تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، بازاریابی اینترنتی، افزایش فروش، عوامل بیرونی

دانلود پایان نامه ارشد

پیمایشی به حساب میآید. چون در این تحقیق بر مبنای نظرسنجی وسنجش عقاید نمونه آماری عمل شده و صرفا وضعیت متغیرهای مستقل مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط آن‌ها با متغیر وابسته نیز مورد آزمون قرار نگرفته است، لذا از روش پیمایشی استفاده شده است.

3-2 متغيرها و فرضیه های تحقيق
در يک تحقيق براي پاسخ دادن به سئوال‌هاي تحقيق و يا آزمون فرضيه‌ها، تشخيص متغيرها امر ضروري است. در اين تحقيق دو نوع متغير در نظر گرفته شده است.
الف) متغير مستقل: متغير مستقل ويژگي و خصوصيتي است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت يا دستکاري مي شود و مقاديري را مي پذيرد تا تأثير آن بر روي متغير وابسته مشاهده مي شود.تغيير در يک متغير مستقل، تغييرات قانونمندي در متغير وابسته بوجود مي آورد، بنابراين در هر آزمايش تجربي متغير مستقل همان محرک است. (خاکي،1387،167(.در تحقیق حاضر محیط بازاریابی اینترنتی،امنیت و اعتماد،ویژگی محصول،قیمت و سهولت کاربرد متغیرهای مستقل هستند و از طرفی متغیرهای مکنون برونزا به حساب میآیند، به این علت که از عوامل بیرونی مشتق میشوند.
ب) متغير وابسته: متغيري است که تغييرات آن تحت تأثير متغير مستقل قرار مي‌گيرد (بازرگان، سرمد، حجازي،1385: 44-43). يعني متغيرهاي وابسته، شرايط يا خصايصي هستند که با وارد کردن، از ميان برداشتن يا تغيير متغيرهاي مستقل ظاهر مي شوند، از بين مي روند و يا تغيير مي کنند. (خاکي،1387،166).در این تحقیق رفتار خرید اینترنتی مشتریان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد.
فرض اول: محیط بازاریابی اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض دوم: ویژگی های محصول بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض سوم: امنیت و اعتماد بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض چهارم: پیشنهادات ارتقایی بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض پنجم: قیمت رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض ششم: سهولت خرید بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.

3-2-1 مدل تحلیلی تحقیق
محیط بازار یابی اینترنتی: این موضوع برای بازاریابان بسیار با اهمیت است که بتوانند در محیط بسیار رقابتی اینترنت مشتریان را حفظ نمایند و بزرگی بازار مقصد را برآورد نمایند.برای برآورد نمودن انتظارات مشتریان از جمله نیاز ها، خواسته ها، سلیقه ها و ترجیحات آنها، یک سایت باید به صورت متنوعی طراحی شود و تسهیلات زیادی را در اختیار کاربران قرار دهد. (هاکیو و همکاران،2009)

ویژگی های محصول: عموما مشتریان برای خرید، فروشگاهی را انتخاب می کنند که رضایت آنها از کیفیت مورد نظرشان را حداکثر نماید. محصولاتی که برای خرید نیاز به لمس کردن و یا آزمودن به وسیله حس های مختلف دارند،کمتر از طریق اینترنت به فروش می رسند و لذا ملموس بودن و غیر ملموس بودن ویژگی های مهمی است که باید در محیط اینترنتی برای محصولات مد نظر قرارگیرد.(ویجایا ساراتی،2002)
امنیت و اعتماد: امنیت عامل مهمی در افزایش رضایت مشتریان است. در مواردی که احتمالات و خطرات نیز وجود داشته باشد، اعتماد به محصول، نقش ویژه پیدا می کند.امنیت، اعتماد ایجاد می نماید و اعتماد عامل موفقیت است. هرچه سطح امنیت و اعتماد برای یک محصول بالاتر باشد نیاز به فعالیت فیزیکی در خرید آن کاهش یافته و خرید الکترونیکی آن آسان تر می شود. (هاکیو و همکاران،2009)

پیشنهادات ارتقایی: ارتقاء به معنای تمام کارهایی است که یک بازاریاب انجام می دهد تا محصولی را از کارخانه به دست مشتری برساند و این امر شامل تبلیغات، فروش شخصی، روابط عمومی، عمومی یا جهانی شدن و تجارت می شود. ارتقاء فروش می تواند مزایای زیادی را برای مشتریان به وجود آورد که مشهودترین آن صرفه جویی مالی است. هرچند می تواند باعث به ارمغان آوردن عواملی مثل کیفیت، راحتی، ایجاد ارزش و سرگرمی برای مشتریان شود. (هاکیو و همکاران،2009)

سهولت کاربرد: باور کاربر نسبت به اینکه تا چه حد استفاده از یک سیستم خاص، بدون دردسر و همراه با راحتی خواهد بود (دیویس208، 1989). سهولت استفاده همچنین در ادبیات مربوط به مفاهیم آنلاین، تحت عنوان قابلیت استفاده یا کارآمدی نیز بیان میشود، که شامل سهولت در ردیابی، سهولت در سفارشدهی، عملکرد جستجو، سرعت دانلود، طرح کلی سایت و سهولت در خرید اینترنتی میباشد (جاتوراویث،2007).

