تحقیق رایگان درباره دانش پژوه، جهان اسلام، افغانستان، سعادت و کمال

دانلود پایان نامه ارشد

سياست را در دو بخش مي‌توان تشريح کرد. يکي در مورد انديشه و تفکر و اصول و آموزه‌هاي تشيع که از جنس سياست است و ديگري در زمان و عصر حاضر نوع نگاه شيعيان و علماي تشيع به سياست و قدرت است. يعني تشيع مثل خيلي از مکاتب ديگر صاحب يک نظريه سياسي است که کامل‌ترين آن و معروف‌ترين آن “ولايت فقيه” است که در ايران پس از انقلاب اسلامي پياده شد. عنصر سوم قدرت است که کليد واژه اصلي ما است. تقريبا اعتقاد بر اين است که تا انقلاب اسلامي ايران تشيع محدود بود به يک مکتب و مذهب و پيروانش به رسيدن به قدرت بيشتر به صورت يک آرمان مي‌نگريستند. لذا عنصر سوم غايب بود. پس تشيع ژئوپليتيکي نشده بود تا وقوع انقلاب اسلامي. در انقلاب ايران تشيع به قدرت رسيد آن هم در کشور مهمي چون ايران که مرکز جهان تشيع است و سپس به تدريج تشيع نقش‌آفريني بين‌المللي خودش را آغاز کرد. در اينجا بايد اشاره کنيم تا قدرت نباشد نقش‌آفريني بين‌المللي رخ نخواهد داد. وقتي ما مي‌گوييم تشيع به عنوان يک مذهب دارد در صحنه بين‌المللي نقش‌آفريني مي‌کند، يعني تا حد زيادي به قدرت دست يافته است. اگر پيوند ميان قدرت و تشيع محقق شده پس تشيع ماهيت ژئوپليتيکي پيدا کرده است. پس اينکه مي‌گوييم ژئوپليتيک شيعه منظور ما اين است که از يک مقطع زماني خاص، تشيع از حالت يک مذهب صرف خارج شده و به يک پديده داراي بار سياسي تبديل شده است و در يک کشور بزرگ و مهم و داراي قدرت منطقه‌اي به طور کامل و در صحنه بين‌المللي و جهاني به صورت جسته و گريخته خودش را نشان مي‌دهد. يکي از دلايلي که اين موضوع را اثبات مي‌کند سيل انبوه مقاله‌ها و کتاب‌هايي است که راجع به اين موضوع و اصطلاح نوشته مي‌شود و محافل و همايش‌هايي است که در گوشه و کنار جهان تشکيل مي‌شود. در حالي که قبلا نبود. اگر به کتاب‌هايي که درباره سياست خارجي ايران قبل از انقلاب نوشته شده نگاه کنيم شايد پيدا کردن کلمه شيعه در اين کتاب‌ها کار مشکلي باشد. زيرا تشيع نقش چنداني در سياست خارجي ايران نداشت؛ اما عکس اين را بعد از انقلاب مي‌بينيم که بدون شک هيچ کتابي چه در داخل و چه در خارج ايران نمي‌تواند راجع به سياست خارجي ايران نوشته شود مگر با توجه به مفهوم و آرمان‌هاي تشيع.(احمدي:37:1390)
با نگاهي اجمالي به تئوريهاي روابط بين الملل و واقعيت هاي موجود در آن، مي توان دريافت که محور اساسي آنها بر پايه ماترياليسم است و قدرت آنها بر اساس عناصر مادي و فيزيکي دولتها تجزيه و تحليل شده است. اما نهضت هاي اسلامي جهان، عمدتا مبناي فکري و فلسفي دارند و مبتني بر تجزيه و تحليل هاي رئاليستي از قدرت نيستند؛ از اينرو، آنها دين را ضرورتي انکارناپذير براي کل بشريت مي دانند و آن را به تمام جهانيان عرضه مي کنند. جنبش