تحقیق رایگان درباره رضایت شغلی، رضایت شغل، استرس شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

«اثرات حمایت مدیر بر میزان استرس، و رضایت شغلی معلمان و حفظ آنها در حرفهشان» دریافتند که هر دو گروه ادراکات مشابهی از حمایت مدیر دارند، متغیرهای مربوط به کار در مقایسه با خصوصیات دموگرافیک ابزار بهتری برای ارزیابی حمایت مدیران هستند و انواع حمایتهای مدیران در رضایت شغلی معلمان و کاهش میزان استرس آنها مؤثر میباشند (ملک زاده، 1379).
تحقیقات هیپ، اسمیت و گلنل108 (1991) در ارتباط با «استرس شغلی در رابطه با استرس وابسته به عملکرد میزان کنترل، سن و جنس و رابطه آن با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان و مدیران مدارس آمریکا» نشان دادند پنج عامل عمده زیر در ایجاد استرس آنها مؤثر میباشد:
گرانباری شغلی
ارتباطات زیردست – فرادست
ارتباط با دانشآموزان
ارتباط با همکاران
حقوق و مزایا
نتایج همچنان نشان دادند که مدیران و معلمان با توجه به موقعیت شغلی روزانهشان و با استانداردهای معتبر مبتنی بر عملکرد استرس زیادی را تجربه میکنند و رابطه معناداری بین استرس با میزان کنترل افراد بر کار وجود دارد (جمشیدنژاد، 1375).
کارت رایت109 و کوپر (1997) بر روی «سه علت بنیانی استرس» متذکر شدند:
تغییر و بیاطمینانی
عدم امنیت
تغییرات فرهنگی شرکتها و تغییر در سبک مدیریتی
آنها این عوامل را در افزایش سطح استرس شغلی مؤثر دانستهاند.
بورگ و ریدینگ 110(1993) در پژوهشی تحت عنوان «استرس شغلی و رضایت شغلی در میان مدارس» که از 150 نفر از مدیران اهل مالت انجام شد تشخیص دادند که 20 درصد از مدیران مدارس معتقدند شغلشان بسیار استرسزا است، آنها نتیجه گرفتند کسانی که بیشتر از کارشان ناراضیاند دچار استرس بیشتری میشوند و علت استرس مدیران را در عواملی چون فقدان حمایت، منابع ناکافی و فشار کاری ذکر کردهاند (جعفری، 1378).
پاسنو و فازی111 در تحقیقات خود موفق شدند چهار عامل عمده را که غالباً موجب استرسهای شغلی در کارکنان میشوند، به شرح زیر مشخص نمایند (یعقوبی و همکاران، 1387):
تغییر در مدیریت و سیستم سرپرستی
تفاوت بین شکل انجام کار و سیاستهای کاری
عدم آگاهی فرد از دوران استراحت و بازنشستگی
تحول در روند کار در اثر پیشرفت تکنولوژی
کورمن (1977) در تحقیقی دریافت که خشنودی شغلی در میان افرادی که مشاغل آنها بسیار استرسآور است (مثل مدیران و پزشکان) میتواند بالا باشد و همچنین اظهار نمود که خشنودی شغلی با عوامل مختلفی از قبیل سطح شغل، محتوای شغل، دستمزد و ترفیعات، سرپرستی، سن، سطح تحصیلات و جنسیت همبستگی مثبت وجود دارد.
کارازک (1998) در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که سه عامل تقاضا، کنترل و حمایت در میزان استرس دخالت دارند که به طور کلی شامل تقاضاهای فیزیولوژیک، به کارگیری مهارت قدرت تصمیمگیری و حمایت اجتماعی از جانب سرپرست و همکاران میباشد.
برگرز، مارسیلیسن و وولف112 (1986) در تحقیقات خود، عوامل زیر را در ایجاد استرس مؤثر دانستند: گرانباری، ابهام نقش، مسئولیتپذیری، تعارض نقش، عدم اقتدار در تصمیمگیری، عدم ارزشمندی شغل و ناامنی شغل (ملاعباسی، 1391).
مارگولیس113 (1974) در تحقیقات خود دریافت که مهمترین علت فشار روانی ناشی از کار مسأله عدم مشارکت و فقدان نظام حمایتی در کار است. عدم مشارکت به صورت «پایین بودن سلامت جسمی، عزتنفس، رضایتمندی شغلی و افسردگی، ناخشنودی شغلی، ترک شغل و غیبت درکار» نمود پیدا میکند(ظهیری، 1374).
