تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، کسب و کار، معادلات ساختاری، شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

که کمی در لیزرل سخت و دشوار است دارد. محیط این نرم افزار نیز بسیار ساده طراحی شده است.(مسعودی،1391).
مدل معادلات ساختاری و یا به طور اختصار SEM که مخفف (Structural equation modeling) می باشد، از روش های جدید آماری و یکی از قوی ترین روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره است که برخی هم به آن تحلیل ساختاری کواریانس و الگوسازی علی اطلاق می کنند. آنچنان که آمد، معادلات ساختاری به عنوان یک الگوی آماری به بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار(مشاهده شده) میپردازد. در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرض هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است در الگوی معادلات ساختاری روش کار بدین صورت است که :
1- مشخص کردن الگویی بر پایه یک نظریه: الگو یا مدل یک عبارت آماری درباره روابط بین متغیرها است. این الگوها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، شکل های مختلفی به خود می گیرند. در این مرحله یک الگو یا مدل بر اساس ترجمان یک نظریه به معادلات ساختار یا ریاضی تهیه می شود. یعنی ابتدا یک نمودار مسیر را ترسیم کنیم و روابط علی بین متغیرها را نشان دهیم. بعد از مشخص کردن متغیر های پنهان باید شاخص ها یا متغیرهای مشاهده شده مناسبی را انتخاب و به آنها وصل کنیم. بهتر است از چندین شاخص به جای یک شاخص برای اندازه گیری متغیر پنهان استفاده شود و این کار به کمک تعریف مفهومی و عملیاتی صورت گیرد.
2- ارزیابی حالت تعیین مدل یا الگو: بر اساس این که مدل باید مستلزم شرایطی برای بدست آوردن یک راه حل منحصربه فرد برای پارامترهای بیان شده باشد.
3- ارایه تخمین برای الگوی پیشنهادی: بدست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموع داده های مشاهده شده که شامل فرایندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته می شود و با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده مقایسه می گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده می شود و این تکرارها تا جایی ادامه می یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد.
4- ارزیابی تناسب یا برازش الگو یا مدل: زمانی الگو یا مدل با داده های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده، معادل باشد. بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد. مهمترین گام موجود در این مرحله عبارت است از بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون پذیری مدل ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟ هنگامی که مدلی تخمین زده می شود، برنامه نرم افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده ها منتشر می کند.
5- اصلاح مدل: تطبیق مدل بیان شده و تخمین زده شده از طریق آزادکردن پارامترهایی که قبلا ثابت بوده اند و ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده اند.
6- تفسیر مدل: اگر آزمون های تناسب نشان دهد که مدل به طور کافی متناسب با داده ها می باشد، در این مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده(پارامترهای مدل) مدل تناسب شده تمرکز می نماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل، مورد ارزیابی قرار می گیرد. (هومن1384و نظری1390 و عبدالهی 1385)
با آنکه انواع گوناگون آزمون ها که به گونه کلی شاخص های برازندگی(Fitting indexes) نامیده می شوند پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل می باشند اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. نتیجه آن است که مقاله های مختلف، شاخص های مختلفی را ارائه کرده اند و حتی نگارش های مشهور برنامه های SEM مانند نرم افزارهایlisrel, Amos, EQS نیز تعداد زیادی از شاخص های برازندگی به دست می دهند (هومن۱۳۸4). این شاخص ها به شیوه های مختلفی طبقه بندی شده اند که یکی از عمده ترین آنها طبقه بندی به صورت مطلق، نسبی و تعدیل یافته می باشد. برخی از این شاخص ها عبارتند از:
1. مجذور کای (خی دو)
آزمون مجذور کای (خی دو) این فرضیه را مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده است را می آزماید، کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد, افزایش می دهد. (هومن.۱۳۸۴)
2. شاخص های GFI وAGFI
شاخص GFI (Goodness of fit index )مقدار نسبی واریانس ها و کوواریانس ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می کند. دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می باشد. مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از ۹۰/۰باشد. (هومن۱۳۸۴)
شاخص برازندگی دیگر (Adjusted Goodness of Fit Index)AGFI یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFI برای درجه آزادی می باشد. این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج (۱- GFI) است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک می باشد. شاخص های GFI و AGFI را که جارزکاگ و سوربوم (۱۹۸۹) پیشنهاد کرده اند بستگی به حجم نمونه ندارد. (هومن۱۳۸۴)
3. شاخص RMSEA
این شاخص , ریشة میانگین مجذورات تقریب می باشد. شاخص (Root Mean Square Error of Approximation)RMSEAبرای مدل های خوب برابر ۰.۰۵ یا کمتر است. مدلهایی که RMSEA آنها ۰.۱ باشد برازش ضعیفی دارند. (هومن۱۳۸۴)
4. شاخصNFI وCFI:
شاخصNFI (که شاخص بنتلر-بونت هم نامیده می شود) برای مقادیر بالای ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. شاخص CFIبزرگتر از ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می آزماید. شاخص CFIاز لحاظ معنا مانند NFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می دهد. (هومن۱۳۸۴)
شاخص های دیگری نیز در خروجی نرم افزار لیزرل دیده می شوند که برخی مثلAIC, CAIC ECVA , برای تعیین برازنده ترین مدل از میان چند مدل مورد توجه قرار می گیرند برای مثال مدلی که دارای کوچکترین AIC,CAIC,ECVA باشد برازنده تر است.(هومن۱۳۸۴) برخی از شاخص ها نیز به شدت وابسته حجم نمونه اند و در حجم نمونه های بالا می توانند معنا داشته باشند.

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه
در اين فصل به کنکاش يافته هاي تحقیق پرداخته و داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي جمع آوري شده را مورد تحليل قرار داده ايم. در اين تحقیق تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روشهاي مناسب آماري ) با توجه به نوع تحقيق و فرضيات و روشهاي جمع آوري اطلاعات) به دو شکل توصيفی و استنباطی انجام گردید. در تحقيق حاضر از فنون آمار توصيفی شامل جدول فراوانی براي تجزيه و تحليل داده هاي جمعيت شناسی نمونه آماري استفاده شده است. شناخت ويژگی هاي جمعيت شناسی )دموگرافيک( جامعه و نمونه آماري مورد بررسی در تحقيق می تواند به افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی در تحقيق، مبنايی را براي تحليل هاي آينده در اختيار او قرار دهد. بخش دوم آمار استنباطی که در آن براي سئوال هاي مطرح شده آزمون هايی توسط نرم افزار SPSS 22 و EQS6.2 اجرا شد. در اين تحليل از روش جدول توافقی برای مشخص کردن دلایل استفاده از رسانه های اجتماعی با توجه به دو مجموعه سوال کارکردها و کاربردهای رسانه های اجتماعی برای کسب و کارها استفاده شد. و همچنین از رگرسیون چندگانه برای اجرای تآیید مدل مفروض استفاده شد.

۴-۲. تجزیه و تحلیل توصیفی نمونه
4-2-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب استفاده

نمودار4- 1 درصد فراوانی استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کار
همانطور که از نمودار 4-1 مشاهده می شود از 357 نمونه مورد بررسی 79درصد اعلام کردند از رسانه های اجتماعی برای کسب و کار خود استفاده می کنند که رسانه های مورد بررسی شامل شبکه های اجتماعی (فیس بوک، گوگل پلاس، مای اسپیس، نینگ)، بلاگ ها (وردپرس، بلاگ ها، بلاگ فا و پرشینبلاگ )، اشتراک گذاری چند رسانه ای (یوتیوب، فلیکر، آپارات)، میکروبلاگ (مانند توییتر)، انجمن ها، ویکیها(ویکی پدیا)، رسانه های کسب و کار (لینکداین) و شبکه های اجتماعی ایرانی می باشند.
جدول4- 1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی رسانه های مورد استفاده سازمان ها
درصد فراوانی
فراوانی
رسانه های اجتماعی
69.1درصد
186
شبکه های اجتماعی
39.4درصد
106
وبلاگ
37.9درصد
102
انجمن ها
37.5درصد
101
رسانه های کسب و کار
11.9درصد
32
میکروبلاگ
20.4درصد
55
رسانه های اجتماعی ایرانی
18.2درصد
49
رسانه های به اشتراک گذاری
6.7درصد
18
ویکی ها