هاي اسلامي با اتکا به دين در تمامي مراحل مبارزاتي، اين نکته را اثبات کردند که دين- به عنوان يک منبع قدرت سياسي و اجتماعي- در جهان ناشناخته مانده است. تاثير چنين امري، فرو ريختن مباني ماترياليستي و تجزيه و تحليل قدرتهاي سياسي جهان بود. اين تحول موجب شد؛ کارشناسان و سياستمداران جهاني، علاوه بر مسائل مادي و فيزيکي به عوامل معنوي نيز در برآوردهاي خود توجه کنند. از آنجا که مهمترين ويژگي انقلاب اسلامي ايران، ماهيت فکري و فرهنگي آن است واکنش خصمانه استکبار جهاني در مقابل آن نيز قابل توضيح است. در واقع آنچه مايه هراس و نگراني آنهاست، فکر جديد، انسان جديد و مناسبات انساني- معنوي جديدي است که انقلاب اسلامي، مطرح کرده است و اين تفکر ارتباط مستقيمي با اسلام شيعي(عنصرمذهب) دارد. اسلام شيعي با داشتن مجموعه اي از ايده ها و نگرشهاي اعتقادي، ارائه دهنده يک ايدئولوژي اسلامي براي تعالي انسان و حرکت او بسوي کمال حقيقي است. اين سعادت و کمال- برخلاف وعده ايدئولوژي هاي مادي- نمي تواند صرفا اهداف دنيوي و مادي گروه يا قشري خاص را در برگيرد، بلکه مبتني بر اهداف دنيوي و ديني تمام جامعه بشري است. از اين رو، اينگونه ايدئولوژي مسلما ايدئولوژي هيمنه طلب غرب را به چالش خواهد کشاند. نکته ديگر آنکه، هر چند ژئوپليتيست ها براساس نظريات کلاسيک اين مکتب، تاکيد بسياري بر حساسيت صرف بر فاصله، کارکرد حايل فضا و مرزها داشتند، يعني ارزشهايي که در تکنولوژي نظامي آن زمان بسيار حائز اهميت بودند ولي در قرن حاضر، شاخص قدرت رهبري کشورها ديگر قدرت نظامي نيست؛ زيرا در حال ورود به عصري هستيم که نزاع مستقيم- که نيازمند نيروهاي نظامي است فرصت بروز پيدا نخواهد کرد. اين تحولات، قطعاً باعث افزايش اهميت مسائل انساني خواهد شد و فاکتورهاي جديد، روش ما را در ارزيابي و اندازه گيري موقعيت هاي ژئوپليتيکي تعيين خواهد نمود. در حال حاضر در امر ژئوپليتيک، توجه به عوامل فرهنگي و اعتقادي، حيطه هاي ديگري از همنشيني جغرافيايي را مطرح مي کند تا پيش از انقلاب ايران، دين اسلام تنها يک ايدئولوژي مذهبي محسوب مي شد؛ اما انقلاب ايران، جنبه هاي بالقوه سياسي آن را به فعليت درآورد و تفکر شيعي با انسجام ساختاري خود در ايران نشان داد که توانايي ايجاد يکي از انقلابهاي بزرگ تاريخ را دارد. اين توانايي باعث شد که بسياري از نهضت هاي رهايي بخش، بويژه در آسيا وآفريقا، توجه خود را به ايران و ايدئولوژي اسلام معطوف کنند. توجه جنبش هاي آزاديبخش، کشورها و شخصيت هاي اسلامي به نقش پرتوان اسلام در صحنه سياسي باعث شد که ژئوپليتيک کشورهايي که از جمعيت يا اکثريت مسلمان برخوردار بودند در نگرشي مجدد ارزيابي شود. اين امر از آنجا اهميت داشت که پيوستگي جغرافيايي و جايگاه خاص اين کشورها به لحاظ دسترسي به عظيم ترين منابع نفتي خودنمايي مي کرد و