تحقیق رایگان درباره دينى، حاكم، مسيحيت، تئوكراسى

دانلود پایان نامه ارشد

باشد تا بتواند احكام موردنياز حكومت را از كتاب و سنت استنباط نمايد، اما او از لحاظ فهم كتاب و سنت مثل ساير طلاب و مجتهدان است و مزيتى ندارد. عبده مثل ساير عالمان اسلامى از اهل سنت، اسلام را دينى مى‏داند كه داراى حدود شرعى و حقوقى است و حكمت تشريع احكام وقتى به كمال خود مى‏رسد كه قدرتى براى اقامه حدود الهى، تنفيذ حكم قاضى و حفظ نظام اجتماعي وجود داشته باشد. اين قدرت را نمى‏توان به صورت مشترك به دست جمع زيادى سپرد، بلكه چاره‏اى جز سلطان يا خليفه واحد نيست، اما در هر صورت، امت صاحب حق سيطره است و هرگاه در سلطان شرايط لازم را نبيند او را خلع مى‏كند. پس حاكم از جميع جهات حاكم مدنى است، نه سلطان الهى، آن‏گونه كه در مسيحيت قرون وسطا به نام تئوكراسى يا حكومت مذهبى مطرح بوده است. بنابراين عبده بر ضرورت حاكم اسلامى كه شريعت را اجرا نمايد اصرار مى‏ورزد، ولى مطابق مذهب اهل سنت، انتخاب حاكم را بعد از پيامبر اسلام، در حوزه فعل مكلفان و به انتخاب آنها لازم مى‏شمارد. البته در اينجا اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا حكومت دينى يا به تعبير عبده، سلطه دينى يك معنا دارد و آن هم معنايى است كه در مسيحيت وجود داشت كه در آن سلطان دينى خود منشأ همه قوانين بوده و بر مردم حق اطاعت مطلق داشت، يا اينكه معناى ديگرى هم براى حكومت دينى متصور است؟ بدون ترديد، در اسلام سلطه دينى كليسايى كه قاهر بر جسم و روح و فكر انسان‏ها باشد و ارزشى براى علم و انديشه قايل نباشد، وجود ندارد. اسلام دين علم و حكمت است و قدرت و سلطنت اسلام، سلطنت علم و قانون است. از اين حيث، با مفروض دانستن همه شرايطى كه براى حاكمان اسلامى در كتاب و سنت وجود دارد، حكومت دينى به معناى حقيقى كلمه (حكومت دين) وجود دارد و اين غير از تئوكراسى مسيحيت و كليساست. اين معنا از نگاه عبده مغفول ماند و شايد رويكرد اهل سنت به خلافت مانع او از اين نگاه بوده باشد. عبده متأثر از فضاى ذهنى خود، تفكيك سلطه دينى از سلطه سياسى را لازم شمرد، بر اين اساس، او فتوحات اسلامى در تاريخ اسلام را عملى سياسى مى‏داند كه به اقتضاى حكومت و سياست صورت گرفته است نه جنگ دينى. حتى جنگ بين امويان و هاشميان را جنگ براى خلافت و تغيير شكل حكومت ارزيابى مى‏كند كه به سياست مربوط است نه دين. اين

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره افغانستان، فرهنگ و تمدن Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام حسین، حل اختلاف، سیره نبوی، امیرالمومنین