی نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در پی پاسخگویی به دو سوال زیر بوده است:
نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
اولویت بندی عوامل موثر بر نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
این تحقیق در میان مشتریان فروشگاه شهروند درسطح تهران که از خرید اینترنتی استفاده کرده بودند صورت پذیرفت.پرسشنامه آن در میان نمونه مورد نظر با حجم 100 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای در میان 4 شعبه فروشگاه شهروند توزیع و نتایج زیر محقق گردید:
ایمنی پایگاه داده ها،میزان امانت داری در اطلاعات مشتریان،کیفیت اطلاعات،سرعت امکان تخفیف،کیفیت ارتباط،سهولت،لذت و قیمت پایین به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان دارند.بر اسا س این 9 عامل، نگرش مشتریان نسبت به فروشگاه های زنجیره ای شهروند در خصوص خرید اینترنتی منفی می باشد.از اینرو بیان گردید که فروشگاه شهروند می تواند اقداماتی از جمله استفاده از تبلیغات برای ایجاد نگرش مثبت،استفاده از روابط عمومی به منظور ترویج شیوه جدید خرید و سعی در جلب اعتماد مردم از این طریق را به منظور تغییر نگرش مشتریان انجام دهد.
2-2-2 بررسی پایاننامههای خارجی مرتبط
تحقیق ” شناسایی مشخصههایی از فروشگاه، محصول و مشتری که بر خرید در اینترنت تاثیر میگذارد” صورت گرفته توسط کانز201 (1997) با هدف بررسی تاثیر ویژگیهای فروشگاه، مصرفکننده و محصول بر انتخاب اینترت توسط مصرفکننده به عنوان رسانه خرید انجام شده است. تا از این طریق بتوانند علت خرید از اینترنت، مشتریانی که از اینترنت برای خرید استفاده میکنند و محصولاتی بیشتر احتمال دارد از طریق اینترنت فروخته شوند را شناسایی نمایند.به همین منظور از مدل تعدیل شدهی اینگِل، بِلَکوِل و مینیارد (EBM) مدل فرایند تصمیم مصرفکننده (1990) به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.
سوالات تحقیق:
کدام ویژگیهای فروشگاه است که خرید اینترنتی را نسبت به دیگر رسانههای خرده فروشی، جذابتر ساخته؟
کدام خصوصیات مصرفکننده بر خرید از طریق اینترنت تاثیر میگذارد؟
کدام نوع از محصول را مصرفکننده برای خرید از اینترنت مدنظر قرار میدهد؟
فرضیات تحقیق:
HSC1: مصرفکنندگانی که دریافتند اینترنت برای آنها زمان را حفظ میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC2: مصرفکنندگانی که راحتی اینترنت را دریافتند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC3: مصرفکنندگانی که دریافتند اینترنت کالاهای بهادار را بطور مناسب برای آنها فراهم میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC4a: مصرفکنندگانی که از کارتهای اعتباری و حسابهای بدهی مشتری استفاده میکنند میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC4b: مصرفکنندگانی که دریافتند تراکنشهای کارت اعتباری آنها بصورت برخط دارای امنیت است میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC5: مصرفکنندگانی که به اینترنت در فراهم نمودن تولیدکنندگان باکیفیت رتبهی بالایی میدهند میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC6: مصرفکنندگانی که دریافتند اینترنت ریسک کمی را در انتخاب خرید آنها فراهم میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC7: مصرفکنندگانی که دریافتند اینترنت برای مشتریان خدماتی که مهم میپندارند را فراهم میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC1: مصرفکنندگانی که در رهبری عقیده رتبه بالایی دارند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC2: مصرفکنندگانی که در پذیرش نوآوری حوزه خاص رتبه بالایی دارند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC3: مصرفکنندگانی که در مارکت میون202 بیستری دارند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC4: مصرفکنندگانی که بیشتر با خرید برخط درگیر هستند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC5: مصرفکنندگان جوانتر با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC6: مصرفکنندگان مذکر با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC7: مصرفکنندگانی که تحصیلات دانشگاهی دارند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC8: مصرفکنندگانی که حرفههای تکنیکی یا حرفهای دارند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC9: مصرفکنندگانی که درآمد بالاتر از میانگین دارند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
متغیر وابسته در این تحقیق تمایل به خرید از طریق اینترنت و متغیرهای وابسته ویژگیهای فروشگاه، مصرفکننده و طبقات محصول است. 10 ویژگی فروشگاه در طول چهار رسانه خرده فروشی تحلیل شده است. خرید گذشته و تمایل به خرید پانزده طبقه از محصول در اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است. توسط تحلیل عاملی محصولات بر اساس تمایل به خرید هرکدام از طبقات در اینترنت، گروهبندی شدهاند. شش عامل حاصل شده عبارتند از: (1) محصولات سرگرمی مانند کتاب و مجله، موسیقی، محصولات کامپیوتری و مسافرتی (2) خدمات شامل خدمات بازرگانی، قانونی، مالی و وام و رهن (3) هدایا شامل البسه، خوراکی و نوشیدنی (4) الکترونیک مانند محصولات الکترونیک و خودرو (5) خدمات تحصیلی و (6) محصولات کودکان. محصولات موجود در عامل اول بیشترین تناوب خرید را در بین سایر طبقات داشتهاند. به علاوه تحلیل عاملی ویژگیهای فروشگاه را نیز اینکه گروهبندی کرده است: 1)راحتی شامل حفظ وقت و راحتی، 2) خدمات شامل ریسک کاهشیافته و خدمات مشتری، 3) کالاها شامل قیمت، کیفیت و تنوع کالا، 4) شهرت سامل معریف بودن برند و شرکت و 5) راحتی پرداخت شامل تنها متغیر سهولت پرداخت.