پديده اي بنام جهان اسلام را مطرح مي ساخت. به اين ترتيب، طرح ديدگاههاي جديد ژئوپليتيکي و پيوند آنها با گرايش هاي فرهنگي، نقش جغرافيايي و ژئوپليتيکي جهان اسلام و سرانجام قدرت انقلاب اسلامي اين انديشه را بوجود آورد که در پيدايش ويژگيهاي ژئوپليتيکي، نه تنها بايد به ايدئولوژي هاي مذهبي و پارامترهايي مانند قوميت توجه کرد، بلکه بايد به توانايي هاي عملياتي آنها نيز نظر داشت. لذا “ژئوپليتيک شيعه به مفهوم امتداد جغرافياي سياسي شيعيان درکشورهاي مختلف خاورميانه بزرگ با هارتلند ايران است”. مارتين کرامر، محقق عنود و اسلام ستيز آمريکايي نيز در کتاب تشيع، مقاومت و انقلاب بطور ضمني در مورد اهميت عنصر ژئوپليتيک شيعه مي نويسد: در دوران معاصر، تشيع، برخي از قوي ترين مفاهيم طغيان انقلابي را پديد آورده است. جنبش هايي شيعي، امروزه استراتژي هاي سياسي فوق العاده اصيلي ابداع کرده اند که غالبا موجب شگفتي و حيرت دنياي اسلام و غرب شده است. اين شيوه در ايران از عظيم ترين موفقيت ها برخوردار بوده است و الهام بخش ساير شيعيان در دنياي عرب و جنوب آسيا نيز شده اند. کمربندي از تشيع حيات اقتصادي، استراتژيکي و تاريخي اسلام را دربرمي گيرد و بخش هايي از لبنان، سوريه، عراق، عربستان، کويت، بحرين، ايران، افغانستان، پاکستان و هندوستان را مي پوشاند. اين کمربند که درکشورهاي مختلف به اکثريت و اقليت شيعه تقسيم مي شود؛ خود دنيايي است که تاثيرات گوناگون در آن به سرعت انتقال مي يابد. از طرفي، موقعيت حساس ژئوپليتيک جهان اسلام و جمعيت بيش از يک ميليارد نفري مسلمانان- که طبق پيش بيني هاي به عمل آمده در بيست سال آينده به حدود2ميليارد نفر خواهد رسيد- صاحب نظران و سياستمداران غرب را وادار ساخته است تا در حوزه ژئوپليتيک به اسلام- به خصوص عنصر تشيع- بپردازند. در اين راستا فرانسوا توال در کتاب خود مي نويسد: از ميان يک ميليارد معتقد به رسالت(حضرت) محمد(ص) حدود10 الي12درصد شيعه هستند يعني جمعيت شيعي در جهان به حدود140ميليون نفر مي رسد. درگيري هاي اخير، همچون انقلاب اسلامي در ايران و جنگ داخلي لبنان، مسئله شيعه را به عنوان يک عامل ژئوپليتيکي مطرح کرده است.بنظر وي، از اين پس بايد مطالعه مذهب شيعه براي تجزيه و تحليل عوامل مهم ژئوپليتيک جهان معاصر، مورد توجه قرار بگيرد.(فاضلي نيا:36:1388)
4-14-عملکرد جمهوري اسلامي ايران در حمايت از شيعيان: ايران اسلامي در برنامه هاي راهبردي خود براي کمک به شيعيان جهان تشکيلات عظيمي را در ابعاد مختلف، همچون آموزشي و فرهنگي، بهداشت و درمان، توسعه و عمران، رسانه اي، ورزش، گردشگري زيارتي و سياسي در مقاطع مختلف ارائه نموده است بررسي اين برنامه ها نشان از رويکرد سياست خارجي ايران در حمايت از گروهها و جوامع شيعي در دنياي اسلام دارد لذا در اين بخش به بررسي اقدامات ج ا ا مي پردازيم.