قیمت: قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود.برای مشتریان حساس به قیمت در بازار،قیمت یک شاخص مهم در ارزیابی ارزش محسوب می شود.برای مشتریان اقتصادی تر معمولا قیمت یک جزء مهم از هزینه است که قیمت را بین محصولات جایگزین مقایسه می نمایند.قیمت مستقیم در خرید الکترونیکی از طریق اینترنت شامل هزینه های خرید سخت افزار و نرم افزار و نیز پرداخت هایی برای اشتراک اینترنت و به روز نمودن می باشد که بدون در نظر گرفتن آن قیمت همان قیمت محصول در بازار سنتی می باشد که جزء ذاتی از ریسک مالی درک شده برای محصول می باشد. (ز.چن و دوبینسکی،2003)
محیط بازاریابی اینترنتی،امنیت و اعتماد،ویژگی محصول،قیمت و سهولت کاربرد متغیرهای مستقل هستند و از طرفی متغیرهای مکنون برونزا به حساب میآیند، به این علت که از عوامل بیرونی مشتق میشوند.مهمترین شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی شامل مفید بودن،لذت بخش بودن،کارایی،خدمات بهتر و رضایت می باشد.در مورد ویژگی محصول نیز شاخص های بررسی فیزیکی،حس دیدن، صدا، بوییدن و چشیدن می باشد.شاخص های مربوط به امنیت و اعتماد عبارتند از اطلاعات شخصی و مالی،تجربه خرید و حریم خصوصی می باشد. برای بررسی متغیر مستقل پیشنهاد ارتقایی از شاخص های جذب کنندگی، قانع کنندگی، خلاقیت و افزایش فروش استفاده می شود.ارزان بودن،مقایسه،تخفیف،ریسک،دفعات خرید و هزینه های جانبی از مهمترین شاخص های متغیر قیمت می باشند.در نهایت برای متغیر سهولت خرید نیز از شاخص های قابلیت ردیابی،دانش و تجربه،جستجوی راحت و سفارش دهی راحت استفاده می شود. در جدول 3-1 تقسيم‌بندي شاخص ها براساس متغيرها ارائه شده است.
جدول 3-1: مدل تحلیلی تحقیق بر مبنای متغیرها و شاخص‌های تحقیق
عنوان متغیر
شاخص های سنجش
منبع
محیط بازار یابی اینترنتی
مفید بودن،لذت بخش بودن،کارایی،خدمات بهتر و رضایت
هاکیو و همکاران(2009)، سگارز و گروورز(1993)، راجرز(1983)، اِورارد و اورییر، 1996
ویژگی های محصول
بررسی فیزیکی،حس دیدن، صدا، بوییدن و چشیدن
هاکیو و همکاران(2009)
امنیت و اعتماد
اطلاعات شخصی و مالی،تجربه خرید و حریم خصوصی
هاکیو و همکاران(2009)، سالیزبری و همکاران(1998)
پیشنهاد ارتقاء
جذب کنندگی، قانع کنندگی، خلاقیت و افزایش فروش
هاکیو و همکاران(2009)
قیمت
ارزان بودن،مقایسه،تخفیف،ریسک،دفعات خرید و هزینه‌های جانبی
ز.چن و دوبینسکی (2003)
سهولت خرید
قابلیت ردیابی،دانش و تجربه،جستجوی راحت و سفارش‌دهی راحت
استوئل و ها (2009)، سگارز و گروورز (1993)، جاتوراویث(2007)

3-3 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
جهت جمع آوری داد های ثانویه از مطالعات کتابخانه ای و برای داده های اولیه ای از روش میدانی استفاده شده است.
1) مطالعات کتابخانهای:
در تكميل مباني نظري و سابقه تحقیقات انجام گرفته، از منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي شامل كتب، مقالات، پایاننامهها و مطالعات موردي استفاده شده است.
2) روش میدانی:
به منظور جمعآوری دادهها برای انجام تحلیل، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسشنامه مذکور دارای دو بخش است که در بخش اول سوالات عمومی و در بخش دوم سوالات تخصصی مطرح گردیده است.