4-2-2 توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس تعداد سال ها و تعداد ساعات استفاده
با توجه به جدول 4-2 مشاهده می شود که بیشتر سازمان ها در سال های اخیر مخصوصا یک سال گذشته وارد بازاریابی رسانه های اجتماعی شدند و این نشان دهنده جوان بودن نهال بازاریابی رسانه های اجتماعی در ایران است و سازمان ها می توانند بیشتر از مزایای رسانه های اجتماعی در سال های آینده استفاده کنند که در ادامه در مورد این موضوع بحث خواهیم نمود.
همانطور که مشاهده می شود از 329 نمونه مورد بررسی 68 نفر (20.7درصد) از پاسخگویان حدوداً کمتر از یک سال است که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند و 66 نفر (20.1 درصد) بین یک تا دو سال،51 نفر (15.5درصد) دو تا سه سال، 49 نفر (14.9درصد) سه تا چهار سال، 47 نفر (14.3 درصد) چهار تا پیج سال و 48 نفر (14.6درصد) بیش از 5 سال است که از رسانه های اجتماعی استفاده می نمایند.
جدول4- 2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد سال های استفاده از رسانه های اجتماعی
درصد فراوانی
فراوانی
سال
20.7درصد
68
کمتراز 1سال
20.1درصد
66
1-2سال
15.5درصد
51
2-3سال
14.9درصد
49
3-4سال
14.3درصد
47
4- 5سال
14.6درصد
48
بیش از 5 سال
100درصد
329
کل

همانطور که از جدول 4-3 مشاهده می شود اکثر استفاده کنندگان از رسانه های اجتماعی یعنی حدود یک سوم از پاسخ دهندگان اعلام کردند که بین 10الی20 ساعت از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند که این مقدار را می توان با توجه به جدول توافقی 4-4 به اینکه استفاده از رسانه های اجتماعی در سال اخیر رشد چشمگیری داشته است مرتبط دانست.

جدول4- 3 تعداد ساعات استفاده از رسانه های اجتماعی در هفته
درصد فراوانی
فراوانی
تعداد ساعات
1/14درصد
45
ساعت1-10
2/32درصد
103
ساعت 11-20
7/14درصد
47
ساعت 21-30
5/12درصد
40
ساعت 31-40
8/13درصد
44
ساعت 41-50
8/12درصد
41
بیش از 50 ساعت

با توجه به جدول توافقی تعداد سال ها و تعداد ساعات (جدول4-4) استفاده کسب و کارهایی که کمتراز یک سال از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند 39درصد بین 10-20 ساعت از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند که نشان دهنده شروع تازه استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کار تعداد ساعات استفاده زیاد از آن می باشد. بنابر آمار سازمان هایی که بین 2-3 سال است که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند به احتمال 47 درصد بین 10-20 ساعت از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند.
جدول توافقی بین تعداد ساعات استفاده و سن استفاده کنندگان(جدول4-5) نیز بیان کننده این موضوع می باشد که 39درصد از پاسخ دهندگانی که سن بین 30-40 سال دارند بیشترین استفاده و 10الی20 ساعت در هفته از رسانه های اجتماعی برای کسب و کار استفاده می کنند.

جدول4- 4 جدول توافقی تعداد سالها و تعداد ساعات استفاده

تعداد سال های استفاده
کل

کمتر از 1سال
1-2 سال
2-3 سال
3-4 سال
4-5 سال
بیش از 5 سال

تعداد ساعات استفاده در هفته
کمتر از 10 ساعت
تعداد
10
11
4
8
3
9
45

% در تعداد سال ها
15.6%
17.5%
7.8%
16.3%
6.4%
19.6%
14.1%

10-20 ساعت
تعداد
25
19
24
12
15
8
103

% در تعداد سال ها
39.1%
30.2%
47.1%
24.5%
31.9%
17.4%
32.2%

20-30 ساعت
تعداد
10
12
3
7
8
7
47

% در تعداد سال ها
15.6%
19.0%
5.9%
14.3%
17.0%
15.2%
14.7%

30-40 ساعت
تعداد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، کسب و کار، بازاریابی Next Entries تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، کسب و کار، بازاریابی، نام تجاری