سه فرضیه از هشت فرضیه مربوط به ویژگیهای فروشگاه اینترنتی پذیرفته شده است: کیفیت کالا، تنوع کالا و خدمات مشتری. در رابطه خصوصیات مصرفکننده نیز دو فرضیه از چهار فرضیه یعنی سطح بالاتر رهبری عقیده و پذیرش نوآوری حوزه خاص بر خلاف دو مورد دیگر تاثیر معنادار در تمایل به خرید از اینترنت دارند. ویژگیهای جمعیت شناختی نیز تاثیرگذار شناخته شدهاند.

هدف کلی لیئو (2004) از تحقیق ” مدلسازی پذیرش اینترنت توسط مصرفکننده به عنوان رسانه خرید: دیدگاه یکپارچه” فراهم نمودن درک بهتر از پذیرش اینترنت به عنوان رسانه خرید از طریق رویکرد یکپارچهی پذیرش نوآوری و فرایند تصمیمگیری مصرفکننده است. از این رو فرضیههای زیر توسعه یافتهاند:
H1: پذیرش اینترنت به عنوان رسانه خرید توسط مصرفکنندگان به طور مثبت از ادراکات آنها نسبت به (الف) مزایای نسبی، (ب) سهولت استفاده، (ج) سازگاری، (د) خوشی و بطور منفی از (ی) ریسک تاثیر میپذیرد.
H2: ادراکات مصرفکنندگان از ویژگیهای خردهفروش اینترنتی به طور مثبت بر پذیرش اینترنت به عنوان رسانه خرید توسط آنها، تاثیر میگذارد.
H3: خودکفایتی اینترنت مصرفکنندگان به طور مثبت بر پذیرش اینترنت به عنوان رسانه خرید توسط آنها، تاثیر میگذارد.
H4: ادراکات مصرفکنندگان از ویژگیهای خردهفروش اینترنتی (اطلاعات، طراحی سایت، کاربری سیستم و خدمات) به طور مثبت بر ادراکات آنها از مزایای نسبی تاثیر میگذارد.
H5: ادراکات مصرفکنندگان از ویژگیهای خردهفروش اینترنتی (اطلاعات، طراحی سایت، کاربری سیستم و خدمات) به طور مثبت بر ادراکات آنها از سازگاری تاثیر میگذارد.
H6: ادراکات مصرفکنندگان از ویژگیهای خردهفروش اینترنتی (اطلاعات، طراحی سایت، کاربری سیستم و خدمات) به طور مثبت بر ادراکات آنها از سهولت استفاده تاثیر میگذارد.
H7: ادراکات مصرفکنندگان از ویژگیهای خردهفروش اینترنتی (اطلاعات، طراحی سایت، کاربری سیستم و خدمات) به طور مثبت بر ادراکات آنها از خوشی تاثیر میگذارد.
H8: ادراکات مصرفکنندگان از ویژگیهای خردهفروش اینترنتی (اطلاعات، طراحی سایت، کاربری سیستم و خدمات) به طور مثبت بر ادراکات آنها از ریسک تاثیر میگذارد.
H9: خودکفایتی اینترت مصرفکنندگان بطور مثبت بر ادراکات آنها از خصوصیات نوآوریِ (الف) مزایای نسبی، (ب) سهولت استفاده، (ج) سازگاری، (د) خوشی و بطور منفی بر (ی) ریسک تاثیر میگذارد.
H10: طبقات محصول تاثیر تعدیل کنندگی بر پذیرش اینترنت به عنوان رسانه خرید توسط مصرفکنندگان دارد.
H11: ادراکات از خصوصیات نوآوریِ رسانه خرید اینترنتی، ادراکات از ویژگیهای خردهفروش اینترنتی و خودکفایتی اینترنت برای چهار گروه پذیرندگان: بازدیدکنندگان عادی، خریداران پنهان، خریداران ثابت قدم و خریداران ترک کننده، متفاوت است.
با استفاده از پیمایش تحت وب از پذیرش اینترنت به عنوان رسانه خرید توسط مصرفکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه در صفحه ائل شامل دو سوال بر غربال کردن خریداران غیر اینترنتی است. سوالات اصلی پیمایش در صفحهی دوم قرار دارد. تحلیل توصیفی برای تهیه پروفایلی از مصرفکنندگان بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی آنها، استفاده از اینترنت و رفتار خرید برخط، انجام گرفته است. جهت آزمون مدل مفروض و فرضیهها از مدل معادلات ساختاری و به منظور بررسی بعددار بودن سازهها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. به منظور تعیین اینکه آیا متغیرهای اندازهگیری شده بطور قابل اعتمادمتغیرهای پنهان فرض شده را که از تحلیل اکتشافی حاصل شده، منعکس میکند یا نه تحلیل عاملی تاییدی بکار رفته است. تحلیل مسیر ساختاری نیز برای توسعه مدل مفروض و بررسی تاثیر خصوصیات نوآوری ادراک شده، ویژگیهای خرده فروش اینترنتی ادراک شده و خودکفایتی اینترنت مصرفکننده بر رفتار خرید برخط فعلی و تمایلات خرید برخط آتی، بکار رفته است. تاثیر تعدیل کنندگی طبقات محصول نیز بر اساس مدل معادلات ساختاری مفروض برای خرید اینترنتی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ارزش ادراک شده، رفتار خرید، کیفیت اطلاعات، مصرف کننده Next Entries تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، مصرف کننده، بازاریابی اینترنتی، جستجوی اطلاعات