سوالات عمومی: در بخش عمومی، سوالات جمعیت شناختی مورد سوال قرار گرفته است.
سوالات تخصصی: این بخش شامل 30 سوال تخصصی میباشد که به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازند.

3-4 مقیاس مورد استفاده
مقیاس‌ها وسایلی هستند که محقق به کمک آن‌ها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی ‌نماید (حافظ‌نیا، 1388، 146).
در این تحقیق برای پاسخ‌گویی به سؤالات پرسشنامه از طیف پنج تایی کاملاً موافق تا کاملاً مخالف لیکرت استفاده شده است. بنابراین طیف مورد استفاده رتبه‌ای است و با نمره‌گذاری طیف لیکرت در تحلیل‌ها به عنوان متغیر فاصله‌ای با آن رفتار می‌شود. برای سوالات جمعیت شناختی از مقیاس اسمی استفاده شده است.

شکل کلي : كاملاً مخالف – مخالف – نظري ندارم – موافق – کاملاً موافق
امتياز بندي : 1 2 3 4 5

در جدول 3-2 تقسيم‌بندي سوالات براساس متغيرها ارائه شده است.
جدول 3-2: تقسیم بندی سوالات پرسشنامه بر اساس متغیرهای تحقیق
متغیر
شماره سوال
منبع
محیط بازار یابی اینترنتی
1-2-3-4-5-6
هاکیو و همکاران(2009)، سگارز و گروورز(1993)، راجرز(1983)، اِورارد و اورییر، 1996
ویژگی های محصول
7-8-9-10
هاکیو و همکاران(2009)
امنیت و اعتماد
11-12-13-14-15-16-17
هاکیو و همکاران(2009)، سالیزبری و همکاران(1998)
پیشنهاد ارتقاء
18-19-20-21
هاکیو و همکاران(2009)
قیمت
22-23-24-25
ز.چن و دوبینسکی (2003)
سهولت خرید
26-27-28-29-30
استوئل و ها (2009)، سگارز و گروورز(1993)، جاتوراویث(2007)

پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه، تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود.
3-4 روايي و پايايي پرسشنامه
3-4-1 پايايي209 (قابليت اعتماد) پرسشنامه
پايایي يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به‌ دست مي‌دهد. در اين تحقيق براي تعيين پاياني پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ210 استفاده گرديد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمون‌هايي كه خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند به‌كار مي‌رود. حد قابل قبول آلفاي كرونباخ براي مقاصد كاربردي حداقل 7/0 است. اين روش براي محاسبه هماهنگي و سازگاري دروني ابزار اندازه‌گيري بكار مي‌رود. براي محاسبه ضرايب آلفاي كرونباخ ابتدا بايستي واريانس نمونه‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه كل را محاسبه كرد، سپس با استفاده از رابطه زير، آلفا را محاسبه كرد (سرمد و همكاران، 1383، ص169).
α=k/(k-1) (1-(∑_(i=1)^k▒S_i^2 )/(S_sum^2 ))
كه در آن k تعداد سؤال‌هاي پرسشنامه، واريانس سوال iام و واريانس كل سوالات است.
آزمون پايايي پرسشنامه براي 6 متغیر و 30 سوال پرسشنامه و 40 نمونه انجام شد. مقدار ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌ شده براي متغیر اول یعنی “محیط بازاریابی اینترنتی” که مشتمل بر 6 سوال است، 0.757 به ‌دست آمده است. برای متغیر دوم یعنی “ویژگی های محصول” برای 4 سوال پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ برابر 0.785 بدست آمده است و به همین صورت برای مابقی متغیرها مقدار آلفا محاسبه شده است. همچنین مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر 0.744 بدست آمده است. همانطور که ملاحظه می گردد مقدار آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها، از حد قابل قبول براي مقاصد كاربردي كه 0.7 است بيشتر مي‌باشد، لذا مي‌توان ادعا نمود كه پرسشنامه موردنظر داراي پايايي قابل قبول است. نتايج اين آزمون به پيوست گزارش شده است.

جدول شماره 3-2: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه
متغیرها
شماره سوالات
تعداد سؤالات
تعداد نمونه
مقدار آلفای کرونباخ
محیط بازاریابی اینترنتی
1 تا 6
6
40
0.757
ویژگی های محصول
7 تا 10
4
40
0.785
امنیت و اعتماد
11 تا 17
7
40
0.778
پیشنهادات ارتقایی
18 تا 21
4
40
0.700
قیمت
22 تا 25
4
40
0.716
سهولت خرید
26 تا 30
5
40
0.791
کل پرسشنامه
1 تا 30
30
40
0.744

3-4-2 تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به اين

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، مصرف کننده، بازاریابی اینترنتی، جستجوی اطلاعات Next Entries تحقیق رایگان درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رگرسیون، روش تحلیل عاملی