تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، کسب و کار، بازاریابی، نام تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

7
7
5
5
5
11
40

% در تعداد سال ها
10.9%
11.1%
9.8%
10.2%
10.6%
23.9%
12.5%

40-50 ساعت
تعداد
9
7
5
8
9
6
44

% در تعداد سال ها
14.1%
11.1%
9.8%
16.3%
19.1%
13.0%
13.8%

بیش از 05 ساعت
تعداد
3
7
10
9
7
5
41

% در تعداد سال ها
4.7%
11.1%
19.6%
18.4%
14.9%
10.9%
12.8%
کل
تعداد
تعداد
63
51
49
47
46
320

% در تعداد سال ها
% در تعداد سال ها
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

جدول4- 5 جدول توافقی بین تعداد ساعات استفاده و سن استفاده کنندگان

سن استفاده کنندگان
کل

18-30 سال
30-40 سال
40-50 سال
بیش از 50 سال

تعداد ساعات استفاده در هفته
کمتر از 10 ساعت
تعداد
24
6
10
5
45

% در سن استفاده کنندگان
19.2%
9.1%
13.3%
9.3%
14.1%

10-20 ساعت
تعداد
44
26
20
13
103

% در سن استفاده کنندگان
35.2%
39.4%
26.7%
24.1%
32.2%

20-30 ساعت
تعداد
21
12
10
4
47

% در سن استفاده کنندگان
16.8%
18.2%
13.3%
7.4%
14.7%

30-40 ساعت
تعداد
12
9
8
11
40

% در سن استفاده کنندگان
9.6%
13.6%
10.7%
20.4%
12.5%

40-50 ساعت
تعداد
13
5
14
12
44

% در سن استفاده کنندگان
10.4%
7.6%
18.7%
22.2%
13.8%

بیش از 05 ساعت
تعداد
11
8
13
9
41

% در سن استفاده کنندگان
8.8%
12.1%
17.3%
16.7%
12.8%
کل
تعداد
تعداد
66
75
54
320

% در سن استفاده کنندگان
% در سن استفاده کنندگان
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

4-2-3 توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس تعداد کارمندان سازمان
همانطور که از جدول 4-6 مشخص است بیشتر پاسخ دهندگان به پژوهش حاضر سازمان های کوچک بودند که کمتر از 10 نفر کارمند داشتند. 94 شرکت (26.4درصد) از 356 شرکت پاسخ دهنده به نظرسنجی کمتر از 10 نفر کارمند داشتند. 67 شرکت (18.8درصد) بین 11 تا 20 نفر کارمند، 61شرکت(17.1درصد) بین 21تا 30 نفر کارمند، 41شرکت (15.5درصد) بین 31تا40 نفر کارمند، 41شرکت (11.5درصد) بین 41تا 50 نفر کارمند و 52شرکت (14.2درصد) بیش از 50 نفر کارمند دارند. نکته قابل توجه در این بازه کم بودن تعداد سازمان هایی است که بین 31 تا 50 کارمند دارند.
جدول4- 6 توزیع و درصد فراوانی تعداد کارمندان سازمان ها
درصد فراوانی
فراوانی
تعداد کارمندان
درصد 26.4
94
کمتر از 10 نفر
18.8درصد
67
11-20 نفر
17.1درصد
61
21-30 نفر
11.5درصد
41
31-40 نفر
11.5درصد
41
41-50 نفر
14.6درصد
52
بیش از 50 نفر
100درصد
356
کل

4-2-4 توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس سن استفاده کنندگان
همانطور که از جدول 4-7 مشخص است سن بیشتر استفاده کننده از رسانه های اجتماعی برای کسب و کار بین 18 تا 30 سال می باشد. یعنی قشر جوان کار که بیشتر با این نوع از رسانه ها آشنایی دارند میباشد. یعنی حدود نیمی از شرکت کنندگان در پژوهش در گروه سنی 18 تا 30 سال قرار دارند. در این جدول مشاهده می شود که جمعیت 18 تا 30 سال 139 نفر (41.2درصد) از 337 نفر شرکت کننده در نظر سنجی می باشند، 67 نفر (19.9درصد) بین 30 تا 40 سال سن دارند و 77 نفر (22 درصد) نیز بین 40 تا 50 سال و 54 نفر (16درصد) بیش از 50 سال سن دارند.

جدول4- 7 توزیع و درصد فراوانی سن استفاده کنندگان
درصد فراوانی
فراوانی
سن
41.2درصد
139
18-30 سال
19.9درصد
67
30-40 سال
22.0درصد
77
40-50 سال
16 درصد
54
بیش از 50 سال
100.0درصد
337
کل
4-2-5 توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس استفاده حال و آینده
استفاده زیاد از رسانه های اجتماعی نشان از رشد فزاینده این ابزار برای کسب و کار دارد . پاسخ دهندگان اعلام کردند که علاقه به استفاده از رسانه های اجتماعی در حال حاضر 56درصد می باشد و این احتمال می رود که به احتمال 48درصد در آینده نزدیک استفاده از آن رشد چشمگیری داشته باشد.
نمودار 4-2 بیان کننده این موضوع می باشد.