روبک114 در تحقیقی بین دانشآموزان دبیرستانی دختر و پسر که به طور پارهوقت کار میکردند به این نتیجه رسید که دلایل کار کردن دختران با دلایل کار کردن پسران متفاوت است. زنان به این دلیل کار میکنند که مهارتها را کسب کنند و یا تجربه کار به دست آورند. ولی در این تحقیق بعد از کنترل کردن تفاوت در دلایل کار کردن دختران و پسران رابطه بین جنس و رضایت شغلی مشخص نشد. وی به این نتیجه رسید که جنسیت نمیتواند عامل مستقیم برای رضایت شغلی باشد (ملاعباسی، 1391).
سیرلا115 (1990) «رابطه بین تعهد معلمان مدارس کاتولیک، رضایت شغلی و محیط کار» را بررسی نمود. یافتههای مربوط به سه گروه از معلمان برمبنای سه سطح از تعهد به عقیده و ارزشهای سازمانی، به خود حرفه تدریس و به طرحهای مربوطه میباشد. معلمان معتقد بودند جنبههای ذاتی و درونی کار بیش از عوامل بیرونی آنها را راضی میکند. پیشنهاد شد که مدیران فعالیتهایشان را در راستای ایجاد فکر و ایده مشترک متمرکز نمایند و کارکنان و ویژگیهایشان را با نیازهای سازمان هماهنگ نمایند (توکلی، 1375).

فصل سوم
روششناسی پژوهش

1-3 مقدمه
در این فصل، ابتدا روش پژوهش، جامعه‌آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه‌گيري تحقيق توضيح داده مي‌شود و سپس به پايايي و روايي و در آخر به روش تحقيق و نحوه تجزيه و تحليل داده‌ها اشاره خواهد شد.
2-3- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.
متغیر ملاک: استرس شغلی
متغیر پیشبین: رضایت شغلی
3-3- جامعه‌ي آماري
جامعه‌ي آماري پژوهش حاضر را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه در سال 1393 تشكيل مي‌دهد(2000 = N).
4-3- نمونه و روش انتخاب آن
نمونه آماری از بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه به‎صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. نمونه‎گیری تصادفی ساده نوعی نمونه‎گیری است که تعادل هر یک از اعضای جامعه مورد مطالعه جهت انتخاب شدن شانس مساوی دارند. در این روش افراد با اشیاء مورد نیاز از روش یامانی (میرزایی، 1388) به شرح زیر استفاده شد.
n=N/(1+N〖(e)〗^2 )
در این فرمول N حجم جامعه و مجذور سطح اطمینان است. جامعه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه در سال 1393 شامل 2000 نفر میباشد که با در نظر گرفتن سطح اطمینان 5 درصد و جایگزین آن در فرمول مقادیر زیر بدست آمد :
n=2000/(1+2000〖(0.05)〗^2 )=399
یعنی طبق این فرمول حداقل به 399 نفر نیاز هست.
5-3- ابزار گردآوري اطلاعات و اعتبار و روايي ابزارها
1-5-3- پرسشنامه استرس شغلی
این پرسشنامه در سال 1998 توسط پروفسور وندر دوف116 و همکارانش در کشور هلند تهیه گردیده است که برگرفته از تئوری معروف پروفسور کارازک و تئوری میشیگان است. به همین علت تقریباً تمامی علل ایجاد کننده استرس شغلی را مورد بررسی قرار میدهد. پرسشنامه مذکور در سال 1379 توسط دکتر شهریار علیپور، متخصص طب کار در ایران ترجمه شده و در جامعه آتشنشانان شهر تهران به کار گرفته شده است. برای پاسخهای پرسشنامه از مقیاس چهار درجهای لیکرت «کاملاً مخافم – مخالفم – موافقم – کاملاً موافقم» استفاده شده است که به ترتیب دارای ارزش «1 – 2 – 3 – 4» هستند. البته در تعدادی از گویهها جهت آن تغییر میکند و ارزش، برعکس میشود. این پرسشنامه شامل 53 گویه میباشد که با 11 فاکتور به شرح ذیل استرس شغلی را میسنجد:
نگرش به مهارت: سوالات 1-2-3-4-5-6-7-8
قدرت تصمیمگیری: سوالات 9-10-11-12
کنترل وظایف: سوالات 13-14-15-16
فشار کاری و زمانی: سوالات 17-18-19
ابهام نقش: سوالات 20-21-22-23-24-25
کوشش بدنی: سوالات 26-27-28
مواجهات خطرناک: سوالات 29-30-31-32-33-34-35-36
عدم امنیت شغلی: سوالات 37-38-39
کمبود ارزش: سوالات 40-41-42
حمایت اجتماعی مافوق: سوالات 43-44-45-46-47
حمایت اجتماعی همکاران: سوالات 48-49-50-51-52-53
2-5-3- پایایی و اعتبار پرسشنامه استرس شغلی
ضریب پایایی پرسشنامه استرس شغلی که توسط پروفسور وندردوف در هلند به دست آمده است 76/0 میباشد. همچنین دکتر علیپور در پژوهش خود بر روی آتشنشانان شهر تهران، ضریب پایایی پرسشنامه را 80/0 گزارش کرده است. ضرايب پايايي اين آزمون، جهت پژوهش حاضر توسط پژوهشگر با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده، 84/0 برآورده گردید.