4-14-1- آموزشي و فرهنگي:
1-تاسيس دانشگاهها و سازمانهاي مذهبي براي آموزش و جذب طلاب خارج از کشور:
-دانشگاه بين المللي مصطفي(جامعه المصطفي العالميه): جامعة المصطفي العالميه نهادي علمي و بين المللي با هويت حوزه اي است که با هدف گسترش علوم اسلامي، انساني و اجتماعي، با رويكرد آموزشي، پژوهشي و تربيتي، اهتمام دارد که انبوهي از داوطلبان را از سراسر گيتي تحت پوشش قرار دهد و فرصت كم نظيري براي تشنگان زلال معارف اسلامي و هدايت قرآني در سراسر جهان فراهم آورد تا ضمن تربيت مجتهدان، عالمان و متخصصان پارسا و متعهد، به تبيين، توليد و تعميق تفكرات و انديشه هاي اسلامي و نشر و ترويج اسلام ناب محمدي همت گمارد. اين نهاد علمي بين المللي بيش از 50000 دانش پژوه مرد و زن را از 122 مليت، تحت تعليم و تربيت خود داشته که تاكنون، بيش از 25000 نفر از آنان دانش آموخته شده اند. در جامعة المصطفي العالمية رشته ها ي اسلامي فقه، اصول فقه، قرآن، حديث، فلسفه، عرفان، اخلاق، كلام و تاريخ اسلام و در حوزه علوم انساني نيز رشته ها و گرايش هايي همچون علوم تربيتي، حقوق، روان شناسي، اقتصاد، جامعه شناسي، علوم سياسي، بانكداري، ارتباطات، مديريت و ز.بان و ادبيات زبان هاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسوي و روسي، با رويكرد اسلامي ارايه مي شود. سازمان مرکزي جامعة المصطفي العالميه در قم قرار دارد و بيش از 170 واحد آموزشي، تربيتي و پژوهشي وابسته و پيوسته آن در داخل و خارج کشور مستقر مي باشد. اين واحدها در شهر هاي مشهد، تهران، اصفهان، گرگان و قشم و بيش از 60 كشور جهان مانند آفريقاي جنوبي، آلباني، آلمان، افغانستان، اندونزي، انگلستان، اوگاندا، برزيل، بلغارستان، بنگلادش، بوركينافاسو، بوسني و هرزگوين، بنين، پاكستان، تانزانيا، تايلند، توگو، دانمارك، ژاپن، ساحل عاج، سوئد، سنگال، سوريه، سيرالئون، عراق، غنا، فيليپين، قرقيزستان، قزاقستان،كامرون،كوزوو، كنگو دموكراتيك، كومور، گامبيا، گرجستان، گويان، گينه، لبنان، ماداگاسكار، مالاوي، مالزي، مالي، ميانمار، نروژ، نيجر، نيجريه، هند و… فعال هستند. جامعة المصطفي العالميه، با بهره مندي از 150 گروه علمي آموزشي و پژوهشي، 90 انجمن علمي، بيش از 2500 پژوهشگر، 12 مرکز پژوهشي و پژوهشگاه و نيز 60 كتابخانه با بيش از 500.000 نسخه كتاب در داخل و خارج كشور، توليدات علمي فراواني در زمينه ترجمه، تأليف، پژوهش و تصحيح در قالب 12000 عنوان كتاب، 4000پايان نامه، 200 عنوان مجله و نشريه علمي – پژوهشي، علمي – ترويجي، تخصصي و اطلاع رساني، 500 عنوان كتاب درسي، 83 سايت علمي و 35000 مقاله به بيش از 20 زبان زنده جهان عرضه نموده است. جامعة المصطفي العالميه بنا بر رسالت ذاتي اش، تربيت را در كنار تعليم قرار داده و با تدوين نظام نامه تربيتي، به دنبال پرورش جامع و متوازن دانش پژوهان در ابعاد علمي، اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي است. در اين زمينه، با بهره برداري از مراكز تخصصي و 220 تشكل فرهنگي دانش پژوهان از 40 مليت و كارشناسان خبره و توانمند، توانسته است بيش از 7000 اردوي فرهنگي، 5000 مراسم فرهنگي و مذهبي، 18 دوره المپياد بين المللي قرآن و حديث در داخل و خارج كشور، 100 دوره المپياد و مسابقات ورزشي، 5 دوره جشنواره طوبي (ويژه آثار و دستاوردهاي فرهنگي و هنري دانش پژوهان) و 2000 دوره آموزش هاي مهارتي و كاربردي در زمينه هاي فرهنگي، هنري، رسانه اي، امدادي، فني و مديريتي برگزار کند. راه اندازي 4000 سايت و وبلاگ و انتشار 300 نشريه فرهنگي به بيش از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره افغانستان، منابع معتبر، جهان اسلام Next Entries تحقیق رایگان درباره فرهنگ و تمدن، آموزش علوم، دندانپزشک، گسترش زبان