تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، معادلات ساختاری، رگرسیون، رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه ارشد

10 محدودیت و موانع استفاده از رسانه های اجتماعی

4-6 بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته
4-6-1 آزمون همبستگی پیرسون
با توجه به جدول 4-8 می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی وجود دارد. بر اساس جدول 4-8 بین کاربرد رسانه های اجتماعی و کارکرد آن رابطه مستقیم وجود دارد و شدت همبستگی متوسط می باشد ولی بین چالش ها و کارکرد رسانه های اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد و شدت همبستگی ضعیف می باشد. دلیل پایین بودن شدت همبستگی بین چالش ها و کارکردهای رسانه های اجتماعی را می توان حذف برخی از گویه های به دلیل شرایط فرهنگی سیاسی و کارکردی چالش های کسب و کار در کشور ایران دانست.

جدول4- 8 همبستگی بین متغیرها
متغیر وابسته(کارکرد)
متغیر مستقل
ضریب همبستگی پیرسون
R
Sig (2-tailed)
کاربرد
0/57
0/00
چالش
-0/2
0/00

4-6-2 رگرسیون خطی چندگانه
برای بررسی این موضوع که آیا استفاده کنونی و چالش ها بر نحوه و میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و در حقیقت کارکرد آن تاثیر می گذارد یا خیر روش رگرسیون چندگانه را با استفاده از نرم افزار EQS پیاده شد که نتایج به شرح زیر بدست آمد.
در این بررسی رابطه دو متغییر مستقل کاربردها و چالش ها را بر متغیر وابسته کارکردها تبیین شد و رگرسیون چندگانه برای آن انجام گردید .

4-7 نتایج مدل یابی معادلات ساختاری
با توجه به الگوی معادلات ساختاری مدل زیر برای الگوی مورد نظر پیشنهاد شد و حضور هر یک از متغیر ها در الگو نشان داده شده است. و الگوی برازش یافته به صورت زیر می باشد. ( شکل معادلات ساختاری پیوست 3)

4-7-1 تأثیر متغیرهای برونزا (کاربر و چالش) بر متغیرهای درونزا (کارکرد)
جدول 4-9 تأثیر متغیرهای برونزا بر متغیر درونزا را نشان می دهد. در ادامه هر یک از نتایج به طور مفصل توضیح داده می شود.

جدول4- 9 اثر متغیرهای برونزا بر متغیر های درونزا بدون خطا
متغیر برونزا
متغیر درونزا
F
P
β
T
sig
کاربرد
کارکرد
t = 78
P = 0/00
57/0
11/71
0/00
چالش

F = 78
P = 0/00
0/06
1/2
0/2

جدول4- 10 اثر متغیرهای برونزا بر متغیر درونزا با خطا
متغیر برونزا
متغیر درونزا
پارامتر استانداردβ
کاربرد
کارکرد
88/0
چالش

94/0

با توجه به جداول 4-9 می توان به این نتیجه رسید در رگرسیون چندگانه به روش سنتی و بدون در نظر گرفتن خطاها تنها متغیر مستقل، کاربرد می باشد که دلیل آن را می توان نادیده گرفتن خطاها توسط نرم افزار spss دانست. اما در روش پیشرفته (جدول 4-10) که با استفاده از معادلات ساختاری انجام شد چالش ها و کاربردها دارای پارامتر استاندارد قابل قبول هستند. همانطور که در بخش برازش مدل (4-7-3) مشاهده می شود مدل دارای برازش خوبی می باشد و هر دو متغییر کاربرد و چالش ها دارای سطح معنادار قابل قبول (sig<0/05) دارند.
4-7-1-1 کاربردهای رسانه های اجتماعی تاثیر معناداری بر روی کارکردهای آن دارد
همانطور که جدول 4-10 نشان می دهد کاربرد رسانه های اجتماعی با ضریب استاندار (88/0) اثر مستقیمی بر کارکرد رسانه های اجتماعی دارد. این میزان نشان که کاربرد به میزان بسیار زیاد و معناداری بر کارکرد های رسانه های اجتماعی تأثیر دارد.

4-7-1-2 چالش های رسانه های اجتماعی تاثیر معناداری بر روی کارکردهای آن دارد
همانطور که از جدول 4-10 نشان می دهد چالش های رسانه های اجتماعی با ضریب استاندار (94/0) اثر منفی بر کارکرد رسانه های اجتماعی دارد. این میزان نشان که چالش به میزان نسبتا زیاد و معناداری بر کارکرد های رسانه های اجتماعی تأثیر دارد. اما با توجه به همبستگی چالش های رسانه های اجتماعی با کارکردهای آن دیده می شود که همبستگی معکوسی با هم دارند یعنی با افزایش محدودیت ها باعث کاهش کارکردهای رسانه های اجتماعی می شود.

