تحقیق رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

میر ناشی از سوانح و بیماریهای مزمن، کاهش بهرهوری، جابجایی کارکنان، مرگ زودرس و … هزینه میشود که نزدیک به ده درصد تولید ناخالص ملی برآورد میشود.هارینگتون7 (1987) بسیاری از حوادث ضمن کار ممکن است بر اثر استرس شغلی اتفاق بیافتد. به طور تقریب هر سال در آمریکا بیش از دو میلیون کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیبهای معلولیتزا میشوند. در هر سال 15000 نفر از این حوادث جان خود را از دست میدهند. جالب است که بدانیم هزینههای ناشی از استرس برابر با هزینههای ناشی از بیماریهای قبلی و عروقی (164 میلیارد دلار) یا هزینههای ناشی از سرطان 171 میلیارد دلار بوده است.
جانسترون8 (1994) آمار دیگری که مربوط به کشور انگلستان میباشد نشان میدهد حدود 30 درصد از کل مرخصیهای استعلاجی به علت استرس، اضطراب یا افسردگی میباشد که هزینهای معادل 7/3 میلیارد پوند بر سازمانهای مربوطه تحمیل مینماید.
همچنین بررسیها نشان میدهد که سالانه تقریباً یک چهارم زنان شاغل علائمی از استرس را نشان میدهند. بین استرس و انواع مختلفی ار بیماریها نظیر فشار خون9 ، بیماریهای قبلی – عروقی10 ، زخم معده 11و کولیت12 رابطه وجود دارد. استرس شغلی علاوه بر تأثیری که بر فرد و سلامت وی میگذارد بر خانواده و بستگان نیز اثر میگذارد، از جمله این آثار عبارتند از خراب شدن روابط افراد به ویژه بین همسران، انتقال رنج و ناراحتی پدر و مادر به فرزندان، از دست دادن فرصتها و دستاوردهای شغلی.
اقدام اساسی جهت کنترل استرس آن است که محیط پر استرس را پیش از آنکه منجر به نشانهها و عوارض (فیزیولوژیکی – روانی – رفتاری) شود شناسایی نموده و با انجام اقدامات کنترلی از ایجاد این عوارض جلوگیری نمود به این ترتیب هزینههای ناشی از استرس کاهش خواهد یافت و با بهسازی شرایط کار سطح سلامت افراد و طبعاً کیفیت زندگی آنها بهبود چشمگیری خواهد داشت.
رضایت شغلی13 را مجموعهای احساسات مثبت افراد نسبت به شغل خویش تعریف کردهاند (شفیعآبادی، 1379).
پایین بودن رضایت شغلی یکی از مطمئنترین نشانههای تباهی اوضاع سازمان به شمار میرود که اثرات آن به صورت افزایش غیبت، پایین آوردن آهنگ کار، جابجایی کارکنان، شکایتها، کارکرد ناچیز، کالای نامرغوب و دشواریهای انضباطی در کارکنان ظاهر میشود.
پیش از این رابطه میان استرس شغلی با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است اما این رابطه همیشه یک رابطه کامل و یک به یک نبوده است. به عنوان مثال رضایت شغلی میتواند در میان افراد با مشاغل پر استرس (مانند پرستاران) بسیار بالا باشد (دیویس14 ، 1989، ترجمه طوسی، 1377).
2-1- بیان مسأله
استرس شاید عمومیترین مسأله زندگی انسان امروزی باشد. همه انسانها در زندگی روزمره در معرض انواع فشارهای روانی قرار دارند؛ کارگرها در محیط کارخانه، پزشکان و پرستاران در بیمارستان، معلم در سر کلاس، ورزشکاران در صحنه مسابقات و دانشآموزان در محیط آموزشگاهی از این امر مستثنی نیستند. در جهان امروزی، انسانها بخش عمدهای از حیات اجتماعی خود را در محیطهای شغلی و کاری سپری میکنند و از آنجا که کار یک جنبه مهم و پر معنی از زندگی هر انسانی است به نظر میرسد که توجه به مسأله استرس شغلی و دیگر مشکلات روانی ضروری باشد. محیط شغلی همواره بر فرد تأثیر میگذارد. به عبارت دیگر ویژگیهای شغلی و ویژگیهای شخصی به طور دائم در ارتباط متقابل و پویا هستند (یوسفی و همکاران، 1386).
بهطورکلی موضعگیریهای مختلف در خصوص استرس را در سه سطح مفهومی میتوان خلاصه کرد: به نظر هانس سلیه (1956) استرس عبارت از پاسخهایی خاص هستند که انعکاس یک موقعیت را روی فردی که تحت فشار و استرس قرار دارد، تعیین میکند. به عبارت دیگر سلیه استرس را پاسخی میداند که بدن در برابر خواستهایی که بر آن وارد میشود، نشان میدهد. هولمز و راهه(1986) معتقدند محرکهای معینی که از محیط به فرد وارد میشود و او را تخت فشار قرار میدهد استرس نام دارد. آنها به رویدادهای استرسزای زندگی که نقش مهمی در پدیدآیی استرس دارند توجه میکنند و در پژوهشهای خود به مجموعهای از رویدادهای زندگی اشاره میکنند. که میتوانند استرس را در یک فرد بوجود آورند. ریچارد لازاروس (1991) به عنوان کنشی متقابل میان شخص و محیط مینگرد و مطرح میکند که استرس از طریق تعامل ویژه بین شخص و محیط حاصل میشود (راس، 1994، ترجمه خواجهپور، 1377).
استرس واژهای است در اصل به معنای فشار و نیرو؛ علیرغم کاربردهای روز افزون مفهوم و اصطلاح استرس در علوم مختلف هنوز درباره ماهیت و تعریف آن توافق چندانی وجود ندارد. در واقع مشکل اصلی، مفهومسازی تعریف استرس به دیدگاه و کاربردهای گوناگون آن برمیگردد (یوسفی و همکاران، 1386).
استرسهاي شغلي مي تواند سلامت جسمي و رواني نيروي كار را تهديد نمايد و كاركرد اجتماعي فرد را مختل كند كه اين خود تهديد جدي بر عملكرد و بهرهوري سازماني به حساب مي آيد. استرس شغلي واكنش جسمي و رواني مضري است كه در اثر تعامل فرد با محيط و عدم هماهنگي بين نيازهاي كاري با تواناييها و خواستههاي شخص ناشي ميشود. اگرچه استرس شغلي در تمام مشاغل وجود دارد ولي در حرفههايي كه با سلامتي انسانها سر و كار دارند اين موضوع اهميت بيشتري پيدا ميكند. پرستاران به دليل ماهيت حرفهاي حساسي كه دارند بطور مداوم در معرض استرس قرار دارند (ضیغمی و اصغرزاده 1390). پرستاري ذاتآ به عنوان يك شغل پر استرس شناخته شده است. و اين مسأله موجب شده است كه استرس به يكي از بخشهاي مورد توجه حرفه پرستاري تبديل شود. بهخصوص كه استرس علاوه بر تحميل هزينههاي اقتصادي به جامعه بر سلامت فيزيكي و رواني پرستاران نيز تأثير مي گذارد. مطالعه استرس شغلي با « هانس سليه » در سال 1956 شروع شد. از ميان استرسهاي گوناگون كه افراد تجربه ميكنند، استرس شغلي جايگاه مهمي دارد (کریمی و همکاران، 1391).
هر قدر محدوده یک شغل، اتخاذ تصمیم، قانونگذاری، خطمشیگذاری و مبادله اطلاعات با دیگران بیشتر و گستردهتر باشد امکان ایجاد استرس بیشتر خواهد بود. در جامعه ما، کار، اعتماد بهنفس و هویت را تحتالشعاع قرار میدهد.
بیکاری به طور مشخصی احساس ارزشمندی فرد را میکاهد، ایجاد اضطراب و افسردگی میکند و خطر ابتلا به بیماری را در افراد افزایش میدهد. از سوی دیگر کارهای یکنواخت و بیروح، سرپرست اقتدارطلب، فشار زمانی اجبار و تبادل ضعیف بین کارمندان نیز میتواند باعث فرسودگی افراد شود از سلامتی روان آنها بکاهد و منجر به صدمات و حوادث، غیبت از کار و ترک کار کارکنان گردد.
در دهههای اخیر موضوع استرس شغلی و آثار آن در سازمان مورد توجه بسیار قرار گرفته و یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. دورهای که انسان در آن بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل استرسزا قرا گرفته و مشکلات و مسائل بیشماری از هر سو او را احاطه کرده است. تأثیر مخرب استرس فقط محدود به ایجاد انواع بیماری نیست این مشکل بر روی عملکرد کارکنان نیز اثر دارد. نهایتا بر روی عملکردهای مدیریت نظیر تصمیمگیری، کیفیت روابط همکاران، استانداردهای کاری، کیفیت زندگی شغلی، سطح کارایی و بهرهوری مؤثر خواهد بود.
بررسیها نشان میدهد استرسهای حاد و مزمن، نیروی انسانی را ضایع میکنند و هدف سازمان را دستخوش تزلزل میسازند. استرس مانند آفتی است که نیروها را تحلیل میبرد و فعالیت و تلاشها را عقیم میسازد. استرس می تواند انواع مختلف داشته باشد. از چند نظر تمام عواملی که شرح دادیم می توانند
شکل هایی از استرس محسوب شوند. قطعاً داشتن حمایت اجتماعی کم یا نداشتن آن می تواند استرس زا باشد. خشم، افسردگی، و اضطراب را نیز می توان به صورت شکل هایی از استرس درونی در نظر گرفت. آنچه که به صورت عوامل استرسزا برداشت می شود اغلب بسیار ذهنی است و امکان دارد یک نفر با حالت وحشت در ترن هوایی شهربازی نشسته باشد در حالی که دیگری در صندلی بعدی این تجربه را کسب کرده باشد. رفتن به مهمانی ممکن است برای یک آدم خجالتی استرس زا باشد اما برای یک فرد برون گرا چنین نیست. آنچه را که ما به صورت استرس زا تجربه می کنیم یا اینکه کیستیم، ارتباط زیادی دارد. همچنین باعث می شود که ارزیابی تجربیات استرس زا بسیار دشوار شود (باچر، 2007، ترجمه سیدمحمدی، 1387). از طرفی رضایت شغلی نه تنها به نوع کار و وظیفه، بلکه به جو و فرهنگ کار نیز مربوط میباشد و کارکنان در ساختار کار سالمی که در آن احساس خوبی داشته باشند بهتر کار خواهند کرد.
با توجه به اینکه پژوهشگر در بیمارستان به عنوان پرستار مشغول به خدمت میباشد و با عنایت به حساس بودن کار و تأثیراتی که بر جان انسانها بر جای میگذارد انجام پژوهشهایی در زمینه استرس شغلی پرستاران و منابع ایجاد فشارهای روانی بسیار لازم و ضروری مینماید.
در صورت عدم توجه به جنبههای انسانی و نیز فشارهای ناشی از عوامل محیطی و شغلی بر پرستاران، و همچنین نیاز به استخدام و جذب نیروی انسانی بیشتر، مواجه و برای جبران این نقیصهها علاوه بر پرداخت خسارت مختلف مجبور به صرف هزینههای گزاف در امر درمان اختلالات جسمی و روانی پرستاران و خانوادههای آنها خواهند بود.
امید است بتوان با شناسایی منابع استرس در بیمارستان اقداماتی در زمینه پیشگیری از بروز استرس و راهحلهایی برای مقابله با آن و افزایش رضایت شغلی پرستاران انجام داد.
در این تحقیق سعی میگردد منابع و عوامل ایجاد کنندهی استرس در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه شناسایی شوند و اقدامات شایستهای در جهت ارائه راهحلهای مناسب برای کاهش تأثیر عوامل استرسزا بر روی رضایت شغلی پرستاران صورت گیرد.
3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش
سازمانهایی که افراد آن مبتلا به استرس میباشند، خستگی، ناامیدی، ترک کار، غیبت از کار و عدم موفقیت از ویژگیهای کارمندان آنها و عدم تحول، افت عملکرد و کارایی از ویژگیهای سازمان آنها خواهد بود، لذا شناسایی علل استرس و راههای پیشگیری و مقابله با آن از فعالیتهای ضروری و لازم هر سازمان است. و اگر استرس شغلی کارمندان مورد توجه قرار بگیرد، اثرات آن موقعیتهای شغلی و غیر شغلی را نیز متأثر خواهد ساخت. از نظر تئوری، تحقیقات معدودی در این زمینه صورت گرفته است و جای خالی آن احساس میشود. در کانادا مانند سایر کشورهای صنعتی، غیبت از کار طی 15 سال گذشته سه برابر شده است و حدود یک سوم آن در اثر اختلالات مربوط به استرس شغلی است. عدم مطالعات کافی در زمینه کار و تغییرات فیزیکی و روانی و رفتاری در افراد، انجام پژوهشهایی در این زمینه برای اثبات گفتهها میتواند دلیلی بر اثبات تأکید یا رد سایر پژوهشها و همین پژوهش باشد.
همچنین از نظر سیاستگذاری و کاربرد این پژوهش باید به اهمیت مراکز بهداشتی و تأثیر مستقیم این مراکز بر جان انسانها اشاره نمود. امروزه توجه به نیروهای انسانی به عنوان مهمترین و ارزندهترین دارایی سازمان بهداشت و اهمیت دادن به سلامت روانی و جسمانی آنها در رأس همهی امور قرار دارد. استرس میتواند بر روی کارکنان اثرات مخرب داشته باشد و اثربخشی عملکرد آنها را کاهش دهد. و هزینهها و خسارتهای جبرانناپذیری بر فرد و سازمان وارد کند. این پژوهش به مسئولان کمک مینماید تا از وضعیت پرستاران خویش آگاه شوند و در جهت بهبود آن گام نهند.
4-1- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه میزان استرس شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه در سال1393 است.
2-4-1- اهداف فرعی
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه نگرش به مهارت با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه قدرت تصمیمگیری با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه کنترل وظایف با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه فشار کاری با زمانی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه است.
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه ابهام نقش با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش درک شده، سطح معنادار Next Entries تحقیق رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، پرستاران شاغل