نمودار4- 2 استفاده کنونی و آینده رسانه های اجتماعی

4-3 کاربرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار
از نظر پاسخگویان به پرسشنامه دو کاربرد اصلی که رسانه های اجتماعی برای سازمان های به ارمغان آورده است می توان به مقاصد بازاریابی و بهبود نام تجاری، محصولات و خدمات اشاره کرد. همانطور که انتظار می رود اکثر سازمان ها از رسانه های اجتماعی برای تبلیغ و معرفی و شناساندن محصولات و نام تجاری خود به مشتریان بهره می برند. درحالی که همچنین انتظار می رفت سازمان ها از رسانه های اجتماعی برای صحبت کردن و تبادل نظر با مشتریان استفاده کنند، مشاهده می شود فقط 51درصد سازمان ها بدین منظور از این رسانه ها بهره می برند. سازمان ها از رسانه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی 57درصد و بهبود نام تجاری، محصولات و خدمات 56درصد استفاده می کنند و بعد از آن 55درصد راهی برای تسهیل ارتباط مشتریان با سازمان 55درصد راهی برای پیدا کردن ایده جدید برای محصولات جدید و 54درصد برای نظارت و مشاهده گرایشات و تمایلات مشتریان به سازمان شما و داشتن صفحه یا گروه در رسانه های اجتماعی را فراهم می آورد.

نمودار4- 3 کاربرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار

حدود 22درصد از سازمان ها بیان کردند که از رسانه های اجتماعی برای ارتباطات استفاده می کنند و حدود 18درصد اعلام کردند از رسانه های اجتماعی برای اطلاع رسانی و در حقیقت معرفی محصولات و خدمات، 17.4درصد به نظرات مشتریان گوش می دهند، 12.3درصددرصد برای ارائه خدمات، کمتر از 10درصد به خرده فروشی و یا عمده فروشی می پردازند و کمتر از 10درصد به آموزش مشتریان خود می پردازند.

نمودار4- 4 حوزه های مورد استفاده از رسانه های اجتماعی

همانطور که در نمودار 4-5 مشاهده می شود بخش بازاریابی نقش کلیدی در برعهده گرفتن مسئولیت و پاسخگویی به رسانه های اجتماعی را دارد. با توجه به نمودار زیر بخش بازاریابی با 23.3درصد بیشترین سهم را در پاسخگویی در رسانه های اجتماعی بر عهده دارد و پس از آن بخش فناوری اطلاعات با 17.7درصد، روابط عمومی 16.8 درصد و بخش مدیریت ارتباط با مشتری 13.2 درصد بیشترین سهم را در پاسخگویی دارند و اکثر سازمان ها این مسئولیت را به این بخش های سازمان خود واگذار می کنند. پس از آن ارتباطات با 3.9 درصد و تیم طراحی با 3.6درصد و بخش فروش با 3درصد و بخش خدمات با 2.4 درصد کمترین سهم را دارا می باشند.

نمودار4- 5 مسئول پاسخگویی به رسانه های اجتماعی سازمان
همانطور که از نمودار 4-6 نیز مشخص است سازمان ها حدودا 43درصد رسانه های اجتماعی را با اهداف کلی خود یکپارچه کرده اند. و همچنان یکی از مهمترین کاربردهای رسانه های اجتماعی بخش بازاریابی آن می باشد که سعی شده است تا با دیگر روش های بازاریابی یکپارچه و همسو باشد. اما نکته قابل تأمل این است که سازمان ها اعلام کردند که تنها 28درصد با این موضوع موافق هستند که رسانه های اجتماعی عنصری با اولویت بالا توسط مدیران می باشد.

نمودار4- 6 یکپارچگی رسانه های اجتماعی و کسب و کار

4-4 کارکرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار
در این پژوهش حدود 56درصد از کسانی که از رسانه های اجتماعی در فعالیت های کسب و کار خود استفاده می کنند گفته اند که منفعت اصلی که رسانه های اجتماعی برای آنها به ارمغان آورده است، افزایش آگاهی در مورد سازمان، محصولات، یا خدمات در میان مشتریان هدف می باشد. 55درصد بیان کردند که استفاده از این رسانه ها باعث افزایش درک بهتر از درک مشتری از نام تجاری سازمان شده است. با توجه به اطلاعات مشاهده می شود سازمان هایی که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند بیشتر به تبلیغ و معرفی محصولات و خدمات خود می پردازند. و به عبارتی دیگر می توان نام ” ایجاد سر و صدا “65 را برای آن انتخاب کرد زیرا بیشتر در مورد محصولات و خدمات خود صحبت کرده اند تا به صحبت های مشتریان گوش فرا دهند. و در انتهای نمودار مشاهده می شود که رضایت مشتریان از محصولات، خدمات و سازمان و افزایش ترافیک وب سایت با 53درصد قرار دارند.

نمودار4- 7 کارکرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار

4-5 چالش های سازمان ها در استفاده از رسانه های اجتماعی
با توجه به یافته ها، بسیار تعجب برانگیز نیست که بزرگترین چالش برای سازمان و شرکت ها در استفاده از رسانه های اجتماعی، درک پتانسیل بالقوه رسانه های اجتماعی در ایجاد تمایز در کسب و کار آنها و پیوند دادن فعالیت های رسانه های اجتماعی برای تأثیر بر امور مالی شرکت و/یا بازگشت سرمایه باشد. اکثر پاسخگویان به این پژوهش ابراز کرده اند که سازمان آنها هنوز قادر نیست به طور کامل از قابلیت های رسانه های اجتماعی در کسب و کار استفاده کند. به نظر محقق دلیل این امر این است که مدیران می گویند رسانه های اجتماعی اکنون چه چیزی را برای من انجام می دهد و به پتانسیل بالقوه آن توجه نمی کنند.

نمودار4- 8 چالش های کسب و کار ها برای استفاده از رسانه های اجتماعی
همانطور که از نمودار 4-8 مشخص است پاسخگویان به پژوهش اعلام کردند که پیوند دادن فعالیت های رسانه های اجتماعی برای تأثیر بر امور مالی شرکت و یا بازگشت سرمایه با 42درصد پرفشارترین چالش و درک پتانسیل بالقوه رسانه های اجتماعی برای ایجاد تمایز در کسب و کار34درصد توانایی برای استفاده کامل از رسانه های اجتماعی در سازمان حدود 30درصد و آموزش کارکنان برای نحوه استفاده از رسانه های اجتماعی 30درصد ، اندازه گیری تأثیر رسانه های اجتماعی در فعالیت های شرکت 30درصد و پاسخگویی به مسائل و مشکلاتی که توسط رسانه های اجتماعی ایجاد می شود با 29درصد و در آخر هم ایجاد رغبت در کارکنان برای مشاهده ارزش رسانه های اجتماعی با 23درصد پرفشارترین چالش های ایجاد شده توسط رسانه های اجتماعی برای کسب و کار می باشند.
در حالی که کانال هایی برای گفتگو در وب گسترش داده شده اند، مقدار زیادی اطلاعات در دسترس است که می تواند سازمان ها را در رشد روابط با مشتریان، توسعه محصولات جدید و بسیار با ارزش برای شرکت ها، و نظارت بر رقابت کمک کنند. با این حال، نزدیک به 42درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی نمی دانستند که مهمترین مشتریان آنها کجا در مورد سازمان و محصولات و خدمات آنها صحبت می کنند. گروه دیگری از چالش هایی که کسب و کار ها در استفاده از رسانه های اجتماعی دارند در نمودار 4-9 نشان داده شده است. در این نمودار مشاهده می شود که حدود 36درصد از سازمان ها معتقدند که مشاهده ارزش و میزان بازگشت سرمایه از رسانه های اجتماعی برای کسب و کار دشوار است. 69 درصد از سازمان ها با این موضوع موافقند که شناسایی رسانه های اجتماعی که مهمترین مشتریان در آنجا در مورد نام تجاری و سازمان آنها صحبت می کنند و نظرات خود را می گذارند دشوار است. نیمی از سازمان ها مخالف این موضوع هستند که رسانه های اجتماعی تب زودگذر می باشد. همچنین دو سوم از سازمان ها موافق این موضوع هستند که در صورت عدم توانایی در اندازه گیری تأثیر رسانه های اجتماعی استفاده از این رسانه ها جدی گرفته نخواهد شد.

نمودار4- 9 گروه دیگری از چالش ها
مجموعه مشکلات دیگری که در این پژوهش در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در صورت در نظر نگرفتن مسئله فیلترینگ مطرح شد می توان به اندازه گیری میزان بازگشت سرمایه اشاره کرد که در سوالات قبلی نیز به آن پرداخته شده بود. همچنین بی اعتمادی به امنیت رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای کسب و کار نیز مشکل دیگری است که در رسانه های اجتماعی وجود دارد پاسخ دهندگان به پرسشنامه اعلام کردند که اندازه گیری بازگشت سرمایه با حدود یک سوم بزرگترین مشکل آنها می باشد . همچنین بی اعتمادی نسبت به امنیت رسانه های اجتماعی با 20درصد و حمایت مدیران ارشد برای ورود به رسانه های اجتماعی 17درصد و پیداکردن کارکنان با دانش و مطلع برای اجرای وظایف رسانه های اجتماعی بزرگترین مشکل های سازمان ها می باشد.

نمودار4-

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، کسب و کار، معادلات ساختاری، شبکه های اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع جمعیت، نخست شهری، اندازه بهینه، آزمون فرضیه