4-7-2 برازش مدل در معادلات ساختاری
شاخص های برازش مدل به این سؤال پاسخ می دهند که مدل مورد نظر چقدر خوب و برازنده ی داده های پژوهش است. از این آزمون ها به مشهورترین آنها یعنی آزمون های نیکویی برازش اشاره می شود. اگرچه این آزمون ها بر آزمون کای اسکوئر مبتنی هستند ولی در کنار آن ذکر می شوند. در جدول زیر آزمون های انجام شده بر روی مدل و میزان آنها مدل شده است.
جدول4- 11 برازش مدل کاربرد، چالش، کارکرد
نام شاخص
معیار اصلی
معناداری
مقدار بدست آمده
χ2
تفاوت فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار
معنادار باشد(بزرگتر از میزان جدول
57/150

درجه آزادی

102
معناداری

001/0
CFI
مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش
باید بزرگتر از 9/0 باشد
0/87
RMSEA
خطای مجموع مجذورات میانگین
اگر کوچکتر از 1/0
0/04
GFI
ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس
بین صفر و یک
باید برابر یا بزرگتر از 9/0 باشد
94/0
AGFI
میانگین مجذورات به جاي
مجموع مجذورات در مدل بالا
بین صفر و یک
باید برابر یا بزرگتر از 9/0 باشد
92/0
NFI
مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش (شاخص بنتلر بونت)
باید بزرگتر از 9/0 باشد
91/0

همانگونه که از جدول 4-11 مشاهده می شود مقدار p=0 و همچنین CFI که مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش می باشد مقدار 87/0 را نشان می دهد که از 9/0 کوچکتر می باشد و مورد تایید نیست اما RMSEA که خطای مجموع مجذورات میانگین می باشد مقدار برابر 04/0 دارد که از 1/0 و 05/0 کوچکتر می باشد بنابراین نشان دهنده برازش مدل می باشند. همچنین GFI ارزیابی مقدار نسبی واریانس کواریانس برابر با 94/0 می باشد که از 9/0 بزرگتر می باشد و همچنین AGFI میانگین مجذورات به جاي مجموع مجذورات در مدل بالا نیز باید بالاتر از 9/0 باشد که مقدار 92/0 را دارد. بنابراین مدل به طور کلی برازنده است. همچنین کاربرد ها و چالش ها با توجه به کارکرد ها دارای سطح معناداری لازم بودند.

4-8 دلایل استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کار
پس از جمع آوری نتایج و تحلیل داده ها، همبستگی بین چالش ها و کارکردها مورد تأیید قرار نگرفت و جدول توافقی بین کاربردهای استفاده از رسانه های اجتماعی و کارکردهای رسانه های اجتماعی انجام شد. در جدول توافقی رابطه بین دو متغیر ترتیبی مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از نتایج جدول توافقی مقادیر محاسبه شده ، مورد انتظار و اختلاف آنها بدست آمد. این اختلاف به عنوان شاخص اعتبار رابطه بین دو طبقه متغیر های مورد برسی هر عامل، مورد استفاده قرار گرفت که هر چه میزان این شاخص اعتبار بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت معناداری بیشتر آن شاخص است.
اما از آنجا که در بعضی سطر یا ستون های جدول بیش از یک رابطه معنادار مشخص شد، برای تصمیم گیری از هر جدول دو یا سه فرضیه ساخته شد که براساس این فرضیه ها، پرسشنامه دوم برای خبرگان تهیه و در اختیار ایشان قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه دلایل استفاده از رسانه های اجتماعی از نظرات خبرگان استخراج شد که نمونه ای از جدول توافقی و فرضیه ساخته شده در ادامه آورده شده است. (به پیوست 2 رجوع شود).
جدول4- 12 جدول توافقی بین کاربرد و کارکردهای رسانه های اجتماعی

افزایش آگاهی از سازمان شما
کل

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

بهبود نام تجاری
خیلی کم
27
14
17
12
0
70

مورد انتظار
15
16
19
15
4
70

اختلاف
12
2
2
3
4
0

کم
17
23
16
15
0
71

مورد انتظار
16
16
20
16
4

اختلاف
1
7
4

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، کسب و کار، معادلات ساختاری، شبکه های اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع جمعیت، نخست شهری، اندازه بهینه، آزمون فرضیه