3-5-3- پرسشنامه رضایت شغلی (MSQ)
این پرسشنامه اولین بار توسط دیویس، لافکویست و ویس 117(1977) جهت سنجش رضایت شغلی استفاده شد. در پژوهش حاضر به منظور اندازهگیری میزان رضایت شغلی آزمودنیها مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل 20 عبارت میباشد که مقیاسبندی پاسخها براساس معیار پنج درجهای لیکرت «خیلی ناراضیام- ناراضیام- تاحدودی- راضیام- خیلی راضیام» انجام گرفته است. که به ترتیب از سمت راست «1-2-3-4-5» امتیاز میگیرد.
4-5-3- پایایی و اعتبار پرسشنامه رضایت شغلی
رضایی (1377) ضریب پایایی پرسشنامه رضایت شغلی را به روش آلفای کرونباخ 84/0 گزارش نموده است. در تحقیق ملکزاده (1379) ضریب پایایی 87/0 به دست آمده است. موسوی (1377) از طریق همبسته کردن نمرههای این پرسشنامه با نمرههای خشنودی شغلی گزارش نموده است که این ضریب در سطح P<0.001 معنیدار میباشد. به منظور تعیین ضریب پایایی پرسشنامه رضایت شغلی در پژوهش حاضر با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید.
6-3- روش جمع‌آوري اطلاعات
با توجه به اینکه ابزار جمع‎آوری داده‎های پژوهش پرسشنامه بود از روش میدانی استفاده شد. برای این کار با مراجعه به بیمارستانهای شهر کرمانشاه در شیفتهای مختلف با پرستاران در ارتباط با انجام این پژوهش توضیح داده شد و به هریک از پرستاران بخشهای مختلف اطمینان داده شد که اطلاعات پرسشنامهها بدون نام و محرمانه میباشد و پرسشنامهها بین پرستاران به تعداد تقسیم و بعد از جواب دادن کامل، پرسشنامهها جمعآوری گردید. برای بررسی پیشینۀ پژوهش از روش کتابخانهای (کتاب‎ها، پایان نامه‎ها، مقالات، اینترنت) استفاده شده است.
7 – 3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
براي توصيف داده‌هاي پژوهش از آماره‌هاي توصيفي (فراواني ، درصد ، انحراف معيار) استفاده شده است. از آنجا كه متغير پيش‌بين (استرس شغلی) و متغير ملاك (رضایت شغلی)‌ پژوهش در سطح سنجش فاصله‌اي است براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. پژوهش حاضر در پی یافتن عوامل پیشبینی کننده نیز میباشد، بدین معنا که کدامیک از متغیرهای استرس شغلی در پیشبینی رضایت شغلی پرستاران مؤثرند و ضریب تأثیر آنها چه مقدار میباشد. در تحقيقاتي كه از تحليل رگرسيون استفاده مي‌شود ، هدف معمولاً پيش‌بيني يك يا چند متغير ملاك از يك يا چند متغير پيش‌بين است. چنانچه هدف پيش‌بيني يك متغير ملاك از چند متغير پيش‌بين باشد از مدل رگرسيون چندگانه استفاده مي‌شود. در صورتي كه هدف، پيش‌بيني همزمان چند متغير ملاك از چند متغير پيش‌بين باشد يا زير مجموعه‌اي از آنها باشد از مدل رگرسيون چند متغيري استفاده مي‌شود. در تحقيقات رگرسيون چندگانه هدف پيدا كردن متغيرهاي پيش‌بين است كه تغيير ملاك را چه به تنهايي و چه مشتركاً پيش‌بيني مي‌كند (سرمد و همکاران، 1383).
براي انجام محاسبات دقيق از نرم‌افزار آماري SPSS استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای آماری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره استرس شغلی، رضایت شغل، رضایت شغلی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني