تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، کسب و کار، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت و کسب و کار شبکه گزارش شده است. به عنوان مثال، Neergard (2005) فعالیت های شبکه را در تیمهای کارافرینی فن آوری محور مطالعه کردند (Neergard,2005)
علاوه بر این، در حالی که مطالب زیادی در مورد مزایای استفاده از رسانه های اجتماعی، گفته شده است؛ هر سال، هزاران نفر از مالزیایی ها بوسیله کلاهبرداری های اینترنتی و یا معاملات تجاری نشات گرفته از رسانه های اجتماعی فریب می خورند. بنا به آمار های گزارش جرائم کامپیوتری نورتون، قربانیان جرایم اینترنتی در مالزی در مجموع 388 میلیون دلار به دلیل جرائم اینترنتی در سال 2010 از دست داده اند. این تجربه ترس و وحشت را در میان دل بسیاری از جمله کارآفرینان کسب و کارهای کوچک در اعتماد به رسانه های اجتماعی ایجاد کرده است.
در جدول زیر تعداد دیگری از پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است آورده شده است.
جدول2- 2 پیشینه در خارج از کشور
ردیف
نویسنده و سال
هدف
نتایج
7-
Brecht,Eckhardt, Berger, & Guenther(2012)
انگیزه کارکنان برای استفاده از رسانه های اجتماعی در کار خود را کشف کنند.
تاثیر بسیار قابل توجهی از پنج ویژگی که حضور حرفه ای شرکت هم به عنوان یک ارزش فایده گرا و هم لذت باورانه برای کاربر ارائه کردند
8-
Erol eren(2013)
تا اهمیت استراتژیک رسانه های اجتماعی برای کسب و کار و استخدام کارمندان
به بررسی تعامل، رابطه و تأثیر رسانه های اجتماعی بر تعهد سازمانی پرداخت. نتایج بررسی نشان داد که رسانه های اجتماعی تأثیر مستقیمی بر احساس تعلق ندارد اما تأثیر مثبتی بر روی انگیزه کارکنان دارد.

9-
Alampay (2008)
استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی و تجارت تلفن همراه در پرورش کسب و کار
اظهار می کند که صاحبان کسب و کار خرد شهری بیش از افرادی که در روستاها که با مشکلات فناوری روبرو هستند از مزایا بهره می برند
10-
شریفه فاطمه سید احمد و مورفی (2010)
شبکه های اجتماعی به عنوان یک ابزار بازاریابی برای شرکت های کوچک در استرالیا
در ابتدا نشان از افزایش تعداد دوستان شرکت در سال اول می داد اما در ادامه تعداد دوستان کاهش می یافت و دانش محدودی برای بازاریابی در گردشگری برای سازمان داشته است.
11-
Leftheriotis (2014)
آیا کارمندان از رسانه های اجتماعی در کار خود استفاده می کنند
که کارمندان بدون در نظر گرفتن سن به طور گسترده از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. و همچنین از نتایج مشاهده شد که رابطه قوی بین استفاده از رسانه های اجتماعی و عملکرد کار وجود دارد.
12-
DiMicco و همکاران (2008)

13-
Skeels & Grudin (2009)
به بررسی استفاده موفق از شبکه های اجتماعی شبیه فیس بوک و لینکداین در میان کارمندان مایکروسافت
استفاده اجتماعی و کاری گسترده همراه با الگوهای پیچیده ای است که با سیستم نرم افزاری و سن ارتباط شبکه ای متفاوت است . همچنین جذب سریع فناوری های رسانه های اجتماعی توسط سازمان را پیش بینی کردند
14-
Yardi, Golder,and Brzozowski (2009)
توجه به مشارکت انگیزه های اقتصادی در سایت ها بر روی وب شبیه یوتیوب و ویکی پدیا
کارکنان انتظار دارند وقتی در وبلاگ مشارکت می کنند مورد توجه قرار بگیرند. مخصوصا؛ شرکتهایی که سعی در انطباق با ابزارهای مبتنی بر وب مانند وبلاگ ها، انجمن ها و ویکی ها را دارند. و این امر با شکست مواجه خواهد شد مگر اینکه کارکنان با انگیزه به مشارکت و تولید محتوا بپردازند
15-
Sorenson, Shklovski
(2011(
نقش فن آوری در شیوه های شبکه های کسب و کار
روند رو به رشدی در استفاده از رسانه های اجتماعی برای اهداف کسب و کار و کسب و کار کوچک وجود دارد.

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه
با توجه به هدف پژوهش مبنی بر تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کار در سازمانهای ایران؛ در گام نخست به بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی بر کسب و کارهای جهان و مطالعه تحقیقات کاربردی و میدانی در این خصوص پرداخته شد. مؤلفه های مورد مطالعه در این مرحله با توجه به بافت محتوایی پژوهش و بر حسب نظرات خبرگان موضوع تعدیل و باز نگری گردید تا روایی پرسشنامه تایید شود. سپس در قالب پرسشنامه ای برای طراحی چارچوب نظری پژوهش و تبیین چگونگی استفاده رسانههای اجتماعی در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت.
در ادامه روایی محتوایی و روایی سازه بر اساس تحلیل عاملی انجام شد و همچنین پایایی پرسشنامه اندازه گیری شد. در این پژوهش از نرم افزار spss برای آمار توصیفی و از نرم افزار EQS برای مدل یابی ساختاری استفاده شد.

۳-۲. روش پژوهش
پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات میدانی است و از حیث چگونگی پردازش و تحلیل داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. پژوهش مورد نظر اکتشافی است. پژوهش حاضر شامل دو پرسشنامه می باشد که پرسشنامه اول در بین جامعه آماری شامل مدیران ارشد سازمانهای کوچک و متوسط توزیع گردید و نتایج آن برای پاسخگویی به سوالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه دوم از پرسشنامه اول ایجاد و در بین خبرگان توزیع شد.

3-۳. جامعه پژوهش
جامعه پژوهش حاضر شامل تمام کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانی می باشد با توجه به عدم اطلاع از تعداد کسب و کارهای کوچک و متوسط جامعه نامحدود می باشد.

۳-۴. نمونه‌گیری
با توجه به نامحدود بودن جامعه برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود61 استفاده شد که مقدار نمونه با میزان خطای 0.05 برابر با 384 می باشد.
نمونه گیری به صورت تصادفی و بر اساس دسترسی پژوهشگر انجام گردید. نمونه در بین حدود 2000 شرکت توزیع گردید.

۳-5. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش از ابزار پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های لازم استفاده شد. بدلیل نبود پرسشنامه فارسی، پرسشنامه انگلیسی از طریق مترجم مسلط به زبان فارسی و انگلیسی به منظور رفع کژتابی ها و ابهامات زبانی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ساخت پرسشنامه چندین پرسشنامه و تحقیق شامل تحقیق انجام شده توسط harvard business review analytic services و Social Media Marketing Industry Report و enterprise enabled socially the با هم ادغام و پرسشنامه موردنظر ساخته شد.
پرسشنامه پژوهش حاضر شامل بخش جمعیت شناختی و بخش مربوط به سوالات پژوهش می باشد. در بخش مربوط به سوالات پژوهش پرسشنامه شامل سه قسمت کاربرد، کارکرد و چالش های کسب و کار می باشد. پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید و خبرگان قرار گرفت (به پیوست رجوع شود). بعد از جمع آوری نظرات خبرگان پرسشنامه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و پرسشنامه نهایی بدست آمد (به پیوست رجوع شود).
بعد از تهیه نسخه نهایی پرسشنامه، در بین شرکت های مختلف توزیع شد و هر شرکت تنها باید به یک پرسشنامه پاسخ می داد. بنابراین پرسشنامه در بین بیش از 2000 شرکت مختلف به صورت ایمیلی و حضوری توزیع شد. در این بین، پرسشنامه در پارک علم و فناوری تهران و نیز بین شرکت ها توزیع شد و همچنین از سایت مرجع متخصصین ایران62 و سایت های موجود در نماد الکترونیکی کمک گرفته شد. در انتها 160 پرسشنامه به صورت اینترنتی و 200 پرسشنامه نیز به صورت دستی و حضوری جمع آوری شد. پس از جمع آوری نتایج و تحلیل داده ها همبستگی بین چالش ها و کارکردها مورد تأیید قرار نگرفت و جدول توافقی بین کاربردهای استفاده از رسانه های اجتماعی و کارکردهای رسانه های اجتماعی انجام شد و با استناد به آن و نزدیک بودن نتایج سلول مرتبط به برخورد کاربردها و کارکردهای جدول، پرسشنامه دوم برای خبرگان تهیه شد و در اختیار آنان قرار گرفت و براساس نظرات آنان دلایل استفاده از رسانه های اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفت.
3-6. تعیین روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روایی از آن جهت است که اندازهگيري هاي نامناسب و ناکافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد(خاکي،1378). در يک پژوهش براي بررسي روايي پرسشنامه از روش روايي محتوائي، ملاکي و اعتبار سازه استفاده مي شود. روايي محتوائي بيشترين کاربرد را در تعيين روایی يک مقياس دارد. اعتبار محتواي يک ابزار اندازه گيري به سوال هاي تشکيل دهنده آن بستگي دارد. براي تعيين اعتبار محتوائي پرسشنامه به تعدادي از صاحب نظران و اساتيد مديريت و علوم رفتاري از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزيابي سوال ها نظرخواهي شد تا روایی پرسشنامه را تاييد نمايند. و در انتها، نسخه ی نهایی پرسشنامه در اختیار چند تن از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و کسب وکار قرار گرفت و اصلاحات لازم برای تضمین روایی صوری و محتوایی بر طبق نظرات خبرگان اعمال شد.
3-6-1. تحلیل عاملی تأییدی
با منظور بررسی تایید عوامل مورد بررسی یعنی کاربردها، کارکردها و چالش ها و آزمون قدرت و معناداری تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت.
در جدول 3-1 میزان 63KMO هر عامل همراه با آزمون معناداری بارتلت64 آورده شده است.
جدول3- 1 تحلیل عاملی
عامل
KMO
sig
کاربرد
0/76
0/00
کارکرد
0/76
0/00
چالش
0/72
0/003
همانطور که در شکل 3-1 دیده می شود کاربردها دارای مقدار کفایت 76/0 می باشد و به معنی این است که تعداد گویه ها برای ساخت عامل مورد نظر کفایت می کنند و همبستگی های موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود و میزان آزمون معنا داری صفر نیز نشان از معنا داری و مفید بودن آن می دهد.
برای عامل کارکرد KMO برابر با 76/0 می باشد این به این معناست که تعداد گویه ها برای ساخت عامل مورد نظر کفایت می کنند همچنین سطح معنا داری آزمون بارتلت (sig:0.00) نیز تایید کننده این امر می باشد.
برای عامل چالش مقدار KMO مشاهده شده برابر با 72/0 می باشد که میزان خوبی از کفایت را نشان می دهد و دلیل آن را می توان تعداد کم بودن عوامل چالش بیان کرد. ولی آزمون معنا داری بارتلت مقدار 003/0 را نشان می دهد که حکایت از معناداری عامل دارد.

3-7. تعیین پایایی پرسشنامه
برای  قابليت اعتماد مي توان به تعريف ارائه شده توسط ايبل و فريسبي (1992) اشاره كرد: «همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است.»( Henwood,1992)
در این پژوهش، پایایی ابزار پژوهش به وسیله ی محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ از طریق پیش آزمون پرسشنامه بر روی یک نمونه ی 30 نفری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه این پرسشنامه اولین بار در ایران ساخته شده است. پایایی آن قبلاً مشخص نشده بود. بنابراین پایایی آن توسط محقق اندازه گیری شد که 8/0 بدست آمد.
جدول3- 2 پایایی پایان نامه
خرده مقیاس / کل
ضریب پایایی
کارکردها
0/92
کاربردها
0/71
چالش ها
71/0
کل
8/0

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در اين پژوهش از روشهای آماری توصيفي و استنباطي استفاده شد. در بخش روشهاي آماري توصيفي با استفاده از نرم افزار SPSS 22 از جداول فراواني، ميانگين استفاده شده است. و همچنین برای آزمون روایی سازه از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. از جدول توافقی برای ساخت فرضیه هایی مبنی بر رابطه کاربردها و کارکردهای رسانه های اجتماعی ساخته شد که با توجه به این فرضیه ها پرسشنامه دوم برای خبرگان ساخته شد(پیوست 2). برای بدست آوردن رابطه بین کاربردها و چالش ها بر کارکردهای رسانه های اجتماعی نیز از رگرسون چند گانه استفاده شد. از نرم افزار EQS برای معادلات ساختاری و بدست آوردن برازش مدل استفاده گردید. دلیل استفاده از این نرم افزار سرعت بالا و سبک بودن آن است. کمتر از لیزرل و آموس خطا داده و در داده های اجتماعی کشور و پایان نامه ها که ایرادات زیادی دارد به راحتی نتیجه بخش است. از سوی دیگر کاربرپسند می باشد. یعنی کاربر توانایی بالایی در رسم نمودارها و مدلها و تعریف متغیرهای آشکار و پنهان و همچنین سایر موارد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، کسب و کار، بازاریابی Next Entries تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، کسب و کار، بازاریابی، نام تجاری